Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ε.Π.Ζ.

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Ε.Π.Ζ.
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΗ 35 Εκτύπωση

                                         A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10367/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                              AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                               1. Παστογιάννης Γεώργιος
2.  Γκιώτης Νικόλαος                              2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Πράτσας Άγγελος
5.  Τσιάρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 4ο
                                   «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
  
Αριθμός Απόφασης: 35/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου για χορήγηση  άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο   με αριθμ. πρωτ. 10042/29-06-11 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
Υπογραφή                                                        Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                      Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 Εκτύπωση

                                       A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10367/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                             AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                1. Παστογιάννης Γεώργιος
2.  Γκιώτης Νικόλαος                               2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Πράτσας Άγγελος
5.  Τσιάρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 3ο
                                      «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
  
Αριθμός Απόφασης: 34/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση της Σκουλής Αναστασίας με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση της Σκουλής Αναστασίας για χορήγηση  άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο   με αριθμ. πρωτ. 10037/29-06-11 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη
Υπογραφή                                                           Υπογραφές
                                  Ακριβές Απόσπασμα
                                    Ο Δήμαρχος


 

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 Εκτύπωση

                                     A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10367/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                          1. Παστογιάννης Γεώργιος
2.  Γκιώτης Νικόλαος                         2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Πράτσας Άγγελος
5.  Τσιάρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
                                  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.
  
Αριθμός Απόφασης: 33/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Παρασκευόπουλου Μιχαήλ με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση του Παρασκευόπουλου Μιχαήλ για χορήγηση  άδειας για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο   με αριθμ. πρωτ. 10078/29-06-2011 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                           Ακριβές Απόσπασμα
                                 Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 Εκτύπωση

                                         A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10367/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                               1. Παστογιάννης Γεώργιος
2.  Γκιώτης Νικόλαος                              2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Πράτσας Άγγελος
5.  Τσιάρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                       «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
                                «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
  
Αριθμός Απόφασης: 32/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να γίνουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Ο κ. Πράτσας Άγγελος παρατηρεί ότι είναι απαραίτητη η συμβολή ενός συγκοινωνιολόγου,ειδικό για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επειδή υπάρχουν πολλές προτάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη
Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                                   Ακριβές Απόσπασμα
                                        Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 31 Εκτύπωση

                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10367/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                 AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Παστογιάννης Γεώργιος
2.  Γκιώτης Νικόλαος                            2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Πράτσας Άγγελος
5.  Τσιάρας Εμμανουήλ


         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
                                                 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα)  στον Ι. Χρυσοστομίδη Θ. Σπυρίδη Ο.Ε στην Τ/Κ Σάρτης.
  
Αριθμός Απόφασης: 31/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Ι. Χρυσοστομίδη Θ. Σπυρίδη Ο.Ε με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση προέγκριση άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα) στη Τ/Κ Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας. Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί  με όλα τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3.Παράβολο
4.Υπεύθυνη Δήλωση
5.Διάγραμμα κάλυψης
6.Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει τη  προέγκριση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνα) στον Ι. Χρυσοστομίδη Θ. Σπυρίδη Ο.Ε στην Τ/Κ Σάρτης.

Ο κ. Πράτσας Άγγελος δεν το ψηφίζει.

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη
Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                        Ακριβές Απόσπασμα
                                  Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 30 Εκτύπωση

                                           A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 5/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 04η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 10367/30-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  πέντε(5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                    AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                              1. Παστογιάννης Γεώργιος
2.  Γκιώτης Νικόλαος                           2.Φάλκος Κωνσταντίνος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Πράτσας Άγγελος
5.  Τσιάρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                                  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Σχετικά με το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Αναγνωστάρα Κωνσταντίνου.
  
Αριθμός Απόφασης: 30/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 10/1099/01-06-2011 της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Σιθωνίας με  αριθμ. πρωτ. 8954/16-06-2011 σχετικά με το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Αναγνωστάρα Κωνσταντίνου το οποίο αναφέρει ότι: μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα για το οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δεν χρησιμοποιείται και όλη η δραστηριότητα του καταστήματος έχει μεταφερθεί σε χώρο για τον οποίο δεν έχει δοθεί καμία έγκριση.
 Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την γνωμοδότηση του δικηγόρου  κ. Κόκκινου Δημήτριου βάση της οποίας προτείνεται να δοθεί προθεσμία ώστε ο ιδιοκτήτης  κ. Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής να επαναφέρει το κατάστημα του στην αρχική του κατάσταση όπως ορίζει η άδεια λειτουργίας του και η αρμόδια υπηρεσία να άρει το αρχικό έγγραφο της με αριθμ. πρωτ. 10/1099/01-06-2011 με νέο.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη, η ανωτέρω προθεσμία ,θα αναγκαστούμε με νέα απόφαση να  προβούμε στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και στη σφράγιση του καταστήματος. 


Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Να δοθεί προθεσμία 15 ημερών ώστε ο κ. Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος να επαναφέρει το κατάστημα του στην αρχική του κατάσταση όπως ορίζει η άδεια λειτουργίας του, σε συνεργασία πάντα με την αρμόδια υπηρεσία  ώστε με νέο έγγραφο της να μας κάνει γνωστό για την επαναφορά  του καταστήματος στην αρχική του κατάσταση.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη, η ανωτέρω προθεσμία , θα αναγκαστούμε με νέα απόφαση να προβούμε στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και στη σφράγιση του καταστήματος. 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
Υπογραφή                                              Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                   Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 29 Εκτύπωση

                                           A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7561/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                               ΚΑΝΕΙΣ
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στον Μουρελάτο  Παναγιώτη στην Τ/Κ Σάρτης.
  
Αριθμός Απόφασης: 29/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του  Μουρελάτου Παναγιώτη του Ιωάννη με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση προέγκριση άδεια λειτουργίας στο κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στη Τ/Κ Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας. Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί  με όλα τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3.Παράβολο
4.Υπεύθυνη Δήλωση
5.Διάγραμμα κάλυψης
6.Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει τη  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Μουρελάτου Παναγιώτη του Ιωάννη στην Τ/Κ Σάρτης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                              Τα μέλη
Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                          Ακριβές Απόσπασμα
                                 Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 27 Εκτύπωση

                                           A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7561/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                     AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                          ΚΑΝΕΙΣ
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 5ο
                                    «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΜΑΝΑΒΙΚΟ» στον Τσαλκιτζίδη Γεώργιο στην Τ/Κ Σάρτης.
  
Αριθμός Απόφασης: 27/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πέμπτο  (5ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του  Τσαλκιτζίδη Γεώργιου του Χρήστου με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση προέγκριση άδεια λειτουργίας στο κατάστημα «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΜΑΝΑΒΙΚΟ» στη Τ/Κ Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας. Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί  με όλα τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3.Παράβολο
4.Υπεύθυνη Δήλωση
5.Διάγραμμα κάλυψης
6.Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει τη  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-ΜΑΝΑΒΙΚΟ» του Τσαλκιτζίδη Γεώργιου του Χρήστου στην Τ/Κ Σάρτης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη
Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                                     Ακριβές Απόσπασμα
                                       Ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 Εκτύπωση

                               A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7561/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                          AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                               ΚΑΝΕΙΣ
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 3ο
                                     «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Κατσίκη Διαμάντω στην Τ/Κ Σάρτης.
  
Αριθμός Απόφασης: 25/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση προέγκριση άδεια λειτουργίας στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στη Τ/Κ Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας. Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί  με όλα τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3.Παράβολο
4.Υπεύθυνη Δήλωση
5.Διάγραμμα κάλυψης
6.Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει τη  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου στην Τ/Κ Σάρτης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                              Τα μέλη
Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                         Ακριβές Απόσπασμα
                              Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 24 Εκτύπωση

                                                A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7561/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                       AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                           ΚΑΝΕΙΣ
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
7.  Πράτσας Άγγελος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
                                     «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας  στον Χαλκιά Μιχαήλ.
  
Αριθμός Απόφασης: 24/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Χαλκιά Μιχαήλ με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση του Χαλκιά Μιχαήλ για χορήγηση  άδειας   σταθερής καντίνας με αριθμ.πρωτ. 6606/20-04-2011 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη
Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                           Ακριβές Απόσπασμα
                              Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 23 Εκτύπωση

                                             A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 7561/27-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                              ΚΑΝΕΙΣ
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Παπαλέξης Κωνσταντίνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                    «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας κινητής καντίνας της Τράικου  Μαρία.
  
Αριθμός Απόφασης: 23/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση της Τράικου Μαρία με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας κινητής καντίνας


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση της Τράικου Μαρία για χορήγηση  άδειας   κινητής καντίνας με αριθμ. πρωτ. 2623/20-04-2011 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                              Υπογραφές
                        Ακριβές Απόσπασμα
                             Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22 Εκτύπωση
ΑΠΟΦΑΣΗ 20 Εκτύπωση

                                         A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                  AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 9ο
                                    «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2011 στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-PUB»
Στον Λαζαρίδη Γεώργιο στην Τ.Κ Σάρτης.
  
Αριθμός Απόφασης: 20/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας.  Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Λαζαρίδη Γεωργίου με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  την χορήγηση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2011)στο κατάστημα της «ΚΑΦΕ- PUB»  στην Τ.Κ Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας.
Η Διεύθυνση υγείας και Πρόνοιας      με το υπ’ αριθ.  έγγραφο10/231/25-01-2002, μας κάνει γνωστό ότι μετά από υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας (εποπτών δημόσιας υγείας)o αναφερόμενoς μπορεί να πάρει άδεια όπως στο θέμα για το κατάστημα της αφού πληροί τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/8 ‘περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και  λοιπών καταστημάτων’ και κάλεσε στη συνέχεια την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  όπως
α ) Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση
β )αποφασίσει για την έγκριση ή μη της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής υπό της αιτούσας
γ )εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει την χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ανανέωση για το έτος 2011 ) στον Λαζαρίδη  Γεώργιο του Ηλία για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ- PUB»,  που βρίσκεται  στη Τ/Κ Σάρτης.
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                    Τα μέλη
Υπογραφή                                                          Υπογραφές
                           Ακριβές Απόσπασμα
                                   Ο Δήμαρχος


 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19 Εκτύπωση

                                     A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                   AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                         1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 8ο
                                               «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2011 στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»
Στον Κατσίκα Ιωακείμ στην Τ.Κ Μεταγγιτσίου.
  
Αριθμός Απόφασης: 19/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας.  Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του  Κατσίκα Ιωακείμ με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  την χορήγηση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2011)στο κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»  στην Τ.Κ Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας.
Η Διεύθυνση υγείας και Πρόνοιας      με το υπ’ αριθ.  έγγραφο10/1257/5-5-2004, μας κάνει γνωστό ότι μετά από υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας (εποπτών δημόσιας υγείας)o αναφερόμενος μπορεί να πάρει άδεια όπως στο θέμα για το κατάστημα της αφού πληροί τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/8 ‘περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και  λοιπών καταστημάτων’ και κάλεσε στη συνέχεια την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  όπως
α ) Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση
β )αποφασίσει για την έγκριση ή μη της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής υπό της αιτούσας
γ )εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει την χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ανανέωση για το έτος 2011 ) στον Κατσίκα Ιωακείμ του Γεωργίου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»,  που βρίσκεται  στη Τ/Κ Μεταγγιτσίου.
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                      Τα μέλη
Υπογραφή                                                     Υπογραφές
                                      Ακριβές Απόσπασμα
                                      Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18 Εκτύπωση

                                     A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                       1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 7ο
                                                  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2011 στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ»
Στον Ζαφείρη Χρήστο στην Τ.Κ Μεταγγιτσίου.
  
Αριθμός Απόφασης: 18/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας.  Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του  Ζαφείρη Χρήστου με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  την χορήγηση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2011)στο κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ»  στην Τ.Κ Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας.
Η Διεύθυνση υγείας και Πρόνοιας      με το υπ’ αριθ.  έγγραφο10/4908/27-11-2009, μας κάνει γνωστό ότι μετά από υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας (εποπτών δημόσιας υγείας)o αναφερόμενος μπορεί να πάρει άδεια όπως στο θέμα για το κατάστημα της αφού πληροί τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/8 ‘περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και  λοιπών καταστημάτων’ και κάλεσε στη συνέχεια την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  όπως
α ) Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση
β )αποφασίσει για την έγκριση ή μη της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής υπό της αιτούσας
γ )εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει την χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ανανέωση για το έτος 2011 ) στον Ζαφείρη Χρήστο του Δημητρίου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ»,  που βρίσκεται  στη Τ/Κ Μεταγγιτσίου.
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                               Τα μέλη
Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                             Ακριβές Απόσπασμα
                                    Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16 Εκτύπωση

                                            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                   1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 5ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας κινητής καντίνας του Βογιατζή Οδυσσέα.
  
Αριθμός Απόφασης: 16/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Βιογατζή Οδυσσέα με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας κινητής καντίνας


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση του Βιογατζή Οδυσσέα για χορήγηση  άδειας   κινητής καντίνας με αριθμ. πρωτ. 492/21-03-2011 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                              Τα μέλη
Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                      Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 14 Εκτύπωση

                                       A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                            AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                 1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 3ο
                                         «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας κινητής καντίνας του Αγοραστού Γραμμένου.
  
Αριθμός Απόφασης: 14/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Αγοραστού Γραμμένου με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας κινητής καντίνας


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση του Αγοραστού Γραμμένου για χορήγηση  άδειας   κινητής καντίνας με αριθμ .πρωτ. 721/21-03-2011 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                               Ακριβές Απόσπασμα
                                   Ο Δήμαρχος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13 Εκτύπωση

                                          A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                 AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                             1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
                                                «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας  στην Δριστάρη Μαγδαληνή.
  
Αριθμός Απόφασης: 13/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση της Δριστάρη Μαγδαληνή με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση άδειας σταθερής καντίνας


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις κατά το νόμο και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αίτηση της Δριστάρη Μαγδαληνής για χορήγηση  άδειας   σταθερής καντίνας με αριθμ. πρωτ. 3735/04-04-2011 για την οριστική απόφαση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη
Υπογραφή                                                     Υπογραφές
                           Ακριβές Απόσπασμα
                                    Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12 Εκτύπωση

                                      A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 5418/21-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                      AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                     1. Πράτσας Άγγελος
2.  Γκιώτης Νικόλαος
3.  Κωστίκας Στυλιάνος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Φάλκος Κωνσταντίνος
6.  Τσίαρας Εμμανουήλ
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           
Αριθμός θέματος: 1ο
                            «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Αίτηση κ. Δέλλιου Ιωακείμ για κατασκευή τοιχίου».
  
Αριθμός Απόφασης: 12/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρού Αλ. Δημήτριου στην οποία αναφέρει ότι πρόκειται για το Ρέμα-δρόμος πρόσβασης στην παραλία Ασκαμνιάς στην περιοχή Νικήτης κοντά στην Μεταμόρφωση .
Οι παράπλευρες ιδιοκτησίες ήδη έχουν κατασκευάσει τοιχία ύψους έως και 4μ περίπου για την προστασία των ιδιοκτησιών τους απ την διάβρωση των νερών.
Απ ’τη διάβρωση όγκοι χωμάτων  και βράχων πέφτουν στην κοίτη του ρέματος εμποδίζοντας μεν την πρόσβαση στην παραλία, προξενώντας δε και ζημίες στις όμορες ιδιοκτησίες. Επιπλέον   υπάρχει και ο κίνδυνος τραυματισμών διερχόμενων πολιτών απ΄ την πτώση των χωμάτινων όγκων.
Το μοναδικό σημείο που δεν έχει κατασκευαστεί τοιχίο προστασίας  είναι στο τμήμα της ιδιοκτησίας του Κ. Δέλλιου Ιωακείμ όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα  με το πιο σκούρο χρώμα.
 Η κατασκευή του τοιχίου  δεν εμποδίζει την διέλευση των νερών, αλλά την διευκολύνει αφού δεν θα υπάρχουν πια όγκοι βράχων  στην κοίτη του ρέματος.
Επίσης ο δήμος  δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά αφού θα αναλάβει ο ιδιώτης το κόστος της κατασκευής. Προτείνεται να εγκριθεί   η κατασκευή του τοιχίου αλλά με την προϋπόθεση να παρακολουθείται η εξέλιξη της εργασίας   από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Να κατασκευαστεί το τοιχίο με την προϋπόθεση να παρακολουθείται η εξέλιξη της εργασίας   από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 .
 

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη
Υπογραφή                                             Υπογραφές
                                 Ακριβές Απόσπασμα
                                     Ο Δήμαρχος


                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Εκτύπωση

                                  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 2/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 4230/07-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  έξι (6), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                          AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                         1. Φάλκος Κωνσταντίνος
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Δημητρός Αλ. Δημήτριος
4.  Παστογιάννης Γεώργιος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 1ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ& ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ » στην Λαθούρη Μαρία  του Σπυρίδωνα στην Τ/Κ Σάρτης.
  
Αριθμός Απόφασης: 11/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση της Λαθούρη Μαρίας με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση προέγκριση άδεια λειτουργίας στο κατάστημα «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ& ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»στη Τ/Κ Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας. Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί  με όλα τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3.Παράβολο
4.Υπεύθυνη Δήλωση
5.Διάγραμμα κάλυψης
6.Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης


Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει τη  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ& ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» στην Λαθούρη Μαρία  του Σπυρίδωνα στην Τ/Κ Σάρτης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 Εκτύπωση

                                          A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                            AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Κωστίκας Στυλιανός
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 8ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ»
Του Τσαλίκη Μιχαήλ  της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης.
  
Αριθμός Απόφασης: 8/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάκληση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την υποβολή φακέλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάκληση της αδείας καταστήματος του Τσαλίκη Μιχαήλ .

Μετά από πρόσφατο έλεγχο από τον Δήμο Σιθωνίας  του καταστήματος, ο Δήμαρχος δήλωσε, ότι το κατάστημα συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις που του έγιναν και έτσι συμφωνεί με τους όρους λειτουργίας που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας του και εισηγείται να μην γίνει ανάκληση της αδείας .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 Εκτύπωση

                                           A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                         AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Κωστίκας Στυλιανός
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 7ο
                                               «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»
Του Πάργα Γεωργίου στην Παραλία Κληματαρίας της Δημοτικής Κοινότητας Συκίας..
  
Αριθμός Απόφασης: 7/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάκληση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την υποβολή φακέλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάκληση της αδείας καταστήματος του Πάργα  Γεωργίου.
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.


Μετά από πρόσφατο έλεγχο από τον Δήμο Σιθωνίας  του καταστήματος, ο Δήμαρχος δήλωσε, ότι το κατάστημα συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις που του έγιναν και έτσι συμφωνεί με τους όρους λειτουργίας που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας του και εισηγείται να μην γίνει ανάκληση της αδείας .

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 Εκτύπωση

                                           A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Κωστίκας Στυλιανός
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 6ο
                                   «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος  «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»
Της Δεληαγγέλου Μαρίας στην Παραλία Κληματαρίας της Δημοτικής  Κοινότητας  Συκίας..
  
Αριθμός Απόφασης: 6/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάκληση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την υποβολή φακέλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάκληση της αδείας καταστήματος της  Δεληαγγέλου Μαρίας .
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
 

Μετά από πρόσφατο έλεγχο από τον Δήμο Σιθωνίας  του καταστήματος, ο Δήμαρχος δήλωσε, ότι το κατάστημα συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις που του έγιναν και έτσι συμφωνεί με τους όρους λειτουργίας που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας του και εισηγείται να μην γίνει ανάκληση της αδείας .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 Εκτύπωση

                                            A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                            AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Κωστίκας Στυλιανός
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 5ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος  «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»
Της Μάντσιου Κωνσταντίνας στην Παραλία Κληματαρίας της Δημοτικής  Κοινότητας  Συκίας..
  
Αριθμός Απόφασης: 5/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάκληση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την υποβολή φακέλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάκληση της αδείας καταστήματος της Μάντσιου Κωνσταντίνας .
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
 

Μετά από πρόσφατο έλεγχο από τον Δήμο Σιθωνίας  του καταστήματος, ο Δήμαρχος δήλωσε, ότι το κατάστημα συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις που του έγιναν και έτσι συμφωνεί με τους όρους λειτουργίας που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας του και εισηγείται να μην γίνει ανάκληση της αδείας .

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 Εκτύπωση

                                         A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Κωστίκας Στυλιανός
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 4ο
                                                «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»
Της Αφοί ΣΚΟΝΔΡΑ Ο.Ε στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκίας..
  
Αριθμός Απόφασης: 4/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την ανάκληση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την υποβολή φακέλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάκληση της αδείας καταστήματος της Αφοί ΣΚΟΝΔΡΑ Ο.Ε.
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Την ανάκληση της αδείας καταστήματος  της Αφοί ΣΚΟΝΔΡΑ Ο.Ε  λόγω 9 παραβάσεων από τις οποίες η υπηρεσία μας έχει προχωρήσει σε 3 σφραγίσεις, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 152/2010,174/2010,224/2010 αποφάσεις του Δημάρχου του πρώην Δήμου Τορώνης.
  2)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου για την ανάκληση της άδειας.

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος


                                       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Εκτύπωση

                                   A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                            AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Κωστίκας Στυλιανός
7.  Πράτσας Άγγελος
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 3ο
                                            «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στον Αγοραστό Αποστόλο του Ιωάννη στη Τ/Κ Μεταγγιτσίου.
  
Αριθμός Απόφασης: 3/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση του Αγοραστού Αποστόλου με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  τη χορήγηση προέγκριση άδεια λειτουργίας στο κατάστημα «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»στη Τ/Κ Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας. Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί  με όλα τα απαιτούμενα
Δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 για την προέγκριση του αιτήματος και περιλαμβάνει:
1.Την αριθμ. 37/2010 Οικοδομική άδεια.
2.Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.
3. Το σχετικό παράβολο.

Και έθεσε υπόψη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει  λειτουργίες  της πόλης, όπως αυτά   ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και μετά από διαλογική συζήτηση .


                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει τη  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»  στον Αγοραστό Απόστολο του Ιωάννη στην Τ/Κ Μεταγγιτσίου.

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 Εκτύπωση

                                 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.

  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                            AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Πράτσας Άγγελος
7.  Κωστίκας Στυλιανός
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος: 2ο
                                             «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2011 στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»
στην Τσιώνη Θωμαή στην Τ.Κ Μεταγγιτσίου.
  
Αριθμός Απόφασης: 2/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την χορήγηση της ανωτέρω αδείας.  Αμέσως μετά ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής την αίτηση της Τσιώνης Θωμαής  με τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά, για  την χορήγηση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2011)στο κατάστημα της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  στην Τ.Κ Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας.
Η Διεύθυνση υγείας και Πρόνοιας      με το υπ’ αριθ.  έγγραφο10/1039/18-05-2009, μας κάνει γνωστό ότι μετά από υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της υπηρεσίας (εποπτών δημόσιας υγείας)η αναφερόμενη μπορεί να πάρει άδεια όπως στο θέμα για το κατάστημα της αφού πληροί τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/8 ‘περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης και  λοιπών καταστημάτων’ και κάλεσε στη συνέχεια την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  όπως
α ) Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση
β )αποφασίσει για την έγκριση ή μη της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής υπό της αιτούσας
γ )εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε   υπ’ όψη του την πρόταση του Προέδρου της, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010.
 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


1)Εγκρίνει την χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ανανέωση για το έτος 2011 ) στην Τσιώνη Θωμαή του Γεωργίου για το κατάστημα της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,  που βρίσκεται  στη Τ/Κ Μεταγγιτσίου.
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
                        Ακριβές Απόσπασμα
                           Ο Δήμαρχος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Εκτύπωση

  
                                       A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2011 συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σιθωνίας.
  Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 08η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 2372/04-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  άπαντες (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                           AΠΟΝTEΣ
1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                                  ---------
2.  Γκίωτης Νικόλαος
3.  Παστογιάννης Γεώργιος
4.  Φάλκος Κωνσταντίνος
5.  Τσίαρας Εμμανουήλ
6.  Πράτσας Άγγελος
7.  Κωστίκας Στυλιανός
         
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης , υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός θέματος: 1ο
                                          «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»
«Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ.74)».
  
Αριθμός Απόφασης: 1/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. Τσιάρας Εμμανουήλ (σύμβουλος μείζωνος μειοψηφίας) έλαβε επτά (7)  ψήφους
Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο Τσιάρας Εμμανουήλ.  

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Τσιάρας Εμμανουήλ.
Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
 τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
  την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

                                      Αποφασίζει Ομόφωνα

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Τσιάρα Εμμανουήλ.     ,  ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη
Υπογραφή                                   Υπογραφές
         Ακριβές Απόσπασμα
                 Ο Δήμαρχος

 

 

 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (25 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1074 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg