Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Τ.Σ. ΝΙΚΗΤΗΣ Εκτύπωση
ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2012 Εκτύπωση

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 13ης /2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30μμ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 213/ 11-06-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                                        Κανείς

2. Γεωργακουδας Λάμπρος

3.Μητσιάρα Σόνια

4. Ζαφειρούδης Αθανάσιος

5. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος

            

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Δημήτριος Δημητρός.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της   ημερήσιας διάταξης .

                                     

Αριθμός θέματος : 5ο /7          «Χορήγηση  προέγκριση  άδειας ίδρυσης-λειτουργίας                               

Αριθμός  Απόφασης. 207         καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος«Παντοπωλείο παραδοσιακών προϊόντων» στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

              

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο/7  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

α)Την αρ. πρωτ:209/28-11-2012 αίτηση  του Καραγιάννη Ιωάννη του Μιχαηλ  με την οποία ζητά να του χορηγηθεί προέγκριση άδειας  ίδρυσης- λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο παραδοσιακών προϊόντων » στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

 

β)Την αριθμ. 1665/26-9-1980 Οικοδομικής άδειας.

γ) Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ) το αριθμ 9206 διπλότυπο είσπραξης

ε)Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

   Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την  προστασία του φυσικού, πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών  και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που  τίθεται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

 

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης-λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παντοπωλείο παραδοσιακών προϊόντων»  στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας  

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 207 /2012

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                   (Υπογραφή)                                           (Υπογραφές)

 

                                       

 

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                       

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 Δεκεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213 /11-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος


                                                             ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  7/4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 206/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  της Μπηγινά Μάρθας για ανανέωση χορήγησης αδείας Μουσικών οργάνων.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  της Μπηγινά  Μάρθας που ζητάει ανανέωση αδείας Μουσικών οργάνων για το κατάστημα «IL MARE» να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης     

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  η αίτηση της Μπηγινά Μάρθας με την οποία ζητάει ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «IL MARE» να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης.

 

               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                                  (Υπογραφές)

 

 

            Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2012 Εκτύπωση

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 Δεκεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213 /11-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

 

                                                               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  7/3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 205/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  του Αναγνωστάρα Γεώργιο του Τριανταφύλου.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  του Αναγνωστάρα  Γεωργίου  με την οποία αναφέρει ότι είναι κάτοικος Νικήτης και κατέχει σπίτι στον οικισμό Γάλήνη που βρίσκεται στην παραλία της Νικήτης, μπροστά στον οποίο υπάρχει ένα πεύκο, που έκοψαν στην μέση οι υπάλληλοι του Δήμου με εντολή του προέδρου της Δ.Κ.Νικήτης κύριου Τσολίδη. Το συγκεκριμένο δέντρο δεν εμπόδιζε και δεν καταλαβαίνει το λόγο, για τον οποίο  κόπηκε στα τέλη του Οκτωμβρίου. Το ίδιο χρονικό διάστημα αναίτια και χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η γνωμοδότηση του Δασαρχείου κόπηκαν άλλα πέντε  πεύκα, τα οποία βρίσκονταν στην παραλία της Νικήτης, με εντολή του κυρίου Τσολίδη. Και συνεχίζει ότι θα ήθελε να ενημερωθεί για ποιο λόγο κόπηκαν τα πεύκα.

Ο πρόεδρος αφού εισηγήθηκε επί του ανωτέρω θέματος ενημερώνει τον κύριο Αναγνωστάρα Γεώργιο  ότι το συμβούλιο της Δ.Κ.Νικήτης στις 11-10-2011 και με αριθμό  164/2011 πήρε  ομόφωνη απόφαση, να προχωρήσει ο Δήμος στην   κοπή δέντρων (πεύκων)στην παραλιακή οδό Νικήτης προς Αγ. Γεώργιο και προς Αγ. .Βαρβάρα που εμποδίζουν την διάνοιξη δρόμου καθώς επίσης την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών. Επίσης στις 9 Αυγούστου 2012 με αριθμό 143/2012 πάρθηκε απόφαση για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του παραλιακού δρόμου από κάμπινγκ Κουρμπέτη μέχρι Αγ. Θεόδωρο από την πάνω πλευρά του δρόμου με προτεραιότητα όπου είναι εφικτό η κρασπέδωση με πεζοδρόμιο 2,50 μ.    

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν με τις ενέργειες του προέδρου κυρίου Τσολίδη δηλαδή με την κοπή των πεύκων που βρίσκονταν στον παραλιακό δρόμο προς κάμπινγκ Κουρμπέτη της Δ.Κ.Νικήτης γιατί εμπόδιζαν την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών της Δ.Κ.Νικήτης..

.

 

               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 205/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

               Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 Δεκεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213 /11-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος


                                                              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  7/2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 204/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  του Καραλή  Ιωάννη για παραχώρηση αγροτεμαχίου  στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  του Καραλή Ιωάννη με την οποία παραχωρεί την χρήση του αγροτεμαχίου με εμβαδόν 5,833 τ.μ στην θέση «Βραχούδια» της Δ.Κ.Νικήτης για μία πενταετία εντελώς δωρεάν, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Σιθωνίας.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να παραχωρηθεί η χρήση του χώρου του αγροτεμαχίου  του   Καραλή   Ιωάννη   με   εμβαδόν  5,833 τ.μ.  στην   θέση «Βραχούδια» της Δ.Κ.Νικήτης για μία πενταετία εντελώς δωρεάν, για την δημιουργία στάθμευσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου Σιθωνίας.

.

               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2012 Εκτύπωση

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13 Δεκεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213 /11-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος  Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος

                 

                                                                 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  7/1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 203/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  της ΣΑΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος.

 

Η  παραπάνω αίτηση  της ΣΑΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αριθ.πρωτ.214/11-12-2012 με την οποία ζητάει  από τον Δήμο να προβεί στον καθορισμό τιμής (τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο) για τον υπολογισμό του συνολικού  τιμήματος που θα πρέπει να καταβάλλει προκειμένου να προσκυρώσει στην ιδιοκτησία της το τμήμα της καταργούμενης, από το ρυμοτομικό σχέδιο, δημοτικής οδού, όπως φαίνεται από το επισυναπτόμενο  τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να προβεί  ο Δήμο  στον καθορισμό τιμής (τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο) για τον υπολογισμό του συνολικού  τιμήματος που θα πρέπει να καταβάλλει η κυρία ΣΑΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προκειμένου να προσκυρώσει στην ιδιοκτησία της το τμήμα της καταργούμενης, από το ρυμοτομικό σχέδιο, δημοτικής οδού, όπως φαίνεται από το επισυναπτόμενο  τοπογραφικό διάγραμμα στην Δ.Κ.Νικήτης

.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

                                             (Υπογραφή)                                                         (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 202/2012  

 

ΘΕΜΑ: Εκταφή των θανόντων της πενταετίας αφού προηγηθεί ειδοποίηση των συγγενών τους  της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι υπάρχει μείζων θέμα ως προς το χώρο του κοιμητηρίου. Υπάρχουν θανόντες οι οποίοι έχουν περάσει την πενταετία. Προτείνει να γίνεται η εκταφή των θανόντων που έχουν περάσει την πενταετία αφού προηγηθεί ειδοποίηση των συγγενών τους.

 

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφωνούν, να γίνεται η εκταφή  των θανόντων της πενταετίας αφού προηγηθεί ειδοποίηση των συγγενών τους  της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 202/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

    (Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

    

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2012 Εκτύπωση

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 201/2012  

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013.

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης του δάκου (δακοκτονία)των ελαιόδεντρων με τη διενέργεια σειράς ρήψεων κατάλληλου υγρού για την καταπολέμηση του δάκου.

 Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Να προχωρήσει άμεσα στην εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση δάκου (δακοκτονία) των ελαιόδεντρων με τη διενέργεια σειράς ρήψεων κατάλληλου υγρού για την καταπολέμηση του δάκου.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 201/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                                (Υπογραφές)

 

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2012 Εκτύπωση

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.


AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2012  

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση για θέματα του προέδρου της Δ.Κ.Νικήτης

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης ευχαρίστησε πρώτα τα μέλη του Συμβουλίου για την καλή συνεργασία που είχαν κατά το πέρας των δύο χρόνων. Και συνεχίζει  ο πρόεδρος του Συμβουλίου της δημοτικής  Κοινότητας εκλέγεται για θητεία ίση με το μισό  της Δημοτικής περιόδου δηλ. 2,5 χρόνια, ειδικά όμως για την Δημοτική περίοδο 2011-2014 η θητεία του προέδρου είναι διετής, βάση της διάταξης του αρθ 282 παρ 16Ν3852/2010 στις αρχές του 2013 θα πρέπει να γίνει συμβούλιο για να αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου ο σύμβουλος που έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο του Δήμου Σιθωνίας της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφωνούν, να γίνει συμβούλιο στις αρχές του 2013 για να αναλάβει ο νέος πρόεδρος τα καθήκοντα του.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                                (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 6ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 199/2012  

 

ΘΕΜΑ:   Διαχείριση     αποβλήτων   εκσκαφών,    κατασκευώ     και κατεδαφίσεων( ΑΕΚΚ) στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο έγγραφο με αριθ. οικ. 338074/13794/17-9-2012 της ΓΕΝΙΚΉΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καθώς και στο αριθμ 17202/10-12-2012 έγγραφο του Δήμου που ζητάει από την Δ.Κ.Νικήτης να γνωστοποιήσει διαθέσιμα ακίνητα του Δήμου στην περιοχή ευθύνης της, για το σκοπό αυτό. 

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, δεν έχει καμία πρόταση για γνωστοποίηση  διαθέσιμων ακινήτων στην περιοχή ευθύνης του, για τον σκοπό αυτό.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 198/2012  

 

ΘΕΜΑ: Η Δημοτική αρχή και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να υποχρεώσουν τα ελαιοτριβεία να μην αποθέτουν τα τοξικά απόβλητα και μολύνουν το περιβάλον της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται

Ότι η Δημοτική αρχή και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες  να υποχρεώσουν τους κατόχους ελαιοτριβείων να μην αποθέτουν τα τοξικά απόβλητα και να μεριμνήσουν ώστε να κατασκευάσουν ειδικές  στεγανές δεξαμενές για να αποφευχθεί η μόλυνση του περιβάλοντος της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφωνούν, η Δημοτική αρχή και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να υποχρεώσουν τα ελαιοτριβεία να μην αποθέτουν τα τοξικά απόβλητα και μολύνουν το περιβάλλον της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 198/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2012 Εκτύπωση

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 213/11.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι  σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακουδας Λάμπρος, Μητσιαρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 197/2012  

 

ΘΕΜΑ: Να  συνεχιστεί άμεσα η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης από κάμπινγκ Κουρμπέτη μέχρι Αγ. Θεόδωρο.

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην ανάγκη  να συνεχιστεί άμεσα η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης παρότι υπάρχουν καταστηματάρχες που εμποδίζουν την συνέχιση του έργου.

Ο κύριος Ζαφειρούδης  τονίζει πρέπει να συνεχιστεί το έργο χωρίς καμία αναβολή.

 

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

 

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Να προχωρήσει άμεσα  η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ.Νικήτης από κάμπινγκ Κουρμπέτη  μέχρι Αγ. Θεόδωρο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 197/2012.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:


 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                 (Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:30 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 198/ 6-11..2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εντός ημερήσιας διάταξης Τεχνικό πρόγραμμα Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης 2013.  .

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4 (τέσσερις )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια   Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης  Αθανάσιος,

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:196/2012 

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη Τεχνικού προγράμματος έτους 2013 της Δ.Κ.Νικήτης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

 

1)Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δ.Κ.Ν 6.925,00€

2)Μελέτη για την κατασκευή παιδικού σταθμού Δ.Κ.Ν 15.000,00 €

3)Κατασκευή κτηρίου παιδικού σταθμού Δ.Κ.Ν 50.000,00€

4)Ανάπλαση έξι(6) βρύσεων  Δ.Κ.Ν 5.000,00€

5)Κατάρτιση σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

6)Συμπληρωματικές εργασίες Λαογραφικού Μουσείου Νικήτης 15.000,00€

7)Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Δημοτικού σχολείου Νικήτης 6.925,00

8)Κατασκευή περίφραξης παλαιά σφαγεία Νικήτης 6.925,00€

9)Αξιοποίηση παλαιού κτηρίου σφαγείου 45.000,00€

10)Αξιοποίηση αποθηκών Δ.Κ.Ν 45.000,00€

11)Μελέτη αξιοποίησης του κτηρίου Χριστοφορίδη 15.000,00€

12)Μελέτη συντήρησης παλαιάς προβλήτας Δ.Κ.Ν 15.000,00€

13)Πλακοστρώσεις δρόμων παλαιού χωριού 40.000,00€

14)Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου Νικήτης 80.000,00€

15)Κατασκευή δύο (2)παρκινγκ Δ.Κ.Ν 45.000,00€

16)Διαμόρφωση παρκινγκ στη θέση Λαγόμανδρα 6.925,00€

17)Ανάπλαση στo πηγάδι Τσιρώνη 6.925,00€

18)Ανάπλαση στην βρύση Παναγούδας 6.925,00€

19)Ίδρυση δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού 25.000,00€

20)Δημιουργία θερινού θεάτρου 50.000,00€

21)Δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης 15.000,00€

22)Δημιουργία αίθουσας εκδηλώσεων και διαλέξεων  50.000,00€

23)Ανάπλαση στο παλιό χοροστάσι 15.000,00€

                                                                                                                                                                                  

                                                      ΣΥΝΟΛΟ:573.475,00€

 

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ:

 

1)Μελέτη ηλεκτροφωτισμού παλιάς Νικήτης και παρκινγκ εκκλησίας Αγ. Νικήτα 22.000,00€

2)Υπογειοποίηση καλωδίων στην παλιά Νικήτη 100.000,00€

 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ: 122.000,00€

 

 

 

          ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:

 

1)Ηλεκτροδότηση γεώτρησης στην θέση Δημανιώτικα  Δ.Κ.Ν 80.000,00€

2)Καινούργια γεώτρηση στη θέση Βαρεία Δ.Κ.Ν 70.000,00€

3)Συντήρηση στη γεώτρηση Κουρί-Αγ. Παύλος Δ.Κ.Ν 2.000,00€

4)Αξιοποίηση της γεώτρησης Ληθερής Δ.Κ.Ν 10.000,00€

5)Καινούργιο δίκτυο απογεώτρηση Κασταμονίτη-κεντρική δεξαμενή γιατι το παλιό δίκτυο είναι με αμίαντο Δ.Κ.Ν 50.000,00€

6)Αντικατάστασης σωλήνων 1 χμ από Σπαθιές έως Καλόγρια με σωλήνα Φ200 Δ.Κ.Ν 50.000,00€

7)Τοποθέτηση βανών σε πολλά σημεία στο παλαιό χωριό 6.925,00€

8)Αντικατάσταση δικτύου δεξιά και αριστερά της παραλίας Νικήτης διότι είναι με αμίαντο Δ.Κ.Ν 20.000,00€

 9)Ηλεκτροδότηση κεντρικής δεξαμενής για να λειτουργούν οι αυτόματοι χλωριωτές Δ.Κ.Ν 2.000,00€

10)Αντικατάσταση δικτύου Φ250 από οικία Λουκοβίτη Χρήστου μέχρι οικία Κουρμπέτη Νικόλαου μήκος δικτύου 600μ Δ.Κ.Ν 25.000,00€

11)Αντικατάσταση αγωγού Φ200 που διέρχεται από οικία Χαϊνόγλου. Δημητρίου έως και Τσακή Γεωργίου διότι είναι μεταλλικός 10.000,00€

12)Κατασκευή δικτύου άρδευσης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

13)Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης για την εξυπηρέτηση της παλιάς   Νικήτης 70.000,00

14) Διοχέτευση παροχών για την εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής από τα καθαρά νερά του βιολογικού της Δ.Κ.Νικήτης.

                                                                      

 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ:402.850,00€

 

                ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ :

 

1)Κατασκευή τεχνικών έργων σε δασικούς δρόμους Δ.Κ.Ν 6.925,00€

2)Κατασκευή και συντήρηση ζωνών προστασίας πυρόσβεσης Δ.Κ.Ν 6.925,00€

3)Συντήρηση και καθαριότητα στις νησίδες Δ.Κ.Ν 6.925,00€

4)Δεντροφυτεύεις στην βρύση Παναγούδας 6.925,00€

5)Να δημιουργηθεί οδοιπορική ανάβαση στο δάσος από Προφήτη Ηλία –Αγ. Νικόλαο-Αγ. Γεώργιο μέχρι Γκούβαλη Αγ. Νικολάου 2.000,00€

 

 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ: 29.700,00

 

                 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ:

 

1)Κατασκευή νεκροταφείου Δ.Κ.Ν 45.000,00€

2)Κατασκευή νεκροταφείου για παλιννοστούντες Δ.Κ.Ν 45.000,00€

 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ:90.000,00€

 

               ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :

 

1)Ασφαλτοστρώσεις στο ρυμοτομικό σχέδιο Νικήτης 45.000,00€

2)Ασφαλτοτάπητας στους κεντρικούς δρόμους Νικήτης 45.000,00€

3)Κρασπέδωση δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

4)Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

5)Κατασκευή δρόμου(κατέβασμα)από οικία Λελεγιάννη Δημήτριου μέχρι υλικά οικοδομών Αστερίου Βασίλειο 6.925,00€

6)Διάνοιξη δρόμων εντός ρυμοτομικού  σχεδίου 6.925,00€

7)Κατασκευή πεζοδρομίων στις γέφυρες δεξιά και αριστερά για την διέλευση πεζών εντός σχεδίου 2.000,00€

8)Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

9)Προμήθεια αδρανών (σκυρόδεμα)για επίστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

10)Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

11) Τσιμεντοστρώσεις ρεμάτων Δ.Κ.Ν 6.925,00€

12) Κατασκευή τοιχίου από την πλευρά του οστεοφυλακίου της εκκλησίας 

      Αγ.Νικήτα.

13) Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης  από   την                                                            

       πάνω πλευρά από τον Αγ.Θεόδωρο μέχρι κάμπιγκ Κουρμέτη.

14)Ανάπλαση της παραλίας από την κάτω πλευρά από παλιά προβλήτα

      μέχρι Κοσμά Καραλή.

15)Κατασκευή ζαρζανέτι από λιμάνι μέχρι την περιοχή του ξενοδοχείου  

     Τορωναίος της Δ.Κ.Νικήτης  30.000€.

16)Κατασκευή νησίδας από Μασούτη προς Αγ.Γεώργιο της Δ.Κ.Νικήτης.

17)Κατασκευή εναέριας πεζογέφυρας ανάμεσα Λυδιανού  με Χριστόφορο

     Καζάνη για την εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού Κοίμηση της Θεοτόκου.

 

 ΣΥΝΟΛΟ:147.400,00€

 

                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:1.365.425,00€

                                                 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει στην ψήφιση του Τεχνικού προγράμματος .

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 196/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

  (Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

  ΤΣΟΛΙΔΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις  25 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 7:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια   συνεδρίαση, ύστερα από την    187/23-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα  πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος            

2. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος

3. Γεωργακούδας Λάμπρος

3. Μητσιάρα Σόνια

4. Ζαφειρούδης Αθανάσιος  

           

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 195/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:1o /1ο  

    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  11ο /6ο   θέμα της   συνεδρίασης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 161/21.09.2012 αίτηση του  Σουνά Δημητρίου  του Αθανασίου ο οποίος αιτείται παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 1,70Χ1,50 τ.μ  από την κάτω πλευρά του παραλιακού δρόμου απέναντι από  οικία  Κουμπούρη με Καραμάνου   για να τοποθετήσει το σώμα του Περιπτέρου που δικαιούται με το υπ΄αριθ 1/2012 πρακτικό της επιτροπής άθρου 5 παρ 4 του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α) ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των δικαιούχων, στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο      Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και την ανωτέρω αίτηση.

  

Αποφασίζει ομόφωνα


Για την αίτηση του Σουνά Δημητρίου του Αθανασίου  αποφασίζετε ομόφωνα να του παραχωρηθεί  κοινόχρηστος  χώρος  1,70Χ1,50 τ.μ από την κάτω πλευρά του παραλιακού δρόμου, απέναντι από συγκρότημα κατοικιών που συνορεύει από την μία πλευρά με οικία    Κουμπούρη Γιωργάκη και από την άλλη πλευρά με οικία  Καραμάνου,  για να τοποθετήσει το σώμα του Περιπτέρου που δικαιούται με το υπ΄αριθ 1/2012 πρακτικό της επιτροπής άθρου 5 παρ 4 του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α) ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των δικαιούχων, στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης, με την προϋπόθεση πρώτα να τελειώσει το έργο ανάπλαση  και ρυμοτόμηση της παραλίας  που έχει δρομολογηθεί.  

 

                      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                                    τα μέλη

                  (Υπογραφή)                                                   (Υπογραφές)      

                                             

 

 

        Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                                      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2012 Εκτύπωση

                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                                 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 194/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Πρόταση για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ή κάλυψη εφισταμένων κενών για το έτος 2012 στην   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 9ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το υπ΄αριθμ.Γ/ΟΙΚ/2597 από 7-9-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Χαλκιδικής, Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού

 το υπ΄αριθμ πρακτικό Νο 9 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Λαϊκών

Αγορών καθώς και το υπ΄αριθ 16461/20-9-2012 έγγραφο του Δημάρχου  με το οποίο ζητάει από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης να προτείνει για τον καθορισμό του  αριθμού  των προς διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών ή κάλυψη εφισταμένων κενών για το έτος 2012  στην Κοινότητά μας.

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  να μην δοθούν νέες επαγγελματικές άδεις καθώς επίσης  δεν υπάρχουν κενές για την λαϊκή αγορά   της  Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                     (Υπογραφές)

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 193/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Πρόταση για τον καθορισμό των θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου στην   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το

το υπ΄ αριθ 18912/15-10-2012 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας

 υπ΄αριθμ 83 παρ. 1γ, και άρθρο 84 παρ.2 α, του Ν 3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Κ Καλλικράτης.

Το υπ΄αριθμ.  Παρ. 1  α του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τεύχος Α΄.

Καθώς και την υπ΄αριθμ. Εγκύκλιο Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ.& Ναυτ. Κ1- 961/3-5-2012 διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4038/2012

και σύμφωνα με το ν.3852/2010, αρμοδιότητες του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 83,παρ1-γ)και αρμοδιότητες Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας (άρθρο 84,παρ 2-α) με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου  Στάσιμου Εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας.

Οι προτεινόμενες θέσεις είναι:

1.      Στο λιμάνι και έξω από αυτό.

2.      Στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης  εκτός από την πλευρά του Αγ. Θεόδωρου ως τα ψιλικά του Ψηλογιώργη

3.      Στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του δεύτερου παράλληλου της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης.

4.      Στον κεντρικό δρόμο της Δ.Κ.Νικήτης  απέναντι από το Κ.Ε.Π. για την λειτουργία εμποροπανήγυρης για το τριήμερο 13-14-15-Σεπτεμβρίου.

5.      Έξω από την λαϊκή

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

           

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Το τοπικό συμβούλιο προτείνει, οι θέσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου  Στάσιμου Εμπορίου να είναι:

 

6.      Στο λιμάνι και έξω από αυτό.

7.      Στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης  εκτός από την πλευρά του Αγ. Θεόδωρου ως τα ψιλικά του Ψηλογιώργη

8.      Στον κεντρικό δρόμο στο ύψος του δεύτερου παράλληλου της παραλίας της Δ.Κ.Νικήτης.

9.      Στον κεντρικό δρόμο της Δ.Κ.Νικήτης  απέναντι από το Κ.Ε.Π. για την λειτουργία εμποροπανήγυρης για το τριήμερο 13-14-15-Σεπτεμβρίου.

10. Έξω από την λαϊκή

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 193/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                                              (Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

        

                                                                ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 7ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 192/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αγορά οικοπέδου στην Δ.Κ.Νικήτης (στις αθλητικές εγκαταστάσεις).

   

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 7ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Στην περιοχή Ο.Τ1 του ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας της Νικήτης  Τομέας 1 υπάρχει οικόπεδο εμβαδού 199,85 τ.μ. ιδιοκτησίας Αθανασίου Κουρμπέτη του Χρήστου, το οπόίο πρέπει ο Δήμος να αγοράσει απευθείας, διότι είναι το μοναδικό ακίνητο το οποίο πλήρη τις προϋποθέσεις για την άμεση πρόσβαση (βρίσκεται ανάμεσα σε ιδιοκτησία του Δήμου) στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης( γήπεδο ποδοσφέρου).

Για τον λόγο αυτό εισηγούμαι την απευθείας αγορά του παραπάνω αναφερόμενου ακινήτου.

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν,  την  απευθείας αγορά του ακινήτου στην περιοχή Ο.Τ.1 του ρυμοτομικού σχεδίου παραλίας Νικήτης Τομέας Α1 εμβαδού 199,85 τ.μ. ιδιοκτησίας Αθανασίου Κουρμπέτη του Χρήστου διότι είναι το μοναδικό κατάλληλο για την άμεση πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης ( γήπεδο ποδοσφαίρου).

    

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 192/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


 

 

                                                 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

          

                                                            ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 6ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2012  

 

ΘΕΜΑ: Μετατόπιση κολώνων ΟΤΕ πάνω στον κεντρικό δρόμο Μεταμόρφωση-Νικήτης στο ύψος του ξενοδοχείου PORFI  της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 6ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνει διάνοιξη δρόμων παράλληλα από τον κεντρικό δρόμο για την εξυπηρέτηση των αγροτών καθώς και των κατοίκων περιοχών αυτών.

Και συνεχίζει ότι για να πραγματοποιηθούν οι διανοίξεις θα πρέπει να μετατοπιστούν οι κολώνες του ΟΤΕ και συγκεκριμένα στο ύψος του ξενοδοχείου PORFI της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν, ο Δήμος να προβεί στην μετατόπιση κολώνων ΟΤΕ  για να γίνει η διάνοιξη δρόμων παράλληλοι του κεντρικού δρόμου και συγκεκριμένα στο ύψος  του ξενοδοχείου PORFI για την εξυπηρέτηση των αγροτών και των κατοίκων των περιοχών αυτών της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 191/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                            (Υπογραφές)

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                        ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2012 Εκτύπωση

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

       

                                                                 ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 190/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Με την μεγάλη νεροποντή που έγινε στην Δ.Κ.Νικήτης όλοι οι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν προς την παραλία δημιούργησαν μεγάλη διάβρωση στη άμμο με την άσφαλτο πρέπει να γίνει μελέτη για να προβλεφθεί αυτή η μεγάλη διάβρωση   στην Δ.Κ.Νικήτης

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 5ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την μεγάλη νεροποντή που έγινε στην Δ.Κ.Νικήτης όλοι οι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν προς την παραλία δημιούργησαν μεγάλη διάβρωση στη άμμο με την άσφαλτο πρέπει να γίνει μελέτη για να προβλεφθεί αυτή η μεγάλη διάβρωση   στην Δ.Κ.Νικήτης

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων 

                                

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν, ο Δήμος να προβεί σε μελέτη για να αποφευχθούν διαβρώσεις που γίνονται ανάμεσα στην άμμο με την άσφαλτο μετά από μεγάλες νεροποντές  στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 190/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

               

                                                       ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 189/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Αποξήλωση και καθαρισμός ρεμάτων   της Δ.Κ.Νικήτης

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 4ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αποξήλωση και καθαρισμό των ρεμάτων της Δ.Κ.Νικήτης για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα με την νεροποντή.

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν, ο Δήμος να προβεί στην αποξήλωση και καθαρισμό των ρεμάτων της Δ.Κ.Νικήτης για τυχόν προβλήματα με την πρώτη νεροποντή.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 189/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                                             (Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                    

                                                             ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 188/2012  

 

ΘΕΜΑ: Ανεύρεση χώρου για κοιμητήρια στην θέση Λακόμματος της Δ.Κ.Νικήτης

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στην θέση Λακόμματα υπάρχουν οικόπεδα που είναι προς πώληση. Ο Δήμος  προτίθεται να προβεί στην ανεύρεση οικοπέδου για την δημιουργία κοιμητηρίου, και συνεχίζει ότι η περιοχή αυτή είναι η ποιο κατάλληλη γιατί είναι κοντά στον οικισμό περνάει δρόμος και  υπάρχει χώρος για να μπορεί να γίνει ένα οργανωμένο κοιμητήριο. 

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .


                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν, ο Δήμος να προβεί στην ανεύρεση οικοπέδων  στην θέση Λακόμματα  για να δημιουργήσει κοιμητήριο με πάρκινγκ αίθουσα μνημοσυνών κλπ.στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

       (Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

      

                                                           ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 187/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Αφαίρεση μπάρας στον κάθετο δρόμο Δούκα με Αρσανά διότι οι μπάρες δεν εξυπηρετούν από την στιγμή που τα αυτοκίνητα που φτάνουν στον Ασανά, δεν μπορούν να στρίψουν δεξιά και να γίνει μονόδρομος από Δούκα προς Αρσανά στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προχώρησε  ο Δήμος  ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία της Δ.Κ.Νικήτης δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Η μπάρα που βρίσκεται στον κάθετο δρόμο από Δούκα μέχρι Αρσανά  πρέπει να αφαιρεθεί  διότι δεν εξυπηρετεί,  από την στιγμή που τα αυτοκίνητα που φτάνουν στον Αρσανά δεν μπορούν να στρίψουν δεξιά, και να γίνει μονόδρομος από Δούκα προς Αρσανά.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν να αφαιρεθεί η μπάρα στον κάθετο δρόμο Δούκα με Αρσανά διότι δεν εξυπηρετεί, από την στιγμή που τα αυτοκίνητα που φτάνουν στον Ασανά δεν μπορούν να στρίψουν δεξιά και να γίνει μονόδρομος από Δούκα προς Αρσανά της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 187/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                    (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                

                                                           ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 186/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Αφαίρεση κυκλοφοριακών πινακίδων στο δεύτερο παράλληλο της Δ.Κ.Νικήτης από Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν από την πλευρά του Οικονόμου Τριαντάφυλλου στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προχώρησε  ο Δήμος  ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία της Δ.Κ.Νικήτης δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Οι κυκλοφοριακές πινακίδες από τον δεύτερο παράλληλο από τον παραλιακό δρόμο , από οικία Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου πρέπει να αφαιρεθούν για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες να μπουν από την πλευρά της οικίας του Οικονόμου Τριαντάφυλλου. 

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν να αφαιρεθούν οι κυκλοφοριακές πινακίδες του δεύτερου παράλληλου από τον παραλιακό δρόμο, από οικία Αλέκο Καλαϊτζή μέχρι Οικονόμου Τριαντάφυλλου για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του Λιμανιού και οι απαγορευτικές πινακίδες θα μπουν από την πλευρά της οικίας του Οικονόμου Τριαντάφυλλου στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 186/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                   (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2012 Εκτύπωση

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/2012  

 

ΘΕΜΑ:  Προσδιορισμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Βέτρινο» (ΦΕΚ 1194/Τβ/5-10-1973) του Δήμου Πολυγύρου της Π.Ε. Χαλκιδικής.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

 Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικήτης το

αρ.πρωτ. Φ2ε / 11068/23-5-2012 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου  καθώς και

το υπ΄αριθ. ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ/Ε/4675 έγγραφο της ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών  Αρχαιοτήτων  με το οποίο ζητάει να γνωμοδοτήσει η Κοινότητά μας αν  υπάρχουν   υφιστάμενες   δραστηριότητες  στον   εν   λόγω   χώρο   από παραγωγικούς φορείς π.χ. Μελισσοτρόφους Αγρότες κ.τ.λ. γιατί προτίθεται να προβεί στην οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου.

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  τονίζουν ότι στην περιοχή που προτίθεται να προβεί στην οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου η ΙΣΤ΄ Εφορεία  Προϊστορικών και Κλασικών  Αρχαιοτήτων δεν σημειώνετε καμιά δραστηριότητα από παραγωγικούς φορείς όπως Μελισσοτρόφους, Αγρότες κλπ.   

   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

  (Υπογραφή)                                                    (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                           

                                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2012  

 

ΘΕΜΑ: Εκπόνηση μελέτης από Κουρμπέτη  Αστέριο  μέχρι Ψηλογιώργη στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι 29 Αυγούστου 2012 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης  με ομόφωνη απόφαση συμφώνησε να γίνει η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου και να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις που έχουν γίνει από ιδιώτες με προτεραιότητα όπου είναι εφικτό η κρασπέδωση με πεζοδρόμιο 2,50μέτρων του παραλιακού δρόμου από Κουρμπέτη μέχρι τον Αγ. Θεόδωρο της Δ.Κ.Νικήτης.

Αναφέρει επίσης ότι υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα με το οποίο ορίζετε η ρυμοτομική γραμμή καθώς και η μελέτη του Δήμου που αποτυπώνει τα έργα στα οποία  προτίθεται να προβεί ( πεζοδρόμια, θέσεις πάρκινγκ, τοποθέτηση γκαζόν, δέντρων κλπ).

Η δημοπράτηση για την ανάπλαση και ρυμοτόμηση της παραλίας  θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου και θα αφορά το τμήμα από Αγ. Θεόδωρο μέχρι Καραλή Δάφνη, και στις 25 Νοεμβρίου  θα γίνει η δημοπράτηση για την ρυμοτόμηση του τμήματος από Ψηλογιώργη μέχρι κάμπινγκ Κουρπέτη Αστέριο.        

Από την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εξαιρούνται οι οικοπεδούχοι Φουντούκης,  Δεληθανασης Νικόλαος και Πρασσάς  Αριστοτέλης γιατί δεν έχουν προβεί στην έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Οι κύριοι Γεωργακούδας Λάμπρος  και Ζαφειρούδης Αθανάσιος τονίζουν ότι δεν πρέπει να γίνει καμιά εξαίρεση.

Ο κύριος Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος τονίζει ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει η μελέτη  γιατί όπως έχει το θέμα δεν  εγγυάται τίποτα.

 

  Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  συμφωνούν, ο Δήμος να προβεί στην εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του τμήματος από Ψηλογιώργη μέχρι κάμπινγκ Κουρμπέτη Αστέριο της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 184/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                                (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25 Οκτωβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 187/23.10.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

      

                                                            ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 183/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αγορά ακινήτου  στην θέση Ξηροπηγαδο για αμαξοστάσιο για τα αυτοκίνητα του Δήμου Σιθωνίας στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι είναι αναγκαία η αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας :Ρίσκου Δήμητρας συζ. Νικολάου και Δέα  Άννας συζύγου Δημητρίου, εμβαδού 5.372,58 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση ( ξηροπήγαδου) Δ.Κ.Νικήτης. Επειδή το παραπάνω ακίνητο είναι το μοναδικό κατάλληλο λόγω μεγέθους και θέσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αμαξοστασίου, για τα αυτοκίνητα του Δήμου Σιθωνίας, και προτείνει την απευθείας αγορά του παραπάνω ακινήτου. 

 

 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                    

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  εισηγούνται στο  Δημοτικό Συμβούλιο, την απευθείας αγορά του ακινήτου ιδιοκτησίας Ρίσκου Δήμητρας συζ. Νικολάου και Δέα  Άννας συζύγου Δημητρίου, εμβαδού 5.372,58 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση    ( ξηροπήγαδου)  Δ.Κ.Νικήτης ως το μοναδικό  κατάλληλο λόγω μεγέθους και θέσης, για την δημιουργία αμαξοστασίου, για τα αυτοκίνητα του Δήμου Σιθωνίας

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 182/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  του Στούμπου Άγγελου για ασφαλτόστρωση Δημοτικού χώρου στο 31ο χιλ. Μουδανιών Νικήτης στην περιοχή Ασκαμιά της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Ο κύριος Στούμπος Άγγελος με την αριθ.πρωτ.150/21-8-2012 αίτησή του ζητάει να γίνει ασφαλτόστρωση 50μ Δημοτικού δρόμου στο 31ο Μουδανιών Νικήτης περιοχή Ασκαμιά από την πάνω πλευρά του δρόμου καθώς και ο φωτισμός του Δημοτικού δρόμου διότι στη διασταύρωση δεν υπάρχει ούτε από την μία ούτε από την άλλη πλευρά  φως. Ακόμη εδώ και τρία και περισσότερα χρόνια κάνω αιτήσεις εκτός από τα παραπάνω και για έναν καθρέφτη και δύο ταμπέλες ότι περνάνε πεζοί.

 

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 


                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να γίνει η ασφαλτόστρωση 50μ Δημοτικού δρόμου στο 31ο Μουδανιών Νικήτης στην  περιοχή Ασκαμιά από την πάνω πλευρά του δρόμου με   έξοδα του κυρίου Στούμπου Άγγελου στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

     (Υπογραφή)                                                     (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

 

 

                           

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /9

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  της  Κοτζασαρλίδου  Μαρία για ειδοποίηση ιδιώτη για να καθαρίσει το οικόπεδό του στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Η  Κοτζασαρλιδου Μαρία με την αριθ.πρωτ.150/21-8-2012 αίτησή της ζητάει να ειδοποιηθεί ο κάτοχος του οικοπέδου το οποίο βρίσκεται δίπλα από την οικία της, για να το καθαρίσει από την ανεξέλεγκτη βλάστηση διάφορων θάμνων και δέντρων για την αποφυγή ενδεχόμενης πυρκαγιάς . 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                             

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να γίνει η καθαριότητα του οικοπέδου από τον ιδιοκτήτη. Το τοπικό συμβούλιο δεν έχει καμιά αρμοδιότητα στις ιδιοκτησίες των οικοπεδούχων στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 181/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                     

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

     

                                                         ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /8

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 180/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  της Γκατζάρα  Θεοδοσία για ασφαλτόστρωση δρόμου στη Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Η κυρία Γκατζάρα  Θεοδοσία  με την αριθ.πρωτ.149/16-8-2012 αίτησή της ζητάει να γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου μπροστά από την εξοχική  κατοικία της  μήκους 30 μέτρων που περιλαμβάνεται μεταξύ των κατοικιών Κανατά Ιωάννη- κανατά Χρήστου- Κελίδη Χρήστου – Κατσίμερου Δημήτριο επειδή έχει λακκούβες και προκάλεσαν  ζημιές τα αυτοκίνητα της. 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να γίνει η ασφαλτόστρωση του δρόμου μπροστά από την εξοχική  κατοικία της κυρ Γκατζάρα  Θεοδοσία  μήκους 30 μέτρων που περιλαμβάνεται μεταξύ των κατοικιών Κανατά Ιωάννη- κανατά Χρήστου- Κελίδη Χρήστου – Κατσίμερου Δημήτριο στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση  της Αικ. Αφροδίτη Αλέγρα για παροχή νερού στην   Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Η κυρία Αικ. Αφροδίτη  Αλέγρα με αριθ.πρωτ. 148/13-8-2012 αίτησή της με την οποία ζητάει παροχή νερού στο αγρόκτημα της που βρίσκεται στην θέση ΒΙΓΛΑ  (ΚΑΣΤΡΙ)  καθώς επίσης  και στην περιοχή Αγ.Γεωργίου  (ψειριάρη).

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν πρώτα να προσκομίσει  την οικοδομική άδεια και  των δύο αγροτεμαχίων και μετά να πάρει παροχή νερού ½ ίντσα.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

    (Υπογραφή)                                                     (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------


                                                                 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 178/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του ΑΛΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για ενημέρωση ως προς την διάνοιξη του δρόμου μπροστά από την οικία του στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Ο κύριος Αλβανός Ιωάννης με την αριθ. Πρωτ.154/7-9-2012 αίτησή του ζητάει να παραβρίσκεται κατά την διάνοιξη του δρόμου που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος μπροστά από την οικία του η οποία βρίσκεται επί της  οδού Αθανασίου Διάκου δίπλα από τον  φούρνο του κυρ. Βασίλη στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .


                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να παραβρίσκεται ο κύριος Αλβανός Ιωάννης κατά την διάνοιξη του δρόμου μπροστά από την οικία του που βρίσκεται επί της οδού Αθανασίου Διάκου δίπλα από τον φούρνο του Βασίλη στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 178/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

                                               (Υπογραφή)                                                       (Υπογραφές)

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 10ης /2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις  27  Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 8.00μμ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την       147/6-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                                        Κανείς

2.Ζαφειρούδης Αθανάσιος

3.Μητσιάρα Σόνια

4. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας Λάμπρος

            

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της   ημερήσιας διάταξης .

                                     

Αριθμός θέματος : 11ο /5        «Χορήγηση  προέγκριση  άδειας ίδρυσης-λειτουργίας                               

Αριθμός  Απόφασης. 177         καταστήματος «Πιτσαρία με εργαστήριο» της Μεταγγιτσινου  Μαρίας  στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

                             

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο/5  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

α)Την αρ. πρωτ:104/27-06-2012 αίτηση της  Μεταγγιτσινού Μαρίας  του Χρυσόστομου  με την οποία ζητά να της χορηγηθεί προέγκριση άδειας  ίδρυσης- λειτουργίας  καταστήματος «Πιτσαρία με εργαστήριο » στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.


β)Την αριθμ. 23/1999 Οικοδομικής άδειας.

γ) Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ) το αριθμ 2400/6-7-2012 διπλότυπο είσπραξης

ε)Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

   Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την  προστασία του φυσικού, πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών  και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που  τίθεται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

 

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1)Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης-λειτουργίας καταστήματος «Πιτσαρία με εργαστήριο» της Μεταγγιτσινου Μαρίας του Χρυσόστομου στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας  

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 177 /2012

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:


                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  

                              (Υπογραφή)                                                                (Υπογραφές)

 

                                        

 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                       

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                   ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 10ης/2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00μμ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 163/ 24-09-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                                        Κανείς

2.Ζαφειρούδης Αθανάσιος

3.Μητσιάρα Σόνια

4. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας Λάμπρος

            

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της  προ ημερήσιας διάταξης .

                                 

Αριθμός θέματος : 11ο /4        «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής  (ανανέωση  για                               

Αριθμός  Απόφασης. 176       το έτος 2012) στον Κατσίμερο Δημήτριο  του Αντωνίου

                                                 για το κατάστημα καφετερία <VERTIGO> που βρίσκετε                                                στην παραλία του Δ.Δ.Νικήτης Δήμου Σιθωνίας.

                                                           

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο /4  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

α)Την αρ. πρωτ:160/20-9-2012 αίτηση του Κατσίμερου Δημήτριου   για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση για το έτος 2012) στο κατάστημα της  καφετερία <   VERTIGO>  που βρίσκεται στoν παραλιακό δρόμο του Δ.Δ.Νικήτης 

β)Την αρ.πρωτ: 7304/ 8-8-2008 άδεια ίδρυσης- λειτουργίας καταστήματος

γ) Την αρ. πρωτ: 20436/20-1-2012 άδεια λειτουργίας μουσικής

δ)Την  ΚΕ /11650/25-7-2012 βεβαίωση της ΑΕΠΙ

ε) Το αρ 7012/21-9-2012 διπλότυπο είσπραξης

στ)Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Δ/νση Υγείας και πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής με το υπ’αριθμ. 10/1623/2010 έγγραφο μας κάνει γνωστό  ότι μετά από Υγειονομική έρευνα αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας (Εποπτών Δημόσιας Υγείας) ο αναφερόμενος  μπορεί να πάρει άδεια  όπως στο θέμα για το κατάστημα του αφού πληρεί τους όρους του άρθρου 37 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης  με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του Γ.Ο.Κ. και κάλεσε στη συνέχεια το Συμβούλιο όπως

α)Προβεί σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση.

β)Αποφασίσει για την έγκριση ή μη της χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής  υπό του αιτούντος.

γ)Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας.

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Ανανέωση για το έτος 2012),  στον  Κατσίμερο Δημήτριο του Αντωνίου στο κατάστημα  καφετερία <VERTIGO>    που βρίσκεται στoν παραλιακό δρόμο του Δ.Δ.Νικήτης Δήμου Σιθωνίας   με την διατήρηση του δικαιώματος της ανάκλησης της, σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατηγήσεως υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου για την έκδοση (χορήγηση) άδειας.-

 

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 176/2012

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                         (Υπογραφή)                                                                      (Υπογραφές)

                              

 

 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                     

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                     ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                 

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------


               

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /3  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της ΚΛΗΜ.ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΑΒΕΤ &ΝΕ HOTEL PORFI για αρωγή του Δήμου σε καταστροφές λόγω έντονης βροχοπτωσης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Η ξενοδοχειακή μονάδα ΚΛΗΜ.ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΑΒΕΤ &ΝΕ HOTEL PORFI με αριθ. Πρωτ. 162/24-9-2012 αίτηση στην οποία αναφέρει ότι λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που έλαβε χώρα το βράδι της 16-17/9/2012 η ξενοδοχειακή μονάδα έπαθε σοβαρή ζημιά ένα μέρος του περιμετρικού   τοιχίου  που συνορεύει με τον δρόμο-ρέμα που οδηγεί στην παραλία, με αποτέλεσμα το τοιχίο αυτό να έχει πάρει επικίνδυνη κλίση 70% προς το εν λόγω ρέμα και χρήζει άμεση επισκευή ώστε να μην συμβεί κάποιο ατύχημα σε διερχόμενα άτομα ή οχήματα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .


                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν να αποκατασταθεί ένα τμήμα του  τοιχίο με  έξοδα της ξενοδοχειακής μονάδας της εταιρίας  ΚΛΗΜ. ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ ΑΒΕΤ&ΝΕ HOTELPORFI  που από την βροχόπτωση της 16-17/9-2012 υπέστη  σοβαρή ζημία με αποτέλεσμα να πάρει επικίνδυνη κλήση  70% στην Δ.Κ.Νικήτης

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

   (Υπογραφή)                                            (Υπογραφές)


 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                          

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

  

                                                            ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /2  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Γατσουλιά  Δημητρίου με θέμα προστασία ιδιοκτησίας μου από πυρκαγιά στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Ο Κύριος Γατσουλιάς  Δημήτριος  με την  αριθ.πρωτ.158/12-9-2012 αίτηση  του  αναφέρει ότι η  μόνιμη κατοικία του έχει κοινό όριο με αυτήν του κ. Παπαχαραλαμπους, που διαμένει στην Ιταλία και τον εκπροσωπεί η αδελφή του κ. Μιράντα Πατέλη.

Καθ΄όλο το κοινό μας όριο ο κύριος Παπαχαραλάμπους εγκατέλειψε στην τύχη τους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα πεύκα που είχε φυτέψει σε ελάχιστη απόσταση από το κοινό μας όριο. Τα πολυάριθμα αυτά πεύκα, « θέριεψαν», σε ύψους πάνω από είκοσι μέτρα, άπλωσαν τα κλαδιά, τους κορμούς και τις ρίζες τους μέσα στην δική μου ιδιοκτησίας. Από το έτος 1985 που κατοικώ εκεί  ουδεμία  φορά  τα κλάδευση, ούτε καθάρισε την περιοχή από ξερόκλαδα γύρω από αυτά.

Η μη περιποίηση  (κλάδεμα και αραίωση) των πεύκων δημιούργησε στην ιδιοκτησία μου τεράστια προβλήματα, φόβους και κινδύνους διαβίωσης και συγκεκριμένα:

1. Οι ξερές πευκοβελόνες και τα ξερόκλαδα  έχουν επικαλύψει ζώνη πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων από την ιδιοκτησία μου αλλά και την όμορη με αποτέλεσμα:

α) να υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς και άμεσης ανεξέλεγκτης διάδοσή της.

β) Στην παραπάνω ζώνη παρότι την καθαρίζω συνεχώς από τις πευκοβελόνες καταστρέφονται τα κηπευτικά μου και να μην φυτρώνει τίποτε.

γ)  Με τον αέρα γεμίζουν όλες οι αυλές μου και τα πλακόστρωτα.

 

2. Οι ρίζες των πεύκων έχουν εισέλθει εντός της ιδιοκτησίας μου με αποτέλεσμα να ραγίσουν-σπάσουν οι πέτρινοι τοίχοι και τα πεζούλια, να ανασηκωθούν τα πλακόστρωτα και οι τσιμεντένιοι διάδρομοι. Επειδή είναι γνωστό ότι οι ρίζες απλώνονται σε μεγάλη οριζόντια απόσταση υπάρχει κίνδυνος και για την κατοικία μου.

 

3. Τα πανύψηλα αυτά πεύκα καθ’ όλο το μήκους των κοινών μας ορίων, γέρνουν με τους κορμούς τους και τα κλαδιά μέσα στην ιδιοκτησία μου με αποτέλεσμα όταν υπάρχει δυνατός αέρας να σπάζουν ολόκληρα κλαδιά και να εκσφενδονίζονται στο οικόπεδό μου και στην κατοικία μου με σοβαρότατους κινδύνους τραυματισμών μας και ζημιών στα αυτοκίνητα και την περιουσία μας.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλεί το τοπικό συμβούλιο και τον πρόεδρο να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα  για να αρθούν και αποτραπούν οι παραπάνω κίνδυνοι για την ιδιοκτησία μου ( π.χ. αραίωση  δέντρων ,κλάδεμα τουλάχιστον σε ότι εισέρχεται εντός της ιδιοκτησίας μου, καθάρισμα και αποθάμνωση στην βάση των πεύκων κ.λ.π).


Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

                                      

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Οι τοπικοί Σύμβουλοι προτείνουν να γίνει συνάντηση μεταξύ κυρίου Γατσουλιά  Δημήτριου  και της κυρίας  Πατέλη  Μιράντα για να λυθούν  τα  προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα σύνορα των οικοπέδων τους στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

                                            (Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 


     

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

  

                                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 9ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2012  

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση για μείωση ύδρευσης-αποχέτευσης κατά 25% στην   Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 9ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προχωρήσει στην μείωση του τιμολογίου ύδρευσης-αποχέτευσης κατά 25%στην Δ.Κ.Νικήτης.

Ο κύριος Ζαφειρούδης Αθανάσιος συμφωνεί να γίνει η μείωση του τιμολογίου ύδρευσης-αποχέτευσης αλλά ο Δήμος πρέπει να φροντίσει  πρώτα η μέτρηση να γίνεται σωστά.

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί ο Δήμος να προχωρήσει στην  μείωση ύδρευσης-αποχέτευσης κατά 25% στην   Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

                                        (Υπογραφή)                                                  (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

              

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 8ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 172/2012  

 

ΘΕΜΑ: Μπάζωμα του καναλιού από Ναπολέων Ζαχαρία μέχρι του Ρεντίνη Βασίλη της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προχωρήσει στο μπάζωμα του καναλιού από Ναπολέων  Ζαχαρία μέχρι του Ρεντίνη  Βασίλη  στην Δ,Κ,Νικήτης.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί ο Δήμος να προχωρήσει στο μπάζωμα του καναλιού από Ναπολέων Ζαχαρία μέχρι του Ρεντίνη Βασίλη στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 172/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                            (Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                       

                                                                  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 7ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 171/2012  

 

ΘΕΜΑ: Άμεση επισκευή του τρακτέρ του Δήμου για να χρησιμοποιήσουμε το τρακτέρ καθώς και το κόσκινο για την καθαριότητα των ακτών της Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 7ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι οι παραλίες της Δ.Κ.Νικήτης αποτελούν κόσμημα για τον Δήμο. Τονίζει ότι έχουμε ευθύνη να κρατήσουμε τις ακτές καθαρές γιατί είναι πόλος έλξης για τους επισκέπτες και συνεχίζει ότι αποβλέπουμε στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μέσα από την βαρά  βιομηχανία, όπως αποκαλείται ο τουρισμός. Προτείνει  ο Δήμος  να προχωρήσει άμεσα στην επισκευή του τρακτέρ

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος στην    επισκευή του τρακτέρ του Δήμου για να χρησιμοποιήσουμε το τρακτέρ καθώς και το κόσκινο για την καθαριότητα των ακτών της Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 170/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

 

                                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 6ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 170/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αγορά ή επισκευή του πλυντηρίου κάδων για το πλύσιμο και την καθαριότητά τους στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 6ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ένα ακόμη πρόβλημα που καθιστά δυσάρεστη την καθημερινότητα των κατοίκων της Δ.Κ.Νικήτης και πλήττει την ποιότητα ζωής καθώς και την δημόσια υγεία είναι η καθαριότητα των κάδων απορριμμάτων.

Τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προχωρήσει στην αγορά ή στην επισκευή  του πλυντηρίου κάδων στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να προχωρήσει ο Δήμος στην αγορά ή στην επισκευή πλυντηρίου κάδων για το πλύσιμο και την καθαριότητά τους για να  διασφαλιστεί  η δημόσια υγεία των κατοίκων της Δ.Κ.Νικήτης.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 170/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                                ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 5ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 169/2012  

 

ΘΕΜΑ: Κατασκευή  τσιμεντένιων βάσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην Δ.Κ.Νικήτης.

   

Ο  Πρόεδρος   εισηγούμενος το 5ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης προτείνει να γίνουν τσιμεντένιες βάσεις και πάνω σε αυτές να τοποθετηθούν οι κάδοι απορριμμάτων.

Ο κύριος Ζαφειρούδης  Αθανάσιος δεν συμφωνεί να κατασκευαστούν οι βάσεις εις βάρος του δρόμου.

Ο πρόεδρος τονίζει ότι οι βάσεις θα κατασκευαστούν σε σημεία τα οποία δεν ενοχλούν και όπου είναι εφικτό.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

 

 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να κατασκευαστούν τσιμεντένιες βάσεις  για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε σημεία όπου είναι εφικτό στην Δ.Κ.Νικήτης.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                                    (Υπογραφή)                                                 (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                        ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 4ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2012  

 

ΘΕΜΑ: Παράνομες καταλήψεις Δημοτικών χώρων από ιδιώτες στο παλιό χωριό ( ξυλογέφυρα και χοροστάσι) της   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 4ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κάνοντας μία βόλτα στο παλιό χωριό και συγκεκριμένα στην περιοχή χοροστάσι είδε ότι υπάρχουν καταλήψεις από τους γύρω οικοπεδούχους. Καθώς  και την παλιά αγορά, στην ξυλογέφυρα που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των κατοίκων τοποθετήθηκαν τραπεζοκαθίσματα. Έχει είδη  ενημερώσει τον Δήμαρχο και σκοπεύει τις επισκεφτεί τις περιοχές και με τον αντιδήμαρχο έργων  κύριο Δημητρό Δημήτριο.

Ο κύριος Ζαφειρούδης αναφέρει ότι πρέπει  να πάψουν οι καταλήψιες που γίνονται εις βάρος του Δήμου.

Ο κύριος  Γεωργακούδας Λάμπρος τονίζει ότι η ξυλογέφυρα θα πρέπει να μείνει όπως είναι και να απομακρυνθούν τα τραπεζοκαθίσματα.       

Ο πρόεδρος τονίζει ότι η γέφυρα θα γίνει με μελέτη του Δήμου.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .


                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί να απομακρυνθούν όλες οι παράνομες καταλήψεις Δημοτικών χώρων από ιδιώτες στο παλιό χωριό (χοροστάσι ξυλογέφυρα) της Δ.Κ.Νικήτης

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                              (Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

   

                                                            ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 167/2012  

 

ΘΕΜΑ: Εργασιακή καρτομηχανή ή κατάσταση εργασίας στους εποχιακούς εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων που δουλεύουν στην   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κατά διαστήματα οι εποχιακοί υπάλληλοι του Δήμου δεν τηρούν το ωράριο εργασίας τους δηλαδή φεύγουν από την δουλειά  τους πιο νωρίς.

Τονίζει ότι οι εποχιακοί υπάλληλοι πρέπει να τηρούν το 8ωρο κανονικά.

Για το λόγω αυτό θα πρέπει ο Δήμος να προμηθευτεί εργασιακή κατρομηχανή ή να γίνουν καταστάσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι να υπογράφουν το πρωί κατά την είσοδο τους στο Δημαρχείο και στο τέλος του ωραρίου.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

  

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί ο Δήμος να προχωρήσει στην  προμήθεια εργασιακής καρτομηχανής ή κατάσταση εργασίας στους εποχιακούς εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων που δουλεύουν στην Δ.Κ.Νικήτης.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 167/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

                                           (Υπογραφή)                                                (Υπογραφές)

 

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 


 

  ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2012 Εκτύπωση

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------


                                                        ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 166/2012  

 

ΘΕΜΑ: Απόσπαση μονίμων υπαλλήλων από το σημερινό εργασιακό αντικείμενο που έχουν στην υπηρεσία μας για καταμέτρηση υδρομέτρων  της   Δ,Κ,Νικήτης.

   

Ο   Πρόεδρος   εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι εν όψει των προβλημάτων με τα τιμολόγια του νερού  προτείνει κάποιοι από τους υπαλλήλους του Δήμου  να αποσπαστούν από το είδη σημερινό εργασιακό αντικείμενο για την καταμέτρηση των υδρομέτρων.

Τονίζει ότι πρέπει   να τοποθετηθεί  μόνιμο προσωπικό για την μέτρηση των υδρομέτρων για την αποφυγή λαθών στα τιμολόγια ύδρευσης της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί ο Δήμος να προχωρήσει στην  απόσπαση  μόνιμων υπάλληλων, από το σημερινό εργασιακό αντικείμενο που έχουν στην υπηρεσία μας για την καταμέτρηση υδρομέτρων της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 166/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                              (Υπογραφή)                                               (Υπογραφές)

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                            

                                                                        ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου    2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/24.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                    

                                                         ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2012  

 

ΘΕΜΑ: : Γνωμοδότηση για μεταφορά Περιπτέρου στο λιμάνι στη θέση πίσω από το λιμενοφυλακείο της Δ.Κ. Νικήτης.

 

Ο    Πρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι

Έχοντας υπόψη :

1.     το αρ. 20 του ν. 1044/1971 όπου προβλέπεται «1. Η Μετατόπισης περιπτέρου γίνεται, είτε διά λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, δι΄ ητιολογημένης αποφάσεως των κατά το άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη Μετατόπισης γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ΄οψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων.»

2.     Την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 1043/1980, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.»

3.     Το υπ. Αριθμ.94 παρ.6αριθ.34 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) με τίτλο «Κεφάλαιο ΣΤ΄Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους – Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» όπου περιλαμβάνεται η άσκηση αρμοδιότητας στο σύνολο της εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ)

4.     Την υπ΄αριθμ. 61/2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα : Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης

5.     Το υπ΄αριθμ. 83 άρθρ. του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπου αναφέρονται οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας

6.     Το υπ΄αριθμ.Πρ.364/23.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης κα Αυτοδιοίκησης Α.Ε. και με θέμα «Ένταξη της Πράξης ¨Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής¨ με κωδικό MIS 379458 στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία – Θράκ稻 στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται στο ΥΠΟΕΡΓΟ 1 .Αισθητικές παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του Οικισμού της Νικήτης, οι οποίες αποσκοπούν εν γένει στην ανάπλαση και στην ποιοτική αναβάθμιση του συνόλου του Δήμου Σιθωνίας.( επισυναπτόμενο 1)

7.     Το γεγονός, ότι με την κατασκευή του λιμανιού της Νικήτης διαμορφώθηκε-επεκτάθηκε ο υφιστάμενος δρόμος και το περίπτερο εμποδίζει την ελεύθερη διάβαση των πεζών (κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι πρότινος) και προκειμένου να υπάρξει σωστότερη κυκλοφοριακή κίνηση των πεζών (επισυναπτόμενο 2) .

Επειδή κρίνονται βάσιμοι οι στο έγγραφο διαλαμβανόμενοι λόγοι για τη μετατόπιση

του περιπτέρου.

Επειδή από τη μετατόπιση αυτή δεν παραβλάπτονται νόμιμα συμφέροντα τρίτου ούτε παραβιάζεται διάταξη νόμου.

 

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 
  

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Υπέρ της μετατόπισης του περιπτέρου το οποίο βρίσκεται πλησίον της αποβάθρας και έναντι του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων  σε νέα θέση όπισθεν του λιμενοφυλάκειου της Δ.Κ.Νικήτης τάσσονται :

 

Ο Πρόεδρος Τσολίδης Αθανάσιος και οι Σύμβουλοι Μητσιάρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος και Γεωργακούδας Λάμπρος.

 

Ο Σύμβουλος  Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος είναι σύμφωνος ως προς την μετατόπιση του περιπτέρου αλλά δεν συμφωνεί ως προς την θέση πίσω από το λιμενοφυλάκειο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 165/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

      (Υπογραφή)                                          (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

                                                    ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

 

                                                         ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 10ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 164/2012  

 

ΘΕΜΑ: Άρδευση  υδάτων βιολογικού καθαρισμού Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης.

   

Ο  κυρ Πρόεδρος   εισηγούμενος το 10ο θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης δίνει τον λόγω στον Τοπικό  Σύμβουλο Γεωργακούδα  Λάμπρο  που   με   την   αριθ.   πρωτ       156/12-9-2012 αίτηση αναφέρει :

 Εν όψει της μεγάλης λειψυδρίας  τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα ως προς την άρδευση των ελαιοπαραγωγών της  περιοχής  ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ κυρίως εντεύθεν και εντεύθεν του κεντρικού δρόμου προς το βραχωτό.

Φέτος οι ελαιοπαραγωγοί βρέθηκαν  σε απόγνωση βλέποντας την σοδιά τους να καταστρέφετε , οι κόποι τους  μιας ολόκληρης χρόνιας να πάνε χαμένοι.

Ύστερα από μια άτυπη συνεδρίαση των ελαιοπαραγωγών της περιοχής αποφασίσαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση εκμετάλλευσης των υδάτων του βιολογικού καθαρισμού της δημοτικής κοινότητας Νικήτης    για να λύσουμε  το μεγάλο πρόβλημα  της άρδευσης  των ελαιώνων μας .

Για το σκοπό αυτό ξεκινήσαμε πρώτα  από το  τοπικό συμβούλιο της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Νικήτης, καταθέσαμε αίτηση υπογεγραμμένη από 12 ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι είναι  παρόντες σήμερα για να ακούσουν την συζήτηση και να εκφράσουν την ανησυχία τους για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν . Ευελπιστούμε η απόφαση του τοπικού συμβουλίου να είναι θετική ομόφωνη και   κατ’ επέκταση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ,να παρθεί επίσης  θετική απόφαση και  να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  ώστε το νερό  του βιολογικού να μεταφερθεί  στο υψηλότερο σημείο της περιοχής σε δεξαμενή και από εκεί με κεντρικό αγωγό  να διανεμηθεί  δια φυσικής ροής   προς τους ελαιώνες . Τα έξοδα του κεντρικού αγωγού διανομής θα επιβαρύνουν του ελαιοπαραγωγούς.

Πριν ξεκινήσουν εργασίες να καλέσουμε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ειδικούς επιστήμονες να μας ενημερώσουν και να μας διαβεβαιώσουν ότι το εν λόγω νερό  δεν θα έχει και δεν θα δημιουργεί απολύτως κανένα υγειονομικό πρόβλημα. Η ενημέρωση αυτή να γίνει σε ανοιχτή λαϊκή συνέλευση ώστε να μάθει ο κόσμος και να πειστεί ότι το νερό του βιολογικού δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα . Το λέω αυτό  διότι ήδη ακούστηκαν αρνητικά σχόλια για αυτή την κίνηση που κάνουμε.

Κύριε πρόεδρε πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως , σαν τοπικό συμβούλιο να πάρουμε θετική απόφαση και εν συνεχεία  να πάει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο  θα εκπροσωπήσεις δυναμικά και θα πιέσεις να ξεκινήσουν αμέσως τις απαραίτητες ενέργειες ολοκλήρωσης αυτού του τόσου σημαντικού έργου ώστε του χρόνου να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα .    

Ο  Πρόεδρος παίρνοντας τον λόγω τονίζει ότι  βλέπει θετικά   την υλοποίηση  του έργου αυτού   γιατί θα αποφευχθούν σημαντικά προβλήματα στην περιοχή που χύνονται τα νερά του βιολογικού. Επίσης αναφέρει ότι τα νερά αυτά μετά από μια σειρά έργων μπορούν να πηγαίνουν σε δεξαμενή .  Η επάρκεια των νερού του βιολογικού είναι 150 κβ. περίπου  την  ώρα όταν είναι σε λειτουργία. Τονίζει   όμως ότι θα πρέπει να γίνει μελέτη ως προς το πέρασμα του αγωγού γιατί υπάρχουν πολλά ρέματα στην περιοχή.    

Ο κύριος  Ζαφειρούδης τονίζει ότι πρώτα θα πρέπει να γίνει μελέτη ως προς την καταλληλότητα του νερού και το πόσο θα κοστίσει  το έργο αυτό.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν  με την ως άνω εισήγηση του κυρίου Γεωργακούδα  Λάμπρου που αφορά την εκμετάλλευση των  υδάτων του βιολογικού καθαρισμού από τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής Αγ. Παντελεήμονος  της Δ.Κ. Νικήτης

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 164/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

                                            (Υπογραφή)                                            (Υπογραφές)

 


 

Ακριβές Απόσπασμα

                                                                           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                              ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2012 Εκτύπωση

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 8.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 163/ 24-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε )   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια.  Γioβανέκος Τριαντάφυλλος. Ζαφειρούδης   Αθανάσιος.

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ----------------

                      

                           ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 11ο /1  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 163/2012  

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση των κατοίκων της περιοχής «Κάμπος» της Δ.Κ.Νικήτης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

   

Ο   Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρου επί του παραπάνω θέματος 

 

Οι παραπάνω κάτοικοι  της περιοχής «Κάμπος» της Δ.Κ.Νικήτης με την αριθ.πρωτ 162/24-9-2012 αίτηση αναφέρουν:

 

Όντας  κάτοικοι της περιοχής «Κάμπος» της Δ.Κ.Νικήτης αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία χρίζουν άμεση επίλυσης των δυσκολιών που προκαλούν  καθημερινά.

       Κατ’ αρχήν   μεταξύ των οικιών του Γεωργίου Τσακή και της Λεμονιάς Βρασταμινού μετά την λειτουργία του τσίρκου και κυρίως μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις έχει δημιουργηθεί έλος το οποίο αφενός μεν μυρίζει λόγω των βρόμικων νερών από το τσίρκο, και αφετέρου δε είναι εστία πολλαπλασιασμού κουνουπιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλη την περιοχή μας έχουν αυξηθεί το τελευταίο διαστημά τα κουνούπια, σε μεγαλύτερο βαθμό ακόμη και από το καλοκαίρι.

       Στην απέναντι πλευρά και μεταξύ των οικιών του Ιωάννη Μουστάκα και του Γεωργίου Κασσανδρινού , υπάρχει κατηφορικός χωματόδρομος περίπου 20 μέτρων . Σε κάθε νεροποντή από το 2003 που έγινε η κρασπέδωση του κεντρικού δρόμου τα όμβρια ύδατα πλημμυρίζουν τα παρακείμενα σπίτια ενώ ο χωμάτινος αυτός δρόμος καταστρέφεται με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.

 

Κάθε φορά βέβαια επεμβαίνει μηχάνημα του δήμου προκειμένου να επιδιορθώσει τις ζημιές, αλλά αυτό δεν επιλύει οριστικά το πρόβλημα. Αυτό θα  είχε ήδη λυθεί αν στην κορυφή του συγκεκριμένου δρόμου υπήρχε μεταλλική σκάρα, προκειμένου τα όμβρια να οδηγούνται μέσω αγωγού στο ρέμα που είναι 80 μέτρα από το συγκεκριμένο σημείο.

Ο δρόμος για τον οποίο αναφερθήκαμε  προηγουμένως, είναι ο μοναδικός χωμάτινος κάθετος άξονας από την «Κασταμονίτη» μέχρι την «Λιθηρή» που συνδέει τον κεντρικό δρόμο με την παραλία. Καθημερινά κινούμαστε όλοι οι περίοικοι με τα οχήματά μας, ενώ το καλοκαίρι ο φόρτος των αυτοκινήτων αυξάνεται γεωμετρικά, διότι  στο τελευταίο κομμάτι του δρόμου, έχουν οικοδομηθεί  συγκροτήματα πλέον των 70 κατοικιών. Επιπροσθέτως  η καλοκαιρινή ανομβρία δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα γεμίζοντας σκόνη τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να βάλουν αυτοσχέδιες πινακίδες μέσα στο δρόμο, ή να κατασκευάσουν εμπόδια με χώμα ή άλλα υλικά, προκειμένου να μην τρέχουν οι περαστικοί. Μάταια βέβαια, αφού οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται το λόγω για τον οποίο τοποθετήθηκαν, προπηλακίζοντας μάλιστα τους περίοικους.

       Μετά από όλα τα παραπάνω επιθυμώντας να μην ζούμε ως δημότες δεύτερης κατηγορίας, αν και μόνιμοι κάτοικοι Νικήτης παρακαλούμε:

 

Α) Να  διευθετηθεί  το έλος που έχει δημιουργηθεί.

 

Β) Να  κατασκευαστεί αγωγός που θα μεταφέρει τα όμβρια ύδατα στο παρακείμενο ρέμα.

 

Γ) Να ασφαλτοστρωθεί ο κάθετος άξονας που οδηγεί στην θάλασσα.

 

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του        Προέδρου και των Συμβούλων .

 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  ως προς το :

Α)   συμφωνούν να διευθετηθούν τα  λιμνάζοντα όμβρια που δημιουργούν   έλος για την αποφυγή των κουνουπιών

 

Β)  Για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια ύδατα του δρόμου στο παρακείμενο ρέμα θα γίνει συνεννόηση με τον εργολάβο κύριο  Σαμαρά.

 

Γ)  Ο Δήμος αδύνατη προς το παρόν να υλοποιήσει την ασφαλτόστρωση του καθέτου άξονα που οδηγεί στην θάλασσα αλλά υπόσχεται να προβεί στην επίστρωση ειδικού χώματος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2012.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

 


Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                               ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2012 Εκτύπωση

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 8:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση, ύστερα από την       147/6-08-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε  {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος            

2. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος

3. Γεωργακούδας Λάμπρος

3. Μητσιάρα Σόνια

4. Ζαφειρούδης Αθανάσιος  

           

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 162/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:9o /13ο  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  9ο /13ο   θέμα της  συνεδρίασης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 144/6.08.2012 αίτηση της Σαμαρά Μαγδαληνής  του Γεωργίου  με  την  οποία αιτείται παραχώρηση  κοινόχρηστου χώρου 8 τ.μ. μπροστά από το κατάστημά της  στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο      Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει ομόφωνα


Το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει να της παραχωρηθεί  κοινόχρηστος χώρος  8 τ.μ. μπροστά από το κατάστημά της στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                               τα μέλη

            Υπογραφή                                                             Υπογραφές      

                                                                                                 

                                       

 

                                        Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                          ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2012 Εκτύπωση

                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 8:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση, ύστερα από την       147/6-08-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε  {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος            

2. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος

3. Γεωργακούδας Λάμπρος

3. Μητσιάρα Σόνια

4. Ζαφειρούδης Αθανάσιος  

           

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 161/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:9o /12ο  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  9ο /12ο   θέμα της  συνεδρίασης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 145/6.08.2012 αίτηση του Τραμουντάνη Παναγιώτη   του Ευαγγέλου  με  την  οποία αιτείται εκμίσθωση   χώρου 18 τ.μ. όπου λειτουργεί την σταθερή καντίνα στην περιοχή του Αγίου Γιάννη της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο      Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

  

Αποφασίζει ομόφωνα


Το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει να του  παραχωρηθεί  άδεια εκμίσθωσης  χώρου 18 τ.μ. όπου λειτουργεί την σταθερή καντίνα στην περιοχή του Αγίου Γιάννη της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

          Ο Πρόεδρος                                                             τα μέλη

           Υπογραφή                                                           Υπογραφές      

                                                                                                 

                                         

                                         

                                           Ακριβές απόσπασμα

                                                 Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                               ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 Εκτύπωση

                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

 

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 8:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση, ύστερα από την       147/6-08-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε  {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος            

2. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος

3. Γεωργακούδας Λάμπρος

3. Μητσιάρα Σόνια

4. Ζαφειρούδης Αθανάσιος  

           

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 160/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:9o /11  

    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  9ο /11ο   θέμα της  έκτακτης συνεδρίασης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Την υπ΄αριθμ. 143/6.08.2012 αίτηση της Μεταγγιτσινού Μαρίας    με  την  οποία αιτείται παραχώρηση  κοινόχρηστου χώρου 64 τ.μ. και αιγιαλού 330,75 τ.μ. μπροστά από το κατάστημά της  στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο      Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει ομόφωνα


Το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει να της παραχωρηθεί  κοινόχρηστος χώρος  64 τ.μ. και αιγιαλού 330,75 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από το κατάστημά της στην παραλία της Δ.Κ.Νικήτης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

             Ο Πρόεδρος                                                            τα μέλη

              Υπογραφή                                                           Υπογραφές      

                                                                  

 

                               

            Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2012 Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΤΗΣ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 9ης /2012 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας 

 

           Στη Νικήτη, σήμερα στις  9  Αυγούστου 2012 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 8.00μμ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την       147/6-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσολίδης Αθανάσιος                                                                        Κανείς

2.Ζαφειρούδης Αθανάσιος

3.Μητσιάρα Σόνια

4. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος

5. Γεωργακούδας Λάμπρος

            

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  και εισηγήθηκε  όπως παρακάτω τα θέματα της   ημερήσιας διάταξης .

                                     

Αριθμός θέματος : 9ο /10        «Χορήγηση  προέγκριση  άδειας ίδρυσης-λειτουργίας                               

Αριθμός  Απόφασης. 159         καταστήματος«Καφενείο» της Ποποβιδου Γκαλίνας στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

              

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο/10  θέμα της ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις παραγράφους α’ και β’ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας: α)Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης  ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β)Αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

 Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

 

α)Την αρ. πρωτ:142/6-08-2012 αίτηση της Ποποβίδου Γκαλίνας  του Ιβάν  με την οποία ζητά να της χορηγηθεί προέγκριση άδειας  ίδρυσης- λειτουργίας  καταστήματος «Καφενείου » στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας.

 

β)Την αριθμ. 371/1993 Οικοδομικής άδειας.

γ) Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης.

δ) το αριθμ 3580 διπλότυπο είσπραξης

ε)Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου

   Και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον φάκελο του αιτούντα για προέλεγχο του αιτήματος σύμφωνα με το οποίο «λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την  προστασία του φυσικού, πολιτισμού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών  και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που  τίθεται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών».

 

Το Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του  Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ άδειας ίδρυσης-λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο» της Ποποβίδου  Γκαλίνας του Ιβάν  στο Δ.Δ.Νικήτης  του Δήμου Σιθωνίας  

 

                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 159 /2012

        Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 


 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

                                       

 

                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                       

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                       ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (25 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1074 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg