Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Σ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Εκτύπωση
Αποφαση 22 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 6/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Δευτέρα 2 Μαίου 2011 και ώρα 9 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 46/27-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                              1.Κατσαούνη Φιλιππία

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Ευαγγελινός Αθανάσιος

4.Γιαννέλης Νικόλαος

 

  

Θέμα Προ ημερήσιας διάταξης 1   «Περί εντάξεως στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους  

                                                           2011».

Αρ. Απόφ.: 22                                  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου με το αριθμ. 05/3526/17-3-2011 ζητά να τους αποσταλεί σχετική απόφαση για την ένταξη ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2011.

Ο Δήμος ζήτησε σχετική απόφαση και του Συμβουλίου της Δ/Κ Αγίου Νικολάου για το αν επιθυμούμε ή όχι να ενταχθεί η Δημοτική Κοινότητα μας στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Μετά από συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγίου Νικολάου μας γνωστοποιήθηκε ότι οι ελαιοπαραγωγοί της Δ/Κ Αγίου Νικολάου στη πλειοψηφία τους δεν επιθυμούν να εφαρμοστεί το ανωτέρω πρόγραμμα στη Δημοτική Κοινότητα μας.     

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να μην ενταχθεί στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2011 η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 22/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 21 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 5/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 33/4-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Αριθμός θέματος : 2                «Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης- λειτουργίας             

Αριθμός  Απόφασης: 21          καταστήματος    «ΣΝΑΚ   ΜΠΑΡ  -  ΚΑΦΕ»  στη

                                                   ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ   ΘΕΑΝΩ   & ΣΙΑ   ΕΕ    με  νόμιμη

                                                   Εκπρόσωπο τη Κουπατσάρη Θεανώ   του  Δημητρίου 

                                                   στη θέση Λαγονήσι της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου

                                                   Νικολάου».

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

α)Την αρ.Πρωτ: 3450/30-3-2011 αίτηση της ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ Ε.Ε. με νόμιμη εκπρόσωπο τη Κουπατσάρη Θεανώ του Δημητρίου με την οποία ζητά να της χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης –λειτουργίας καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕ»στη θέση Λαγονήσι της Δ/Κ  Αγίου Νικολάου. 

β)Την αριθμ. 246/2010 Οικοδομική Άδεια.

γ)Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ)Το αρ. 500Σ/30-3-2011 διπλότυπο είσπραξης

και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».  

Το Συμβούλιο  έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΚΑΦΕ στη ΚΟΥΠΑΤΣΑΡΗ ΘΕΑΝΩ & ΣΙΑ Ε.Ε. με νόμιμη εκπρόσωπο την Κουπατσάρη Θεανώ του Δημητρίου στη θέση Λαγονήσι της  Δ/Κ Αγίου Νικολάου.

Οι Σύμβουλοι Ευαγγελινός Αθανάσιος και Γιαννέλης Νικόλαος δεν εγκρίνουν την χορήγηση της προέγκρισης άδειας ίδρυσης-λειτουργίας.

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  21/2011

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                              

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                 

 

 

 

 

 

 

 

      

Αποφαση 20 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 5/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 33/4-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

  

Θέμα 1 «Ποιότητα πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 20

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου με την από 4/4/2011 αίτηση τους ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης για το θέμα που προέκυψε με την ποιότητα του πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

Επίσης ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου αλλά και να γίνουν  έργα που θα βελτιώσουν την ποσότητα.

Είναι επιτακτική η ανάγκη τοποθέτησης χλωριοτών η  αποσιδήρωση του νερού της γεώτρησης του Νιπόταμου για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού αλλά και η αποκατάσταση των ζημιών στο φράγμα για τη ενίσχυση της ποσότητας.  

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα σε ενέργειες αλλά και έργα για τη βελτίωση την ποιότητας αλλά και της ποσότητας του πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου Νικολάου με τοποθέτηση χλωριοτών, αποσιδήρωση του νερού της γεώτρησης του Νιπόταμου, και αποκατάσταση των ζημιών στο φράγμα. 

.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 20/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 19 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 9 «Ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο Νεκροταφείο της Δημοτικής  Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 19

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Είναι επιτακτική η ανάγκη ο Δήμος μας να προχωρήσει στην ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου διότι το οδόστρωμα είναι φθαρμένο και εγκυμονεί κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και πεζούς.

Επισημαίνω ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι ένας δρόμος από τον οποίο διέρχονται καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός δημοτών και κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας.  

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα στην ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο  Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου Νικολάου.

Ο Σύμβουλος Γιαννέλης Νικόλαος διαφωνεί ως προς την ασφαλτόστρωση του ανωτέρω δρόμου.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 19/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 18 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 8 «Αγορά όμορων οικοπέδων για την επέκταση του Νεκροταφείου της Δημοτικής  Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 18

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Η έκταση που καταλαμβάνει το Νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου δεν επαρκεί για τις ανάγκες του χωριού μας, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μιας και δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Η ανάγκη για την αγορά των όμορων οικοπέδων είναι άμεση και επιτακτική.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προχωρήσει ο Δήμος στην  αγορά των όμορων οικοπέδων άμεσα, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των Κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου Νικολάου.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 18/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 17 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 7 «Αίτηση του Κοτίβα Κοσμά του Κωνσταντίνου για επέκταση του δικτύου ύδρευσης στη θέση ΕΛΑΙΩΝΑΣ  Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου για την υδροδότηση της οικίας του»

Αρ. Απόφ.: 17

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Ο κ. Κοτίβας Κοσμάς του Κωνσταντίνου με την με την αρ. πρωτ 2548/10-3-2011 αίτηση του ζητά να προχωρήσει ο Δήμος μας στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης στη θέση «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου προκειμένου μα υδροδοτηθεί η εκεί κατοικία του.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προχωρήσει ο Δήμος στην  επέκταση του δικτύου ύδρευσης στη θέση «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου Νικολάου προκειμένου να υδροδοτηθεί η κατοικία ιδιοκτησίας Κοτίβα Κοσμά του Κωνσταντίνου.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 17/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 16 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 6 «Αίτηση της Βασταγάρη Άννας του Παναγιώτη  για την παραχώρηση στη θέση

               «ΚΟΥΒΕΛΙ-ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 16

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Η κ. Βασταγάρη Άννα του Παναγιώτη  με την με την αρ. πρωτ 15/18-2-2011 αίτηση της ζητά να της αναγνωριστεί η παραχώρηση που έγινε από την μεριά της (παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος μήκους 80 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων) από το αγροτεμάχιο της που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΒΕΛΙ- ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να αναβληθεί η συζήτηση του ανωτέρω θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 16/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 15 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 5ο «Αίτηση του Καμπάνη Ιωάννη του Δημητρίου για την παραχώρηση στη θέση

               «ΣΤΑΥΡΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 15

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Ο κ. Καμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου με την με την αρ. πρωτ 16/18-2-2011 αίτηση του ζητά να του αναγνωριστεί η παραχώρηση που έγινε από την μεριά του (παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος μήκους 30 μέτρων και πλάτους 1 μέτρου) από το αγροτεμάχιο του που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να αναβληθεί η συζήτηση του ανωτέρω θέματος για επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 15/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 14 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 4ο «Αίτηση του Καμπάνη Ιωάννη του Δημητρίου για την παραχώρηση στη θέση

               «ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 14

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Ο κ. Καμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου με την με την αρ. πρωτ 19/22-2-2011 αίτηση του αναφέρει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αυτοβούλως και χωρίς να τον ενημερώσει καταπάτησε την ιδιοκτησία του ανοίγοντας αγροτικό δρόμο  προκαλώντας τον τεμαχισμό του αγροκτήματος σε δύο ανεξάρτητα τεμάχια στη θέση  «ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προσκομίσει ο κ. Καμπάνης Ιωάννης του Δημητρίου τοπογραφικό διάγραμμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση του με την οποία να παραχωρεί το εν λόγω τμήμα σε κοινή χρήση και να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 15/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 13 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Θέμα 3ο «Αίτηση του Λιάκου Πέτρου του Αντωνίου για επανασύνδεση του παλαιού                    

                 κτίσματος του με το δίκτυο ύδρευσης»

Αρ. Απόφ.: 13

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Ο κ. Λιάκος Πέτρος του Αντωνίου με την αρ. πρωτ 29/28-3-2011 αίτηση του ζητά την επανασύνδεση του παλαιού κτίσματος του που βρίσκεται στη θέση Σταμουδέϊκα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου με το δίκτυο ύδρευσης.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Εγκρίνει την επανασύνδεση του παλαιού κτίσματος ιδιοκτησίας Λιάκου Πέτρου του Αντωνίου που βρίσκεται στη θέση Σταμουδέϊκα της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου με το δίκτυο ύδρευσης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 13/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απόφαση 12 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Αριθμός θέματος : 2                «Χορήγηση προέγκρισης  άδειας ίδρυσης- λειτουργίας             

Αριθμός  Απόφασης: 12         καταστήματος   «ΚΥΛΙΚΕΙΟ  εντός    του   Δημοτικού

                                                  Σχολείου  Αγίου  Νικολάου»  στη  ΖΑΜΑΝΙS  STELA

                                                  του ZENUN».

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

α)Την αρ.Πρωτ: 3348/29-3-2011 αίτηση της Ζamanis Stela του Zenun με την οποία ζητά να της χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης –λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» εντός του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου. 

β)Την αριθμ. 863/71 Οικοδομική Άδεια.

γ)Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ)Το αρ. 487Σ/29-3-2011 διπλότυπο είσπραξης

και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».  

Το Συμβούλιο  έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟ εντός του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου στη Zamanis Stela του Zenun στη Δ/Κ Αγίου Νικολάου.

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  12/2011

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                              

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                 

 

 

 

 

 

 

 

      

Αποφαση 11 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 4/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Παρασκευή  1 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 30/29-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Αριθμός θέματος : 1          «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής  (ανανέωση  για                                

Αριθμός  Απόφασης:11     το έτος 2011)  στον  Κωνσταντούδη   Μάριο  του  Μιχαήλ

                                             για   το κατάστημα  του  ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ με την επωνυμία

                                             ΝΟΤΑ στη Δ/Κ Αγίου Νικολάου».      

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

α)Την αρ. πρωτ:3393/29-3-2011 αίτηση του Κωνσταντούδη Μάριου του Μιχαήλ για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση για το έτος 2011) στο κατάστημα του ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ με την επωνυμία ΝΟΤΑ που βρίσκεται εντός του οικισμού της Δ/Κ Αγίου Νικολάου

β)Την αρ.πρωτ: 8593/14-10-2005 άδεια ίδρυσης- λειτουργίας καταστήματος

γ) Την αρ. πρωτ: 13667/31-12-2010 άδεια λειτουργίας μουσικής

δ)Την 573559/10-3-2011 βεβαίωση της ΑΕΠΙ

ε) Το αρ. 375Σ/15-3-2011 διπλότυπο είσπραξης

στ)Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Δ/νση Υγείας και πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής με το υπ’αριθμ. 10/589/30-11-2005 έγγραφο μας κάνει γνωστό  ότι μετά από Υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας) ο αναφερόμενος  μπορεί να πάρει άδεια  όπως στο θέμα για το κατάστημα του αφού πληρεί τους όρους του άρθρου 37 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης  με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του Γ.Ο.Κ. και κάλεσε στη συνέχεια το Συμβούλιο όπως

α)Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.

β)Αποφασίσει για την έγκριση ή μη της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής  υπό του αιτούντος.

γ)Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας.

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ανανέωση για το έτος 2011),  στον Κωνσταντούδη Μάριο του Μιχαήλ , στο κατάστημα  του  ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ με την επωνυμία ΝΟΤΑ που βρίσκεται εντός του οικισμού της Δ/Κ Αγίου Νικολάου, με την διατήρηση του δικαιώματος της ανάκλησης της, σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατηγήσεως υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου για την έκδοση (χορήγηση) άδειας.-

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 11/2011

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                              

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                 

 

 

Αποφαση 10 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 3/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 13/18-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 2ο «Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011»

Αρ. Απόφ.: 10

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Ο Δήμος Σιθωνίας με το 1391/9-2-2011 έγγραφο του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 4  του Ν.3852/2010, ζητά από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του στα πλαίσια της Σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του για το επιχειρησιακό πρόγραμμα έτους 2011 κατά θεματική ενότητα

Α)ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

1.- Δημιουργία αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκά.

2.-Δημιουργία χώρων στάθμευσης.

3.-Δημιουργία αστικής συγκοινωνίας.

4.-Κατασκευή φραγμάτων.

5.-Βελτίωση ποιότητας νερού.

6.-Αντικαταστάσεις σωλήνων αμιάντου.

 

Β)ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

1.-Συνέχιση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

2.-Οικονομική ενίσχυση των Συλλόγων.

3.-Εξωραϊσμός σχολείων.

4.-Παραμονή των ΕΛΤΑ.

5.-Κατασκευή αμφιθεάτρου στη θέση Πύργος για την υλοποίηση πολιτικών εκδηλώσεων.

6.-Κατσκευή στεγάστρου στις κερκίδες του γηπέδου Αγίου Νικολάου.

7.-Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δημοτικό Σχολείο.

8.-Κατασκευή κωπηλατικού κέντρου στη Μπάρα.

 

Γ)ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

1.-Ενίσχυση τουριστικής προβολής της περιοχής μας.

2.-Συμμετοχή του Δήμου σε Ελληνικές εκθέσεις και εκθέσεις του Εξωτερικού.

 

Δ)ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

1.- Δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας.

2.-Ενίσχυση του Δήμου με τακτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 9 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 3/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 13/18-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 1ο «Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος 2011»

Αρ. Απόφ.: 9

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 4  του Ν.3852/2010, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα έργα τα οποία πρέπει να εκτελεστούν στη Δημοτική Κοινότητα, η δαπάνη των οποίων μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2011 για τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου κατά υπηρεσία ως εξής:

 

Α/Α        Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

1.- Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Πριόνια.

2.-Κατασκευή διυλιστηρίων για τον καθαρισμό του νερού φράγματος Δραγουδελίου.

3.-Σύνδεση αγωγού Νιποτάμου με δεξαμενή Αγίου Νικολάου.

4.-Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου μήκους πέντε χιλιομέτρων από Πριόνια προς  

     Βουρβουρού.

5.-Ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων α)Σμαρδέλα και β)Γήπεδο.

6.-Κατασκευή λιμνοδεξαμενής πηγών Δραγουδελίου.

7.-Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Παλαιοεκκλησίας.    

8.-Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων Ντρισκά.

9.-Ανάπλαση παραδοσιακών πηγών ύδρευσης.

10.-Κατασκευή παραδοσιακής βρύσης και κιόσκι στη θέση Σταυρός.

11.-Κατασκευή παραδοσιακής βρύσης και κιόσκι στη θέση Παπήδηλος.

12.-Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

13.-Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

14.-Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

15.-Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης εκτός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

 

 

Α/Α  Β)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

1.-Αγορά κάδων απορριμμάτων (100 τεμάχια) για τοποθέτηση εντός και εκτός οικισμού.

2.-Επεκτάσεις φωτισμού εντός οικισμού Αγίου Νικολάου, Λιβροχιό, Λατούρα, Βουρβουρού.

 

 

Α/Α  Γ)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

1.-Αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

 

Α/Α  Δ)ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

 

1.-Χρηματοδότηση βάσει της μελέτης διαμόρφωση- ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας

     Αγίου Νικολάου.

2.-Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας και ηλεκτροφωτισμός Αγίας Παρασκευής.

3.-Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου στη ζώνη παραλίας Βουρβουρούς.

4.-Σήμανση και ηλεκτροφωτισμός του παραλιακού δρόμου Βουρβουρούς.

5.-Μελέτη- κατασκευή κόμβου Ακτής Σαλονικιού και Κροτύρι.

6.-Συντήρηση και διαμόρφωση αγροτικών δρόμων με 3 Α.

7.-Πεζοδρομήσεις – πλακοστρώσεις εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου.

8.-Αγορά οικοπέδων εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου για δημιουργία πάρκινγκ.

9.-Αντικατάσταση φθαρμένων σταμπωτών εντός του οικισμού Αγίου Νικολάου και επέκταση

    αυτών στον κεντρικό πυρήνα του.

10.-Μελέτη – κατασκευή πλωτών εξεδρών στη Βουρβουρού.

11.-Μελέτη- επέκταση του λιμενοβραχίονα στο λιμάνι του Όρμου Παναγίας.

12.-Μελέτη – κατασκευή σταθερού βραχίονα στη Λατούρα.

13.-Ασφαλτόστρωση δρόμου από όρμο Παναγίας (πίσω από τα ψαράδικα προς Λιβροχιό).

14.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Λιβάρι (Λάμπου- Καρανικόλα).

15.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στην Κούνια (Σβούκη- Στεργιούδα).

16.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στη Μπάρα Βουρβουρούς (Καμπάνη Ιωάννη).

17.-Ασφαλτόστρωση δρόμου Βουρβουρού περιοχή Ρέμα.

18.-Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγία Μαρίνα- Τσέσμα.

19.-Ασφαλτόστρωση δρόμου στη Τσεσμούδα (Τσιάρα-Ζηνόζη).

20.-Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Νεκροταφείο.

21.-Ασφαλτόστρωση δρόμων Βλαχογιώργου – Μυλωνά προς Λύκειο και Θαλασσούδη.

22.-Ασφαλτόστρωση μικτού τμήματος στη θέση Δρακότρυπα.

 

 

Α/Α   Ε)ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

 

1.-Αλλαγή χλοοτάπητα του γηπέδου Αγίου Νικολάου.

2.-Κατασκευή 5Χ5 στο γήπεδο Δημοτικού Σχολείου.

3.-Βελτίωση παιδικής χαράς στους χώρους Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

4.-Κατασκευή στεγάστρων (κιόσκια) στο εκκλησάκι Σταυρού, στον Όρμο Παναγίας, Ακτή

     Σαλονικιού και στο Κούβαλι.

5.-Μελέτη για άμεση αξιοποίηση ακινήτου Ζηνόζη.

6.-Αμμοβολή και αρμολόγηση εξωτερικών τοίχων και εργασίες συντήρησης – 

     αποκατάστασης Κοινοτικού Καταστήματος Αγίου Νικολάου εσωτερικά και εξωτερικά.

7.-Μελέτη αξιοποίησης κτήματος Μπάρας.

8.-Μελέτη αξιοποίησης της δασικής έκτασης Ξιφάρα- Βουρβούρου.

9.-Αγορά οικοπέδων για την επέκταση του Νεκροταφείου.

10.- Συντήρηση νεκροταφείου, επέκταση οστεοφυλακίου και κατασκευή κενοταφίου.

11.-Αγορά οικοπέδων α)είσοδος Αγίου Νικολάου (ιδιοκτησία Γρίβα) και β)Κληρονόμων

       Στεργιούδα Άγγελου.    

12.-Εφαρμογή ΓΠΣ  α)Α και Β κατοικίας Αγίου Νικολάου, β)Β κατοικίας Βουρβουρού, γ)Α

       και Β κατοικίας στον Όρμο Παναγίας, Λιβροχιό, Τσαίρια και δ)Β κατοικίας στην Ακτή

       Σαλονικιού.

13. Αποκατάσταση ρέματος στο Λιβροχιό.

14.-Αποκατάσταση ρέματος στη Κούνια και κατασκευή δρόμου.

15.-Αλλαγή κουφωμάτων, βάψιμο, πλακάκια και είδη υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο.

16.-Ανάπλαση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Αγίου Νικολάου. 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 8 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 3/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 13/18-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 1ο    «Οργάνωση ενημέρωσης-ανοιχτής συζήτησης πάνω στο θέμα του

                  Επενδυτικού σχεδίου εξόρυξης χρυσού στη Β.Α Χαλκιδική»

Αρ. Απόφ.: 8

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου στα πλαίσια της ενημέρωσης σε θέματα που άπτονται κοινωνικού και οικολογικού ενδιαφέροντος πρόκειται να διοργανώσει ανοιχτή συζήτηση- ενημέρωση στο θέμα του επενδυτικού σχεδίου εξόρυξης χρυσού στη Β.Α Χαλκιδική, ζητά την επικουρική συνδρομή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Νικολάου.

  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

Να συνδράμει επικουρικά το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου την ανωτέρω ανοιχτή συζήτηση- ενημέρωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 7 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 6ο «Συζήτηση – ενημέρωση για την υπόθεση Μπάρας»

Αρ. Απόφ.: 7

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Όπως γνωρίζετε  η παραχώρηση του δημόσιου κτήματος στη θέση Μπάρα έχει ανακληθεί, προτείνω να ξεκινήσει προσπάθεια για την ανάκτηση εκ νέου του ανωτέρω κτήματος με την προϋπόθεση να δοθεί στο Δήμο μας με δωρεάν παραχώρηση ή με μικρό ενοίκιο για να αξιοποιηθεί με όποια χρήση θέλει και οπωσδήποτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας όσον αφορά την χρήση αυτού.  

       

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να ξεκινήσει προσπάθεια για την ανάκτηση εκ νέου του ανωτέρω κτήματος με την προϋπόθεση να δοθεί στο Δήμο μας με δωρεάν παραχώρηση ή με μικρό ενοίκιο για να αξιοποιηθεί με όποια χρήση ο Δήμος θέλει και οπωσδήποτε κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας όσον αφορά την χρήση αυτού.  

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 6 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 5ο «Συζήτηση – ενημέρωση για natura»

Αρ. Απόφ.: 6

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Με το σχέδιο για τις ζώνες natura που προωθεί το Υπουργείο,  ξεκάθαρα καταδικάζει τον τόπο μας, αφενός πολεοδομικά όσον αφορά τη ρύθμιση για τη δόμηση αλλά και επηρεάζει δυσμενώς την οικονομική ζωή του τόπου όσον αφορά την κτηνοτροφία – αλιεία- υλοτομία.

Για τους ανωτέρω λόγους προφανώς ζητούμε να ισχύσει το ΓΠΣ ως έχει αλλά και να γίνουν σχετικές ρυθμίσεις όσον αφορά τους ανωτέρω τομείς  κτηνοτροφία – αλιεία- υλοτομία.

Προτείνω να υλοποιηθεί άμεσα γενικό συλλαλητήριο από τους Δημότες του Δήμου Σιθωνίας, προκειμένου να καταγραφεί η αντίθεση μας στον επερχόμενο μαρασμό του τόπου μας.     

    

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να υλοποιηθεί άμεσα γενικό συλλαλητήριο από τους Δημότες του Δήμου Σιθωνίας.  

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 5 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 4ο «Μονοδρόμηση περιφερειακού δρόμου από οικία Κ. Σιμιτσή έως Αγία Παρασκευή»

Αρ. Απόφ.: 5

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

 

Ο δρόμος από την οικία κ. Κ.Σιμιτσή έως και την Αγία Παρασκευή  (δρόμος διπλής κατεύθυνσης) λόγω της στενότητας του δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων.  

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω να μονοδρομηθεί ο ανωτέρω δρόμος ώστε να διεξάγεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία των οχημάτων.    

    

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να μονοδρομηθεί ο δρόμος από την οικία του κ. Σιμιτσή Κωνσταντίνου έως και την Πλατεία της Αγίας Παρασκευής.  

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 4 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 3ο «α)Απαγόρευση στάθμευσης εντός της Κεντρικής Πλατείας Αγίου Νικολάου και β) Προσωρινή στάθμευση από οικία Τζαρή έως και σούπερ μάρκετ Καμπάνη»

Αρ. Απόφ.: 4

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

 

Κατά καιρούς δημιουργείται μείζον θέμα με την στάθμευση αυτοκινήτων εντός της Κεντρικής Πλατείας Αγίου Νικολάου  καθώς και με τη στάθμευση από την οικία Τζαρή έως και το σούπερ μάρκετ του κ. Καμπάνη με αποτέλεσμα η πρόσβαση των δημοτών να μην είναι εφικτή αλλά και να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω να απαγορευθεί η στάθμευση εντός της Κεντρικής Πλατείας Αγίου Νικολάου και να επιτραπεί μόνο η προσωρινή στάθμευση από την οικία κ. Τζαρή έως και το σούπερ μάρκετ του κ. Καμπάνη.   

    

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

 

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την απαγόρευση της στάθμευσης εντός της Κεντρικής Πλατείας Αγίου Νικολάου και

Β)ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Για την προσωρινή στάθμευση από την οικία κ. Τζαρή έως και το σούπερ μάρκετ του κ. Καμπάνη.  

Οι σύμβουλοι κ. Γιαννέλης Νικόλαος και κ. Ευαγγελινός Αθανάσιος δεν συμφωνούν με την προσωρινή στάθμευση.  

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 3 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 2ο «Κατασκευή πάρκινγκ στο προαύλιο του Μελισσοκομικού Συλλόγου»

Αρ. Απόφ.: 3

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

 

Στο προαύλιο του μελισσοκομικού συλλόγου Αγίου Νικολάου υπάρχει χώρος τον οποίο μας παραχωρεί δωρεάν ο ανωτέρω σύλλογος προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος πάρκινγκ.

Επειδή η δημιουργία πάρκινγκ θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της εκεί περιοχής αλλά και γενικότερα του οικισμού από παρκαρισμένα οχήματα στους δρόμους για του λόγους αυτούς προτείνω να καθαριστεί και να διαμορφωθεί ο εν λόγω χώρος για τη δημιουργία πάρκινγκ με μηχανήματα του Δήμου. 

    

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να καθαριστεί και να διαμορφωθεί ο εν λόγω χώρος για τη δημιουργία πάρκινγκ με μηχανήματα του Δήμου. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 2 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 2/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 4/8-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 1ο «Παράνομη επιχωμάτωση ρέματος»

Αρ. Απόφ.: 2

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

 

Οι Αφοί Τσιακμάκη καθώς και ο κ. Χαβαδέλος Άγγελος με την από 11/1/2011 αίτηση τους μας ζητούν να επιληφθούμε για την παράνομη επιχωμάτωση του ρέματος στη θέση Παπίδελος της Δ/Κ Αγ. Νικολάου που έχει σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση της κοίτης του προς τις όμορες ιδιοκτησίες και με σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση πλημμύρας.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει άμεσα να καθαριστεί το ρέμα από τα φερτά υλικά με μηχανήματα του Δήμου Σιθωνίας αλλά και να ειδοποιηθούν εγγράφως όλοι οι σχετιζόμενοι επαγγελματίες (φορτηγατζήδες) ώστε να μην εναποθέτουν τα φερτά υλικά στο επικείμενο σημείο και να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ως χώρος εναπόθεσης η παλαιά χωματερή του Αγίου Νικολάου.      

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση     

 

 

 

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να καθαριστεί άμεσα το ρέμα στη θέση Παπίδηλος από τα φερτά υλικά με μηχανήματα του Δήμου Σιθωνίας και να ειδοποιηθούν εγγράφως όλοι οι σχετιζόμενοι επαγγελματίες (φορτηγατζήδες) ώστε να μην εναποθέτουν τα φερτά υλικά στο επικείμενο σημείο και να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ως χώρος εναπόθεσης η παλαιά χωματερή του Αγίου Νικολάου.     

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφαση 1 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                    Αριθ.Αποφ 1/2011

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 1/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11 π.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την Δ.Υ/22-12-2010 πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Παρδάλη Σ. Γεώργιου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

       Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου, να προβούν κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 με φανερή ψηφοφορία στην εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτική Κοινότητας Αγίου Νικολάου:

 

Στη συνέχεια ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους να θέσουν υποψηφιότητα.

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας και αφού οι ενδιαφερόμενοι για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας έθεσαν τις υποψηφιότητες τους, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου να προβούν, με φανερή ψηφοφορία, στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου ξεχωριστά για κάθε αξίωμα, ανάμεσα στους υποψήφιους Συμβούλους.

 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Προεδρεύων ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:

 

Στην ψηφοφορία που προηγήθηκε για το αξίωμα του Προέδρου

  1. Παρδάλης Γεώργιος έλαβε τρεις (3) ψήφους

 

Αναλυτικότερα, υπέρ της εκλογής του κ. Παρδάλη Γεώργιου (πρώτου υποψηφίου) στη θέση του Προέδρου ψήφισαν τρεις (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Παρδάλης Γεώργιος , Δημητρός Αθανάσιος , Κατσαούνη Φιλιππία.

          

Επομένως, για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου αναδείχθηκε ο Παρδάλης Γεώργιος.

 

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου

  1. Δημητρός Αθανάσιος έλαβε τρεις (3) ψήφους

 

 Αναλυτικότερα υπέρ της εκλογής του κ. Δημητρού Αθανάσιου (πρώτου υποψηφίου) στη θέση του Αντιπροέδρου ψήφισαν τρεις (3) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Παρδάλης Γεώργιος, Δημητρός Αθανάσιος, Κατσαούνη Φιλιππία.

 

Επομένως για τη θέση του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου αναδείχθηκε ο Δημητρός Αθανάσιος.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου

 

Εκλέγει Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου τον Παρδάλη Γεώργιο ο οποίος συγκέντρωσε τρεις (3) ψήφους

 

Εκλέγει  Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου τον Δημητρό Αθανάσιο ο οποίος συγκέντρωσε τρεις (3) ψήφους

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (25 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1074 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg