Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 12/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-08-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 433/23-08-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.  Πράτσα Άννα          

2. Κοντού Ελένη                                

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 64/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

            .

             «Καθαρισμός ρεμάτων, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  ».

 

Θέμα: 4ο ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Τα ρέματα είναι γεμάτα με φερτά υλικά, μπάζα, χώματα κλαδιά και καλάμια, τα οποία εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων για σπίτια, ζώα και ιδιοκτησίες στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και με οποιαδήποτε νεροποντή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πλημμυρών στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθαρισμός ρεμάτων, για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Προτείνει ότι πρέπει να καθαριστούν όλα τα ρέματα και συγκεκριμένα

1ον να γίνει καθαρισμός του κεντρικού ρέματος, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

2ον. να γίνει καθαρισμός του ρέματος στην περιοχή «Αι Γιάννη»

3ον. να γίνει καθαρισμός στο ρέμα της «Παλιόχωρας» 

4ον.να γίνει καθαρισμός στο ρέμα στη «Βαθιά Λαγκάδα»

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Να καθαριστούν όλα τα ρέματα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος ανωτέρω,  για τη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και συγκεκριμένα:

1ον να γίνει καθαρισμός του κεντρικού ρέματος, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

2ον. να γίνει καθαρισμός του ρέματος στην περιοχή «Αι Γιάννη»

3ον. να γίνει καθαρισμός στο ρέμα της «Παλιόχωρας» 

4ον.να γίνει καθαρισμός στο ρέμα στη «Βαθιά Λαγκάδα»,

επειδή τα ρέματα είναι γεμάτα με φερτά υλικά, μπάζα, χώματα κλαδιά και καλάμια, τα οποία εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων για σπίτια, ζώα και ιδιοκτησίες στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και με οποιαδήποτε νεροποντή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πλημμυρών στην περιοχή.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64 /2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

         Υπογραφή                                         Υπογραφές

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 12/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-08-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 433/23-08-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού Ελένη                                 2.Πράτσα Άννα

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 63/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

            .

               «Ανανέωση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2013 στο κατάστημα Ταβέρνα του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου στην Τριστινίκα  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς ».

 

Θέμα: 3ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

   σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν 3852/2010 στις Δημοτικές Κοινότητες αρμόδιο για την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής είναι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

             Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το από 29-07-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου αρμοδίου υπαλλήλου σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για χορήγηση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2013) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 11985/ 29-07-2013  αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου ο οποίος αιτείται την  ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του που λειτουργεί ως Ταβέρνα με τη επωνυμία ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ στην Τριστινίκα  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας .

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/3334/20-12-2011 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν3463/2006)

3.      Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4.      Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5.       Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)

6.       Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

7.       Την υπ’ αριθμ. 10/3334/20-12-2011 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της  Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

8.       Την υπ΄αριθμ. 642915/19-07-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

9.      Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’ αριθμ.438Τ/29-07-2013 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

10.  Τα στοιχεία του φακέλου.

Αποφασίζει  ομόφωνα

Ανανεώνει την άδεια λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύoς ή μουσικά όργανα (πιάνο, βιολί, κιθάρα κλπ) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας) στο κατάστημα, «ΤΑΒΕΡΝΑ», του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου,  που βρίσκεται  στην Τριστινικούδα της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

 

Η παρούσα χορηγείται για την κλειστή (στεγασμένη) αίθουσα και για τον υπαίθριο χώρο του καταστήματος.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.

 

            «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30-09-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                              Τα μέλη

    Υπογραφή                                               Υπογραφές

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                          Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 12/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-08-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 433/23-08-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού Ελένη                                 2.Πράτσα Άννα

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 62/2013.

 

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αγορά οικοπέδων για ανάπλαση πλατείας -δημιουργία πάρκου αναψυχής – παιδικής χαράς ».

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: είναι αναγκαία η αγορά δύο οικοπέδων , και συγκεκριμένα της Παντελή Άννας του Γεωργίου  που βρίσκονται μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Συκιάς με αριθμούς ΚΑΕΚ490690327012/0/0 και πρωτόκολλο :3267 και εμβαδόν 60τμ  και 490690327020/0/0 και πρωτόκολλο:3266 και εμβαδόν 46τμ .      

            Τα ανωτέρω οικόπεδα συνορεύουν με Δημοτικά οικόπεδα και με την αγορά τους μεγαλώνει το εμβαδόν  έτσι ώστε μπορεί να γίνει ανάπλαση πλατείας παιδική χαρά και χώρος πάρκου αναψυχής  .

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την αγορά των ανωτέρω  δύο οικοπέδων , και συγκεκριμένα της Παντελή Άννας του Γεωργίου  που βρίσκονται μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου Συκιάς για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου  .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62  /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφή                                         Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                          Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 12/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-08-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 433/23-08-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού Ελένη                                 2.Πράτσα Άννα

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 61/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος <<Κομμωτήριο>> στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς .

 

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  το υπ’ αριθμ. 13110/14-08-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος της κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)      Την υπ΄αριθμ.: 13110/14-08-2013 αίτηση της Γεωργούδη Ελένης του Γεωργίου η οποία προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κομ- μωτήριο»,στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.      Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

2)      Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο»,στην Γεωργούδη Ελένη του Γεωργίου στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφές                                        Υπογραφή              

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                            Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.       

 

Αριθμός Απόφασης 60/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Τοποθέτηση κολονάκια στην περιοχή Κάστρο Τορώνης».

 

Θέμα: 6ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το πρόβλημα που δημιουργείται στην Τορώνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του «Κάστρου», με ελεύθερη κατασκήνωση από τροχόσπιτα που παρκάρουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Προτείνει να τοποθετηθούν κολονάκια ώστε να μην μπορούν να παρκάρουν για να κατασκηνώσουν, διότι ο χώρος είναι αρχαιολογικός και εκτός των άλλων απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη  

τους, την εισήγηση του Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Να τοποθετηθούν κολονάκια στην περιοχή «Κάστρο» στην παραλία Τορώνης της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ώστε να μην μπορούν να παρκάρουν τροχόσπιτα για ελεύθερη κατασκήνωση, διότι ο χώρος είναι αρχαιολογικός και εκτός των άλλων απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

          Υπογραφή                                        Υπογραφές

                                                      

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

                                      

                                           Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 59/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου».

 

Θέμα: 5ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

 

1)      Την υπ’ αριθμ.: 366/17-07-2013 αίτηση της Φούκα Μαρίας, η οποία

      ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην πλατεία της Συκιάς , για  

      την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

2)      Την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, η οποία

      ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 9 τ.μ., στην Τορώνη, για την

      τοποθέτηση παιχνιδιών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη  

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Φούκα Μαρίας, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην πλατεία της Συκιάς , για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 2. Για την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, αποφασίζετε κατά πλειοψηφία αρνητικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην , για την τοποθέτηση παιχνιδιών.

     Ο Πρόεδρος ψήφισε θετικά.

     Αρνητικά ψήφισαν οι σύμβουλοι: 1. Ανδριανούδης Γεώργιος και 2. Δραγάνης Αλέξανδρος.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

     Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

      Υπογραφή                                             Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 58/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 4ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

 

1)      Την υπ’ αριθμ.: 371/22-07-2013 αίτηση του Καλημέρη Δήμου του Αθανασίου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 82,68 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

2)      Την υπ’ αριθμ.: 367/17-07-2013 αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας - Μαρίας του Αριστογένη, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 60 τ.μ., στην παραλία Αη Γιάννης μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία «Αλάτι», για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

3)      Την υπ’ αριθμ.: 351/15-07-2013 αίτηση του Στέφου Ιωάννη του Τριαντάφυλλου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 80 τ.μ., στην παραλία Καλαμιτσίου μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη  

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση του Καλημέρη Δήμου του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 82,68 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. Για την αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας - Μαρίας του Αριστογένη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 60 τ.μ., στην παραλία Αη Γιάννη μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία «Αλάτι», για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση του Στέφου Ιωάννη  του Τριαντάφυλλου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 80 τ.μ., στην παραλία Καλαμιτσίου μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

            Υπογραφή                                      Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                    Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 57/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση της Κωτσίδη Θεοδώρας του Βασιλείου για οικονομική ενίσχυση».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ. 7207/13-05-2013 αίτηση της Κωτσίδη Θεοδώρας του Βασιλείου, η οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση, καθώς δεν έχει εισοδήματα διότι δεν μπορεί να εργαστεί και δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη  

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, να δοθεί οικονομική ενίσχυση, στην Κωτσίδη Θεοδώρα του Βασιλείου, ώστε να βοηθηθεί για να μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις της.

 

Η απόφαση αυτή να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για λήψη απόφασης λόγω αρμοδιότητας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

          Υπογραφή                                        Υπογραφές                  

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                           Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                      Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 56/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Δημοπράτηση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ ISA».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 375/23-07-2013 αίτηση της IΣA A.E. Τουριστικές Ξεν/κες Εμ/κες Επιχειρήσεις, για την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού 100 τ.μ., μπροστά από το κάμπινγκ «ISA», για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων, καθώς και το υπ’ αριθμ. 2972/23-07-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Χαλκιδικής, με το οποίο μας ενημερώνει ότι δεν έχουν αντίρρηση για την παραχώρηση του συγκεκριμένου τμήματος, που αναφέρεται στην αίτηση της ανωτέρω, μετά από δημοπρασία.   

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη  

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και

α) την αίτηση της ΙΣΑ Α.Ε. με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

β) το υπ’ αριθμ. 2972/23-07-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Χαλκιδικής,

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Προτείνει να δημοπρατηθεί ο χώρος, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και συγκεκριμένα:

1)      100 τ.μ. στην παραλία Τριστινίκας, μπροστά από το κάμπινγκ «ISA» για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

 

Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

            Υπογραφή                                      Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                               Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 55/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Μετατόπιση  πάγκου υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου».

 

Θέμα: 1ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 45/2013 (σκέλος 4) απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, δόθηκε άδεια χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, στην Τσαμίδα Ιουλία  2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας (διακοσμητικά αντικείμενα - κοσμήματα), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/1532-2 παραγωγική άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, Δ/νσης Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου - Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, με σχετική την υπ’ αριθμ. 7043/1199 βεβαίωση  χειροτεχνικής δεξιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας – Δ/νση ΜΜΕ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Ν.2323/1995 Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

 

Επειδή έχουμε δεχτεί καταγγελίες και παράπονα από περίοικους, θα πρέπει να ληφθεί εκ νέου απόφαση, για τον κοινόχρηστο χώρο που μπορούμε να διαθέσουμε στην κυρία Τσαμίδα Ιουλία για την τοποθέτηση του πάγκου της.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη  

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις κείμενες διατάξεις  

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

α) Ακυρώνει το σκέλος 4 της υπ’ αριθμ. 45/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, που αναφέρει συγκεκριμένα, για την αίτηση της Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας, διότι στο σημείο που βρίσκεται γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιχειρήσεις και δημιουργείται πρόβλημα.

 

β) Να μετατοπιστεί ο πάγκος της ανωτέρω στη θέση «Κόρακας», ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα, διότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν οι αποστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιχειρήσεις.

 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην κυρία Τσαμίδα Ιουλία.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφή                                         Υπογραφές                   

                                   

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο Πρόεδρος

 

 

 

          

                                            Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 54/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών».

 

Θέμα: 5ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 315/27-06-2013 αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, η οποία  ζητάει την τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια) μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία εκμεταλλεύεται, διότι είναι στην είσοδο της Τορώνης και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις ταχύτητες των οχημάτων. Σημειώνετε στην αίτηση ότι το κόστος αγοράς, τοποθέτησης και αφαίρεσης θα είναι της ανωτέρω, απλά ζητάει μόνο την έγκριση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.

2)      Την υπ’ αριθμ. 332/05-07-2013 αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 70 τ.μ., στην Τορώνη στη θέση Φωκά για την εγκατάσταση Λούνα – Παρκ(συγκρουόμενα, ταψί, τρένο με ράγες).

3)      Την υπ’ αριθμ.333/05-07-2013 αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας Λούνα – Παρκ(συγκρουόμενα, ταψί, τρένο με ράγες).

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά, να της δοθεί άδεια για τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας (σαμαράκια).
 2. Για την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά, διότι δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε χώρο ο οποίος δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και δεν μπορεί να δημοπρατηθεί γιατί δεν έχει την απαραίτητη απόσταση (100 μ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από πλησιέστερη μίσθωση.
 3. Για την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, αποφασίζετε ομόφωνα, ότι η συγκεκριμένη αίτηση δεν μπορεί να συζητηθεί, διότι ο χώρος που αιτήθηκε δεν μπορεί να της παραχωρηθεί. Αν βρει καινούργιο χώρο να επανέλθει με νέα αίτηση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

              Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη

               Υπογραφή                                   Υπογραφές                  

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                               Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 53/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 4ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 347/12-07-2013 αίτηση του Χατζηεμμανουήλ Γεωργίου του Νικολάου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 147 τ.μ., στην παραλία  στο Καλαμίτσι μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών.

2)      Την υπ’ αριθμ. 316/28-06-2013 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  144 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το  κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

3)      Την υπ’ αριθμ.305/25-06-2013 αίτηση της Λιώνη Μαρίας  του Ηρακλή, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  130 τ.μ., στην παραλία στο Καλαμίτσι, μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών.

4)      Την υπ’ αριθμ. 346/12-07-2013 αίτηση της Καλημέρη Βασιλικής του Αθανασίου, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  100,50 τ.μ., στην παραλία  Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

5)      Την υπ’ αριθμ. 325/03-07-2013 αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου, ο οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  20 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά του, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

6)      Την υπ’ αριθμ. 314/27-06-2013 αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, η οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας 34 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση του Χατζηεμμανουήλ Γεωργίου του Νικολάου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 147 τ.μ., στην παραλία στο Καλαμίτσι μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. Για την αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 144 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση της  Λιώνη Μαρίας  του Ηρακλή, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 130 τ.μ., στην παραλία στο Καλαμίτσι μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 4. Για την αίτηση της Καλημέρη Βασιλικής του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 100,50 τ.μ., στην παραλία  Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Για την αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 20 τ.μ., στην παραλία Τορώνης, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 6. Για την αίτηση της Μπάφα Ανδριάνας του Αναστασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 34 τ.μ., στην παραλία Τορώνης, μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών για την εξυπηρέτηση των πελατών της, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφή                                         Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                             Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 52/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 334/05-07-2013 αίτηση του Τσουκαλά Στυλιανού του Γεωργίου, ο οποίος ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην θέση Αη Γιάννη στην παραλία Συκιάς, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

2)      Την υπ’ αριθμ. 335/05-07-2013 αίτηση της Μαρτιγάκη Σωτηρίας του Φωτίου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

3)      Την υπ’ αριθμ.336/08-07-2013 αίτηση της Στυλιανού Ελένης του Ανδρέα, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα κάτω από το κατάστημα του Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

4)       Την υπ’ αριθμ. 338/08-07-2013 αίτηση της Λάϊου Ελένης του Γεωργίου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση λουκουμάδων.

5)      Την υπ’ αριθμ. 348/12-07-2013 αίτηση της Μέμτσα Αικατερίνης του Νικηφόρου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση βιβλίων.

6)      Την υπ’ αριθμ. 344/11-07-2013 αίτηση του Τζέλιου Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα ανάμεσα στο κατάστημα του Αβέρκιου και το κατάστημα του Σκόνδρα, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση του Τσουκαλά Στυλιανού του Γεωργίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην θέση Αη Γιάννη στην παραλία Συκιάς, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 2. Για την αίτηση της Μαρτιγάκη Σωτηρίας του Φωτίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 3. Για την αίτηση της Στυλιανού Ελένης του Ανδρέα, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα κάτω από το κατάστημα του Αβέρκιου, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 4. Για την αίτηση της Λάϊου Ελένης του Γεωργίου, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση λουκουμάδων.
 5. Για την αίτηση της Μέμτσα Αικατερίνης του Νικηφόρου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση βιβλίων.
 6. Για την αίτηση του Τζέλιου Ιωάννη του Γεωργίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη σε σημείο που θα του υποδειχθεί, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

            Υπογραφή                                      Υπογραφές                  

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                                 Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 51/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση της Ζάπρου Μαρούδας για οικονομική ενίσχυση».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 339/09-07-2013 αίτηση της Ζάπρου Μαρούδας του Χριστόδουλου, η οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, για τον ανήλικο ανιψιό της Ζάπρο Τριαντάφυλλο του Εμμανουήλ ορφανό και από τους δύο γονείς. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για έξοδα συντήρησης και μεταφοράς του στο «ΠΑΠΑΦΕΙΟ» ίδρυμα, καθώς και στο δικηγόρο για τη διαδικασία της επιμέλειας. Το συγκεκριμένο παιδί έχει ετεροθαλή αδέλφια τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του.  Επισημαίνετε ότι η κυρία Ζάπρου είναι η μοναδική συγγενής πρώτου βαθμού από τη μεριά του πατέρα, διότι η μητέρα ήταν αλλοδαπή, και τη φροντίδα και την επιμέλεια του παιδιού την έχει αναλάβει η ίδια, από μόνη της, μέχρι σήμερα.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση

 

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, να δοθεί οικονομική ενίσχυση, στην κυρία Ζάπρου Μαρούδα για τον ανιψιό της Ζάπρο Τριαντάφυλλο του Εμμανουήλ, διότι όντως από την ημέρα του θανάτου των γονέων του Τριαντάφυλλου, την επιμέλεια και τη φροντίδα του, την έχει αναλάβει η αιτούσα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

          Υπογραφή                                        Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                     Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 50/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Ανάκληση αδειών κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση πάγκων λόγω ότι ζημιώνουν ομοειδή καταστήματα ».

 

Θέμα: 1ο  ημερήσιας διατάξεως  

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 297/26-06-2013 άδεια κοινοχρήστου χώρου που δόθηκε στο όνομα της Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου, για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση προϊόντων χειροτεχνίας (κοσμήματα – σκουλαρίκια – κολιέ – κάδρα – κοχύλια – βαζάκια στολισμένα με άμμο) και αναφέρει ότι δέχεται παράπονα από καταστήματα που πωλούν ομοειδή αντικείμενα, οπότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η ανωτέρω άδεια που δόθηκε στην προαναφερόμενη, με την ερώτηση της ανάκλησης της άδειας κοινοχρήστου χώρου.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την κείμενη νομοθεσία καθώς και τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα:

α) Την υπ’ αριθμ.297/26-06-2013 άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου

β) Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/1532-2/25-06-2013 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα

Εμπορίου για χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου

γ) Την υπ’ αριθμ. 7043/1199/19-06-2013 βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας της Γενικής

Γραμματείας Βιομηχανίας

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Δεν ανακαλεί την άδεια κοινοχρήστου χώρου που δόθηκε στην Τσαμίδα Ιουλία του Δημητρίου, διότι είναι παραγωγός, σύμφωνα με την /ΕΞ/1532-2/25-06-2013 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου για χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, για την πώληση «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ» ως συνημμένη βεβαίωση Χειροτεχνικής Δεξιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γ.Γ.Βιομηχανίας – Δ/νση ΜΜΕ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω παραγωγικής άδειας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη

        Υπογραφή                                           Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την «Ανανέωση αδείας μουσικής σε κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», εντός του ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΤΟΡΩΝΗ», της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Ε.Π.Ε. με εκπρόσωπο την Μουταφτσή Αικατερίνη του Αντωνίου, στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας »και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός Απόφασης 49/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<< Ανανέωση αδείας μουσικής σε κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», εντός του ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΤΟΡΩΝΗ», της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Ε.Π.Ε. με εκπρόσωπο την Μουταφτσή Αικατερίνη του Αντωνίου, στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας >>

 

Θέμα: 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, στις Δημοτικές Κοινότητες, αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

 

            Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ.8769/10-06-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 8769/10-06-2013 αίτηση », της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Ε.Π.Ε. με εκπρόσωπο την Μουταφτσή Αικατερίνη του Αντωνίου, η οποία  αιτείται ανανέωση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά της, που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΤΟΡΩΝΗ», ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,  στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/2545/27-07-2012 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

6. Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)

7. Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

8. Την υπ’ αριθμ. 10/2545/27-07-2012 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

9. Την υπ΄αριθμ. 631843/09-06-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

10.Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’ αριθμ.293Τ/10-06-2013 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

Αποφασίζει  ομόφωνα

Ανανεώνει την άδεια λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύoς ή μουσικά όργανα (πιάνο, βιολί, κιθάρα κλπ) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρα) στο κατάστημα, «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», εντός του ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΤΟΡΩΝΗ», της ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ Ε.Π.Ε. με εκπρόσωπο την Μουταφτσή Αικατερίνη του Αντωνίου, με αριθ. άδειας 3073/30-04-2013, που βρίσκεται  στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.

 

            «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30-09-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

           Υπογραφή                                       Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την «Ανανέωση αδείας μουσικής σε κατάστημα «ΑΝΟΙΧΤΟ (OPEN) ΜΠΑΡ», εντός του συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων, του Αυγέρου Κωνσταντίνου του Ρίζου, στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας »και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός Απόφασης 48/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<< Ανανέωση αδείας μουσικής σε κατάστημα «ΑΝΟΙΧΤΟ (OPEN) ΜΠΑΡ», εντός του συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων, του Αυγέρου Κωνσταντίνου του Ρίζου, στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  >>

 

Θέμα:1ο εκτός ημερήσιας διάταξης

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, στις Δημοτικές Κοινότητες, αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

 

            Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ.10822/11-07-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 10822/11-07-2013 αίτηση του Αυγέρου Κωνσταντίνου του Ρίζου, ο οποίος  αιτείται ανανέωση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του, που λειτουργεί εντός του συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων, ως «ΑΝΟΙΧΤΟ (OPEN) ΜΠΑΡ»,  στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/3924/21-09-2010 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

6. Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)

7. Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

8. Την υπ’ αριθμ. 10/3924/21-09-2010 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

9. Την υπ΄αριθμ. 636685/09-07-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

10.Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’ αριθμ.351Τ/11-07-2013 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

Αποφασίζει  ομόφωνα

Ανανεώνει την άδεια λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύoς ή μουσικά όργανα (πιάνο, βιολί, κιθάρα κλπ) χωρίς μεγάφωνα και ενισχυτή για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρα) στο κατάστημα, «ΑΝΟΙΧΤΟ (OPEN) ΜΠΑΡ», εντός του συγκροτήματος ενοικιαζομένων δωματίων, του Αυγέρου Κωνσταντίνου του Ρίζου, με αριθ. άδειας 5021/07-07-2010, που βρίσκεται  στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.

 

            «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30-09-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφή                                        Υπογραφές                   

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

                

Αριθμός Απόφασης 47/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος, Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση μαζικής εστίασης « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στoν Καλημέρη Δήμο του Αθανασίου, στην παραλία «Κληματαριάς» της  Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς ».

 

Θέμα: 7ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  το υπ’ αριθμ. 10353/2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)      Την αίτηση του Καλημέρη Δήμου του Αθανασίου, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση μαζικής εστίασης « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην παραλία «Κληματαριάς» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.      Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) υγειονομική διάταξη 

4.      Την υπ’ αριθμ. 1/ Υ1 γ/Γ. Π/οικ. 110147/16.10.2012 εγκύκλιο του Υπ. Υγείας

5.      Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 2/Υ1γ/γπ/οικ.4476/14-01-2013 του Υπ. Υγείας

6.      Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση μαζικής εστίασης « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην παραλία «Κληματαριάς» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, στον Καλημέρη Δήμο του Αθανασίου.

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

               Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

                 Υπογραφή                                Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                            Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 46/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθορισμός χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών, που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2013,  στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, Συμπληρωματική απόφαση».

 

Θέμα: 6ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Πρέπει να προταθούν και άλλοι χώροι, συμπληρωματικά από την υπ’ αριθμ. 31/2013 απόφαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας, για το έτος 2013, για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ10Β1053970/1672/ΕΞ2013/29-03-2013 Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Προτείνει να δημοπρατηθούν χώροι, συμπληρωματικά,  για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ – ψυχαγωγικά παίγνια – φουσκωτά – Λούνα παρκ – εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών, στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και συγκεκριμένα:

1)      20 τ.μ. στην παραλία Τορώνης, στην στροφή πριν τον «Κόρακα», για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

2)      20τ.μ. στην παραλία Τορώνης, μπροστά από το Σούπερ Μάρκετ «Μελίσσης Στυλιανός» (για εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ).

 

Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η διαδικασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2013 .

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

           Υπογραφή                                      Υπογραφές                    

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                  Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                        Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος       

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 45/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών».

 

Θέμα: 5ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 272/11-06-2013 αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Χρήστου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη, δίπλα από το κτήμα του «Πάργα» στο ποτάμι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση λουκουμάδων.

2)      Την υπ’ αριθμ. 279/14-06-2013 αίτηση της Καζάκα Χριστοδουλιάς του Νικολάου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Πηγαδάκι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

3)      Την υπ’ αριθμ.282/17-06-2013 αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη του Αναστασίου, ο οποίος ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι και συγκεκριμένα στη γωνία του δρόμου μπροστά από το κατάστημα του «Διδάκη», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

4)       Την υπ’ αριθμ. 297/18-06-2013 αίτηση της Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου, η οποία  ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου, στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας (κοσμήματα, επιτοίχεια κάδρα), .

5)      Την υπ’ αριθμ. 296/18-06-2013 αίτηση της Αβραμίδου Σοφίας του Σταύρου, η οποία  ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 3 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα στη θέση «Ραγάζα» στο κτήμα Διαλεκτής Βασιλικού, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση παραδοσιακών προϊόντων.

6)      Την υπ’ αριθμ.295/18-06-2013 αίτηση της Ζεϊμπέκη Ευστρατίας του Προδρόμου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 3 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα απέναντι από το κατάστημα «ACAPUS», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση πίνακες ζωγραφικής και ζωγραφική σε σώμα.

7)      Την υπ’ αριθμ.293/18-06-2013 αίτηση της Θεοχάρη Στυλιανής του Αλεξάνδρου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα στη θέση «Μελίσση», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

8)      Την υπ’ αριθμ.292/10-06-2013 αίτηση του Πιτσώνη Παναγιώτη του Τριαντάφυλλου, ο οποίος ζητάει τη χορήγηση άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

9)      Την υπ’ αριθμ.291/18-06-2013 αίτηση της Παπουτσή Παγώνας του Αθανασίου, η οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών και λουκουμάδες.

10)   Την υπ’ αριθμ. 290/18-06-2013 αίτηση της Βεγιρτζή Ελένης του Ιωάννη, η οποία ζητάει να μην πληρώσει τα 630 ευρώ που της χρέωσαν για χρήση αιγιαλού έτους 2012, διότι δεν έκανε χρήση αιγιαλού με ξαπλώστρες και ομπρέλες.

11)  Την υπ’ αριθμ. 271/11-06-2013 αίτηση της Τσουκαλά Κυριακής του Ανέστη, η οποία ζητάει να της χορηγηθεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων – ζωντανή μουσική, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 22-23-24 Ιουνίου στο κατάστημά της με την επωνυμία «ΜΙΜΟΖΑ», που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Χρήστου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη, δίπλα από το κτήμα του «Πάργα» στο ποτάμι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών μόνο.
 2. Για την αίτηση της Καζάκα Χριστοδουλιάς του Νικολάου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Πηγαδάκι, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 3. Για την αίτηση του Συνιώρη Ιωάννη του Αναστασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στο Καλαμίτσι και συγκεκριμένα στη γωνία του δρόμου μπροστά από το κατάστημα του «Διδάκη», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 4. Για την αίτηση της Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση με προϊόντα χειροτεχνίας (κοσμήματα, επιτοίχεια κάδρα).
 5. Για την αίτηση της Αβραμίδου Σοφίας του Σταύρου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 3 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα στη θέση «Ραγάζα» στο κτήμα Διαλεκτής Βασιλικού, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση παραδοσιακών προϊόντων.
 6. Για την αίτηση της Ζεϊμπέκη Ευστρατίας του Προδρόμου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 3 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα απέναντι από το κατάστημα «ACAPUS», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση πίνακες ζωγραφικής και ζωγραφική σε σώμα.
 7. Για την αίτηση της Θεοχάρη Στυλιανής του Αλεξάνδρου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη και συγκεκριμένα στη θέση «Μελίσση», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.
 8. Για την αίτηση του Πιτσώνη Παναγιώτη του Τριαντάφυλλου, το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς είναι αναρμόδιο να πάρει απόφαση.
 9. Για την αίτηση της Παπουτσή Παγώνας του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ., στην Τορώνη, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών μόνο.
 10. Για την αίτηση της Βεγιρτζή Ελένης του Ιωάννη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να πληρωθεί το ποσό των 630,00 ευρώ για χρήση αιγιαλού του έτους 2012 και δεν κάνει δεκτή την αίτηση της ανωτέρω, διότι έχει κάθε χρόνο ξαπλώστρες και κάνει χρήση αιγιαλού.
 11. Για την αίτηση της Τσουκαλά Κυριακής του Ανέστη,  αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά,

      να της χορηγηθεί άδεια χρήσης μουσικών οργάνων – ζωντανή μουσική, για το τριήμερο του

      Αγίου Πνεύματος 22-23-24 Ιουνίου στο κατάστημά της με την επωνυμία «ΜΙΜΟΖΑ», που

      βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                     Τα μέλη

           Υπογραφή                                      Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος       

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 44/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 4ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 265/10-06-2013 αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Χαράλαμπου, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 45 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά της, για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

2)      Την υπ’ αριθμ. 294/18-06-2013 αίτηση του Ψηλογιάννη Κωνσταντίνου του Αριστοτέλη, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  200 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το ξενοδοχείο του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

3)      Την υπ’ αριθμ.275/12-06-2013 αίτηση της Μεϊμαρίδου – Αργυροπούλου Λουκρητίας του Παναγιώτη, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  120 τ.μ., στην παραλία Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

4)      Την υπ’ αριθμ. 281/17-06-2013 αίτηση του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, ο οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  259 τ.μ., στην παραλία  Καλαμιτσίου μπροστά από το κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

5)      Την υπ’ αριθμ. 300/20-06-2013 αίτηση της ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ Α.Ε., η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  500 τ.μ., στην παραλία Καλαμιτσίου εντός κάμπινγκ ΘΑΛΑΤΤΑ, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, καθώς και για δραστηριότητες που εξυπηρετούν την αναψυχή των λουομένων.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Χαράλαμπου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 45 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά της, για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. Για την αίτηση του Ψηλογιάννη Κωνσταντίνου του Αριστοτέλη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 200 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το ξενοδοχείο του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση της Μεϊμαρίδου – Αργυροπούλου Λουκρητίας του Παναγιώτη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 120 τ.μ., στην παραλία Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 4. Για την αίτηση του Κατσίκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 259 τ.μ., στην παραλία  Καλαμιτσίου μπροστά από το κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Για την αίτηση της ΘΑΛΑΤΤΑ ΚΑΜΠ Α.Ε., αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 500 τ.μ., στην παραλία Καλαμιτσίου εντός κάμπινγκ ΘΑΛΑΤΤΑ, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, καθώς και για δραστηριότητες που εξυπηρετούν την αναψυχή των λουομένων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

             Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη

              Υπογραφή                                   Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                               Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 43/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<< Ανανέωση αδείας μουσικής σε κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» με την επωνυμία «Ο ψαράς», της ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ Ο.Ε., στο Πόρτο Κουφό της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  >>

Θέμα:3o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, στις Δημοτικές Κοινότητες, αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

 

            Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ.8846/12-06-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 8846/11-06-2013 αίτηση της ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον Ηλιάδη Εμμανουήλ του Αθανασίου, ο οποίος  αιτείται ανανέωση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του, που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» στο Πόρτο Κουφό της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/2627/10-08-2012 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

6. Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)

7. Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

8. Την υπ’ αριθμ. 10/2627/10-08-2012 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

9. Την υπ΄αριθμ. 631841/09-06-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

9.Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’ αριθμ.295Τ/11-06-2013 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Ανανεώνει την άδεια λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικό μηχάνημα μικρής ισχύoς ή μουσικά όργανα (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα),ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ  με την επωνυμία «Ο ψαράς», της ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον Ηλιάδη Εμμανουήλ του Αθανασίου, με αριθ. άδειας 14297/07-08-2012, που βρίσκεται  στο Πόρτο Κουφό της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.

 

            «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 31-10-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2013 .

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη

         Υπογραφή                                        Υπογραφές                    

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2013 Εκτύπωση

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 42/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<< Ανανέωση αδείας μουσικής σε κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΖΙΝΟ», του Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου, στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  >>

Θέμα:2o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, στις Δημοτικές Κοινότητες, αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

 

            Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ.8869/12-06-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 8777/12-06-2013 αίτηση του Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου, ο οποίος  αιτείται ανανέωση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του, που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

2)      Την υπ’ αριθμ. 10/1268/15-07-2011 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

6. Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)

7. Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

8. Την υπ’ αριθμ. 10/1268/15-07-2011 έγγραφη γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής περί μεγίστης ηχοστάθμης.

9. Την υπ΄αριθμ. 631839/08-06-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

9.Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’ αριθμ.294Τ/10-06-2013 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Ανανεώνει την άδεια λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύoς, στο κατάστημα, του Σκόνδρα Αθανασίου του Δημητρίου, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ » με την επωνυμία «ΖΙΝΟ», με αριθ. άδειας 6884/12-06-2013, που βρίσκεται  στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.

 

            «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30-09-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2013 .

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                     Τα μέλη

           Υπογραφή                                     Υπογραφές                     

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 20-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 289/18-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 41/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<< Ανανέωση αδείας μουσικής σε κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με την επωνυμία «ACAPUS», του Χεκήμογλου Αβέρκιου του Αναστασίου, στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  >>

Θέμα:1o

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, στις Δημοτικές Κοινότητες, αρμόδιο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας.

Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα  με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6.  Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»

 

            Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ.8869/12-06-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για ανανέωση άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήτοι:

1)      Την υπ’ αριθμ. 8869/11-06-2013 αίτηση του Χεκήμογλου Αβέρκιου του Αναστασίου, ο οποίος  αιτείται ανανέωση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του, που λειτουργεί ως «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

2)      Την υπ’ αριθμ. 235/31-08-2009 έγγραφη γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Γραφείο Αντινομάρχη, μετά από την επανεξέταση του καταστήματος, για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων – μουσικής.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

3. Τις διατάξεις του άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης

4. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

5. Τις διατάξεις του άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/2007

6. Την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α’)

7. Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

8. Την υπ’ αριθμ. 235/31-08-2009 έγγραφη γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Γραφείο Αντινομάρχη, μετά από την επανεξέταση του καταστήματος, για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων – μουσικής.

9. Την υπ΄αριθμ. 636611/20-05-2013 άδεια της ΑΕΠΙ για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής.

9.Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το υπ’ αριθμ.297Τ/12-06-2013 Διπλότυπο Είσπραξης, αξίας 75,00 ευρώ.

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

Ανανεώνει την άδεια λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύoς, στο κατάστημα, του Χεκήμογλου Αβέρκιου του Αναστασίου, για το κατάστημα του «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με την επωνυμία «ACAPUS», με αριθ. άδειας 10425/11-06-2012, που βρίσκεται  στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

Η μουσική θα λειτουργεί κατά τις ώρες 22.00 τη χειμερινή περίοδο και 23.00 την θερινή περίοδο

1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

2.- Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο.

3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A).

5. Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ για όσο χρόνο διαρκεί η παρούσα άδεια.

 

            «Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται»

 

Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης.

 

Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφρακτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος.

 

Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30-09-2013.

Για την ανανέωση της άδειας αυτής υποβάλλεται αίτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της.

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, για την έκδοση της άδειας σύμφωνα με την περίπτ. ζ’ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/10, ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για τη χορήγηση των αδειών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2013 .

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

             Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη

                Υπογραφή                                  Υπογραφές                    

                                                                                                                                   

 

                    

     Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

                                     

                                Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 07-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 250/04-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        

2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος                    

4. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

5. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 40/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 220/22-05-2013 αίτηση πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, οι οποίοι ζητούν την παραχώρηση του γηπέδου Συκιάς, διότι έχουν ιδρύσει δεύτερη ομάδα ποδοσφαίρου και θέλουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

1.      Για την αίτηση πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, οι οποίοι ζητούν την παραχώρηση του γηπέδου Συκιάς, αποφασίζετε κατά πλειοψηφία θετικά, να τους  παραχωρηθεί το γήπεδο Συκιάς για δεύτερη ομάδα ποδοσφαίρου, όπως προβλέπετε από τον Ν. 2725/1999. Υπέρ είναι οι σύμβουλοι: 1) Κοντού Ελένη, 2) Ανδριανούδης Γεώργιος, 3) Δραγάνης Αλέξανδρος, 4) Πράτσα Άννα. Ο πρόεδρος Τζέλιος Αθανάσιος δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

            Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη

             Υπογραφή                                   Υπογραφές                     

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                    Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 07-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 250/04-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        

2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος                    

4. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

5. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 39/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 2ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 249/04-06-2013 αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 10,50 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

2)      Την υπ’ αριθμ. 256/30-05-2013 αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  35 τ.μ., στην παραλία Τριστινικούδας μπροστά από το κατάστημά του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

3)      Την υπ’ αριθμ. 234/27-05-2013 αίτηση της Κυριαζάκου Συριάνως του Αποστόλου, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  15 τ.μ., στην παραλία «Αρετές» περιοχή Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

4)      Την υπ’ αριθμ. 161/23-04-2013 αίτηση της Κυριαζάκου Γεωργίας του Αποστόλου, η οποία  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  50 τ.μ., στην παραλία «Αρετές» περιοχή Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

5)      Την υπ’ αριθμ. 248/04-06-2013 αίτηση του Πάργα Γεώργιος του Αθανασίου, ο οποίος  ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  80 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών .

6)      Την υπ’ αριθμ. 260/05-06-2013  αίτηση της ΑΦΟΙ ΑΚΡΙΒΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  50 τ.μ., στην παραλία Τριστινίκας  μπροστά από την επιχείρησή του «HOTEL ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ» για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών .

7)      Την υπ’ αριθμ. 262/07-06-2013 αίτηση της Κυριαζάκου Μαριανής του Αριστοτέλη, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  50 τ.μ., στην παραλία Κριαριτσίου μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών καθώς και τραπεζοκαθισμάτων.

8)      Την υπ’ αριθμ. 232/27-05-2013 αίτηση της Μελίσση Μαρίας του Στυλιανού, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  40 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

9)      Την υπ’ αριθμ. 233/27-05-2013 αίτηση της Νικολού Ευθυμίας, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  50 τ.μ., στην παραλία Λιναράκι μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

10)  Την υπ’ αριθμ. 236/28-05-2013 αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου του Αγγέλου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 70 τ.μ., στην παραλία Τουρκολιμιώνα για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

11)  Την υπ’ αριθμ. 237/28-05-2013 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN, η  οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 44 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

12)  Την υπ’ αριθμ. 210/17-05-2013 αίτηση της Βεγιρτζή Ελένης του Ιωάννη, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 50 τ.μ., στην παραλία Πόρτο Κουφό μπροστά από το ξενοδοχείο της με την επωνυμία «MELITON», για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

 1. Για την αίτηση του Μπλόσκα Αθανασίου του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 10,50 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 2. Για την αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 35 τ.μ., στην παραλία Τριστινικούδας μπροστά από το κατάστημά του, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 3. Για την αίτηση της Κυριαζάκου Συριάνως του Αποστόλου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 15 τ.μ., στην παραλία «Αρετές» περιοχή Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 4. Για την αίτηση της Κυριαζάκου Γεωργίας του Αποστόλου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 50 τ.μ., στην παραλία «Αρετές» περιοχή Τριστινίκας μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 5. Για την αίτηση του  Πάργα Γεώργιου του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 80 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά του για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 6. Για την αίτηση του ΑΦΟΙ ΑΚΡΙΒΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 50 τ.μ., στην παραλία Τριστινίκας  μπροστά από την επιχείρησή του «HOTEL ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ» για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 7. Για την αίτηση της Κυριαζάκου Μαριανής του Αριστοτέλη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 50 τ.μ., στην παραλία Κριαριτσίου μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 8. Για την αίτηση της Μελίσση Μαρίας του Στυλιανού, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 40 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 9. Για την αίτηση της Νικολού Ευθυμίας, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλίας 50 τ.μ., στην παραλία Λιναράκι μπροστά από το κατάστημά της,  για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών,  με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 10. Για την αίτηση του Βαγιωνά Θεόδωρου του Αγγέλου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 70 τ.μ., στην παραλία Τουρκολιμιώνα μπροστά από το κατάστημά του,  για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών,   με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 11. Για την αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλίας 44 τ.μ., στην παραλία Τορώνης μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών,  με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
 12. Για την αίτηση της Βεγιρτζή Ελένης του Ιωάννη, αποφασίζετε ομόφωνα 

      θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία  50 τ.μ., στην παραλία Πόρτο Κουφό 

      μπροστά από το ξενοδοχείο της με την επωνυμία «MELITON», για την ανάπτυξη

      ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε

      μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια,

      καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β) να υπάρχουν οριζόντιοι και

      κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου  και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της

      ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την

      αποφυγή ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

            Υπογραφή                                  Υπογραφές                       

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 07-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 250/04-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        

2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος                    

4. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

5. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 38/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος, Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση μαζικής εστίασης « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην Αρχοντούλη Εμμανουλία του Αθανασίου, στην παραλία «Κληματαριάς» της  Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς ».

 

Θέμα: 1ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  το υπ’ αριθμ. 8219/31-05-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)      Την από 30/05/2013  αίτηση της Αρχοντούλη Εμμανουλίας του Αθανασίου, η οποία προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση μαζικής εστίασης « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην παραλία «Κληματαριάς» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.      Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) υγειονομική διάταξη 

4.      Την υπ’ αριθμ. 1/ Υ1 γ/Γ. Π/οικ. 110147/16.10.2012 εγκύκλιο του Υπ. Υγείας

5.      Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 2/Υ1γ/γπ/οικ.4476/14-01-2013 του Υπ. Υγείας

6.      Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών - Επιχείρηση μαζικής εστίασης « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στην παραλία «Κληματαριάς» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, στην Αρχοντούλη Εμμανουλία του Αθανασίου.

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

                      Ο Πρόεδρος                                Τα μέλη

           Υπογραφή                                 Υπογραφές                       

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                                Τζέλιος Αθανάσιος
ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 07-06-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 250/04-06-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                  ουδείς

2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος                    

4. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

5. Πράτσα Άννα                                      

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά τoν «Υποβολή φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

 «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», στην Μπαρούμα Ανδρονίκη του Βασιλείου, στη  Δημοτική Κοινότητα Συκιάς »και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως

 

Αριθμός Απόφασης 37/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Υποβολή φακέλου για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήματος, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», στην Μπαρούμα Ανδρονίκη του Βασιλείου, στη  Δημοτική Κοινότητα Συκιάς ».

 

Θέμα: 1ο  εκτός της ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  το υπ’ αριθμ. 8692/07-06-2013 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδόσιου του Αλεξάνδρου, αρμόδιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος του κάτωθι για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι πλήρης.

Ήτοι:

1)      Την από 07/06/2013  αίτηση της Μπαρούμα Ανδρονίκης του Βασιλείου, η οποία προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.      Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) υγειονομική διάταξη 

4.      Την υπ’ αριθμ. 1/ Υ1 γ/Γ. Π/οικ. 110147/16.10.2012 εγκύκλιο του Υπ. Υγείας

5.      Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 2/Υ1γ/γπ/οικ.4476/14-01-2013 του Υπ. Υγείας

6.      Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ», στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, στην Μπαρούμα Ανδρονίκη του Βασιλείου.

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

          Υπογραφή                                        Υπογραφές                  

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2013 Εκτύπωση

1ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό 7/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 24-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 219/21-05-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Κοντού Ελένη

2. Δραγάνης Αλέξανδρος                    

3. Ανδριανούδης Γεώργιος                 

4. Πράτσα Άννα

                                               

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 36/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

1)      Την υπ’ αριθμ.: 130/04-03-2013 αίτηση της Μοντιάδου Ευδοξίας του Αβέρκιου, η οποία ζητάει την παραχώρηση 4τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη στη θέση Ραγάζα, μπροστά από το κατάστημα του «Χεκήμογλου Αβέρκιου», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση αυγών – βοτάνων και οικολογικών προϊόντων.

2)      Την υπ’ αριθμ. 159/19-04-2013 αίτηση του Δριστάρη Εμμανουήλ του Δημοκράτη, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη μπροστά από το κατάστημα του «Βοϊβόδα», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

3)      Την υπ’ αριθμ. 160/19-04-2013 αίτηση της Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου, η οποία ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη μπροστά από το κατάστημα του «Φλωρίνη Γεωργίου», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

4)      Την υπ’ αριθμ. 191/10-05-2013 αίτηση του Μουτούδη Χρήστου του Πασχάλη, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 6τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη απέναντι από την είσοδο του κτήματος «Φωκά», για συνεδρίες ρεφλεξολογίας – μασάζ στα πέλματα των ποδιών.

5)      Την υπ’ αριθμ. 199/13-05-2013 αίτηση του Δραμουνδάνη Άγγελου του Παύλου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στο Καλαμίτσι δίπλα από το κατάστημα «Βράχος», για τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιού.

6)      Την υπ’ αροθμ. 201/14-05-2013 αίτηση της Μπάκα Αλεξάνδρας του Δημητρίου, η οποία ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη μπροστά από την Παιδική Χαρά, για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση μελιού.

7)      Την υπ’ αριθμ. 204/15-05-2013 αίτηση του Κουκουρούμα Τριαντάφυλλου του Χρήστου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στην Τορώνη δίπλα από το κατάστημα «Λέων», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση λουκουμάδων και καλαμποκιών.

8)      Την υπ’ αριθμ. 230/24-05-2013 αίτηση των: Λίζα Μαστορί, Αλέκα Λιάκου και Λία Λάμπα, οι οποίες ζητούν χορήγηση άδειας για έκθεση χειροποίητων δημιουργιών, στην Τορώνη για το διάστημα από 1/7/2013 έως 31/8/2013.

9)      Την υπ’ αριθμ. 197/13-05-2013 αίτηση του Κεζέπη Ανδρέα του Μιχαήλ, ο οποίος ζητάει αντίγραφο απόφασης του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, που αφορά την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε παραγωγούς, του κ. Τσιτσιρίκου Γεωργίου και της συζύγου του και συγκεκριμένα δίπλα από το Σούπερ Μάρκετ και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που ο ίδιος κατέχει, καθώς και τη διαδικασία αδειοδότησης των παραγωγών αυτών, και αντίγραφα από όλα τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω για τη χορήγηση της άδειας.

10)    Την υπ’ αριθμ. 426/17-05-2013 αίτηση του Τσιτσιρίκου Ιωάννη του Δημητρίου, ο οποίος ζητάει να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καταστεί κοινόχρηστος ο χώρος που βρίσκεται μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών (Καραγιαννάκη Ευθύμιο – Κυλοπίτα Δημήτριο με Άγνωστο),  και ο Δήμος Σιθωνίας έχει κατασκευάσει  δίοδο προς τη θάλασσα, με οπλισμένο σκυρόδεμα σε περιοχή που αποτελεί ζώνη παραλίας και είναι κοινόχρηστη.