Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ.

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Δ.Σ.
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΔΩ Εκτύπωση
468/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  468/2012

Θέμα: 14ο ημ. διατάξεως        

«Έξοδα κίνησης».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2012 έως και 12/12/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα : α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ, γ) στο ΥΠΕΚΑ.

Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις ανωτέρω μετακινήσεις αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 300,00 €, Διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και έξοδα γραφείου τουρισμού 25,00 €, σύνολο 416,95 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 140 του Ν. 3463/2006 καθώς και του Ν. 2685/99,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη, στην Αθήνα αεροπορικώς, που πραγματοποιήθηκε στις 11/12/2012 έως και 12/12/2012, για τους ανωτέρω λόγους που προαναφέρθηκαν.

Ψηφίζει συνολική πίστωση εκ 416,95 € που είναι τα νόμιμα έξοδά του σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους 2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων του κ. Δημάρχου κατά τη μετακίνηση του στην Αθήνα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 468/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

467/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  467/2012

Θέμα: 13ο ημ. διατάξεως        

«Λογιστικές Τακτοποιήσεις».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικό έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να γίνουν λογιστικές τακτοποιήσεις κωδικών για το τέλος χρήσης του προϋπολογισμού 2012. Οι λογιστικές τακτοποιήσεις αφορούν αποδοχές ποσών καθώς και ενίσχυση πιστώσεων ως εξής:

Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού ως εξής:

1) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.0341  με τίτλο «Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο» πίστωσης 31.236,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 06.00.0343.0001 με τίτλο «Έσοδα από εκκένωση βυτιοφόρων αυτοκινήτων στους βιολογικούς».

2) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.2114 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» πίστωσης 459.267,89 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 06.00.2119.0006 με τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».

3) Μεταφορά από το αποθεματικό 6.630,46 € προς ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6151.0001 «Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών».

 

Β) Άμεση παρίσταται η ανάγκη αποδοχής των κάτωθι ποσών και  ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.:

1) Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις ΚΟΚ» με το ποσό των 11.500,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο.

2) Κ.Α. 06.00.4214 «Επιστροφές εν γένει χρημάτων» με το ποσό των 183.569,92 €, από επιστροφή Φ.Π.Α. και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο.

 

Γ) Άμεση παρίσταται η ενίσχυση των κάτωθι κρατήσεων τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:

1) Στον Κ.Α. 06.00.4122.0003 «Φόρος αιρετών» με το ποσό των 9.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8222.0003 «Φόρος αιρετών» με το ποσό των 9.000,00 €.

2) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Φόρος προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Φόρος προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 €.

3) Στον Κ.Α. 06.00.4131.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων» με το ποσό των 5.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8231.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων» με το ποσό των 5.000,00 €.

4) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0008 «Χαρτόσημο μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0008 «Χαρτόσημο μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 €.

5) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0009 «ΟΓΑ μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0009 «ΟΓΑ μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 €.

 

Δ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη λογιστικών τακτοποιήσεων στους κάτωθι Κ.Α.:

1) Αποδοχή ποσού 102.251,00 € στον Κ.Α. 06.00.0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» και μεταφορά στο αποθεματικό.

2) Αποδοχή ποσού 160,00 € στον Κ.Α. 06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών» και μεταφορά στο αποθεματικό.

3) Αποδοχή ποσού 11.884,00 € στον Κ.Α. 06.00.1311.0000 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)» και μεταφορά στο αποθεματικό.

4) Αποδοχή ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 06.00.4212.0006 «Απόδοση παγίας Δ.Κ. Νικήτης» και μεταφορά στο αποθεματικό.

 

Ε) 1) Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αριθμ.: 48219/12 Χρηματική Εντολή του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία έχει κατατεθεί στο λογαριασμό του Δήμου μας το ποσό των 11.660,00 € που αφορά 3η εντολή μεταφ. Πίστωσης ΣΑΤΑ/12 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Πρέπει να γίνει αποδοχή του ποσού. 2) Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: οικ.32387/10-12-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο μα διαβιβάζεται η απόφαση επιχορήγησης του Δήμου Σιθωνίας για την κάλυψη δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή του ποσού των 3.276,00 €.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τις ανωτέρω λογιστικές τακτοποιήσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω λογιστικές τακτοποιήσεις,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού ως εξής:

1) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.0341  με τίτλο «Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο» πίστωσης 31.236,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 06.00.0343.0001 με τίτλο «Έσοδα από εκκένωση βυτιοφόρων αυτοκινήτων στους βιολογικούς».

2) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.2114 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» πίστωσης 459.267,89 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 06.00.2119.0006 με τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».

3) Μεταφορά από το αποθεματικό 6.630,46 € προς ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6151.0001 «Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών».

 

Β) Άμεση παρίσταται η ανάγκη αποδοχής των κάτωθι ποσών και  ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.:

1) Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις ΚΟΚ» με το ποσό των 11.500,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο.

2) Κ.Α. 06.00.4214 «Επιστροφές εν γένει χρημάτων» με το ποσό των 183.569,92 €, από επιστροφή Φ.Π.Α. και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο.

 

Γ) Άμεση παρίσταται η ενίσχυση των κάτωθι κρατήσεων τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:

1) Στον Κ.Α. 06.00.4122.0003 «Φόρος αιρετών» με το ποσό των 9.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8222.0003 «Φόρος αιρετών» με το ποσό των 9.000,00 €.

2) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Φόρος προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Φόρος προμηθευτών» με το ποσό των 36.000,00 €.

3) Στον Κ.Α. 06.00.4131.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων» με το ποσό των 5.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8231.0010 «ΙΚΑ εκτάκτων» με το ποσό των 5.000,00 €.

4) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0008 «Χαρτόσημο μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0008 «Χαρτόσημο μισθωμάτων» με το ποσό των 6.000,00 €.

5) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0009 «ΟΓΑ μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0009 «ΟΓΑ μισθωμάτων» με το ποσό των 2.000,00 €.

 

Δ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη λογιστικών τακτοποιήσεων στους κάτωθι Κ.Α.:

1) Αποδοχή ποσού 102.251,00 € στον Κ.Α. 06.00.0111 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα» και μεταφορά στο αποθεματικό.

2) Αποδοχή ποσού 160,00 € στον Κ.Α. 06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών» και μεταφορά στο αποθεματικό.

3) Αποδοχή ποσού 11.884,00 € στον Κ.Α. 06.00.1311.0000 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)» και μεταφορά στο αποθεματικό.

4) Αποδοχή ποσού 2.000,00 € στον Κ.Α. 06.00.4212.0006 «Απόδοση παγίας Δ.Κ. Νικήτης» και μεταφορά στο αποθεματικό.

 

Ε) 1) Αποδέχεται το ποσό των 11.660,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ (3η εντολή) και εγγράφει πίστωση 11.660,00 € στον Κ.Α. 06.00.1312.0000 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001)», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.15.6141.0002 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων-λοιπές δαπάνες που δεν  μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω ομάδες».

2) Αποδέχεται το ποσό των 3.276,00 € για την κάλυψη δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και εγγράφει πίστωση 3.276,00 € στον Κ.Α. 06.00.1217, το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.10.6012.0006.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 467/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

466/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  466/2012

Θέμα: 12ο ημ. διατάξεως        

«Καθορισμός του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά»».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το δωδέκατο (12o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με το υπ’ αριθμ. 782/18.12.2012 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 96/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά», προϋπολογισμού μελέτης 2.952.000,00 €.

Το παραπάνω έργο αποτελεί το δεύτερο (2ο) υποέργο της Πράξης: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού 7.380.000,00 €, που έχει ενταχθεί  στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία – Θράκη 2007-2012" (με κωδικό MIS 393527) και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη του:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» &

Β) Τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,

Γ) Τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/Α/02.06.2012): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

καλείται να αποφασίσει για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης που θα εκτελέσει το προαναφερόμενο έργο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Καθορίζει ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν.Μαρμαρά» αρ. μελ. 96/2012, τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, του άρθρου 3 παρ. α του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων».

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 466/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

465/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  465/2012

Θέμα: 11ο ημ. διατάξεως        

«Καθορισμός του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Νικήτης»».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το ενδέκατο (11o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με το υπ’ αριθμ. 782/18.12.2012 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της υπ’ αριθμ. 95/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Νικήτης», προϋπολογισμού μελέτης 4.428.000,00 €.

Το παραπάνω έργο αποτελεί το πρώτο (1ο) υποέργο της Πράξης: «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμού 7.380.000,00 €, που έχει ενταχθεί  στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία – Θράκη 2007-2012" (με κωδικό MIS 393527) και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη του:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» &

Β) Τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,

Γ) Τις προβλέψεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/Α/02.06.2012): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

καλείται να αποφασίσει για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης που θα εκτελέσει το προαναφερόμενο έργο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Καθορίζει ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης Νικήτης» αρ. μελ. 95/2012, τον δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, του άρθρου 3 παρ. α του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων».

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 465/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

464/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  464/2012

Θέμα: 10ο ημ. διατάξεως        

«Αποδοχή και κατανομή ποσού 352,00 € για σχολικό τροχονόμο για το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Αναγνωστάρα Γεώργιο, Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο (10o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το με αρ. πρωτ.: 156393/12-12-2012 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Κεντρική Υπηρεσία, και την Χ.Ε. 46249/12, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 352,00 €  που αφορά  σχολικό τροχονόμο για το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012. Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αρμοδιότητάς τους των πιστώσεων που τους διατίθενται.

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή και κατανομή των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πιστώσεως.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Αναγνωστάρα και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,

Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Αποδέχεται το ποσό των 352,00 € για σχολικό τροχονόμο για το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012.

Εγγράφει πίστωση 352,00 € στον Κ.Α. 06.00.1211 με τίτλο «Από εθνικούς πόρους», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.15.6141.0002 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων-λοιπές δαπάνες που δεν  μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω ομάδες» μεταφέρει πίστωση 352,00 € και κατανέμει ως εξής:

 

Α) Ποσό εκ 352,00 € για σχολικό τροχονόμο  του  Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας, για το λόγο αυτό επιχορηγεί με το ποσό των 352,00 € το Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

            Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 464/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

463/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  463/2012

Θέμα: 9ο ημ. διατάξεως          

«Αποδοχή και κατανομή ποσού 12.960,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 1η εντολή)».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Αναγνωστάρα Γεώργιο, Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το ένατο (9o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το με αρ. πρωτ.: 155891/11-12-2012 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Κεντρική Υπηρεσία, και την Χ.Ε. 46058/12, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 12.960,00 €  που αφορά  1η κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. Το ποσό αυτό δεν είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αρμοδιότητάς τους των πιστώσεων που τους διατίθενται.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με απόφαση της, προτείνει η κατανομή του ποσού να είναι ως εξής:

Α) 60% για το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».

Β) 40% για το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή και κατανομή των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πιστώσεως.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Αναγνωστάρα και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,

Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Αποδέχεται το ποσό των 12.960,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ (1η εντολή).

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:

Εγγράφει πίστωση 12.960,00 € στον Κ.Α. 06.00.1312.0000 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001)», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.15.6141.0002 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων-λοιπές δαπάνες που δεν  μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω ομάδες» μεταφέρει πίστωση 12.960,00 € και κατανέμει ως εξής:

 

Α) Ποσό εκ 7.776,00 € για την επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών Σχολείων  του  Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας, για το λόγο αυτό επιχορηγεί με το ποσό των 7.776,00 € το Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

            Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

 

Β) Ποσό εκ 5.184,00 € για την επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών Σχολείων  του  Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας, για το λόγο αυτό επιχορηγεί με το ποσό των 5.184,00 € το Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

            Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 463/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

462/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  462/2012

Θέμα: 8ο  ημ. διατάξεως         

«Αποδοχή ποσού 978.500,00 € για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά)» από το ΕΣΠΑ».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 18/12/2012 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κ. Κρικελίκου Ιωακείμ, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος κατατέθηκαν σε λογαριασμό του Δήμου Σιθωνίας το ποσό των 978.500,00 € για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παραδείσου Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά» από το ΕΣΠΑ.

Πρέπει να γίνει αποδοχή και κατανομή του ποσού 978.500,00 € για το ανωτέρω έργο.

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή του ανωτέρω ποσού.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 978.500,00 € για το έργο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παραδείσου Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά» προερχόμενο από το ΕΣΠΑ.  Εγγράφει πίστωση 978.500,00 €, στον Κ.Α. 06.00.1323.0001 με τίτλο ««Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παραδείσου Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά» και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει πίστωση 978.500,00 € στον Κ.Α. 02.25.7312.0036  με τίτλο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 462/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

461/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  461/2012

Θέμα: 7ο  ημ. διατάξεως         

«Αποδοχή ποσού 506.673,42 € για το έργο «Ύδρευση, αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός Αντλιοστασίων)».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. έγγραφο της Π.Κ.Μ, Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, σύμφωνα με το οποίο γίνεται κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ 008) και κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 506.673,42 € για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».  Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Αποδέχεται το ποσό 506.673,42 € για το έργο «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Δ.Δ.Μαρμαρά Δ.Σιθωνίας».

Εγγράφει πίστωση 506.673,42 € στον Κ.Α. 06.00.1314.1001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΠΔΕ (ΣΑΕΠ)» και μέσω του αποθεματικού μεταφέρει πίστωση 506.673,42 € στον Κ.Α. 02.25.7312.0161 με τίτλο «Ύδρευση αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων) (Συνεχιζόμενο)».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 461/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

460/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  460/2012

Θέμα: 6ο ημ. διατάξεως          

«Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σιθωνίας».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14840/25-10-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα “Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230Α) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα» η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σιθωνίας αποφάσισε και προτείνει την έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σιθωνίας, προκειμένου να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού για την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης περί τουριστικής προβολής του Δήμου Σιθωνίας.

 

Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό έτους 2013 του Δήμου Σιθωνίας, που ψηφίστηκε με την αρ. 449/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνονται και κατανέμονται συγκεκριμένες ενέργειες – δράσεις ως εξής:

· Επανεκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου στα ελληνικά (5.000τεμάχια) και αγγλικά (5.000 τεμάχια). Από τον ΚΑ 02.15.6471.0005 με το ποσό των 7.000,00 ευρώ.

· Δημιουργικό τουριστικού εντύπου στα γερμανικά και στα ρωσικά. Από τον ΚΑ. 02.15.6471.0002 το ποσό των 4.000 ευρώ.

· Εκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου (γερμανικά- ρωσικά 10.000τεμάχια). Από τον ΚΑ 02.15.6471.0005 με το ποσό των 8.000,00 ευρώ.

· Παραγωγή 4λεπτων ντοκιμαντέρ - σποτ για την τουριστική προβολή των έξι Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας. Από τον ΚΑ 02.00.6431.0005 με το ποσό των 12.000 ευρώ.

· Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες. Από τον ΚΑ 02.15.6471.0003 με το ποσό των 2.000 ευρώ

·Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από τον ΚΑ02.15.6471.0003 με το ποσό των 2.000 ευρώ.

· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες. Από ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 4.000 ευρώ.

· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 4.000 ευρώ.

· Εκτύπωση (προμήθεια) πληροφοριακών χαρτών με τις περιπατητικές διαδρομές του Δήμου Σιθωνίας. ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 5.000ευρώ.

· Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση EMITT 2013στη Κωνσταντινούπολη, 24-27 Ιανουαρίου 2013, και στο Βερολίνο «ΙΤΒ Berlin2013» 6-10 Μαρτίου 2013 φιλοξενούμενοι στο περίπτερο του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής. Θα απαιτηθεί πίστωση 3.000 ευρώ από τον ΚΑ02.00.6432 για δαπάνες αποστολής δυο ατόμων, αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού στον εκθεσιακό χώρο.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σιθωνίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σιθωνίας βάσει του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Σιθωνίας, που ψηφίστηκε με την αρ. 449/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σ’ αυτό προτείνονται και κατανέμονται συγκεκριμένες ενέργειες – δράσεις ως εξής:

 

· Επανεκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου στα ελληνικά (5.000 τεμάχια) και αγγλικά (5.000 τεμάχια). Από τον ΚΑ 02.15.6471.0005 με το ποσό των 7.000,00 ευρώ.

· Δημιουργικό τουριστικού εντύπου στα γερμανικά και στα ρωσικά. Από τον ΚΑ. 02.15.6471.0002 το ποσό των 4.000 ευρώ.

· Εκτύπωση (προμήθεια) τουριστικού εντύπου (γερμανικά- ρωσικά 10.000 τεμάχια). Από τον ΚΑ 02.15.6471.0005 με το ποσό των 8.000,00 ευρώ.

· Παραγωγή 4λεπτων ντοκιμαντέρ - σποτ για την τουριστική προβολή των έξι Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας. Από τον ΚΑ 02.00.6431.0005 με το ποσό των 12.000 ευρώ.

· Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες. Από τον ΚΑ 02.15.6471.0003 με το ποσό των 2.000 ευρώ

·Δημιουργικό πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από τον ΚΑ02.15.6471.0003 με το ποσό των 2.000 ευρώ.

· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου του Δήμου με παρουσίαση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του έτους σε όλες τις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες. Από ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 4.000 ευρώ.

· Εκτύπωση πληροφοριακού φυλλαδίου Δήμου με παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο Δήμο Σιθωνίας. Από ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 4.000 ευρώ.

· Εκτύπωση (προμήθεια) πληροφοριακών χαρτών με τις περιπατητικές διαδρομές του Δήμου Σιθωνίας. ΚΑ 02.15.6471.0006 με το ποσό των 5.000ευρώ.

· Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση EMITT 2013στη Κωνσταντινούπολη, 24-27 Ιανουαρίου 2013, και στο Βερολίνο «ΙΤΒ Berlin2013» 6-10 Μαρτίου 2013 φιλοξενούμενοι στο περίπτερο του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής. Θα απαιτηθεί πίστωση 3.000 ευρώ από τον ΚΑ02.00.6432 για δαπάνες αποστολής δυο ατόμων, αποστολής, οργάνωσης και παρουσίασης υλικού στον εκθεσιακό χώρο.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 460/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

459/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  459/2012

Θέμα: 5ο ημ. διατάξεως          

«Διόρθωση σφάλματος εγγραφής στο Κτηματολόγιο».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 749/05-11-2012 αίτηση του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου μαζί με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικά αποσπάσματα σύμφωνα με τα οποία προκύπτει μία διαφορά του αρ. 49 αγροτεμαχίου του με Δημοτική έκταση στην περιοχή Καλαμιτσίου και την υπ’ αριθμ.: 55/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά να γίνει επίλυση της διαφοράς του ορίου του αγροκτήματος του ανωτέρω αφού βεβαιώσει θετικά και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου κατόπιν να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος σφάλματος μαζί με τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία, τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

1) Να κινηθεί η διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών των υπ’ αριθμ.: ΚΑΕΚ 490690702014, ΚΑΕΚ 490690702024 και  ΚΑΕΚ 49069ΕΚ00084.

2) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης να υπογράψει την υποβαλλόμενη αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος μαζί με τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 459/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

458/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  458/2012

Θέμα: 4ο ημ. διατάξεως          

«Καθορισμός θέσης τοποθέτησης νέου περιπτέρου του Σουνά Δημητρίου του Αθανασίου».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 161/21-09-2012 αίτηση του κ. Σουνά Δημητρίου του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται τον καθορισμό θέσης τοποθέτησης νέου περιπτέρου.

Με την αρ. 338/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Νικήτης στον ανωτέρω.

Με την αρ. 195/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νικήτης προτείνεται να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 1,70*1,50 τ.μ. από την κάτω πλευρά του παραλιακού δρόμου, απέναντι από συγκρότημα κατοικιών που συνορεύει από τη μία πλευρά με οικία Κουμπούρη Γιωργάκη και από την άλλη πλευρά με οικία Καραμάνου, για να τοποθετήσει το σώμα του περιπτέρου που δικαιούται με το υπ’ αριθμ. 1/2012 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138Α) ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των δικαιούχων, στην παραλία της Δ.Κ. Νικήτης, με την προϋπόθεση πρώτα να τελειώσει το έργο ανάπλαση και ρυμοτόμηση της παραλία που έχει δρομολογηθεί.

Ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης προτείνει μετά από συνεννόηση με τον αιτούντα και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης να καθοριστεί ως θέση από την κάτω πλευρά του παραλιακού δρόμου, μπροστά από το κτίριο της διοίκησης του λιμένα και απέναντι από την ταβέρνα, για να τοποθετήσει το σώμα του περιπτέρου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας είναι διαφορετική και δε θέλει κόντρα με το Συμβούλιο. Ας έρθει απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.Νικήτης που να λέει να πάει στο λιμάνι.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την απόφαση της Δ.Κ. Νικήτης, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αίτηση του ανωτέρω,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Καθορίζει ως θέση, το περίπτερο του Σουνά Δημητρίου του Αθανασίου  να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 1,70*1,50 τ.μ. από την κάτω πλευρά του παραλιακού δρόμου, ανάμεσα από το κτίριο της διοίκησης του λιμένα και την απέναντι από το δρόμο ταβέρνα, για να τοποθετήσει το σώμα του περιπτέρου, στην παραλία της Δ.Κ. Νικήτης.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος Κωνσταντίνος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 15) Γκαλή Γιαννούλα, 16) Πράτσας Άγγελος, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Μάλαμα Κυριακή, 21) Κατσίκης Παναγιώτης.

Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 458/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

457/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  457/2012

Θέμα: 3ο ημ. διατάξεως          

«Εκμίσθωση του κάμπινγκ Αχλάδα».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 18/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η επαναδημοπράτηση της εκμίσθωσης του δημοτικού κάμπινγκ Αχλάδα με τους ίδιους όρους που δημοπρατήθηκε το 2010, αφού έχει και τη θετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, πρώτα όμως πρέπει να έχουμε την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου για το πώς πρέπει να κινηθούμε οπότε και προτείνει την αναβολή του θέματος.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αναβολή του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Δημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

            Την αναβολή του θέματος και την συζήτησή του σε επόμενο Συμβούλιο μετά την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να καθοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 457/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

456/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  456/2012

Θέμα: 2ο ημ. διατάξεως          

«Ανανέωση της υπ’ αριθμ.241/2009 (πρακτικό 37ης Ν.Ε.Ε. 10/12/2009) 11-12-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) του Μυταυτσή Χριστοδούλου του Γεωργίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 21852/07-12-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα Θεοδοσίου σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6 αριθμός 30, είναι η χορήγηση ( με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Επίσης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση Υπαιθρίου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου),άρθρο 5 παρ.1 οι άδειες υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου που έχουν χορηγηθεί από τα αρμόδια Νομαρχιακά Συμβούλια (η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταβιβασθεί στα Δημοτικά Συμβούλια) ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η αίτηση της ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της. 

            Με βάση τα παραπάνω ο κ. Μυταυτσής Χριστόδουλος του Γεωργίου, κάτοικος Δημοτικής  Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, ήταν κάτοχος της υπ’ αριθμ. .241/2009 (πρακτικό 37ης Ν.Ε.Ε. 10/12/2009) 11-12-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) και έχει προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), για την  ανανέωση της άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για τρία (3) χρόνια. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει για την ανανέωση της άδειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω έγγραφο,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Ανανεώνει την υπ’ αριθμ.:241/2009 (πρακτικό 37ης Ν.Ε.Ε. 10/12/2009) 11-12-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) του Μυταυτσή Χριστοδούλου του Γεωργίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, για τρία (3) χρόνια.

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 456/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης:  455/2012

Θέμα: 1ο ημ. διατάξεως          

«Ανανέωση της υπ’ αριθμ.184/2009 (πρακτικό 27ης Ν.Ε.Ε. 21/08/2009) 28-08-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) της Ροκανούδα Μαρίας του Αστερίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 18978/14-12-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα Θεοδοσίου σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6 αριθμός 30, είναι η χορήγηση ( με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Επίσης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση Υπαιθρίου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου),άρθρο 5 παρ.1 οι άδειες υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου που έχουν χορηγηθεί από τα αρμόδια Νομαρχιακά Συμβούλια (η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταβιβασθεί στα Δημοτικά Συμβούλια) ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η αίτηση της ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της. 

            Με βάση τα παραπάνω η κ. Ροκανούδα Μαρία του Αστερίου, κάτοικος Δημοτικής  Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, ήταν κάτοχος της υπ’ αριθμ.184/2009 (πρακτικό 27ης Ν.Ε.Ε. 21/08/2009) 28-08-2009 άδειας άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) και έχει προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), για την  ανανέωση της άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για τρία (3) χρόνια.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει για την ανανέωση της άδειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω έγγραφο,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Ανανεώνει την υπ’ αριθμ.:184/2009 (πρακτικό 27ης Ν.Ε.Ε. 21/08/2009) 28-08-2009  άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (κινητή καντίνα) της Ροκανούδα Μαρία του Αστερίου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας, για τρία (3) χρόνια.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος Κωνσταντίνος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 14) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 15) Γκαλή Γιαννούλα, 16) Πράτσας Άγγελος, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Μάλαμα Κυριακή.

Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης δηλώνει παρών, διότι δεν ψηφίστηκαν οι άλλες καντίνες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 455/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μη συντήρηση του οδικού κυκλώματος Σιθωνίας» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  454/2012

Θέμα: 5ο ημ. διατάξεως          

«Καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μη συντήρηση του οδικού κυκλώματος Σιθωνίας».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στη Δημοτική Σύμβουλο κα. Μάλαμα Κυριακή, η οποία εισηγούμενη το πέμπτο (5o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Υπάρχει έντονο πρόβλημα στο οδικό κύκλωμα Σιθωνίας και ειδικά στα τμήματα που οδηγούν προς τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης, από μη συντήρηση του δρόμου. Τα προβλήματα που παρουσιάζει είναι πολλά και έχουν να κάνουν με την μη συντήρηση του οδοστρώματος, τη μη απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης στο δρόμο, το ότι δεν υπάρχει πρόσφατη διαγράμμιση και ότι δεν κόβονται τα χόρτα στις πλευρές του δρόμου, που είναι και ο μοναδικός για τη μετάβαση εκεί.

Προτείνει να γίνει καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επ’ αυτού.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω πρόταση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση της κα. Μάλαμα,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Λόγω της γνωστής ιδιαιτερότητας του οδικού κυκλώματος Σιθωνίας πρέπει να γίνει ιδιαίτερη επισήμανση προς την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την κατάστασή του. Στο συγκεκριμένο οδικό κύκλωμα δεν έχει γίνει καμία συντήρηση, η απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης στο δρόμο δεν γίνετε ή όταν γίνετε, γίνετε με καθυστέρηση, δεν έχει γίνει πρόσφατη διαγράμμιση και δεν κόβονται τα χόρτα στις πλευρές του δρόμου μειώνοντας την ορατότητα σε ένα δρόμο που ήδη δεν έχει ορατότητα. Όλα αυτά εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για την ομαλή κυκλοφορία του και αποτελούν πηγές για την πρόκληση σοβαρών δυστυχημάτων αναλογιζόμενοι την ιδιαιτερότητα που αυτό παρουσιάζει.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 454/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

453/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά το «Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  453/2012

Θέμα: 4ο  εκτός ημ. διατάξεως            

«Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 364/23.07.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη, η Πράξη «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής» και ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης της πράξης η ΕΕΤΑΑ Α.Ε..        
Για το λόγο αυτό πρέπει να ανοιχτεί ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ), υποκατάστημα Νικήτης για να κατατίθενται τα χρήματα από το ανωτέρω έργο.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω πρόταση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ), υποκατάστημα Νικήτης, για να κατατίθενται τα χρήματα από το ανωτέρω έργο.

Β) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης να ενεργήσει για το άνοιγμα του λογαριασμού.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 453/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

452/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή προκαταβολής συγχρηματοδοτούμενων έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  452/2012

Θέμα: 3ο εκτός ημ. διατάξεως            

«Αποδοχή προκαταβολής συγχρηματοδοτούμενων έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: Ε.Φ.Δ.-797-2012/19-12-2012 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο εγκρίνουν της προκαταβολή των παρακάτω ενταγμένων έργων όπως προβλέπεται ως εξής:

1)                           «Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού στην Κεντρική Αρτηρία Ν.Μαρμαρά», ποσού 220.716,68 €.

2)                           «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου», ποσού 161.632,10 €.

3)                           «Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης», ποσού 176.879,13 €.

4)                           «Αισθητικές παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του οικισμού της Νικήτης», ποσού 243.558,77 €.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη αποδοχής και κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Αποδέχεται το ποσό των 220.716,68 € για το έργο «Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού στην Κεντρική Αρτηρία Ν.Μαρμαρά», προερχόμενο από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ..

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:

Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 220.716,68 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0011 με τίτλο «Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού στην Κεντρική Αρτηρία Ν.Μαρμαρά», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7323.0110 με τίτλο «.

 

2) Αποδέχεται το ποσό των 161.632,10 € για το έργο «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου» προερχόμενο από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ..

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:

Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 161.632,10 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0013 με τίτλο «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου» το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7326.0106 με τίτλο «.

 

3) Αποδέχεται το ποσό των 176.879,13 € για το έργο «Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης», προερχόμενο από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ..

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:

Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 176.879,13 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0015 με τίτλο «Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης» το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7326.0107 με τίτλο «.

 

4) Αποδέχεται το ποσό των 243.558,77 € για το έργο «Αισθητικές παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του οικισμού της Νικήτης» προερχόμενο από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ..

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:

Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 243.558,77 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0009 με τίτλο «Αισθητικές παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του οικισμού της Νικήτης» το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7326.0104 με τίτλο «.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 452/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

451/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή και κατανομή ποσού 18.000,00 € από το Π.Δ.Ε.» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  451/2012

Θέμα: 2ο εκτός ημ. διατάξεως            

«Αποδοχή και κατανομή ποσού 18.000,00 € από το Π.Δ.Ε.».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.: 5044/13-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικού, σύμφωνα με το οποίο κατανέμεται στο Δήμο μας το ποσό των 18.000,00 €  από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων για το έργο «Προγράμματα Νεολαίας» . Το ποσό αυτό είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη αποδοχής των ανωτέρω χρημάτων και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Αποδέχεται το ποσό των 18.000,00 €  από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων για το έργο «Προγράμματα Νεολαίας» και εγγράφει πίστωση 18.000,00 € στον Κ.Α. 06.00.1317.0001 με τίτλο «Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 451/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 28/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

450/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο  (22) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Πετρίδης Νικόλαος

22) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή και κατανομή ποσών 146.350,00 και  53.660,00 € για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ 3η και 4η εντολή)» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  450/2012

Θέμα: 1ο εκτός ημ. διατάξεως            

«Αποδοχή και κατανομή ποσών 146.350,00 και  53.660,00 € για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 (ΣΑΤΑ 3η και 4η εντολή)».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπ’ αριθμ.: 47376/17-12-2012 και 47377/17-12-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγρ., Δ/νση Αναπτ. Προγρ. & Δ.Ο., Τμήμα Αναπτ. Προγρ/των, σύμφωνα με τα οποία κατανέμονται στο Δήμο μας τα ποσά των 146.350,00 € και  53.660,00 €  για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 ΣΑΤΑ (3η και 4η εντολή) . Τα ποσό αυτά είχαν εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012.

Όπως γνωρίζεται κατά τη σύνταξη του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2012, είχαν γραφεί πιστώσεις για εκτέλεση και αποπληρωμή διαφόρων έργων, αρκετές από τις οποίες, θα καλυφθούν από χρήματα προερχόμενα από ΣΑΤΑ (Ν. 1228/89).

Συνεπώς παρίσταται ανάγκη καθορισμού των Κ.Α. του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου, των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από χρήματα της ΣΑΤΑ (Ν. 1828/89) και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρίσταται ανάγκη κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

 

Αποδέχεται τα ποσά των 146.350,00 € και  53.660,00 €  για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2012 ΣΑΤΑ (3η και 4η εντολή)

 

Α) Καθορίζει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ συνολικού ποσού 146.350,00 €, προς κατανομή ποσού 146.350,00 € για την εκτέλεση διαφόρων έργων, ως εξής:

            1) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0024 πίστωση 9.280,10 € με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΕΠΑΛ Νικήτης». (Ανάδοχος Χλιούμης Ανδρεάς)

            2) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0026 πίστωση 9.280,10 € με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Χλιούμης Ανδρεάς)

            3) Στον Κ.Α. 02.30.7323.0093 πίστωση 37.844,38 € με τίτλο «Βελτίωση επικίνδυνων σημείων της παραλιακής οδού Συκιάς (Κάμπινγκ Μύλοι-Βαλτί)». (Ανάδοχος Λιάτος-Εγγλεζάκης Ο.Ε)

            4) Στον Κ.Α. 02.10.7425.0002 πίστωση 24.600,00 € με τίτλο «Συλλογή λιβαδικών φυτών (δειγματοληψία) και καταγραφή της χορτολιβαδικής βλάστησης των δημοσίων δασών Νικήτης και Αγίου Νικολάου». (Ανάδοχος Τουπλικιώτης Απόστολος)

            5) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0029 πίστωση 7.866,22 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου (πρόταση επαναχρήσης)». (Ανάδοχος Μποζοπούλου Άννα).

            6) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0031 πίστωση 14.325,81 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου (τοπογραφική μελέτης)». (Ανάδοχος Γκουλιοπούλου Βασιλικής).

            7) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0028 πίστωση 8.598,44 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου (αποτύπωση-ανάλυση-τεκμηρίωση υφιστάμενης κατάστασης)». (Ανάδοχος Φαλελάκης Κυριάκος).

            8) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0030 πίστωση 4.299,22 € με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγκιτσίου (στατική μελέτη)». (Ανάδοχος Κουτσοτόλη Καλλιόπη).

            9) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0020 πίστωση 4.642,73 € με τίτλο «Μελέτη ΚΕΝΑΚ-ΗΛΜ ΕΠΑΛ Νικήτης». (Ανάδοχος Τρούλλος Δημήτριος).

            10) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0041 πίστωση 9.275,45 € με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικών αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Αργυροπούλου Χριστίνα).

            11) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0042 πίστωση 4.636,78 € με τίτλο «Μελέτη στατικών αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Ταγρές Νικόλαος).

            12) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0027 πίστωση 9.273,26 € με τίτλο «Τεύχη δημοπράτησης αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων και περιβάλλοντος χώρου Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Δρίτσα Ευθυμία).

            13) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0053 πίστωση 2.428,51 € με τίτλο «ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων Γυμνασίου Ν.Μαρμαρά». (Ανάδοχος Αργυροπούλου Χριστίνα).

 

Β) Καθορίζει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 των οποίων οι δαπάνες θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ συνολικού ποσού 53.660,00 €, προς κατανομή ποσού 53.660,00 € για την εκτέλεση διαφόρων έργων, ως εξής:

            1) Στον Κ.Α. 02.20.6262.0002 πίστωση 14.115,50 € με τίτλο «Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων 2006». (Ανάδοχος Παπαποστόλης Απ.-Καμπασακάλης Μ. Ο.Ε.)

            2) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0038 πίστωση 14.944,50 € με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων αποχετευτικού ομβρίων». (Ανάδοχος Οξούζης Χρήστος)

            3) Στον Κ.Α. 02.70.6142.0002 πίστωση 24.600,00 € με τίτλο «Καταμέτρηση κοινοχρήστων χώρων Παραλίας Νικήτης». (Ανάδοχος Γιαννετάκη Γεωργία)

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 450/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

449/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 24/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22446/17-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                 1) Σπανός Μιχαήλ

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                   2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                        3) Χαλκιά Άννα

4) Λογοτριβή Ελένη                                          4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                  5) Τσιάρας Εμμανουήλ

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Φάλκος Κωνσταντίνος

12) Γκιώτης Νικόλαος

13) Κωστίκας Στυλιανός

14) Γιοβανούδας Βαρσάμης

15) Γεωργιάδης Αναστάσιος

16) Γκαλή Γιαννούλα

17) Κατσίκης Παναγιώτης

18) Πράτσας Άγγελος

19) Πράτσας Ιωάννης

20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

21) Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του θέματος της ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  449/2012

Θέμα: 1ο ημ. διατάξεως        

«Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Σιθωνίας, έτους 2013».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Μάντσιο Ιωάννη, υπάλληλο του οικονομικού τμήματος του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

6.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

8.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»

 

Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010.

 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.

2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών".

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’ εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 01/12/2012 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η Εκτελεστική Επιτροπή.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 6/2012 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 344/2012  απόφασή της.

 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)

«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.».

 

Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός, αυστηρός και συγκεκριμένος εξαιτίας της εποπτείας και του παρατηρητηρίου. Καλεί το Δ.Σ. να τον ψηφίσουν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Ευχαριστεί του υπαλλήλους του Δήμου για τη δουλειά τους στη σύνταξη του προϋπολογισμού.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι ευχαριστεί τους υπαλλήλους του Δήμου για τη δουλειά τους, αλλά οι κατευθύνσεις του Δημάρχου ήταν τέτοιες που οδήγησαν σε ένα προϋπολογισμό φτωχό, διαχειριστικό, που δεν έχει προοδευτικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είναι παρά πολλά τα ανείσπρακτα έσοδα, είναι πολλές οι αμοιβές  προσωπικού και οι παροχές τρίτων και δεν έχει γίνει αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, πράγμα που μπορεί να φέρει πάρα πολλά έσοδα. Καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος αναφέρει ότι συγχαίρει τις υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Ο πρ/σμός είναι αντιαναπτυξιακός και περιορισμένος, γίνεται μία μίζερη διαχείριση, δεν εκμεταλλεύεται την περιουσία του Δήμου. Δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό για λόγους αρχής.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αναφέρει ότι από τη στιγμή που πληρώσαμε φέτος 12 εκατομμύρια εκεί πρέπει να κινηθεί ο προϋπολογισμός. Φέτος δε θα μπορέσουμε να εισπράξουμε 12 εκατομμύρια, παρόλα αυτά πρέπει να κινηθούμε σύμφωνα με τα περσινά έσοδα. Τα νούμερα που αναφέρονται πρέπει να είναι πραγματικά, πρέπει να φαίνονται όλα και να υπάρχει ανάπτυξη και όραμα. Παρόλα αυτά δίνει συγχαρητήρια στους  υπαλλήλους του Δήμου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό.

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή αναφέρει ότι δεν έχει ψηφίσει τους προηγούμενους προϋπολογισμούς για τη λογική και την τακτική τους. Ο προϋπολογισμός του 2013 είναι λιτός, δεν δίνει κάτι στον πολίτη, λείπει ένα όραμα για μια καθημερινότητα. Δηλώνει παρούσα γιατί δεν συμφωνεί με τη γενικότερη πολιτική, που επιβάλλεται στους Δήμους λόγω του μνημονίου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό και το ΕΠΔ του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,

- την ΚΥΑ οικ 50698/2-12-2011 με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011

- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

- Την υπ’ αριθ. 6/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ στην Οικονομική Επιτροπή

- Το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2013, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 344/2012  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2013 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

 

Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

 

Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Κωστίκας Στυλιανός, 5) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Γκαλή Γιαννούλα, 8) Λογοτριβή Ελένη, 9) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 10) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Φάλκος Κωνσταντίνος, 13) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 14) Πετρίδης Νικόλαος, 15) Χριστοδούλου Νικόλαος, 16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.

 

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4) Πράτσας Άγγελος, 5) Πράτσας Ιωάννης.

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή δηλώνει παρούσα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 468/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

  Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

 Υπογραφή                                                              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 24/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

448/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  448/2012

Θέμα: 36ο       

«Έξοδα κίνησης».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό έκτο (36o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2012 έως και 01/11/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα : α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ, γ) στο ΥΠΕΚΑ.

Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις ανωτέρω μετακινήσεις αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 308,64 €, Διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 50,00 €, σύνολο 425,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Β) Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 08/11/2012 έως και 09/11/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα : α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ, γ) στο ΥΠΕΚΑ.

Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις ανωτέρω μετακινήσεις αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 300,64 €, Διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 417,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Γ) Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2012 έως και 28/11/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα : α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ, γ) στο ΥΠΕΚΑ.

Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις ανωτέρω μετακινήσεις αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 300,64 €, Διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 417,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Δ) Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 02/12/2012 έως και 03/12/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα : α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ, γ) στο ΥΠΕΚΑ.

Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις ανωτέρω μετακινήσεις αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 313,64 €, Διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 430,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης - διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 140 του Ν. 3463/2006 καθώς και του Ν. 2685/99,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη, στην Αθήνα αεροπορικώς, που πραγματοποιήθηκαν: 1) 31/10/2012 έως και 01/11/2012, 2) 08/11/2012 έως και 09/11/2012, 3) 27/11/2012 έως και 28/11/2012, 4) 02/12/2012 έως και 03/12/2012, για τους ανωτέρω λόγους που προαναφέρθηκαν.

Ψηφίζει συνολική πίστωση εκ 1.691,36 € που είναι τα νόμιμα έξοδά του σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους 2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων του κ. Δημάρχου κατά τη μετακίνηση του στην Αθήνα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 448/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

447/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  447/2012

Θέμα: 35ο       

«Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Νικήτης»».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό πέμπτο (35o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Πρέπει να προχωρήσουμε στον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Νικήτης».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Προέδρου,

Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία

 

Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Παραλίας Νικήτης» με ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Μάλαμα Κυριακή, 14) Χαλκιά Άννα, 15) Τσιάρας Εμμανουήλ, 16) Κατσίκης Αθανάσιος, 17) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 18) Φάλκος Κωνσταντίνος, 19) Πράτσας Άγγελος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Ρεβενικιώτης Δημήτριος,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης δηλώνει παρών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 447/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

446/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  446/2012

Θέμα: 34ο       

«Τροποποίηση απόφασης κατανομής ΠΔΕ του έργου «Εξωραϊσμός Δημοτικών Χώρων»».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό τέταρτο (34o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Πρέπει να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της αρ. 77/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, ώστε να εγγράψουμε στο πρόγραμμα ΠΔΕ το έργο «Ανάπλαση Παραλίας Νικήτης» με το ποσό των 557.128,63 € και το έργο «Κτίριο Ζηνόζη» με το ποσό των 150.000,00 €.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Προέδρου,

 

Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία

 

Τροποποιεί την αρ. 77/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας και προτείνει την εγγραφή στο ΠΔΕ των παρακάτω έργων: α) «Παραλία Νικήτης» με το ποσό των 557.128,63 € και β) «Κτίριο Ζηνόζη» με το ποσό των 150.000,00 €.

 

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Μάλαμα Κυριακή, 14) Χαλκιά Άννα, 15) Τσιάρας Εμμανουήλ, 16) Κατσίκης Αθανάσιος, 17) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 18) Φάλκος Κωνσταντίνος, 19) Πράτσας Άγγελος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει να παραμείνει η απόφαση όπως ήταν, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Ρεβενικιώτης Δημήτριος,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης δηλώνει παρών.

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 446/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

445/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  445/2012

Θέμα: 33ο       

«Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας»».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό τρίτο (33o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση της μελέτης η οποία έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας», το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Προέδρου,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Α) Εγκρίνει τη μελέτη με αριθμό 143/2012 για το έργο «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας» , η οποία συντάχθηκε και αρμοδίως θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. του  Δήμου, προϋπολογισμού 1.895.576,15 € με Φ.Π.Α.

Β) Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας», με ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδορυ, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Φάλκος Κωνσταντίνος, 16) Πετρίδης Νικόλαος, 17) Χαλκιά Άννα, 18) Τσιάρας Εμμανουήλ, 19) Κατσίκης Παναγιώτης, 20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος αναφέρει ότι θεωρεί ανακόλουθο να ληφθεί απόφαση χωρίς να έχουμε πάρει απόφαση για τα δικά μας σκουπίδια, προτείνει την αναβολή του θέματος και δεν το ψηφίζει καθώς δεν υπάρχει απόφαση αρμόδιας επιτροπής που να εισηγείται το θέμα, 2) Πράτσας Άγγελος, ο οποίος αιτιολογεί με την απόφαση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για 5 ΧΥΤΑ στη Χαλκιδική, 3) Πράτσας Ιωάννης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 445/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

444/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  444/2012

Θέμα: 32ο       

«Αίτηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.Χαλκιδικής».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό δεύτερο (32o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 20082/02-11-2012 αίτηση του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα με την οποία αιτείται τη συνδιοργάνωση της Εορταστικής Εκδήλωσης με το ποσό των 4.000,00 €.

Ο Δήμαρχος προτείνει να δοθούν χρήματα για τη συνδιοργάνωση ποσού ύψους 2.000,00 €.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προτείνει να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος διότι τα χρήματα δεν τα χρησιμοποιεί μόνο για γιορτές, αλλά ενισχύει οικονομικά άπορα παιδιά.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προτείνει να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος, μόνο για υποτροφία παιδιών και όχι για τις ανάγκες Εορταστικής Εκδήλωσης.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την οικονομική επιχορήγηση του Σ.Π.Ν.Χ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το έγγραφο του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

 

Τη συνδιοργάνωση της Εορταστικής Εκδήλωσης του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής με το ποσό των 2.000,00 €, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Για το λόγο αυτό τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως εξής:

Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 2.000,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6735, την οποία και ψηφίζει για τον ανωτέρω σκοπό.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Σπανός Μιχαήλ, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 8) Γκαλή Γιαννούλα, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Ντέμπλας Κυπαρίσσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος και 3) Αναγνωστάρας Γεώργιος, ψηφίζουν να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάλαμα Κυριακή, 2) Φαλκος Κωνσταντίνος, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Πράτσας Ιωάννης, 5) Χαλκιά Άννα, 6) Τσιάρας Εμμανουήλ, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 8) Πετρίδης Νικόλαος, ψηφίζουν να δοθεί το ποσό που αιτείται ο Σύλλογος μόνο για υποτροφίες παιδιών.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης δηλώνει παρών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 444/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

443/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  443/2012

Θέμα: 31ο       

«Αίτηση Άγγελου Σερβέτα».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό πρώτο (31o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 21591/28-11-2012 αίτηση του Σερβέτα Αγγέλου του Δημητρίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται οικονομική ενίσχυση λόγω της καταστροφής-πυρκαγιά στο σπίτι του στον Άγιο Νικόλαο. Η ζημιά είναι τέτοια που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.

Ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000,00 €.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει  να δοθούν επιπλέον υλικά που χρειάζονται.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του ανωτέρω.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την αίτηση του ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Την οικονομική ενίσχυση του Σερβέτα Αγγέλου του Δημητρίου με το ποσό των 3.000,00 €, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Για το λόγο αυτό τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως εξής:

Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 3.000,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6733 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες», την οποία και ψηφίζει για τον ανωτέρω σκοπό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 443/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

442/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  442/2012

Θέμα: 31ο       

«Αίτηση Ιεραποστολικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότης «Αγία Ισαπόστολος Βερονίκη»».

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό πρώτο (31o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 21261/20-11-2012 αίτηση της Ιεραποστολικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότης «Αγία Ισαπόστολος Βερονίκη», με έδρα το συνοικισμό Αγίου Παύλου Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την οποία αιτείται οικονομική ενίσχυση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέματος διότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς μέχρι τέλους του έτους. Το θέμα θα επανέλθει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη νέα χρονιά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Προέδρου,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

 

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος, διότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς μέχρι τέλους του έτους. Το θέμα θα επανέλθει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη νέα χρονιά.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 442/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

441/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  441/2012

Θέμα: 29ο       

«Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 289β/2012 απόφ. Ο.Ε.)».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό ένατο (29o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση  σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.

 

Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:

«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»

 

Με την υπ’ αριθμ.: 289β/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Στέφανος Αν. Οικονόμου δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας για την παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τα νομικά ζητήματα που θέτει η από 4.10.2012 εξώδικη-πρόσκληση του κ. Γεωργίου Εγγλεζάκη προς το Δήμο Σιθωνίας.

 

Η αμοιβή των δικηγόρων, για υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία, σας καλώ να ψηφίσουμε το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου κ. Στέφανου Αν. Οικονόμου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

§  την εισήγηση του Δημάρχου,

§  την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10

§  την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06

§  την υπ’ αριθμ.: 289β/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας.

§  την οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Στέφανου Αν. Οικονόμου

§  το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

1. Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου κ. Στέφανος Αν. Οικονόμου, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση, για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας για την παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τα νομικά ζητήματα που θέτει η από 4.10.2012 εξώδικη-πρόσκληση του κ. Γεωργίου Εγγλεζάκη προς το Δήμο Σιθωνίας, στο ποσό των 2.460,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σιθωνίας.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Γκαλή Γιαννούλα, 14) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 15) Μάλαμα Κυριακή, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος, 17) Πετρίδης Νικόλαος, 18) Χαλκιά Άννα, 19) Πράτσας Ιωάννης, 20) Τσιάρας Εμμανουήλ.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4) Πράτσας Άγγελος., οι οποίοι δεν συμφωνούν με το ποσό της αμοιβής.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 441/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

440/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  440/2012

Θέμα: 28ο       

«Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 289α/2012 απόφ. Ο.Ε.)».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό όγδοο (28o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση  σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.

 

Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:

«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»

 

Με την υπ’ αριθμ.: 289α/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Στέφανος Αν. Οικονόμου δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 6242), για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας για τη συζήτηση αναίρεσης και άσκησης προσθέτων λόγων αναίρεσης κατά της με αριθμ. 206/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και της ΔΙΟΝ Ε.Ε.

 

Η αμοιβή των δικηγόρων, για υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία, σας καλώ να ψηφίσουμε το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου κ. Στέφανου Αν. Οικονόμου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

§  την εισήγηση του Δημάρχου,

§  την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10

§  την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06

§  την υπ’ αριθμ.: 289α/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας.

§  την οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Στέφανου Αν. Οικονόμου

§  το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

1. Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου κ. Στέφανος Αν. Οικονόμου, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση, για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας για τη συζήτηση αναίρεσης και άσκησης προσθέτων λόγων αναίρεσης κατά της με αριθμ. 206/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και της ΔΙΟΝ Ε.Ε., στο ποσό των 4.375,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σιθωνίας.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Γκαλή Γιαννούλα, 14) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 15) Μάλαμα Κυριακή, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος, 17) Πετρίδης Νικόλαος, 18) Χαλκιά Άννα, 19) Πράτσας Ιωάννης, 20) Τσιάρας Εμμανουήλ.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 3) Κατσίκης Παναγιώτης, 4) Πράτσας Άγγελος., οι οποίοι δεν συμφωνούν με το ποσό της αμοιβής.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 440/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

439/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  439/2012

Θέμα: 27ο       

«Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2012). (Αρ. 259/2012 απόφ. Ο.Ε.)».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό έβδομο (27o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση  σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.

 

Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:

«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»

 

Με την υπ’ αριθμ.: 259/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Ξανθόπουλος Ελευθέριος του Νικολάου δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 1518), για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας να παραστεί ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την μετ’ αναβολήν δικάσιμο τις 31-10-2012 ή και σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη μετ’ αναβολήν νέα δικάσιμο), κατά την οποία εκδικάζεται η προσφυγή του πρώην Δήμου Τορώνης και ήδη Δήμου Σιθωνίας, κατά του Υπουργείου Γεωργία και κατά των οικοδομικών Συνεταιρισμών Δασολόγων και Τεχνολόγων Δασοπονίας για τον χαρακτηρισμό δασικής έκταση, ιδιοκτησίας των ανωτέρω συνεταιρισμών, κατόπιν αναπομπής της υπόθεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 3916/2007 αποφάσεως του ΣτΕ, με την οποία ζητείται από την Β/θμια Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Θεσσαλονίκης να μελετήσει την υπόθεση και να προβεί σε νέα κρίση.

 

Η αμοιβή των δικηγόρων, για υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία, σας καλώ να ψηφίσουμε το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου κ. Ξανθόπουλου Ελευθέριου του Νικολάου κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

§  την εισήγηση του Δημάρχου,

§  την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10

§  την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06

§  την υπ’ αριθμ.: 259/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας.

§  την οικονομική προσφορά του δικηγόρου κ. Ξανθόπουλου Ελευθέριου του Νικολάου.

§  το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

1. Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου κ. Ξανθόπουλου Ελευθέριου του Νικολάου, στον οποίο ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση, για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας να παραστεί ενώπιον της Β/θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την μετ’ αναβολήν δικάσιμο τις 31-10-2012 ή και σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη μετ’ αναβολήν νέα δικάσιμο), κατά την οποία εκδικάζεται η προσφυγή του πρώην Δήμου Τορώνης και ήδη Δήμου Σιθωνίας, κατά του Υπουργείου Γεωργία και κατά των οικοδομικών Συνεταιρισμών Δασολόγων και Τεχνολόγων Δασοπονίας για τον χαρακτηρισμό δασικής έκταση, ιδιοκτησίας των ανωτέρω συνεταιρισμών, κατόπιν αναπομπής της υπόθεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ.: 3916/2007 αποφάσεως του ΣτΕ, με την οποία ζητείται από την Β/θμια Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Θεσσαλονίκης να μελετήσει την υπόθεση και να προβεί σε νέα κρίση, στο ποσό των 1.845,00 ευρώ με ΦΠΑ.

2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σιθωνίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 439/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

438/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος

2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος

3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά Άννα

4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη

5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης

6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος

7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή

8) Χριστοδούλου Νικόλαος

9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος

10) Παπαστεργίου Αχιλλέας

11) Γκιώτης Νικόλαος

12) Κωστίκας Στυλιανός

13) Γιοβανούδας Βαρσάμης

14) Γεωργιάδης Αναστάσιος

15) Γκαλή Γιαννούλα

16) Τσιάρας Εμμανουήλ

17) Πράτσας Άγγελος

18) Πράτσας Ιωάννης

19) Ρεβενικώτης Δημήτριος

20) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:  438/2012

Θέμα: 26ο       

«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012».

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό έκτο (26o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 226.271,21  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:

1)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0002 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Νικήτη για τη δημιουργία αμαξοστασίου».

2)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0003 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά στη θέση «Νεκροταφείο»».

3)      Στον Κ.Α. 02.15.7112.0001 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά για την κατασκευή κτιρίων πολιτισμού, πάρκου, κλπ.».

4)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0094 ποσού 4.610,25 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

5)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0095 ποσού 4.524,32 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

6)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0096 ποσού 9.175,87 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

7)      Στον Κ.Α. 02.30.7413.0051 ποσού 14.666,77 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Συκιάς Δήμου Σιθωνίας»».

8)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0030 ποσού 6.150,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικών του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

9)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0031 ποσού 3.444,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη H/M του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

10)  Στον Κ.Α. 02.25.7312.1002 ποσού 21.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Δ.Σάρτης».

11)  Στον Κ.Α.02.80.8114.0001 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόστιμα λιμενικού, κλπ σε Δ.Ο.Υ. και προσαυξήσεις».

12)  Στον Κ.Α. 02.20.6021 ποσού 1.700,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ καθαριότητας».

 

Β) Για λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής:

Την κατάργηση του Κ.Α. 02.25.6262.0016 με τίτλο «Επισκευή δικτύου Πραβίτα-Μεταγγίτσι» πίστωσης 240.000,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, για την δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

 

Γ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη λογιστικών τακτοποιήσεων στους κάτωθι Κ.Α.:

1) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα)» ποσού 145.111,33 €, στον Κ.Α. 06.00.5121.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα(Ειδικευμένα)».

2) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.2119.0001 «Τακτικά έσοδα επί των τελών παρεπιδημούντων» ποσού 204.070,32 €, στον Κ.Α. 06.00.2119.0006 «Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».

3) Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.2114 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» ποσού 2.143,00 €, στον Κ.Α. 06.00.2112 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης».

 

Δ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη αποδοχής των κάτωθι ποσών και  ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.:

1) Κ.Α. 06.00.0434 «Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών» με το ποσό των 6.000,00 €.

2) Κ.Α. 06.00.2119.0008 «Δικαιώματα λαϊκών αγορών» με το ποσό των 11.142,25 €.

3)  Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» με το ποσό των 120,00 €.

4) Κ.Α. 06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (αρ. 16 Ν.2946/2001)» με το ποσό των 3.000,00 €.

 

Ε) Άμεση παρίσταται η ενίσχυση των κάτωθι κρατήσεων τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:

1) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 €.

 

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 226.271,21  € για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως εξής:

Καταργεί τον Κ.Α. 02.25.6262.0016 με τίτλο «Επισκευή δικτύου Πραβίτα-Μεταγγίτσι» πίστωσης 240.000,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, για την δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων.

Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 226.271,21  € για την δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:

 

1)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0002 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Νικήτη για τη δημιουργία αμαξοστασίου».

2)      Στον Κ.Α. 02.70.7112.0003 ποσού 6.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά στη θέση «Νεκροταφείο»».

3)      Στον Κ.Α. 02.15.7112.0001 ποσού 100.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αγορά ακινήτου στη Συκιά για την κατασκευή κτιρίων πολιτισμού, πάρκου, κλπ.».

4)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0094 ποσού 4.610,25 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

5)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0095 ποσού 4.524,32 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη αντλιοστασίων του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

6)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0096 ποσού 9.175,87 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».

7)      Στον Κ.Α. 02.30.7413.0051 ποσού 14.666,77 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Συκιάς Δήμου Σιθωνίας»».

8)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0030 ποσού 6.150,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη αρχιτεκτονικών του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

9)      Στον Κ.Α. 02.15.7413.0031 ποσού 3.444,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη H/M του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου».

10)  Στον Κ.Α. 02.25.7312.1002 ποσού 21.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Δ.Σάρτης».

11)  Στον Κ.Α.02.80.8114.0001 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πρόστιμα λιμενικού, κλπ σε Δ.Ο.Υ. και προσαυξήσεις».

12)  Στον Κ.Α. 02.20.6021 ποσού 1.700,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ καθαριότητας».

 

Β) Λογιστικές τακτοποιήσεις στους κάτωθι Κ.Α.:

1) Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα (Ανειδίκευτα)» ποσού 145.111,33 €, στον Κ.Α. 06.00.5121.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα(Ειδικευμένα)».

2) Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2119.0001 «Τακτικά έσοδα επί των τελών παρεπιδημούντων» ποσού 204.070,32 €, στον Κ.Α. 06.00.2119.0006 «Τακτικά έσοδα επί των τελών χρήσης αιγιαλού».

3) Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.2114 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης» ποσού 2.143,00 €, στον Κ.Α. 06.00.2112 «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης».

 

Γ) Αποδέχεται τα κάτωθι ποσά και  ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α.:

1) Κ.Α. 06.00.0434 «Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών» με το ποσό των 6.000,00 €.

2) Κ.Α. 06.00.2119.0008 «Δικαιώματα λαϊκών αγορών» με το ποσό των 11.142,25 €.

3)  Κ.Α. 06.00.3221.0001 «Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.» με το ποσό των 120,00 €.

4) Κ.Α. 06.00.0716 «Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (αρ. 16 Ν.2946/2001)» με το ποσό των 3.000,00 €.

 

Δ) Ενισχύει τις κάτωθι κρατήσεις τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:

1) Στον Κ.Α. 06.00.4123.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 € και στον Κ.Α. 02.80.8223.0005 «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ-φόρων προμηθευτών (1%,4%,8%,3%)» με το ποσό των 30.000,00 €.

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Γκαλή Γιαννούλα, 14) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Μάλαμα Κυριακή, 17) Φάλκος Κωνσταντίνος, 18) Πετρίδης Νικόλαος, 19) Χαλκιά Άννα.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι μέσα στο έτος 2012 έγιναν πολλές τροποποιήσεις, 2) Τσιάρας Εμμανουήλ, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι ένα τόσο σημαντικό έργο για τη λειτουργία του Μεταγγιτσίου βγαίνει από τον προϋπολογισμό, 4) Πράτσας Άγγελος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης δηλώνει παρών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 438/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Νικήτη, 07/12/2012

Ο Πρόεδρος

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

437/2012 Εκτύπωση

 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ