Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε.

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Ο.Ε.
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΕ Εκτύπωση
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
ΑΠΟΦΑΣΗ 235 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης: 235/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δασικών δρόμων»».

 

Αριθμός θέματος: 9ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 24-08-2011 πρακτικό διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Συντήρηση δασικών δρόμων» τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Λειβαδιώτης Κωνσταντίνος , ο οποίος προσέφερε έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει το από 24-08-2011 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας για την «Συντήρηση δασικών δρόμων», στο οποίο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Λειβαδιώτης Κωνσταντίνος

Β) Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ψηφίζει πίστωση 56.979,10€ συν Φ.Π.Α 23% σε βάρος του Κ.Α 02.30.7333.0003.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζουν και θεωρηθούν ότι είναι ασύμφορος για το Δήμο. .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 235/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                     Υπογραφές

                                                Ακριβές Απόσπασμα

                                                       Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 234 Εκτύπωση

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης: 234/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Διανοίξεις δρόμων Δ.Κ. Νικήτης»».

 

Αριθμός θέματος: 8ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 24-08-2011 πρακτικό διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Διανοίξεις δρόμων Δ.Κ Νικήτης» τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Καρανικόλας Σωκράτης , ο οποίος προσέφερε έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει το από 24-08-2011 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας για τις «Διανοίξεις δρόμων Δ.Κ Νικήτης», στο οποίο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Καρανικόλας Σωκράτης

Β) Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ψηφίζει πίστωση 42.591,82€ σε βάρος του Κ.Α 02.30.7323.0071.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζουν και θεωρηθούν ότι είναι ασύμφορος για το Δήμο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές

                                                       Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 233 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 14518/08.09.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν επτά (7), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης -

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 233/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».

 

Αριθμός θέματος: 7ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, την Τετάρτη 24.08.2011, η Οικονομική Επιτροπή διενέργησε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», προϋπολογισμού μελέτης σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (44.833,50€). Οι όροι του διαγωνισμού καθορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. 177/2011 απόφαση μας.

Μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», με έδρα το Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, η οποία προσέφερε έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%). Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, το από 24.08.2011 πρακτικό του διαγωνισμού, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, για τυχόν υποβολή ενστάσεων.

Επειδή λοιπόν, εντός των καθοριζομένων, από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ημερομηνιών, δεν ασκήθηκε ένσταση ούτε σε βάρος της διακήρυξης του διαγωνισμού ούτε σε βάρος του από 24.08.2011 πρακτικού διαγωνισμού, η Οικονομική Επιτροπή καλείται σήμερα να αποφασίσει για την έγκριση του πρακτικού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου (ε) της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Για το λόγο αυτό προτείνω:

α) Να εγκριθεί το από 24/08/2011 πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», προϋπολογισμού μελέτης σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (44.833,50€).

β) Να ανατεθεί η εκτέλεση της προαναφερόμενης εργασίας στην εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», με έδρα το Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής, διότι όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο πρακτικό, αναδεικνύεται μειοδότης αφού:

Καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, που καθοριζόταν στην οικεία διακήρυξη.

Η οικονομική προσφορά που υπέβαλε, κρίνεται ικανοποιητική.

γ) Να ψηφιστεί στο όνομα του προαναφερόμενου μειοδότη, πίστωση σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), σε βάρος του οικείου Κ.Α. 02.30.7323.0073 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2011.

δ) Για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», να υπογραφεί με τον παραπάνω μειοδότη, ιδιωτικό συμφωνητικό ποσού σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:

α) Την εισήγηση του Προέδρου.

β) Το από 24.08.2011 πρακτικό πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ) & ε) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Πλειοψηφία

α) Εγκρίνει το από 24.08.2011 πρακτικό πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε μειοδότης του διαγωνισμού η εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», η οποία προσέφερε έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 34/2011 μελέτης παροχής υπηρεσιών.

β) Αναθέτει στον προαναφερόμενο ανάδοχο την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά», διότι: α) Καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και β) Η οικονομική προσφορά που υπέβαλε στο διαγωνισμό, είναι η πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά.

γ) Ψηφίζει στο όνομα του προαναφερόμενου μειοδότη: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.» πίστωση σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.0073 του σκέλους των εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας του έτους 2011.

Με την προαναφερόμενη ανάδοχο εταιρεία: «Αφοί Μαρτζιβάνου Ο.Ε.», θα υπογραφεί το οικείο ιδιωτικό συμφωνητικό, ποσού σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (42.591,82€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 23%, για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».

Ο κ. Βαρσάμης Γιοβανούδας, δεν συμφωνεί με την έγκριση του πρακτικού και επιθυμεί να κριθεί ασύμφορο για το Δήμο το αποτέλεσμα του διενεργηθέντα διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

 

Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 232 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

Αριθμός θέματος: 6ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ορισμός υπόλογου και ψήφιση πίστωσης 1.203,18€ υπέρ ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ΕΠΑΛ».

 

Αριθμός Απόφασης: 232/2011

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 6ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι πρέπει να ορίσουμε έναν υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας ως υπόλογο για την πληρωμή ενταλμάτων. Προτείνω για την παραπάνω θέση τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ για την πληρωμή 1.203,18€ υπέρ ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ΕΠΑΛ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον υπάλληλο Κρικελίκο Ιωακείμ υπόλογο προπληρωμής εντάλματος για την πληρωμή υπέρ ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ΕΠΑΛ εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα γίνεται στο όνομα του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός διμήνου. Η διαχείριση του πόσου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/15-15/6/1959 και ψηφίζει την πίστωση 1.203,18€ υπέρ ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ΕΠΑΛ.

Ψηφίζει πίστωση 1.203,18€ σε βάρος του Κ.Α 02.20.7325.0002 υπέρ ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ΕΠΑΛ .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 232/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                           Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 231 Εκτύπωση

 

 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 231/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου»

 

Αριθμός θέματος: 5ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο ( 5ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 06/10/2011 και ώρα 13:00 μμ ενώπιον του Προέδρου του 3ου τμήματος διακοπών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της σύμπραξης «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω να

1)Oρίζει τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Κόκκινο Δημήτριο του Ιωάννη με (Α.Μ 74) για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 06/10/2011 ενώπιον του Προέδρου του 3ου τμήματος διακοπών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της σύμπραξης «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε ΓΑΙΑ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

2)Ως αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου ορίζεται το ποσό των 2.000,00 συν Φ.Π.Α 23% το οποίο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.

3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 231/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 230 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 4ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων».

 

Αριθμός Απόφασης: 230/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το τέταρτο (4ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε

«Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης –απομαγκάνιωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Δ Συκιάς, Δ.Δ Σάρτης και οικισμού Δεστενίκας Δήμου Τορώνης».

20.000,00

02.00.6736.1005

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 20.000,00€ για «Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης –απομαγκανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Δ Συκιάς, Δ.Δ Σάρτης και οικισμού Δεστενίκας Δήμου Τορώνης». στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6736.1005.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 230/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

Υπογραφή                                                                 Υπογραφές

                                     Ακριβές Απόσπασμα

                                         Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 228 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                            AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης: 228/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου».

 

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 02-09-2011 πρακτικό διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου» τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Άγγελος Σαμαράς του Στεφάνου , ο οποίος προσέφερε έκπτωση 3% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

 

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει το από 02-09-2011 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας για τις «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου», στο οποίο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε ο Άγγελος Σαμαράς του Στεφάνου

Β) Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ψηφίζει πίστωση 71.561,34€ σε βάρος του Κ.Α 02.10.7331.0011

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης δεν το ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 228/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                         Υπογραφές

                                                 Ακριβές Απόσπασμα

                                                             Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 227 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                      AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης: 227/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Κάθετοι σε Οδικό Δίκτυο».

 

Αριθμός θέματος: 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: στο από 16-08-2011 πρακτικό διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Κάθετοι σε Οδικό Δίκτυο» τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Πούλιου Άννα του Ιωάννη , η οποία προσέφερε έκπτωση 5% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

 

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου.

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)Εγκρίνει το από 16-08-2011 πρακτικό μειοδοτικής δημοπρασίας για τις «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Κάθετοι σε Οδικό Δίκτυο», στο οποίο τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η Πούλιου Άννα του Ιωάννη

Β) Για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου ψηφίζει πίστωση 55.351,33€ σε βάρος του Κ.Α 02.30.7323.0089.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 227/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                             Ακριβές Απόσπασμα

                                                     Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 226 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/08-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 226/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου»

 

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο ( 2ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: βάση του άρθρου 72 παραγ.1 περιπτ. ιε’ Ν.3852/2010,πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 26/10/2011 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)σε αίτηση των: α)Καραμούτα Μαρία του Αθανασίου , β)Διάκου Παναγιώτα του Ιωάννη και γ)Τσαμούρη Ιωάννα του Αθανασίου κατά του πρώην Τορώνης και νυν Δήμου Σιθωνίας.

 

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω να

1)Oρίζει τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής Κόκκινο Δημήτριο του Ιωάννη με (Α.Μ 74) για να παραστεί κατά τη δικάσιμο της 26/10/2011 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)σε αίτηση των: α)Καραμούτα Μαρία του Αθανασίου , β)Διάκου Παναγιώτα του Ιωάννη και γ)Τσαμούρη Ιωάννα του Αθανασίου κατά του πρώην Τορώνης και νυν Δήμου Σιθωνίας.

2)Ως αμοιβή του προαναφερόμενου δικηγόρου ορίζεται το ποσό των 2.000,00 συν Φ.Π.Α 23% το οποίο θα καταβληθεί μετά την εκτέλεση της προαναφερόμενης εντολής.

3)Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 225 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 14518/ 08.09.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Ψηλογιάννης Γεώργιος

Μάντσιος Βασίλειος

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης».

 

Αριθμός Απόφασης: 225/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης». Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό από υλικά κατολίσθησης και την αποκατάσταση της βατότητας ορισμένων αγροτικών δρόμων της Τ.Κ. Σάρτης, οι οποίοι έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις πρόσφατες νεροποντές.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο, που διενεργήθηκε από τους τεχνικούς του Δήμου μας, καταγράφηκαν οι υφιστάμενες ζημιές, αξιολογήθηκαν οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις επέμβασης και κοστολογήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες, για την άρτια αποκατάσταση των βλαβών. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 45/2011 μελέτη παροχής υπηρεσιών, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Έχοντας λοιπόν υπόψη μου:

1) Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και αποκατάστασης της βατότητας, ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου.

2) Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α.02.30.7323.0076 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011, με τίτλο: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης».

3) Τις διατάξεις των παρ. 2 & 9 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980 (ΦΕΚ/11/Α’/15.01.1980): «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

5) Τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ/247/Α/27.11.1995): «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις».

6) Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ/1291/Β/11.08.2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€), πλέον Φ.Π.Α. ή είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%

 

Με την υπ’ αριθμ. 200/2011 απόφαση μου:

α) Εγκρίθηκαν τα τεύχη της υπ’ αριθμ. 45/2011 μελέτης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Έγινε απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών στον Σταματιάδη Νικόλαο, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται σήμερα να προβεί στην έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€), επ’ ονόματι του προαναφερόμενου αναδόχου και σε βάρος του Κ.Α.02.30.7323.0076, για την εκτέλεση των εργασιών: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την παραπάνω εισήγηση του προέδρου.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.30.7323.0076 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

α) Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας: «Διάνοιξη Δρόμων Τ.Κ. Σάρτης», όπως η εργασία αυτή περιγράφεται, αναλύεται και κοστολογείται στην υπ’ αριθμ. 45/2011 μελέτη παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Ψηφίζει πίστωση είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (24.600,00€), επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου και σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.0076, του προϋπολογισμού εξόδων 2011 του Δήμου Σιθωνίας.

Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζουν γιατί δεν υπάρχει έλεγχος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 225/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   
ΑΠΟΦΑΣΗ 224 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                             AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                         2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                               3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 224/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 32.200,00€ για την δημιουργία Φιλαρμονικής στις

Δ.Κ Συκιάς, Νικήτης, Ν. Μαρμαρά»

 

Αριθμός θέματος: 6ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: σύμφωνα με την αριθμ. 197/2011 απόφαση του Δ.Σ αποφασίστηκε η δημιουργία Φιλαρμονικής στις Δ.Κ Συκιάς, Νικήτης, Ν. Μαρμαρά, γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος πρέπει να ψηφίσει πίστωση συνολικής σύμβασης ποσού 32.200,00 για την δημιουργία Φιλαρμονικής.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 32.200,00 € για την δημιουργία Φιλαρμονικής στις Δ.Κ Συκιάς, Νικήτης, Ν. Μαρμαρά.

 

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Σύνδεσμος Φιλαρμονικών Χορ. Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                             Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 223 Εκτύπωση

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                             1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                        2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                               3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 223/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια Toner»

 

Αριθμός θέματος: 5ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος πέμπτο(5ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 02.10.6614.0002 για την προμήθεια toner.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6614.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 10.000,00€ για την προμήθεια toner.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 223/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                             Υπογραφές

                                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                                            Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 221 Εκτύπωση

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                    1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                              2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                   3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 3

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Απαλλαγή υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων για την προμήθεια γραμματοσήμων».

 

Αριθμός Απόφασης: 221/2011

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 3ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Με την 164/2011 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.430,23€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια γραμματοσήμων από τα ΕΛ.ΤΑ..

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ 397/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 2.430,23€ το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι. Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 29636007-4/10-08-2011 επιταγή Α.Τ.Ε.

Σας υποβάλλω εμπρόθεσμα τα συνημμένα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:

1)Σειρά 4814 Αυξ. Αριθμ. 0115/10-08-2011 Δελτίο Ομαδικής κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων ποσό 2.430,23€ το οποίο εξοφλήθηκε στα ΕΛ.ΤΑ Νικήτης.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 2.430,23€ .

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 397/Α/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 2.430,23€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Υπογραφή                                                            Υπογραφές

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                                         Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 220 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                    AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης            1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός     2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη           3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 2ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ασφαλιστηρίων για τα οχήματα του Δήμου».

 

Αριθμός Απόφασης: 220/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει στην

α)INTERSALONIKA 190,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας 113616 ΜΕ β)INTERSALONIKA 390,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1185

γ)INTERSALONIKA 555,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4296

δ) INTERSALONIKA 410,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9466

ε) INTERSALONIKA 400,00€ για όχημα IVECO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9449

ζ) INTERSALONIKA 435,00€ για όχημα MAZDA με αριθμ. κυκλοφορίας 682180 ΑΠ

η) INTERSALONIKA 425,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9469

 

 

 

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 10.6255 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 2.805,00€ για τα ασφαλιστήρια των οχημάτων του Δήμου

α)INTERSALONIKA 190,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας 113616 ΜΕ β)INTERSALONIKA 390,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1185

γ)INTERSALONIKA 555,00€ για όχημα MERCEDES με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 4296

δ) INTERSALONIKA 410,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9466

ε) INTERSALONIKA 400,00€ για όχημα IVECO με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9449

ζ) INTERSALONIKA 435,00€ για όχημα MAZDA με αριθμ. κυκλοφορίας 682180 ΑΠ

η) INTERSALONIKA 425,00€ για όχημα NISSAN με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9469

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                Ακριβές Απόσπασμα

                                   Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 210 Εκτύπωση

 

 

 

 

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                        1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                        3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 210/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Καθορισμός όρων προχείρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

 

Αριθμός θέματος:3ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι με την υπ’ αριθ. 227/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου» και καθορίσθηκε ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός της περ. (δ) του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων».

Ο προϋπολογισμός του έργου, όπως αυτός αναλύεται στην υπ’ αριθμ. 17/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, ανέρχεται στις εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (73.774,56€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%,

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. πρότεινε να εγκριθούν οι όροι διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη της υπ’ αριθ. 17/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3669/2008: «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που Αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

α) Εγκρίνει τους όρους προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη της υπ’ αριθμ. 17/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, διακήρυξη η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

β) Η Δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Έργα Συντήρησης Δημαρχείου», θα διεξαχθεί στις 02/09/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, στη Νικήτη Χαλκιδικής.

γ) Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (73.774,56€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%

δ) Ψηφίζει πίστωση εβδομήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (73.774,56€), σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7331.0011, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 210/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

 

Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 209 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 22/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 13258/19-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                                1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                              2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                                     3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 209/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Τσάπατο Στυλιανό»

 

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει βάσει των αποφάσεων 78/2011 της Οικ. Επιτροπής και 201/2011 του Δ.Σ το ποσό των 2.800,00€ στον κ. Τσάπατο Στυλιανό μετά από εξώδικο συμβιβασμό με τον Δήμο Σιθωνίας.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6492 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 2.800,00€ € για τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Τσάπατο Στυλιανό.

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Τσάπατος Στυλιανός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                        Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                                        Υπογραφές

                                                     Ακριβές Απόσπασμα

                                                          Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 207 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                               AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                      1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                  2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                       3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 15ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για τις εργασίες επισκευής επίπλων και σκευών».

 

Αριθμός Απόφασης: 207/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 19.980,60€ σε βάρος του Κ.Α.02.10.6673.0002 για τις εργασίες επισκευής επίπλων και σκευών.

Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας (επισκευή επίπλων και σκευών) ανατέθηκε στον Κατσώνη Γεώργιο - Μηχανογράφηση.

 

 

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6673.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 19.980,60€ για τις εργασίες επισκευής επίπλων και σκευών.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                  Υπογραφές

                 Ακριβές Απόσπασμα

                               Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 206 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                    1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                              2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                    3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 14ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων».

 

Αριθμός Απόφασης: 206/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 02.10.7131.0003 έχει εγγραφεί πίστωση 10.000,00€ για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων .

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Σωτήρη Δρόσο MSc Information Systems.

 

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

T.M

ΠΟΣΟΤ.

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KM-5035 Plus

2650

3

7950

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

3

7950

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1828,50

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9778,50

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.950,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.828,50€, σύνολο με ΦΠΑ 9.778,50€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων , όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A

Περιγραφή είδους

T.M

ΠΟΣΟΤ.

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ KM-5035 Plus

2650

3

7950

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

3

7950

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1828,50

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9778,50

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.950,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.828,50€, σύνολο με ΦΠΑ 9.778,50€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 9.778,50€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7131.0003.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Σωτήρη Δρόσο MSc Information Systems.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                 Ακριβές Απόσπασμα

                                               Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 205 Εκτύπωση

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                    1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                               2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                      3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 13ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.) ».

 

Αριθμός Απόφασης: 205/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 02.25.6633 έχει εγγραφεί πίστωση 4.231,50€ για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.).

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Συμεών Π. Καραγκιόζης «Χημικά».

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Υποχλωριώδες νάτριο

0,39

8800

3432

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

8800

3432

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

789,36

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

4221,36

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 3.432,00€ συν ΦΠΑ 23% 789,36€, σύνολο με ΦΠΑ 4.221,36€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.),όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Υποχλωριώδες νάτριο

0,39

8800

3432

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

8800

3432

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

789,36

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

4221,36

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 3.432,00€ συν ΦΠΑ 23% 789,36€, σύνολο με ΦΠΑ 4.221,36€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 4.221,36€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6633.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Συμεών Π. Καραγκιόζης «Χημικά».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                                     Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 203 Εκτύπωση

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                             AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                   1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                              2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                     3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 11ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων ».

 

Αριθμός Απόφασης: 203/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το εντέκατο (11ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 25.6662.0044 έχει εγγραφεί πίστωση 45.000,00€ για την προμήθεια χυτοσιδηρών εξαρτημάτων.

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Αρβανίτης Αρδεύσεις».

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ζυμπώ Φ63 μονά

45

13,6

612

2

Ζυμπώ Φ75 μονά

11

14,3

157,3

3

Ζυμπώ Φ80 αμιάντου

5

18

90

4

Ζυμπώ Φ90 μονά

35

17

595

5

Ζυμπώ Φ100 αμιάντου

5

26,1

130,5

6

Ζυμπώ Φ110 μονά

35

21,2

742

7

Ζυμπώ Φ125 διπλά

37

39

1443

8

Ζυμπώ Φ160 διπλά

25

53,4

1335

9

Κολάρα Φ 160

7

38,88

272,16

10

Κολάρα Φ 200

5

45,4

227

11

Κολάρα Φ 125

5

18

90

12

Σέλλες Φ63 πλαστικές

5

2

10

13

Σέλλες Φ90 πλαστικές

5

3,5

17,5

14

Κολάρα -Σέλλες Φ80 αμιάντου

5

9,5

47,5

15

Ζυμπώ Φ140 διπλά

18

44,5

801

16

Ζυμπώ Φ225 διπλά

10

94

940

17

Ζυμπώ Φ63 διπλά

10

22

220

18

Ζυμπώ Φ90 διπλά

10

27

270

19

Ζυμπώ Φ140 μονά

10

26,8

268

20

Λάστιχα ζυμπώ Φ90

20

0,52

10,4

21

Λάστιχα ζυμπώ Φ63

20

0,52

10,4

22

Λάστιχα ζυμπώ Φ110

20

0,64

12,8

23

Λάστιχα ζυμπώ Φ125

20

0,76

15,2

24

Λάστιχα ζυμπώ Φ140

20

0,82

16,4

25

Λάστιχα ζυμπώ Φ160

20

1

20

26

Λάστιχα ζυμπώ Φ225

10

2,7

27

27

Γωνίες κολλητές Φ140

6

37

222

28

Γωνίες κολλητές ανοιχτές Φ140

2

34

68

29

Βάνες κολλητές πλ. Φ140

3

160

480

30

Ζυμπώ μακρυά Φ355

6

200

1200

31

Τάπες Φ90 χυτές

2

12

24

32

Τάπες Φ63 χυτές

4

6,8

27,2

33

Βάνες Φ110 φλαντζωτές

2

123

246

34

Βάνες Φ63 φλαντζωτές

2

85

170

35

Βάνες Φ90 φλαντζωτές

2

95

190

36

Βάνες ορυχάλκινες Φ75

2

27,2

54,4

37

Βάνες ορυχάλκινες Φ63

2

12,3

24,6

38

Ζυμπώ Φ250 μακρυά κομπλέ

10

102

1020

39

Βάνα Φ90 φλαντζωτή

1

80

80

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

1515,44

12186,36

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2802,86

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14989,22

 

 

 

 

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.186,36€ συν ΦΠΑ 23% 2.802,86€, σύνολο με ΦΠΑ 14.989,22€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας χυτοσιδηρών εξαρτημάτων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ζυμπώ Φ63 μονά

45

13,6

612

2

Ζυμπώ Φ75 μονά

11

14,3

157,3

3

Ζυμπώ Φ80 αμιάντου

5

18

90

4

Ζυμπώ Φ90 μονά

35

17

595

5

Ζυμπώ Φ100 αμιάντου

5

26,1

130,5

6

Ζυμπώ Φ110 μονά

35

21,2

742

7

Ζυμπώ Φ125 διπλά

37

39

1443

8

Ζυμπώ Φ160 διπλά

25

53,4

1335

9

Κολάρα Φ 160

7

38,88

272,16

10

Κολάρα Φ 200

5

45,4

227

11

Κολάρα Φ 125

5

18

90

12

Σέλλες Φ63 πλαστικές

5

2

10

13

Σέλλες Φ90 πλαστικές

5

3,5

17,5

14

Κολάρα -Σέλλες Φ80 αμιάντου

5

9,5

47,5

15

Ζυμπώ Φ140 διπλά

18

44,5

801

16

Ζυμπώ Φ225 διπλά

10

94

940

17

Ζυμπώ Φ63 διπλά

10

22

220

18

Ζυμπώ Φ90 διπλά

10

27

270

19

Ζυμπώ Φ140 μονά

10

26,8

268

20

Λάστιχα ζυμπώ Φ90

20

0,52

10,4

21

Λάστιχα ζυμπώ Φ63

20

0,52

10,4

22

Λάστιχα ζυμπώ Φ110

20

0,64

12,8

23

Λάστιχα ζυμπώ Φ125

20

0,76

15,2

24

Λάστιχα ζυμπώ Φ140

20

0,82

16,4

25

Λάστιχα ζυμπώ Φ160

20

1

20

26

Λάστιχα ζυμπώ Φ225

10

2,7

27

27

Γωνίες κολλητές Φ140

6

37

222

28

Γωνίες κολλητές ανοιχτές Φ140

2

34

68

29

Βάνες κολλητές πλ. Φ140

3

160

480

30

Ζυμπώ μακρυά Φ355

6

200

1200

31

Τάπες Φ90 χυτές

2

12

24

32

Τάπες Φ63 χυτές

4

6,8

27,2

33

Βάνες Φ110 φλαντζωτές

2

123

246

34

Βάνες Φ63 φλαντζωτές

2

85

170

35

Βάνες Φ90 φλαντζωτές

2

95

190

36

Βάνες ορυχάλκινες Φ75

2

27,2

54,4

37

Βάνες ορυχάλκινες Φ63

2

12,3

24,6

38

Ζυμπώ Φ250 μακρυά κομπλέ

10

102

1020

39

Βάνα Φ90 φλαντζωτή

1

80

80

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

1515,44

12186,36

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

2802,86

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

14989,22

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 12.186,36€ συν ΦΠΑ 23% 2.802,86€, σύνολο με ΦΠΑ 14.989,22€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 14.989,22€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0044.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Αρβανίτης Αρδεύσεις».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                                                        Υπογραφές

                         Ακριβές Απόσπασμα

                                            Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 201 Εκτύπωση

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                   1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                              2 . Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                    3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 9ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών».

 

Αριθμός Απόφασης: 201/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 30.6662.0014 έχει εγγραφεί πίστωση 20.000,00€ για την προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών .

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Μάνο Απόστολο».

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Πλέγμα

20,32

100

2032

2

Τσιμέντα

6,52

540

3520,8

3

Αμμοχάλικο

28,45

30

853,5

4

Άμμος

34,14

30

1024,2

5

Τσιμεντόλιθα

65,85

10

658,5

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

710

8089

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1860,47

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9949,47

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.089,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.860,47 €, σύνολο με ΦΠΑ 9.949,47€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας διαφόρων οικοδομικών υλικών , όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Πλέγμα

20,32

100

2032

2

Τσιμέντα

6,52

540

3520,8

3

Αμμοχάλικο

28,45

30

853,5

4

Άμμος

34,14

30

1024,2

5

Τσιμεντόλιθα

65,85

10

658,5

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

710

8089

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1860,47

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9949,47

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 8.089,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.860,47 €, σύνολο με ΦΠΑ 9.949,47€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 9.949,47€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή «Μάνο Απόστολο»..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 201/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές

                   Ακριβές Απόσπασμα

                                     Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 200 Εκτύπωση

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                 AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                        1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                   2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                          3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 200/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων για τον εξώδικο συμβιβασμό Μάντσιου Αντωνίου & Αφοί Ο.Ε »

 

Αριθμός θέματος: 8ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει βάσει των αποφάσεων 68/2011 της Οικ. Επιτροπής και 203/2011 του Δ.Σ το ποσό των 14.360,00€ στον κ. Μάντσιο Αντώνιο & Αφοί Ο.Ε μετά από εξώδικο συμβιβασμό με τον Δήμο Σιθωνίας.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6492 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 14.360,00€ € για τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Μάντσιο Αντώνιο & Αφοί Ο.Ε.

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Μάντσιος Αντώνιος & Αφοί Ο.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                               Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 199 Εκτύπωση

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                                 AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                  3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

 

Αριθμός θέματος: 7ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή».

 

Αριθμός Απόφασης: 199/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο ) θέμα της ημερησίας διατάξεως ανέφερε ότι από το χρηματικό ένταλμα πάγιας προκαταβολής που εκδόθηκε στο όνομα του Καπλάνη Γεωργίου ποσού 2.000,00€ σύμφωνα με την

37α/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από έγγραφες εντολές του Δημάρχου έγιναν διάφορες πληρωμές για την εξόφληση μικρών επειγουσών υποχρεώσεων συνολικής δαπάνης 2.000,004€ από τον υπόλογο Καπλάνη Γεώργιο με συγκεντρωτικές καταστάσεις κατά Κ.Α. του προϋπολογισμού και πρότεινε αφού ελέγξει η Οικ. Ε. τα δικαιολογητικά να εγκριθούν οι γενόμενες δαπάνες για να επακολουθήσει η έκδοση των οικείων ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων.

Και κάλεσε την Οικ. Ε. να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά τα οποία εξέτασε και δικαιολογούν πλήρως τα ποσά των δαπανών που πληρώθηκαν από τη παγία προκαταβολή με εντολές του Δημάρχου και ότι καλώς ενεργήθηκαν και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 234 του Π.Δ. 410/95 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τις πληρωμές που έγιναν από τον υπόλογο Καπλάνη Γεώργιο και από το χρηματικό ένταλμα πάγιας προκαταβολής για μικρές επείγουσες ανάγκες συνολικής δαπάνης 2.000,004€ ως παρακάτω και την έκδοση στα ονόματα των δικαιούχων των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου.

 

1) Για προμήθεια διαφόρων υλικών σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0007 το ποσό των 399,94€.

2) Για προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6699.0001 το ποσό των 1.600,064€

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                             Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 198 Εκτύπωση
                                                            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας. Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  τέσσερις  (4), ήτοι:  ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                1.Μάντσιος Βασίλειος2.ΚωστίκαςΣτυλιανός                     ΓιοβανούδαςΒαρσάμης                                                   3.  Λογοτριβή Ελένη                                  3. Δημητρός  Αστ. Δημήτριος4.  Σπανός Μιχαήλ                                                                                                                                                                                                               Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                            Αριθμός θέματος: 6ο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»              «Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσης».                      Αριθμός Απόφασης: 198/2011 Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., εισηγούμενος το  έκτο (6ο ) θέμα της ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.       
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Τ.42/06-08-2010 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.840,38 02.30.7413.0035
  Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση  ποσού 3.840,38€ για   Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ στον ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟ σε βάρος του Κ.Α 02.30.7413.0035.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 198/2011. Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέληΥπογραφή                                                                                     Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Δήμαρχος

      
ΑΠΟΦΑΣΗ 197η Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                 1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                     3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5η

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197η/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5η) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 3.690,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την παράσταση και την κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Προέδρου Εφετών Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης υπέρ του Δήμου Σιθωνίας και κατά της σύμπραξης μελετητικού γραφείου «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε –ΓΑΙΑ Α.Ε-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ».

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.690,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την υπόθεση με το μελετητικό γραφείο «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε –ΓΑΙΑ Α.Ε-ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ» σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197η/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                              Ο Δήμαρχος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 197ζ Εκτύπωση

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                              AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                          2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                 3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5ζ

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197ζ/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5ζ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 1.230,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση με την κ. Γιαννάτση Π. Αλεξάνδρα

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.230,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση με την κ. Γιαννάτση Π. Αλεξάνδρα σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197ζ/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                             Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 197ε Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                 1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                           2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                 3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5ε

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197ε/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5ε) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 1.230,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ. 7/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Συκιάς Χαλκιδικής (υπόθεση του κ. Τραμουντάνη Ι. Παναγιώτη & κλπ.)

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.230,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την υπόθεση του κ. Τραμουντάνη Ι. Παναγιώτη & κλπ σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197ε/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 197δ Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                                  AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                         1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                  2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                      3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5δ

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197δ/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5δ ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 984,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση της κ. Ζαχοπούλου Παναγιώτας υπ’ αριθ. 53/2010 απόφαση Ειρηνοδικείου Συκιάς.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση της κ. Ζαχοπούλου Παναγιώτας σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197δ/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                     Ακριβές Απόσπασμα

                                      Ο Δήμαρχος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 197γ Εκτύπωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                             AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                             2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                   3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5γ

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197γ/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5γ ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 984,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση με τον εξώδικο συμβιβασμό με την ομόρρυθμη εταιρία «ΑΝΤ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ &ΑΦΟΙ Ο.Ε».

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση με τον εξώδικο συμβιβασμό με την ομόρρυθμη εταιρία«ΑΝΤ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ &ΑΦΟΙ Ο.Ε»σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197γ/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο Δήμαρχος

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 197β Εκτύπωση

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                              AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                 3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5β

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197β/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5β ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 1.230,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση με τον κ. Μπιγινά Τριαντάφυλλο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.230,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την γνωμοδότηση του στην υπόθεση με τον κ. Μπιγινά Τριαντάφυλλο.

σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197β/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

                               Ακριβές Απόσπασμα

                                      Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 197α Εκτύπωση

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                      1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                  2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                     3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Αριθμός θέματος: 5α

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου».

Αριθμός Απόφασης: 197α/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το (5α ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, εισηγήθηκε την ψήφιση πίστωσης 738,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την υπόθεση συμβιβασμού με τον κ. Κρημνιανιώτη Ι. Παναγιώτη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00€ για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κόκκινου Δημήτριου για την υπόθεση συμβιβασμού με τον κ. Κρημνιανιώτη Ι. Παναγιώτη σε βάρος του Κ.Α 00.6111.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 197α/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

                              Ακριβές Απόσπασμα

                                     Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 196 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                             2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                 3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 4

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Απαλλαγή υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου».

 

Αριθμός Απόφασης: 196/2011

 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 4ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Με την 104α/2011 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 565,65€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ 382/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 565,65€ το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι. Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 45/29-07-2011 Παραστατικό Α.Τ.Ε.

Σας υποβάλλω εμπρόθεσμα τα συνημμένα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:

1)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ 3034/29-07-2011 ποσό 346,54€

2)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ 3032/29-07-2011 ποσό 219,11€

 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 565,65€ .

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 382/Α/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 565,65€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                                      Υπογραφές

                               Ακριβές Απόσπασμα

                                       Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 195 Εκτύπωση

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                          AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                        2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                           3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικ Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 3

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Απαλλαγή υπόλογου προπληρωμής ενταλμάτων πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου».

 

Αριθμός Απόφασης: 195/2011

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο. Ε. εισηγούμενος το 3ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Με την 124/2011 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.283,58€ , στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελικού Ιωακείμ προκειμένου να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμ 377/Α/2011 χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.283,58€ το οποίο εισέπραξε ο υπόλογος Κρικελίκος Ι. Ιωακείμ με την υπ.αριθμ. 45/29-07-2011 Παραστατικό Α.Τ.Ε.

Σας υποβάλλω εμπρόθεσμα τα συνημμένα κάτωθι δικαιολογητικά ήτοι:

1)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ 3039/29-07-2011 ποσό 251,75€

2)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ 3038/29-07-2011 ποσό 209,79€

3)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3036/29-07-2011 ποσό 155,40€

4)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3035/29-07-2011 ποσό 155,40€

5)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3033/29-07-2011 ποσό 275,06€

6)Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’3031/29-07-2011 ποσό 236,21€

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.283,58€ .

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης του Δημάρχου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ. άριθμ 377/Α/2011 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 1.283,58€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κρικελίκου Ιωακείμ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                               Υπογραφές

                                                               Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 194 Εκτύπωση

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                                                1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                                                3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 194/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.629,07€ για την υπόθεση της Ζαχοπούλου Παναγιώτας»

 

Αριθμός θέματος: 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει βάσει της απόφασης 53/2010 του Ειρηνοδικείου Συκιάς που αφορά την υπόθεση της κ. Ζαχοπούλου Παναγιώτας το ποσό των 4.629,07€ για την Μελέτη «Ανάπλαση Παραλίας στο Δ.Δ Σάρτης»

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6492 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 4.629,07€ € για την υπόθεση της κ. Ζαχοπούλου Παναγιώτας για την Μελέτη «Ανάπλαση Παραλίας στο Δ.Δ Σάρτης»

 

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Ζαχοπούλου Παναγιώτα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                                 Υπογραφές

                                                           Ακριβές Απόσπασμα

                                                               Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 193 Εκτύπωση

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                         1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                                    2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                       3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 1ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.227,40€ για αναλύσεις πόσιμου νερού».

 

Αριθμός Απόφασης: 193/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει στο ΚΕ.ΠΕ.ΜΑ.Χ. Α.Ε το ποσό των 15.227,40€(Αρ. Τιμολογίου 1162/09-12-2010)για αναλύσεις πόσιμου νερού. Από το δάνειο της Δ.Ε Τορώνης υπάρχει πίστωση συνολικού ποσού 14.385,20€ για αναλύσεις πόσιμου νερού- θαλασσινών νερών και βαρέων μετάλλων ετών 2005 για τις οποίες κόπηκαν ΧΕΠ αλά ακυρώθηκαν με πράξη από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Χαλκιδικής.

Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε το ανωτέρω ποσό για εξόφληση ανάλογης πίστωσης έτους 2010.

Η Οικ.Ε. θα πρέπει να ψηφίσει πίστωση ποσού 15.227,40€ ήτοι 14.385,20€ (από δάνειο ΔΕ Τορώνης) και 842,20€ από τα Τακτικά έσοδα του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 80.8117.0015. για αναλύσεις πόσιμου νερού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού σε βάρος 15.227,40€ ήτοι 14.385,20€ (από δάνειο ΔΕ Τορώνης) και 842,20€ από τα Τακτικά έσοδα του Δήμου στο ΚΕ.ΠΑ.ΜΑ.Χ. Α.Ε σε βάρος του Κ.Α. 80.8117.0015 για αναλύσεις πόσιμου νερού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 193/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                                                             Υπογραφές

                                    Ακριβές Απόσπασμα

                                                            Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 192 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                               3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 9ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου».

 

Αριθμός Απόφασης: 192/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 02.30.6662.0017 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00€ για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Κιτσοπανίδη Δημήτρη «Εμπορία ασφαλτικών υλικών».

 

 

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ψυχρή άσφαλτος

745

10

7450

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

10

7450

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1713,5

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9163,5

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.450,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.713,50€, σύνολο με ΦΠΑ 9.163,50€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ψυχρή άσφαλτος

745

10

7450

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

10

7450

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1713,5

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9163,5

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.450,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.713,50€, σύνολο με ΦΠΑ 9.163,50€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 9.163,50€ € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.0017.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Κιτσοπανίδη Δημήτρη «Εμπορία ασφαλτικών υλικών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές

                           Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 191 Εκτύπωση

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης 1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη 3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 5ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων».

 

Αριθμός Απόφασης: 191/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο (5ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ΜΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

Τ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΤ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΔ ΝΙΚΗΤΗΣ

8.209,39

02.30.7413.0028

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 8.209,39€ για ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΩΝ ΟΤ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΔ ΝΙΚΗΤΗΣ στον Μυριανίδη Φώτιο σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7413.0028.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη

Υπογραφή                                                           Υπογραφές

                                     Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Δήμαρχος

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 190 Εκτύπωση

 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                       AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                            1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                      2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                            3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 7ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων».

 

Αριθμός Απόφασης: 190/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο ) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.

 

 

 

 

 

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

Ι.ΚΛΕΤΤΑΣ-Χ.ΣΕΛΕΒΕΝΤΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.

Τ.35/1-9-2011

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ.

12.102,30

02.30.7413.0044

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 12.102,30€ για ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ στους Ι.ΚΛΕΤΤΑΣ-Χ.ΣΕΛΕΒΕΝΤΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7413.0044.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 190/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

Υπογραφή                                                               Υπογραφές

                      Ακριβές Απόσπασμα

                                        Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 189 Εκτύπωση
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12433/04.08.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 189/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (14.999,85€), για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κυβόλιθων».

Αριθμός θέματος: 6ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη προμήθειας κυβόλιθων, για την επέκταση των πλακοστρώσεων των παραλιακών οδών των οικισμών Σάρτης και Τορώνης. Για το λόγο αυτό, έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της περί προμηθειών ΟΤΑ νομοθεσίας, καθώς επίσης και την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 184/2011 απόφαση μου προέβηκα στην απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας στον Σταματιάδη Νικόλαο, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Για την εκτέλεση της προμήθειας η Ο.Ε. πρέπει να προβεί σε έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (14.999,85€), σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.0010.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κυβόλιθων», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.30.6662.0010 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια κυβόλιθων», που αφορά την προμήθεια κυβόλιθων για την επέκταση των πλακοστρώσεων των παραλιακών οδών των οικισμών Σάρτης και Τορώνης.

β) Ψηφίζει πίστωση δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (14.999,85€), σε βάρος του Κ.Α.02.30.6662.0010, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 189/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   
ΑΠΟΦΑΣΗ 188 Εκτύπωση

 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12433/04.08.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 188/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (9.990,68€), για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια χαλικιού».

Αριθμός θέματος: 5ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη άμεσης προμήθειας χαλικιού, για την δημιουργία φίλτρων καθαρισμού του νερού των υδρομαστεύσεων των οικισμών του Δήμου. Για το λόγο αυτό, έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της περί προμηθειών ΟΤΑ νομοθεσίας, καθώς επίσης και την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 183/2011 απόφαση μου προέβηκα στην απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας στον Σταματιάδη Νικόλαο, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Για την εκτέλεση της προμήθειας η Ο.Ε. πρέπει να προβεί σε έγκριση εκτέλεσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (9.990,68€), σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.0002.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια χαλικιού», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.30.6662.0002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια χαλικιού», που αφορά την προμήθεια χαλικιού, για την δημιουργία φίλτρων καθαρισμού του νερού των υδρομαστεύσεων των οικισμών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Ψηφίζει πίστωση εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (9.990,68€), σε βάρος του Κ.Α.02.30.6662.0002, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 188/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   
ΑΠΟΦΑΣΗ 187 Εκτύπωση

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12433/04.08.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 187/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ένα λεπτό (14.959,01€), για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια άμμου»

Αριθμός θέματος: 4ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (4ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη άμεσης προμήθειας ψιλής άμμου, η οποία χρησιμοποιείται για τον εγκιβωτισμό σωλήνων ύδρευσης, στις επεκτάσεις των δικτύων, αλλά και στη δημιουργία αμμοδόχων στις παιδικές χαρές των οικισμών του Δήμου. Για το λόγο αυτό, έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της περί προμηθειών ΟΤΑ νομοθεσίας, καθώς επίσης και την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 182/2011 απόφαση μου προέβηκα στην απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας στον Σταματιάδη Νικόλαο, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, η Ο.Ε. πρέπει να προβεί σε έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ένα λεπτό (14.959,01€), σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6662.0007.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια άμμου», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.25.6662.0007 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια άμμου», που αφορά την προμήθεια ψιλής άμμου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό σωλήνων ύδρευσης, στις επεκτάσεις των δικτύων, αλλά και στη δημιουργία αμμοδόχων στις παιδικές χαρές των οικισμών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Ψηφίζει πίστωση δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ένα λεπτό (14.959,01€), σε βάρος του Κ.Α.02.25.6662.0007, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι του Σταματιάδη Νικόλαου, Υλικά Οικοδομών – Χωματουργικά, Σάρτη Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 023527248, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 187/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 186 Εκτύπωση

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 3ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών».

 

Αριθμός Απόφασης: 186/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών». Η εργασία αφορά την τακτική συντήρηση και την αποκατάσταση ορισμένων φθορών που έχουν προκληθεί σε υδρευτικές δεξαμενές των οικισμών του Δήμου μας.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) που πραγματοποιήσαμε με τους Τεχνικούς του Δήμου μας, στους χώρους των δεξαμενών, καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν, αναλύθηκαν και κοστολογήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των δεξαμενών και συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 25/2011 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη μου:

α) Την ανάγκη εκτέλεσης των προαναφερθεισών εργασιών.

β) Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α.02.25.6262.0006 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011, με τίτλο: «Συντήρηση Δεξαμενών»

γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980, (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

ε) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και του άρθρου 83 του Ν.2362/1995

στ) Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ./1291/Β’/11.08.2010) και

ζ) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (9.853,66€), πλέον Φ.Π.Α. ή δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (12.120,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,

Με την υπ’ αριθμ. 181/2011 απόφαση μου έγινε απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών στον Αρβανίτη Νικόλαο του Δημοσθένη, Αρδευτικά Συστήματα, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, ΑΦΜ 027292471 Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών.

Με απόφαση σας, πρέπει να προβείτε στην έγκριση και ψήφιση της απαιτούμενης για την υλοποίηση των εργασιών πίστωσης συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (12.120,00€), επ’ ονόματι του προαναφερόμενου αναδόχου, σε βάρος του Κ.Α.02.25.6262.0006 με τίτλο: «Συντήρηση Δεξαμενών».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.25.6262.0006 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση Δεξαμενών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. 25/2011 μελέτης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Ψηφίζει πίστωση δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (12.120,00€), σε βάρος του Κ.Α.02.25.6262.0006, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι του Αρβανίτη Νικόλαου του Δημοσθένη, Αρδευτικά Συστήματα, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, ΑΦΜ 027292471 Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 186/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   
ΑΠΟΦΑΣΗ 185 Εκτύπωση

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12433/04.08.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 185/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00€), για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φρεατίων».

Αριθμός θέματος: 2ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη άμεσης προμήθειας εκατό (100) μεταλλικών φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιπλημμυρική προστασία των δημοτικών δρόμων του οικισμού της Δ.Κ. Συκιάς. Για το λόγο αυτό, έχοντας υπόψη τις προβλέψεις της περί προμηθειών ΟΤΑ νομοθεσίας, καθώς επίσης και την από 05/08/2011 γνωμοδότηση/εισήγηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, με την υπ’ αριθμ. 180/2011 απόφαση μου προέβηκα στην απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας στην Μπότου Μαγδαληνή, Χρώματα – Είδη Υγιεινής, Συκιά Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 041236834, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, η Ο.Ε. πρέπει να προβεί σε έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας και τη ψήφιση σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00€), σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6662.0008.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Την από 05/08/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φρεατίων», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.25.6662.0008 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φρεατίων», που αφορά την προμήθεια εκατό (100) μεταλλικών φρεατίων συλλογής ομβρίων υδάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αντιπλημμυρική προστασία των δημοτικών δρόμων του οικισμού της Δ.Κ. Συκιάς.

β) Ψηφίζει πίστωση δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00€), σε βάρος του Κ.Α.02.25.6662.0008, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι της Μπότου Μαγδαληνής, Χρώματα – Είδη υγιεινής, Συκιά Χαλκιδικής, Α.Φ.Μ. 041236834, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 185/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   
ΑΠΟΦΑΣΗ 184 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 12433/04.08.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ιωάννης Αναγνωστάρας, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός Απόφασης: 184/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων».

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, απαιτείται η προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων ειδών. Για το σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011, έχει προβλεφθεί ο κωδικός 02.20.6662.0001 με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων» και έχει εγγραφεί πίστωση ποσού εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€).

Επιπλέον, για την υλοποίηση της προμήθειας, το τεχνικό τμήμα του Δήμου μας έκανε έρευνα αγοράς και συνέταξε την υπ’ αριθμ. 24/2011 μελέτη προμήθειας, προϋπολογισμού δαπάνης εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Τέλος, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας, σε εφαρμογή της περί προμηθειών ΟΤΑ νομοθεσίας, με την υπ’ αριθμ. 179/2011 απόφαση μου, ενέκρινα τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της υπ’ αριθ. 11389/08.03.1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».

Σε εφαρμογή λοιπόν των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας, η Οικονομική Επιτροπή καλείτε σήμερα να αποφασίσει για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και να ψηφίσει τη σχετική πίστωση για την εκτέλεση της.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου

Το άρθρο 4 του Ν.2286/95.

Τα άρθρα 3 & 4 και 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

α/α

Περιγραφή Είδους

Ε/Μ

Ποσότητα

Τ.Μ.

Μερική

Δαπάνη

1

Ηλεκτρονική λυχνία compact 21W

τεμ.

3500

7,10

24.850,00

2

Ηλεκτρονική λυχνία 15W

τεμ.

1300

6,50

8.450,00

3

Λυχνία υδραργύρου 80W

τεμ.

700

3,50

2.450,00

4

Λυχνία υδραργύρου 125W

τεμ.

700

3,50

2.450,00

5

Λυχνία υδραργύρου 250W

τεμ.

600

8,90

5.340,00

6

Λυχνία μικτού φωτισμού 160W

τεμ.

700

6,70

4.690,00

7

Λυχνία για γιρλάντα 5W

τεμ.

600

0,52

312,00

8

Λυχνία φθορισμού 18W

τεμ.

50

4,00

200,00

9

Λυχνία φθορισμού 36W

τεμ.

10

3,85

38,50

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

48.780,50

Φ.Π.Α. 23%

11.219,52

ΣΥΝΟΛIKH ΔΑΠΑΝΗ

60.000,02

  
  

Όπως οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται στην με αριθμό 24/2011 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Ψηφίζει πίστωση εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), σε βάρος του Κ.Α.02.20.6662.0001, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 184/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 183 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 20/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11837/26-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν άπαντες (7), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης

Κωστίκας Στυλιανός

Λογοτριβή Ελένη

Μάντσιος Βασίλειος

Σπανός Μιχαήλ

Γιοβανούδας Βαρσάμης

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

 

 

Αριθμός θέματος: 1ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσης».

 

Αριθμός Απόφασης: 183/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.

 

 

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

ECO-TECH

Γ. Μαχαιρίδου &ΣΙΑ Ε.Ε

Τ.52/30-09-2010

Προμήθεια Γεωργικού ελκυστήρα με χορτοκοπτικό

98.154,00

02.80.8117.0046

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση ποσού 98.154,00 € για την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με χορτοκοπτικό στην ECO-TECH Γ. Μαχαιρίδου &ΣΙΑ Ε.Ε σε βάρος του Κ.Α 02.80.8117.0046.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

                               Ακριβές Απόσπασμα

                                 Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 182 Εκτύπωση

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Κωστίκας Στυλιανός

Μάντσιος Βασίλειος

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 18ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Καθορισμός όρων δημοπράτησης «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων»».

 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 182/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δέκατο όγδοο(18ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 103 του Ν.3463/2006 που αναφέρεται στον καθορισμό όρων δημοπράτησης και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης της εργασίας «Συντήρηση χώρων απορριμμάτων » σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη.

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 182/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   
ΑΠΟΦΑΣΗ 181 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                           1. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Κωστίκας Στυλιανός

Μάντσιος Βασίλειος

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 17ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Καθορισμός όρων δημοπράτησης «Συντήρηση Δημαρχείου»».

 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 181/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δέκατο έβδομο(17ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 103 του Ν.3463/2006 που αναφέρεται στον καθορισμό όρων δημοπράτησης και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης της εργασίας «Συντήρηση Δημαρχείου» σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη.

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 181/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 180 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                            1. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Κωστίκας Στυλιανός

Μάντσιος Βασίλειος

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 16ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Καθορισμός όρων δημοπράτησης «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων»».

 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 180/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 103 του Ν.3463/2006 που αναφέρεται στον καθορισμό όρων δημοπράτησης και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης της εργασίας «Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων» σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη.

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 180/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 179 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 19/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 11591/21-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν έξι (6), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                   AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Κωστίκας Στυλιανός

Μάντσιος Βασίλειος

Λογοτριβή Ελένη

Σπανός Μιχαήλ

Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 15ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Καθορισμός όρων δημοπράτησης «Πυροπροστασία»».

 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 179/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 103 του Ν.3463/2006 που αναφέρεται στον καθορισμό όρων δημοπράτησης και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την έλαβε υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης της εργασίας «Πυροπροστασία» σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη.

Ο κ. Δημητρός Αστ. Δημήτριος δεν το ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 179/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (25 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1074 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg