Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2013 Εκτύπωση

                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


     Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 5/2013

                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ: Αίτηση της Αγοραστού Άννας του Ιωάννη.

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                                   Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 2 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι ή Αγοραστού Άννα του Ιωάννη κατέθεσε αίτηση στο Τοπικό Συμβούλιο Μεταγγιτσίου, με την οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση, είδη διαβίωσης, και πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας.

      

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

     

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Εάν είναι δυνατόν να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση στήν Αγοραστού Αννα του Ιωάννη.

                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5 /2013

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

              

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

               (Υπογραφή)                                       (Υπογραφές)

                   

                              

Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                 ΠΑΓΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013 Εκτύπωση

                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

     Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 4/2013

                                                                                                                            

ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση στον Καραβασίλη Ιωακείμ.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 


 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                                  Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι στις 11-2-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ  έπιασε φωτιά η οικία του Καραβασίλη Ιωακείμ του Αθανασίου,  παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των συγχωριανών, και μέχρι να έρθουν τα οχήματα της πυροσβεστικής Υπηρεσίας,  οικία καταστράφηκε ολοσχερώς.

      

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

       Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                                      

                                   Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση στον Καραβασίλη Ιωακείμ του Αθανασίου για την ζημία που έπαθε η οικία του από την φωτιά που ξέσπασε στις 11-2-2013, και την κατέστρεψε ολοσχερώς εσωτερικά..

                                                                                                                                                

           Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4 /2013

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                      (Υπογραφές)

                   

                                  

Ακριβές Απόσπασμα

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                 ΠΑΓΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 Εκτύπωση

                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

     Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Αριθμ. Απόφ. 2/2013      

      

ΘΕΜΑ: Διάνοιξη δρόμου.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                                   Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι η Γκεμετζή Ειρήνη του Γεωργίου κατέθεσε αίτηση στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου με την οποία ζητάει την διάνοιξη παλιού δρόμου στην θέση Κοκκαλάς, διότι ο δρόμος έχει κλείσει από το πέταγμα μπάζων, κατά την κατασκευή

 του συγκροτήματος στα Πυργαδίκια.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει η διάνοιξη του παλιού δρόμου στην θέση ΚΟΚΚΑΛΑΣ της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, που έχει κλείσει από τα μπάζα που πέταξαν κατά την κατασκευή του συγκροτήματος στα Πυργαδίκια.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2013

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ

               (Υπογραφή)                                         (Υπογραφές)

                     


 

 Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                              ΠΑΓΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 Εκτύπωση

                                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

       Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013  Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου  Αριθμ. Απόφ. 2/2013                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Εγγειοβελτιωτικών έργων

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 


                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                                   Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι με το αριθμ. 1158/23-1-2013 έγγραφο ο Δήμος Σιθωνίας, ζητάει να κάνουμε προτάσεις Εγγειοβελτιωτικών έργων για την Τ.Κ.Μεταγγιτσίου.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Προτείνει την πλήρη αξιοποίηση την γεώτρησης στην θέση ΔΗΜΟΥ ΔΕΝΔΡΑ, και της δεξαμενής στη θέση ΤΟΥΡΚΟΒΙΛΚΑ , της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου, Δήμου Σιθωνίας, για την άρδευση των ελαιώνων της περιοχής.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2013

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ

                (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

                   

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                              ΠΑΓΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013 Εκτύπωση

                                                                  

                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2013 Συνεδρίασης  του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου  Αριθμ. Απόφ. 1/2013

    

ΘΕΜΑ:  Ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 


                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                                  Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης και είπε ότι με το αριθμ. 1157/23-1-2013 έγγραφο ο Δήμος Σιθωνίας, ζητάει να υποδείξουμε χώρο για την κατασκευή ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                    

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Προτείνει την παραλία ΒΑΡΚΕΣ στον οικισμό Αγιοι Θεόδωροι της Τοπικής Κοινότητας  Μεταγγιτσίου  για την κατασκευή ράμπας καθέλκυσης μικρών σκαφών.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2013

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ

                (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                  


Ακριβές Απόσπασμα  

                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                   ΠΑΓΩΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012 

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.19/2012

                                                                                           

ΘΕΜΑ:  Υποβολή μήνυσης κατά της Κουτσιούκη Θωμαής

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                      Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 3 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι καθημερινά υπάρχουν πολλές καταγγελίες για την Κουτσιούκη Θωμαή που μαζεύει απορρίμματα σκουπίδια και ότι άχρηστο πράγμα στην αυλή της, που βρίσκεται δίπλα στην Πλατεία του χωριού, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μία μεγάλη εστία μόλυνσης, επικίνδυνη για τους κατοίκους και κυρίως για τους γείτονες.

      Πρίν από μερικά χρόνια με διαταγή του Εισαγγελέα καθαρίστηκε η αυλή της Κουτσιούκη Θωμαής και πετάχτηκαν με τα μηχανήματα του Δήμου 14 φορτηγά σκουπίδια.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                    

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

        

                                    Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να υποβληθεί μήνυση κατά της Κουτσιούκη Θωμαής του Γεωργίου και να γίνουν όλες οι διαδικασίες για να καθαρισθεί καί πάλι η αυλή της Κουτσιούκη Θωμαής , που έχει μετατραπεί σε πολύ επικίνδυνη εστία μόλυνσης

                                                                        

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 19/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ  ΜΕΛΗ

                         (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

 

    Ακριβές Απόσπασμα

                                        Παγώνης Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.18/2012


ΘΕΜΑ:  Καντίνα της Παπαγιαννάκη Ελένης

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                           Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 3 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες για την Παπαγιαννάκη Ελένη ότι κατασκεύασε με σίδερα και ναϋλον, χώρο δίπλα στην Καντίνα της, στην είσοδο του χωριού και μέσα σε δρόμο, για την εξυπηρέτηση των πελατών,   χωρίς καμία άδεια.

       Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά                                                                                                                                    

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει σύσταση στην Παπαγιαννάκη Ελένη για την κατεδάφιση του χωρου που έκανε  χωρίς καμία άδεια ,  διότι είναι στην είσοδο του χωριού, και μέσα σε δημοτικό δρόμο.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 18/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

             

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                            Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012 Εκτύπωση

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.17/2012

                                                                                                                        ΘΕΜΑ:  Αίτηση του Καρρά Παραδείση

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                            Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 2 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι

ο Καρράς Παραδείσης κατέθεσε στον Δήμο αίτηση με την οποία ζητάει χώρο για την εγκατάσταση περιπτέρου, στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου .                                                                            Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                    Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να μην παραχωρηθεί χώρος στον Καρρά Παραδείση του Ιωάννη για την εγκατάσταση περιπτέρου διότι στην Τ.Κ. Μεταγγιτσίου δεν υπάρχει Δημοτικός χώρος.

                                                                          

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 17/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                    

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                   Παγώνης Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012 Εκτύπωση

                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.11/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.16/2012


ΘΕΜΑ:  Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 14 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι, με το αριθμ 05/16542/27-11-2012 έγγραφο από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ζητήθηκε απόφαση του Τ.Σ. Μεταγγιτσίου περί της εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας

      

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                    Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Ζητάει την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας, στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013.

         Αποδέχεται την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας σε ποσοστό 2%  ( Α.Ν 112/1967, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983 )

                                                                                                                                                

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                   

                                  

Ακριβές Απόσπασμα

                                 Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2012 Εκτύπωση

                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

               Από το πρακτικό της αριθμ 10/2012

      Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

      Αριθμ. Αποφ.  15/2012

 

      ΘΕΜΑ.  Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013

 

        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 .μ.μ. συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι  σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία.

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος           Μηδέν

2. Ζησόπουλος Γεώργιος

3. Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει έργα για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2013.

    Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προτείνει έργα .

     Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω έργα για το τεχνικό πρόγραμμα έτος 2013.

                                                                                                                             1. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης                                                             600.000 Ευρώ

2. Κατασκευή Πλατείας                                                300.000     «  

3. Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού                 250.000     «

4. Αναστήλωση – Αναπαλαίωση του Νερόμυλου          600.000    «

5. Επέκταση  Φ.Ο.Π                                                       100.000    «

6. Φωτισμός κεντρικών δρόμων                                     100.000    «

7. Κατασκευή τοιχίου παλιού Νεκροταφείου                 50.000    «            

8. Πολεοδόμηση της επέκτασης οικισμού (ΓΠΣ)          700.000   Ευρώ

9. Κατασκευή κόμβων στη θέση κρωτήρι και στην είσοδο του χωριού στη θέση αποθήκη συνεταιρισμού                              250.000      «

10. Κατασκευή υπονόμων εντός οικισμού                  150.000      «

11. Ανόρυξη γεώτρησης Υδρευση                                 50.000      «

12.Κατασκευή Πλακοσκεπούς οχετού ( Βλαχοπήγαδο)100.000   «

13. Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Δήμου Δένδρα               60.000

14. Βιολογικός καθαρισμός                                            500.000

15.Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ                                   50.000

16.Συντήρηση Δημ. Σχολείου                                          30.000

17.Συντήρηση δικτύου Υδρευσης                                   50.000

18.Κατασκευή Δεξαμενής Υδρευσης                             100.000

16. Συντήρηση Πηγής                                                       30.000

17. Συντήρηση Αγροτικών δρόμων                                  50.000

18. Συντήρηση Γεωτρήσεων                                             50.000

19. Είσοδος χωριού ( φωτισμός)                                       80.000   

20. Διάνοιξη ρεμάτων                                                       20.000

21. Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων                          100.000

22. Συντήρηση Δημ. Καταστήματος                                30.000

23.Προμήθεια πινακίδων σήμανσης                                 20.000

24.Αξιοποίηση πηγής στο Μαυρόβριο                              30.000

25. Αξιοποίηση πηγής Προφ. Ηλία                                   30.000

26. Εξοπλισμός Δημ. Καταστήματος                                30.000

27. Διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων                              70.000              

28. Κρασπέδωση δρόμου ( Τσαϊρα)                                  80.000

29. Κραπέδωση δρόμου (Καρρά Πλατανούδια)             100.000

                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  15/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

               ( Υπογραφή )                                       ( Υπογραφές )

 

                               

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                   Παγώνης Τριαντάφυλλος
ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.10/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.14/2012

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός Θέσης τοποθέτησης νέου περιπτέρου της Καραβασίλη Γεωργίας .

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                               Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , με την αριθμ 338/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας χορηγήθηκε στην Καραβασίλη Γεωργία άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου. Η Καραβασίλη Γεωργία με αίτησή της ζητάει από το Συμβούλιο να καθορίσει  τη θέση τοποθέτησης του περιπτέρου.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Προτείνει το περίπτερο της Καραβασίλη Γεωργίας να τοποθετηθεί στον ίδιο χώρο, εκεί όπου υπάρχει το παλιό περίπτερο στην κεντρική Πλατεία.

           Σε περίπτωση εργασιών για την ανάπλαση της Πλατείας ,εάν χρειασθεί να μετακινηθεί το περίπτερο θα μετακινηθεί.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 14/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

                

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                    (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

     

          Ακριβές Απόσπασμα

                                      Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.9/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ.13/2012

ΘΕΜΑ:  Ενοικίαση χώρου στην Φούκα Αποστολία .

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , η Φούκα Αποστολία κατέθεσε αίτηση με την  οποία ζητάει να της χορηγηθεί βεβαίωση ότι ο Δήμος προτίθεται να την ενοικιάσει 30 τ.μ. χώρο μπροστά στο κατάστημά της στην Πλατεία του Μεταγγιτσίου.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                      Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Προτίθεται να ενοικιάσει στην Φούκα Αποστολία 30 τ.μ. Δημοτικό χώρο μπροστά στο κατάστημά της (Αναψυκτήριο ) στη κεντρική Πλατεία Μεταγγιτσίου.

           Σε περίπτωση εργασιών για την ανάπλαση της Πλατείας θα μαζευτούν τα τραπέζια.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                       (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                          Παγώνης Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2012

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ.Απόφ.12/2012                                                                                                                                        


ΘΕΜΑ:  Πρόταση για καθορισμό των θέσεων  όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 22 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , ο Δήμος Σιθωνίας με το άριθμ  18912 / 15-10-2012 έγγραφο ζητάει από το Συμβούλιο της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου να καθορίσει της θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Προτείνει τους παρακάτω χώρους, που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου.

-  Τον χώρο στη θέση Προφ. Ηλία

-  Τον χώρο στη θέση Άσπρος Κάβος – Βαθιά.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 12/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

              

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                  (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

        Ακριβές Απόσπασμα

                                    Παγώνης Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.8/2012 

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ.Απόφ.11/2012                                                                                                                                       

 

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , ο σύλλογος φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Μεταγγιτσίου, και ο αθλητικός σύλλογος Ορμύλιας – Σιθωνίας  ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ  , με αιτήσεις τους ζητούν να τους παραχωρηθεί χώρος στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις δραστηριότητές τους.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Να τους παραχωρηθεί ο χώρος της αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις δραστηριότητές τους με τις εξής προϋποθέσεις .

        - Οι σύλλογοι θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για την ημέρες και ώρες που θα χρησιμοποιούν την αίθουσα .

       -  Κάθε σύλλογος θα αναλαμβάνει την θέρμανση και την καθαριότητα του χώρου.

                                                                                                                                                

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                               

            

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                   (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                                  

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                               Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012                        

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 10/2012


ΘΕΜΑ:  Λειτουργία Οστεοφυλακίου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                               Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , έχει τελειώσει η κατασκευή του νέου οστεοφυλακίου  της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας, επειδή όμως δεν είναι δυνατόν τα οστά να παραμένουν επ’ αόριστο στο οστεοφυλάκιο  θα παραμένουν για πέντε χρόνια και μετά θα ρίχνονται στον χώρο καταστροφής

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                    Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

             Τα οστά κάθε θανόντα θα παραμένουν μέσα στο οστεοφυλάκιο για 5 χρόνια, μετά το πέρας την πενταετίας τα οστά θα ρίχνονται μέσα στο χώρο καταστροφής .

                                                                                                                                         

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

             

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

                  Ακριβές Απόσπασμα

Παγώνης Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.8/2012 

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 9/2012 


ΘΕΜΑ:  Μεταφορά Λαϊκής Αγοράς

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 11 οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                             Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι , ο Α.Σ. Μεταγγιτσίου θέλει να περιφράξει τον χώρο στον οποίο γίνεται η λαϊκή αγορά, για αυτό πρέπει να προτείνουμε νέο χώρο.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                   Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

             Σε περίπτωση που ο  Α.Σ. Μεταγγιτσίου περιφράξει τον χώρο που γίνεται η λαϊκή αγορά, θα μεταφερθεί στον δρόμο από του Ζησόπουλου Θεόδωρου το καφενείο  μέχρι τον φούρνο του Λυδιανού Αγγελου.

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                 Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 Εκτύπωση

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2012         

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 8/2012                                                                                                                                        


ΘΕΜΑ:  Αίτηση του Κουτσιούκη Ευθυμίου του Ιωάννη

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 2 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,ο Κουτσιούκης Ευθύμιος του Ιωάννη κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητεί να ξεβουλώσει ο αγωγός όμβριων υδάτων, και να μεταφερθεί το φρεάτιο συλλογής υδάτων μέσα από την αυλή του δε δημόσιο χώρο .

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Να ξεβουλώσει άμεσα ο αγωγός των όμβριων υδάτων , και το φρεάτιο συλλογής όμβριων υδάτων θα μεταφερθεί σε δημόσιο χώρο όταν  θα ξεκινήσουν τα έργα στην κεντρική πλατεία.

                                                                                                           

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

               

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                  (Υπογραφή)                                   (Υπογραφές)

                                   

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                 Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.6/2012                   

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 7/2012  


ΘΕΜΑ:  Γνωμοδότηση για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών από Παυλίδης Α.Ε., για μάρμαρο στη Θέση ΒΡΑΧΩΤΟ.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                               Μηδέν

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

3.      Ζησόπουλος Γεώργιος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,ο Δήμος Σιθωνίας με το αριθμ 11867 / 05/07/2012 έγγραφο ζητά από το Συμβούλιο της Τοπικής Κονότητας Μεταγγιτσίου, να γνωμοδοτήσει για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών της Παυλίδης Α.Ε. για ανεύρεση μαρμάρου στη Θέση ΒΡΑΧΩΤΟ .

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                  Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Συναινεί με τις ερευνητικές εργασίες από την Παυλίδης Α.Ε. προς ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσια έκταση εμβαδού 83.225 τ.μ. στη Θέση ΒΡΑΧΩΤΟ του Δήμου Σιθωνίας

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

           

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                   (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

      Ακριβές Απόσπασμα

                                           Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.5/2012                          

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 6/2012


ΘΕΜΑ:  Αιτήσεις Δημοτών

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 


                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                Ζησόπουλος Γεώργιος

2.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,υπάρχει αίτηση του Κουτσιούκη Ευθυμίου επειδή όμως υπάρχουν προσωπικά  θα πρέπει να είναι παρόντα όλα τα μέλη,  πρότεινε την αναβολή της συνεδρίασης

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                 

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                    Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Η συνεδρίαση αναβάλλεται και το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.

                                                                                                                                                

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                    (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

   Ακριβές Απόσπασμα

                                      Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012 Εκτύπωση

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.4/2012   

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 5/2012


ΘΕΜΑ:  Γεώτρηση στη θέση Δήμου Δένδρα

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 24 Μαϊου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                              Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης είπε ότι ,στη θέση Δήμου Δένδρα υπάρχει μία γεώτρηση που κατασκευάσθηκε για την υδροδότηση της παραλίας, επίσης στη θέση Τουρκόβιγκλα υπάρχει και μία δεξαμενή 250 κυβικών, το νερό όμως είναι ακατάλληλο για ύδρευση, μπορεί όμως η γεώτρηση να μετατραπεί σε αρδευτική και να ποτιστούν αρκετά στρέμματα με ελαιώνες.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                     Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Η γεώτρηση στην θέση ΔΗΜΟΥ ΔΕΝΔΡΑ  θα είναι Δημοτική, η εκμετάλλευση και η μετατροπή σε αρδευτική θα γίνει από τον Δήμο Σιθωνίας σε συνεργασία με την Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.

             Σε περίπτωση που εμπλακεί Α.Σ. Μεταγγιτσίου όλοι οι κάτοικοι συνέταιροι και μη συνέταιροι θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα επι της γεώτρησης.

                                                                                                                                                

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

           

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                    (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                      Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012 Εκτύπωση

                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.3/2012                 

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 4/2012 


ΘΕΜΑ:  Μείωση τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 24 Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ.  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.                Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος                             Μηδέν

2.                Ζησόπουλος Γεώργιος

     Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι, με την τελευταία αποστολή των λογαριασμών για τα τέλη Ύδρευσης και αποχέτευσης , υπάρχουν πολλές και έντονες διαμαρτυρίες από τους κατοίκους Μεταγγιτσίου για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.

     Η τελευταία αύξηση που δόθηκε στα τέλη Ύδρευσης και αποχέτευσης είναι πολλή   μεγάλη και άδικη για την Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου για τους παρακάτω λόγους.

     α) Το Μεταγγίτσι είναι ορεινό αγροτικό χωριό, οι κάτοικοι είναι αγρότες με λίγα έσοδα.

     β)  Το νερό που καταναλώνει το χωριό, για οκτώ περίπου μήνες  έρχεται με φυσική ροή  χωρίς κανένα έξοδο.

     γ)     Βιολογικός Καθαρισμός δεν υπάρχει και τα απόβλητα χύνονται στο ρέμα και φεύγουν χωρίς έξοδα .

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.                                                                                                                                                 

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

              Να γίνει μείωση των τελών Ύδρευσης και αποχέτευσης της Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου, για τους λόγους που αναφέρει ο Πρόεδρος στην εισήγησή του.

                                                                                                                                                

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                               

            

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                   (Υπογραφή)                                    (Υπογραφές)

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                     Παγώνης Τριαντάφυλλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2012 Εκτύπωση

                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.2/2012     

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 3/2012 


ΘΕΜΑ:  Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος               Μηδέν

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι, με το αριθμ 05/1541/1-2-2012 έγγραφο από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ζητήθηκε απόφαση του Τ.Σ. Μεταγγιτσίου περί της εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας

      

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                 Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Ζητάει την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας, στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012.

         Αποδέχεται την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας σε ποσοστό 2%  ( Α.Ν 112/1967, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402/1983 )

                                                                                                                                                

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                    (Υπογραφή)                                   (Υπογραφές)

                   

                                  

Ακριβές Απόσπασμα 

                                      Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 Εκτύπωση

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ.1/2012  

                                  

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 2/2012                                                                                                                                        


ΘΕΜΑ:  Αίτηση της Μαρίας Καραμπούκα

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι.

       Η Καραμπούκα Μαρία του Γεωργίου κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει να της επιτραπεί  να κατασκευάσει είσοδο για το κατάστημά της στον κεντρικό δρόμο προς θάλασσα.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει είσοδος από την Καραμπούκα Μαρία του Γεωργίου για το κατάστημά της στον κεντρικό δρόμο προς θάλασσα, με την προϋπόθεση να αφήσει πεζοδρόμιο, κα το τελευταίο σκαλοπάτι να είναι μέσα στο οικόπεδό της,

                                                                                                                                               

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

            

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                  

 

Ακριβές Απόσπασμα

                                   Παγώνης Τριαντάφυλλος

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012 Εκτύπωση

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012                                                                                                                                                                   

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 1/2012                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ:  Ανταλλαγή χώρου με ιδιοκτησία του Κυπαρισσά Δημητρίου στη Θέση Τρανό Πηγάδι.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 27 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κυπαρισσάς Ιωακείμ

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι.

     Στη θέση Τρανό πηγάδι και δίπλα από την ιδιοκτησία του Κυπαρισσά  Δημητρίου του Γεωργίου, υπάρχει κοινόχρηστο χώρος, ο οποίος δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανταλλαγή του χώρου αυτού, με τμήμα ιδιοκτησίας του Κυπαρισσά Δημητρίου για την διάνοιξη του κεντρικού δρόμου.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

           Να γίνει η ανταλλαγή του κοινόχρηστου χώρου  στη Θέση Τρανό  Πηγάδι, με τμήμα ιδιοκτησίας του Κυπαρισσά Δημητρίου.

           Η διάνοιξη του κεντρικού δρόμου θα γίνει κατά μήκος της ιδιοκτησίας του Κυπαρισσά Δημητρίου , πλάτους ενός μέτρου.

                                                                          

                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                     (Υπογραφές)

                   

                                   

    Ακριβές Απόσπασμα

                                   Παγώνης Τριαντάφυλλος                  

 

 

Αποφαση 17 Εκτύπωση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2011                                                                                                                                                                    
Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου
Αριθμ. Απόφ. 17/2011                                                                                                                                       


ΘΕΜΑ:  Πρόταση για καθορισμό Θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στη Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου.

Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 2 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος
2.    Ζησόπουλος Γεώργιος
3.    Κατσαρός  Γραμμένος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος τα 1 θέμα της ημερήσια διάταξης αναφέρει ότι.
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου το αριθμ 18109/4-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου Σιθωνίας, και  τα άρθρο 83 παρ 1γ και άρθρο 84 παρ 2 του Ν.3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, με το οποίο ζητάει να προταθούν Θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει  
Τον χώρο στην Θέση Άσπρος Κάβος – Βαθιά.
Τον  χώρο στη θέση Προφήτης Ηλίας
Οι ανωτέρω χώροι βρίσκονται στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητα Μεταγγίτσίου.       

Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 17/2011.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως    εξής.                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                 (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Αποφαση 16 Εκτύπωση
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
               Από το πρακτικό της αριθμ 6/2011
      Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου
      Αριθμ. Αποφ.  16/2011

      ΘΕΜΑ.  Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012

        Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 .μ.μ. συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι  σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία.

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος
2. Ζησόπουλος Γεώργιος
3. Κυπαρισσάς Ιωακείμ

     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει έργα για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2012.
    Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προτείνει έργα .
     Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω έργα για το τεχνικό πρόγραμμα έτος 2012.
                                                                                                                             1. Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης                                                             600.000 Ευρώ
2. Κατασκευή Πλατείας                                                300.000     «  
3. Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού                 250.000     «
4. Αναστήλωση – Αναπαλαίωση του Νερόμυλου          600.000    «
5. Επέκταση  Φ.Ο.Π                                                       100.000    «
6. Φωτισμός κεντρικών δρόμων                                     100.000    «
7. Κατασκευή τοιχείου παλιού Νεκροταφείου                 50.000    «            
8. Πολεοδόμηση της επέκτασης οικισμού (ΓΠΣ)          700.000   Ευρώ
9. Κατασκευή κόμβων στη θέση κρωτήρι και στην είσοδο του χωριού στη θέση αποθήκη συνεταιρισμού                              250.000      «
10. Κατασκευή υπονόμων εντός οικισμού                  150.000      «
11. Ανόρυξη γεώτρησης Υδρευση                                 50.000      «
12.Κατασκευή Πλακοσκεπούς οχετού ( Βλαχοπήγαδο)100.000   «
13. Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Δήμου Δένδρα               60.000
14. Βιολογικός καθαρισμός                                            500.000
15.Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ                                   50.000
16.Συντήρηση Δημ. Σχολείου                                          30.000
17.Συντήρηση δικτύου Υδρευσης                                   50.000
18.Κατασκευή Δεξαμενής Υδρευσης                             100.000
16. Συντήρηση Πηγής                                                       30.000
17. Συντήρηση Αγροτικών δρόμων                                  50.000
18. Συντήρηση Γεωτρήσεων                                             50.000
19. Είσοδος χωριού ( φωτισμός)                                       80.000   
20. Διάνοιξη ρεμάτων                                                       20.000
21. Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων                          100.000
22. Συντήρηση Δημ. Καταστήματος                                30.000
23.Προμήθεια πινακίδων σήμανσης                                 20.000
24.Αξιοποίηση πηγής στο Μαυρόβριο                              30.000
25. Αξιοποίηση πηγής Προφ. Ηλία                                   30.000
26. Εξοπλισμός Δημ. Καταστήματος                                30.000
27. Διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων                              70.000              
28. Κρασπέδωση δρόμου ( Τσαϊρα)                                  80.000
29. Κραπέδωση δρόμου (Καρρά Πλατανούδια)             100.000
                   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  16/2011
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
          ( Υπογραφή )                                       ( Υπογραφές )

                                Ακριβές Απόσπασμα
                         Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου       
Απόφαση 15 Εκτύπωση

                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011                                                                                                                                                                    

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 15/2011                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ:  Επέκταση δικτύου ‘Υδρευσης .

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στο δρόμο μπροστά από την οικία του Παγώνη Αλέξανδρου δεν υπάρχει δίκτυο Ύδρευσης και πολλά σπίτια  δεν μπορούν να συνδεθούν ,για αυτό πρότεινε την κατασκευή δικτύου Ύδρευσης. 

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Να  γίνει επέκταση του δικτύου ‘Υδρευσης στο δρόμο μπροστά  στην οικία του Παγώνη Αλέξανδρου.

           

 

 

                                                                                                                                                                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 15/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                   ( Υπογραφές)

 

                                    Ακριβές Απόσπασμα

                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου                                                                                                                                     

 

 

 

Απόφαση 14 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011                                                                                                                                                                    

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 14/2011                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ:  Κατασκευή κεντρικού υπονόμου.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτηυ και ώρα 20.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι πρίν από μερικά χρόνια κατασκευάσθηκε τμήμα υπονόμου από την οικία του Ρήγα Ιωακείμ  μέχρι το πρατήριο Υγρών καυσίμων του Κουτσίουκη Αστερίου, αλλά δεν έχει συνδεθεί με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό  . 

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Να  συνδεθεί ο  υπόνομος , από την οικία του Ρήγα Ιωακείμ μέχρι το πρατήριο Υγρών καυσίμων του Κουτσιούκη Αστερίου , με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό.

           

 

 

                                                                                                                                                                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 14/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                   ( Υπογραφές)

 

                                    Ακριβές Απόσπασμα

                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου                                                                                                                                     

 

 

Απόφαση 13 Εκτύπωση

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011                                                                                                                                                                    

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 13/2011                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ:  Κατασκευή κεντρικού υπονόμου.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτηυ και ώρα 20.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι ο Πατίκος Άνθιμος κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει την κατασκευή κεντρικού υπονόμου από την οικία του μέχρι την οικία του Κυριαζή Ζαφείρη για να μπορέσει να συνδεθεί και η οικία του με το αποχετευτικό δίκτυο. 

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Να  γίνει κεντρικός  υπόνομος  από την οικία του Πατίκου Άνθιμου μέχρι την οικία του Κυριαζή Ζαφείρη.

            

 

 

                                                                                                                                                                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                   ( Υπογραφές)

 

                                    Ακριβές Απόσπασμα

                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου                                                                                                                                     

 

 

 

Αποφαση 12 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011                                                                                                                                                                    

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 12/2011                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ:  Κατασκευή υπονόμου.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτηυ και ώρα 20.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι ο Πέτρου Δημήτριος του Κυπαρίσση, ο Μιχαλούδης Ιωάννης του Νικολάου και ο Πέτρου Δημήτριος του Πέτρου καταθέσανε αιτήσεις με τις οποίες ζητάνε την κατασκευή υπονόμου από Πέτρου Δημητρίου οικία και προς τα κάτω, διότι πολλές φορές βουλώνει και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Να  γίνει ο υπόνομος  από την οικία του Πέτρου Δημητρίου και προς τα κάτω για να λυθεί το πρόβλημα.

           

 

 

                                                                                                                                                                        Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 12/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                   ( Υπογραφές)

 

                                    Ακριβές Απόσπασμα

                              Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου                                                                                                                                     

 

Αποφαση 11 Εκτύπωση

                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011                                                                                                                                                                    

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 11/2011                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ:  Επέκταση Φ.Ο.Π.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτηυ και ώρα 20.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι Παναγιωτίδου Παγώνα του Θεοδώρου κατέθεσε αίτηση  με την οποία ζητάει  την επέκταση Φ.Ο.Π. στον δρόμο από την οικία του Παπαγεωργίου Παραδείση μέχρι  την οικία της.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                         

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Να γίνει επέκταση Φ.Ο.Π. στον δρόμο εντός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγίτσίου από του Παπαγεωργίου Παραδείση οικία και προς τά πέρα.

           

 

 

                                                                                                                                                                                             Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

Αποφαση 10 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                          Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011                                                                                                                                                                    

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 10/2011                                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ:  Αίτηση της Παναγιωτίδου Παγώνας

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 9 Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτηυ και ώρα 20.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι Παναγιωτίδου Παγώνα του Θεοδώρου κατέθεσε αίτηση  με την οποία ζητάει  το στρώσιμο του δρόμου από την οικία του Παπαγεωργίου Παραδείση και προς την οικία της με 3Α ή με άσφαλτο ,διότι το χειμώνα υπάρχει πρόβλημα με τις λάσπες.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

                        

                                       Α Π Ο Φ Α  Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Να στρωθεί ο δημοτικός δρόμος πού βρίσκεται εντός του οικισμού της τοπικής Κοινότητας Μεταγγίτσίου με άσφαλτο ή με 3Α από του Παπαγεωργίου Παραδείση οικία και προς τά πέρα.

           

 

 

                                                                                                                                                                                             Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 

 

Αποφαση 9 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 4/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 9/2011

 

ΘΕΜΑ:  Κανονισμός Ύδρευσης - Αποχέτευσης

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σιθωνίας  υπάρχει μεγάλη αδικία για την τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου ,με την αύξηση που δόθηκε  στα παγία και στα τέλη Ύδρευση – Αποχέτευσης, και στην μη υδροδότηση των οικοπέδων.                                                                                                                                                            Η Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου είναι αγροτικό χωριό, και για οκτώ περίπου μήνες  το νερό έρχεται με φυσική ροή χωρίς έξοδα  φυσικά, επίσης τα απόβλητα φεύγουν με φυσική ροή  χωρίς έξοδα αφού δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός

Αφού τα έσοδα είναι ανταποδοτικά είναι μεγάλο λάθος οι αυξήσεις που δόθηκαν.

        Επίσης απαγορεύεται σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης να υδροδοτηθούν τα οικόπεδα εντός του οικισμού, και εκτός οικισμού όπου εκτρέφονται ζώα, στην Κοινότητά μας εκτός του ότι το νερό έρχεται με φυσική ροή υπάρχει και επάρκεια, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να υδροδοτούνται τα οικόπεδα

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να γίνει τροποποίηση του νέου Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Σιθωνίας , σε ότι αφορά την Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου στα εξής σημεία.

       1.   Να γίνει μείωση των τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ,των παγίων , των τελών σύνδεσης, και η αύξηση που θα δοθεί  να είναι σύμφωνα με τα έξοδα που γίνονται για τα δίκτυα Ύδρευσης και αποχέτευσης.

    2. Να υδροδοτούνται τα οικόπεδα εντός οικισμού και εκτός όπου εκτρέφονται γιά

ιδιοκατανάλωση.                                                                                                                                                                                                             Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 

Αποφαση 8 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 4/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 8/2011

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της Κυπαρισσά Ιωάννας του Δημητρίου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι ή Κυπαρισσά Ιωάννα κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει την οριοθέτηση του οικοπέδου της στην θέση Αγία Ειρήνη της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να γίνει επιτόπιος έλεγχος στο οικόπεδο της Κυπαρισσά Ιωάννας στη θέση Αγία Ειρήνη της Τοπικής  κοινότητας Μεταγγιτσίου.

    

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 

Αποφαση 7 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 4/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 7/2011

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Παπαθωμά Νικολάου του Βασιλείου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι ο Παπαθωμάς Νικόλαος κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει την σύνδεση της οικίας του με το δίκτυο αποχέτευσης , επειδή κοντά στη οικία του δεν υπάρχει κεντρικός αγωγός θα πρέπει να γίνει επέκταση του  αγωγού.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να γίνει επέκταση του δικτύου αποχέτευσης προς την οικία του Παπαθωμά Νικολάου, μήκους περίπου 150  μέτρα με σωλήνα Φ200.

     Ο νέος αγωγός θα γίνει  δίπλα από τον πλακοσκεπή οχετό.

    

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

Απόφαση 6 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 3/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 6/2011

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Συλλόγου Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Μεταγγιτσίου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 28 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη Μεταγγιτσίου κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει να του παραχωρηθεί χώρος στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος για τη στέγασή του.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

     Να παραχωρηθεί χώρος (το παλιό ιατρείο) στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Μεταγγιτσίου, στο σύλλογο φίλων Στέλιου Καζαντζίδη για τη στέγασή του, διότι υπάρχει αρκετός χώρος.

     Μειοψηφών: Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου Παγώνης Τριαντάφυλλος είπε να μην παραχωρηθεί ο χώρος διότι αυτή τη στιγμή στεγάζει  τον πολιτιστικό Σύλλογο Μεταγγιτσίου ΝΕΑ ΑΣΣΑ.

    

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 6/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Απόφαση 5 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 3/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 5/2011

 

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 28 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι με το αριθμ. 5537/27-04-2011 έγγραφο, μας ζητήθηκε από το Δήμο Σιθωνίας να κάνουμε προτάσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τοπικής Κοινότητάς  μας και για τις πινακίδες που χρειαζόμαστε.

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να μην γίνει καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου, αλλά να τοποθετηθούν πινακίδες σε διάφορα σημεία εντός και εκτός οικισμού.

1.      Στη θέση Φούρνος Λυδιανού να τοποθετηθεί μια πινακίδα που να αναγράφει ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ και ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ.

2.      Στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου, στο δρόμο για Βουρβουρού να τοποθετηθεί μια πινακίδα που να αναγράφει ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ.

3.      Στη διασταύρωση, στη θέση Κρωτήρι στην Παραλία να τοποθετηθεί μια μεγάλη πινακίδα που να αναγράφει ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ.

4.      Στο δρόμο Μεταγγίτσι – Πλανά στη θέση Τροχαλιά υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη στροφή , στην οποία συχνά γίνονται ατυχήματα που μερικές φορές ήταν θανατηφόρα. Θα έπρεπε στο σημείο αυτό να τοποθετηθούν είτε φωτιζόμενες πινακίδες είτε πολλές διαδοχικές για να λυθεί το πρόβλημα.

5.      Στο δρόμο Μεταγγίτσι – Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα στη θέση Βραχωτό πρέπει να τοποθετηθούν δύο πινακίδες. Η μία να προειδοποιεί τους οδηγούς για τον πάγο το χειμώνα και η δεύτερη να τοποθετηθεί στη διασταύρωση προς το λατομείο και να αναγράφει ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σε αυτό το σημείο έχουν γίνει επίσης πολλά ατυχήματα.

     

 

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

Απόφαση 4 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 3/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 4/2011

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση του Κουτσιούκη Ευθυμίου του Ιωάννη.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 28 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι ο Κουτσιούκης Ευθύμιος του Ιωάννη κατέθεσε αίτηση, με την οποία ζητάει να του παραχωρηθεί χώρος στην πλατεία για να σταθμεύει το αυτοκίνητό του.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

     Να μην παραχωρηθεί  στον Κουτσιούκη Ευθύμιο του Ιωάννη χώρος στην  Πλατεία, για τη στάθμευση του αυτοκινήτου του.

     Μειοψηφών: O Σύμβουλος Κατσαρός Γραμμένος είπε να παραχωρηθεί χώρος μέχρι να γίνει ανάπλαση της πλατείας.

 

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

Αποφαση 3 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 3/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 3/2011

 

ΘΕΜΑ: Επέκταση Φ.Ο.Π.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 28 Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι με αφορμή την αίτηση της Κυριαζή Άννας και μετά από έλεγχο, είναι ανάγκη να γίνει επέκταση Φ.Ο.Π. σε διάφορα σημεία εντός του οικισμού.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει επέκταση Φ.Ο.Π. σε διάφορα σημεία εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας.

      Να τοποθετηθούν:

1.      Τρεις κολώνες στο νέο Δημοτικό Δρόμο στη θέση ΤΣΑΪΡΑ

2.      Τρεις κολώνες στο δρόμο που έγινε πάνω στον πλακοσκεπή οχετό από τον παιδότοπο μέχρι το βλαχοπήγαδο

3.      Μια κολώνα στο δρόμο Ζαφείρη Γεωργίου καλύβα

4.      Μια κολώνα πίσω από την οικία του Καρρά Ευθυμίου.

 

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αποφαση 2 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 2/2011

 

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι το Τοπικό Συμβούλιο πρέπει να προτείνει έργα για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2011.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προτείνει έργα.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω έργα  για το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2011 :

 

 

1.      Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης                                                                                      600.000 Ευρώ

2.      Κατασκευή Πλατείας                                                                     300.000 Ευρώ

3.      Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού                                    250.000 Ευρώ

4.      Αναστήλωση – Αναπαλαίωση του Νερόμυλου                            600.000 Ευρώ

5.      Επέκταση Φ.Ο.Π.                                                                          100.000 Ευρώ

6.      Φωτισμός κεντρικών δρόμων                                                       100.000 Ευρώ

7.      Καθαρισμός παλιού Νεκροταφείου                                               50.000 Ευρώ

8.      Πολεοδόμηση της επέκτασης οικισμού (ΓΠΣ)                             700.000 Ευρώ

9.      Κατασκευή κόμβων στη θέση κρωτήρι και στην είσοδο του χωριού στη θέση αποθήκη συνεταιρισμού                                                              250.000 Ευρώ

10.  Κατασκευή υπονόμων εντός οικισμού                                         150.000 Ευρώ

11.  Ανόρυξη γεώτρησης Ύδρευσης                                                      50.000 Ευρώ

12.  Κατασκευή Πλακοσκεπούς  οχετού (Βλαχοπήγαδο)                    100.000 Ευρώ

13.  Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Δήμου Δέντρα                                   60.000 Ευρώ

14.  Βιολογικός καθαρισμός                                                                500.000 Ευρώ

15.  Συντήρηση και επισκευή ΦΟΠ                                                      50.000 Ευρώ

16.  Συντήρηση Δημοτικού σχολείου                                                   30.000 Ευρώ

17.  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης                                                   50.000 Ευρώ

18.  Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης                                             100.000 Ευρώ

19.  Συντήρηση Πηγής                                                                       30.000 Ευρώ

20.  Συντήρηση Αγροτικών δρόμων                                                   50.000 Ευρώ

21.  Συντήρηση Γεωτρήσεων                                                             50.000 Ευρώ

22.  Είσοδος χωριού (φωτισμός)                                                        80.000 Ευρώ

23.  Διάνοιξη ρεμάτων                                                                        20.000 Ευρώ

24.  Αξιοποίηση Αρχαιολογικών χώρων                                           100.000 Ευρώ

25.  Συντήρηση Δημ. Καταστήματος                                                 30.000 Ευρώ

26.  Προμήθεια πινακίδων σήμανσης                                               20.000 Ευρώ

27.  Αξιοποίηση πηγής στο Μαυρόβριο                                            30.000 Ευρώ

28.  Αξιοποίηση πηγής Προφήτη Ηλία                                               30.000 Ευρώ

29.  Εξοπλισμός Δημ. Καταστήματος                                                 30.000 Ευρώ

30.  Διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων                                              70.000 Ευρώ

31.  Κρασπέδωση δρόμου (Τσαϊρα)                                                   80.000 Ευρώ

32.  Κρασπέδωση δρόμου (Καρρά Πλατανούδια)                            100.000 Ευρώ   

 

 

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 

 

 

Αποφαση 1 Εκτύπωση

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 1/2011

 

 

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας.

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 16 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με το 1391/9-2-2011 έγγραφο, μας ζητήθηκε από τον Δήμο Σιθωνίας να κάνουμε  προτάσεις για τη σύνταξη του επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011.

      Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προτείνει έργα.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα προτείνει τα παρακάτω :

Α) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

     1. Υδατικοί πόροι.

         Ανόρυξη γεωτρήσεων.

     2. Ύδρευση.  

         - Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου      

           ύδρευσης.

         - Κατασκευή δεξαμενής .

Β) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

     1. Παιδεία.

          - Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού σχολείου.

          - Αντικατάσταση των τοίχων των νέων αιθουσών.

     2. Αθλητισμός.

          - Επέκταση κερκίδων.

          - Κατασκευή τοιχίου.

          - Κατασκευή δρόμου προς τις κερκίδες.

          - Φωτισμός αγωνιστικού χώρου

     3. Πολιτισμός.

          - Αναστήλωση – Αναπαλαίωση του Νερόμυλου.

          - Προμήθεια στολών για τα χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Γ) ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

     1. Πρωτογενής παραγωγή.

          - Ηλεκτροδότηση της γεώτρησης και μετατροπή της σε αρδευτική στη θέση

            Δήμου Δέντρα. 

     2. Τουρισμός.

          - Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Άγιοι Θεόδωροι.

 

 

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

                           

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 

 

 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (25 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1074 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg