Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Δημάρχου
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
Απόφαση Δημάρχου 18/2013 Εκτύπωση
Υπ.αριθμ.18 2013 Απόφαση Δημάρχου με θέμα Μεταφορά λυμάτων σφαγείου Συκιάς στην Μονάδα Ε.Ε.Λ. Σάρτης (Ορθή Επανάληψη)
Απόφαση Δημάρχου 14/2013 Εκτύπωση
14-2013
Απόφαση Δημάρχου 11/2013 Εκτύπωση
Υπ.αριθμ.11 2013 Απόφαση Δημάρχου ορισμού υπαλλήλου θεώρησης βιβλιαρίων αφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
Απόφαση Δημάρχου 08/2013 Εκτύπωση
Υπ.αριθμ.08 2013 Απόφαση Δημάρχου Σιθωνίας με θέμα ορισμού υπευθύνου γραμματείων είσπραξης οκ
Απόφαση Δημάρχου 06/2013 Εκτύπωση
6-2013
Απόφαση Δημάρχου 05/2013 Εκτύπωση

 

ΘΕΜΑ: «Λύση εργασιακής σύμβασης του Κωνσταντίνου Βατιάνη  – Ειδικού Συμβούλου Δήμου Σιθωνίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1ο. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ. 1δ του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παράγρ. 9 του Ν.3584/2007 του «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3ο. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγρ. 1 περίπτ. δ’ του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

4ο. Τις  διατάξεις  της  υποπαρ.ΣΤ1  του  άρθρου  πρώτου  του  Ν.  4093/12,  βάσει  της  ο­ποί­ας επανακαθορίζονται  οι  θέσεις  ειδικών  συνεργατών,  επιστημονικών  συνεργατών  και  ειδικών συμβούλων, που υπάρχουν στο Δήμο μας από τέσσερεις (4) σε δύο (2).

5ο. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του εν λόγω υπαλλήλου από τα οποία προκύπτει ότι προσλήφθηκε στο Δήμο Σιθωνίας σε κενή θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας (ΦΕΚ Γ’ 163/15-03-2011).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1ο. Τη λύση της εργασιακής σύμβασης του Κωνσταντίνου Βατιάνη από τη θέση του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Σιθωνίας, λόγω της εφαρμογής του Μεσο­πρό­θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Μ.Π.Δ.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών και τον συνακόλουθο επανακαθαρισμό των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού.

2ο. Η εν λόγω εργασιακή σύμβαση λύεται από 1/1/2013 αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο Σιθωνίας και θα συντελεστεί χρονικά κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 9 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στη Ε.τ.Κ μετά από τον κατά νόμο έλεγχο της Απο­κε­ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ

Απόφαση Δημάρχου 04/2013 Εκτύπωση

                                            

 

ΘΕΜΑ: «Λύση εργασιακής σύμβασης του Δημητρίου Καραμπατάκη – Επιστημονικού Συ­νερ­γάτη Δήμου Σιθωνίας»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1ο. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παράγρ. 1δ του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 163 παράγρ. 9 του Ν.3584/2007 του «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3ο. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγρ. 1 περίπτ. δ’ του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

4ο. Τις  διατάξεις  της  υποπαρ.ΣΤ1  του  άρθρου  πρώτου  του  Ν.  4093/12,  βάσει  της  ο­ποί­ας επανακαθορίζονται  οι  θέσεις  ειδικών  συνεργατών,  επιστημονικών  συνεργατών  και  ειδικών συμβούλων, που υπάρχουν στο Δήμο μας από τέσσερεις (4) σε δύο (2).

5ο. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του εν λόγω υπαλλήλου από τα οποία προκύπτει ότι προσλήφθηκε στο Δήμο Σιθωνίας σε κενή θέση Επιστημονικού Συνεργάτη του Δημάρχου Δήμου Σιθωνίας την 4η Μαΐου 2001 (ΦΕΚ Γ’ 246/14-04-2011).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1ο. Τη λύση της εργασιακής σύμβασης του Δημητρίου Καραμπατάκη από τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου Σιθωνίας, λόγω της εφαρμογής του Μεσο­πρό­θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Μ.Π.Δ.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών και τον συνακόλουθο επανακαθαρισμό των θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού.

2ο. Η εν λόγω εργασιακή σύμβαση λύεται από 1/1/2013 αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο Σιθωνίας και θα συντελεστεί χρονικά κατά τα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 9 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στη Ε.τ.Κ μετά από τον κατά νόμο έλεγχο της Απο­κε­ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ

 

Απόφαση Δημάρχου 03/2013 Εκτύπωση
Υπ.αριθμ.03 2013 Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση υπαλλήλων εκτός έδρας
Απόφαση Δημάρχου 02/2013 Εκτύπωση
Υπ.αριθμ.02 2013 Απόφαση Δημάρχου με θέμα Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Σιθωνίας
Απόφαση Δημάρχου 250/2012 Εκτύπωση
250-2012
Απόφαση Δημάρχου 249/2012 Εκτύπωση
249-2012
Απόφαση Δημάρχου 248/2012 Εκτύπωση
248-2012
Απόφαση Δημάρχου 247/2012 Εκτύπωση
247-2012
Απόφαση Δημάρχου 237/2012 Εκτύπωση
237-2012
Απόφαση Δημάρχου 234/2012 Εκτύπωση
234-2012
Απόφαση Δημάρχου 233/2012 Εκτύπωση
233-2012
Απόφαση Δημάρχου 229/2012 Εκτύπωση
229-2012
Απόφαση Δημάρχου 196/2012 Εκτύπωση
196-2012
Απόφαση Δημάρχου 195/2012 Εκτύπωση
195-2012
Απόφαση Δημάρχου 190/2012 Εκτύπωση
190-2012
Απόφαση Δημάρχου 189/2012 Εκτύπωση
189-2012
Απόφαση Δημάρχου 188/2012 Εκτύπωση
188-2012
Απόφαση Δημάρχου 187/2012 Εκτύπωση
187-2012
Απόφαση Δημάρχου 186/2012 Εκτύπωση
186-2012
Απόφαση Δημάρχου 185/2012 Εκτύπωση
185-2012
Απόφαση Δημάρχου 184/2012 Εκτύπωση
184-2012
Απόφαση Δημάρχου 183/2012 Εκτύπωση
183-2012
Απόφαση Δημάρχου 182/2012 Εκτύπωση
182-2012
Απόφαση Δημάρχου 177/2012 Εκτύπωση
177-2012
Απόφαση Δημάρχου 176/2012 Εκτύπωση
176-2012
Απόφαση Δημάρχου 171/2012 Εκτύπωση
171-2012
Απόφαση Δημάρχου 170/2012 Εκτύπωση
170-2012
Απόφαση Δημάρχου 169/2012 Εκτύπωση
169-2012
Απόφαση Δημάρχου 165/2012 Εκτύπωση
165-2012
Απόφαση Δημάρχου 164/2012 Εκτύπωση
164-2012
Απόφαση Δημάρχου 161/2012 Εκτύπωση
161-2012
Απόφαση Δημάρχου 160/2012 Εκτύπωση
160-2012
Απόφαση Δημάρχου 159/2012 Εκτύπωση
159-2012
Απόφαση Δημάρχου 158/2012 Εκτύπωση
158-2012
Απόφαση Δημάρχου 153/2012 Εκτύπωση
153-2012
Απόφαση Δημάρχου 152/2012 Εκτύπωση
152-2012
Απόφαση Δημάρχου 150/2012 Εκτύπωση
150-2012
Απόφαση Δημάρχου 149/2012 Εκτύπωση
149-2012
Απόφαση Δημάρχου 148/2012 Εκτύπωση
148-2012
Απόφαση Δημάρχου 146/2012 Εκτύπωση
146-2012
Απόφαση Δημάρχου 145/2012 Εκτύπωση
145-2012
Απόφαση Δημάρχου 144/2012 Εκτύπωση
144-2012
Απόφαση Δημάρχου 141/2012 Εκτύπωση
141-2012
Απόφαση Δημάρχου 140/2012 Εκτύπωση
140-2012
Απόφαση Δημάρχου 139/2012 Εκτύπωση
139-2012
 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (25 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1074 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg