Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΑΡΤΗΣ Εκτύπωση
ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 18/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Τοποθέτηση Φ.Ο.Π σε κολώνες τις ΔΕΗ >>.                                                                        

Θέμα:8ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 8ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , την ανάγκη για προμήθεια και τοποθέτηση Φ.Ο.Π σε δύο κολώνες της Δ.Ε.Η για τον φωτισμό έκτασης που δημιουργήθηκε νέο πάρκινγκ αυτοκινήτων δίπλα από το κατάστημα του Αρβανιτίδη στη Σάρτη.

             

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου   

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            1ον Την ανάγκη τοποθέτηση Φ.Ο.Π στο συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεται και αποστέλλει την απόφαση στο Δημοτικό συμβούλιο για λήψη απόφασης και ενέργειες .

                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

                Ο Πρόεδρος                                                τα μέλη

                 Υπογραφή                                                Υπογραφές                

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                 Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                       Τσελεπής Αρ.Ανέστης

                                                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 5/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 28-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την  628/28-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  >>   διότι σύμφωνα με την υπ αριθ Δ10Β1053970/1672/062013/29-03-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων είτε απευθείας είτε κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 30 Ιουνίου 2013 και για τον λόγο αυτό λόγω της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να γίνει ορθή επανάληψη όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες .για τον Καθορισμός χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης  » με θέμα ορθή επανάληψη για  τον Καθορισμό χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης  », που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  o Παραλίκας Θεοδόσιος    , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 17/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «ορθή επανάληψη για  τον Καθορισμό χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης  >>                                                                      

                                                                                                                                   

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το μοναδικό θέμα αναφέρει ότι :

            ότι με την υπ αριθ 11/2013 προτάθηκαν  χώροι για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης .

            Για τους λόγους επειδή στον αιγιαλό στη θέση <<Καβουρότρυπες-Πορτοκάλι>> έχει κατακλυστεί ο αιγιαλός από καντίνα και από ξαπλώστρες και ομπρέλες πριν δημοπρατηθεί  .

            Στη θέση <<Ψιλές αμούδες>> υπάρχουν γειτνιάζων Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες .

            Στον αιγιαλό στη θέση <<Λαδαριό>>-και στη θέση << πλησίον γηπέδου ποδοσφαίρου Σάρτης>> ο Πρόεδρος εισηγείται οι χώροι να μη βγουν δημοπρασία διότι υπάρχουν γειτνιάζων ξενοδοχειακές μονάδες           

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            1ον Να γίνει ορθή επανάληψη της υπ αριθ 11/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να γίνουν οι δημοπρασίες μόνο για τα θαλάσσια σπορ και όχι για την εκμίσθωση ξαπλώστρων και ομπρελών.

            Κατά τα λοιπά ισχύει η 11/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

για την δημοπράτηση αιγιαλού για τα θαλάσσια σπορ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                  τα μέλη

          Υπογραφή                                                 Υπογραφές             

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                            Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                   Τσελεπής Αρ.Ανέστης

                                                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 16/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αίτησεις Καραχάλιου Αθανάσιου >>.                                                                        

Θέμα:6ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 6ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης ,

            1ον. Την υπ αριθ 57/05-09-2011 και την  594/08-05-2013  αίτηση του Καραχάλιου Αθανάσιου με τις οποίες ενοχλείτε από το στάσιμο εμπόριο που γίνετε πλησίον της Ξενοδοχειακής του μονάδας καθώς και τον Ν.2323/1995(ΦΕΚ 145/1995 τεύχος Α) στον οποί αναφέρεται ότι απαγορεύται το στάσιμο εμπόριο σε περιοχές που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τις αιτήσεις των ανωτέρω  

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            1ον Το στάσιμο εμπόριο να γίνει στη θέση μπροστά και απέναντι από το Δημοτικο σχολείο Σάρτης όπως έχει αποφασιστεί με παλαιότερη απόφαση και όχι στα σημεία που θέλουν οι παραπάνω αιτούντες

                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

                  

                 Ο Πρόεδρος                                               τα μέλη

                  Υπογραφή                                              Υπογραφές                                                                  

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                Ο Πρόεδρος

 

 

 

                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 15/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αιτήσεις πολιτών >>.                                                            

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 5ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης ,

            1ον. Την υπ αριθ 612/20-05-2013  αίτηση Χατζή Ευαγγελίας του Χρήστου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τμ σε χώρο που θα της υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης για την πώληση χειροποίητων κατασκευών κοσμημάτων.

            2ον.Την υπ αριθ.537/14-03-2013 αίτηση του Καλαφάτη Νικολάου του Συνόδη για την εκμίσθωση 2τμ στην πλατεία της Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού.

            3ον. Την υπ αριθ 606/16-05-2013αίτηση της  TRPCESKAMARIKA για την εκμίσθωση 2 τμ στην θέση Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού.

            4ον. . Την υπ αριθ 548/12-04-2013 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου για την εκμίσθωση 2 τμ στην θέση Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού.

            5ον. Την υπ αριθ 523 .αίτηση της Κανενέ Διαλεχτής η οποία ζητάει 2τμ μπροστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου για την πώληση καλαμποκιού .

            6ον. Την υπ αριθ 596/09-05-2013αίτηση του Κανενέ Νικόλαου του Θεοδώρου ο οποίος ζητάει 2 τμ σε θέση που θα του υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την πώληση παραδοσιακών – ντοπιων προιόντων (τσίπουρο λάδι ελιές )..

            7ον. Την υπ αριθ 605/14-05-2013 αίτηση του Χορόζη Αθανάσιου  με την οποία ζητάει να μεταφερθεί ο πυροσβεστικό κρουνός μπροστά από το περίπτερο του .

            8ον. Την υπ αριθ 555/22-04-2013 αίτηση του Ψυλούδη Ανδρέα με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης παροχής ύδρευση στο αγροτεμάχιο του που βρίσκεται στη θέση <<Μετόχι>>.

            9ον.Την υπ αριθ 558/24-04-2013 αίτηση της Κεχαίδου Ειρήνης με την οποία ζητάει δεύτερη παροχή νερού στο Ξενοδοχείο της με  την επωνυμία <<ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ>>.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τις αιτήσεις των ανωτέρω  

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            1ον Για την υπ αριθ  612/20-05-2013  αίτηση Χατζή Ευαγγελίας του Χρήστου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τμ σε χώρο που θα της υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης για την πώληση χειροποίητων κατασκευών κοσμημάτων  το συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά διότι στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης υπάρχουν ομοειδή καταστήματα που πωλούν χειροποίητα κοσμήματα .

            2ον. Για την υπ αρ 537/14-03-2013 αίτηση του Καλαφάτη Νικολάου του Συνόδη για την εκμίσθωση 2τμ στην πλατεία της Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού, το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά. Το σημείο που θα γίνεται το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι μπροστά και απέναντι από το Δημοτικό σχολείο.

            3ον.  Για την υπ αριθ 606/16-05-2013αίτηση της  TRPCESKAMARIKA για την εκμίσθωση 2 τμ στην θέση Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο.

            4ον. Για την υπ αριθ 548/12-04-2013 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου για την εκμίσθωση 2 τμ στην θέση Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά .

            5ον. Για. την υπ αριθ 523/16-02-2013.αίτηση της Κανενέ Διαλεχτής η οποία ζητάει 2τμ μπροστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου για την πώληση καλαμποκιού  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά σε σημείο μόνο στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης.

            6ον. Για την υπ αριθ 596/09-05-2013 αίτηση του Κανενέ Νικόλαου του Θεοδώρου ο οποίος ζητάει 2 τμ σε θέση που θα του υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για την πώληση παραδοσιακών – ντόπιων προιόντων (τσίπουρο λάδι ελιές ).αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

            7ον. Για την υπ αριθ 605/14-05-2013 αίτηση του Χορόζη Αθανάσιου  με την οποία ζητάει να μεταφερθεί ο πυροσβεστικό κρουνός μπροστά από το περίπτερο του αποφασίζετε να συζητηθεί η αίτηση του μετά την θερινή σαιζόν

            8ον.Για την υπ αριθ 555/22-04-2013 αίτηση του Ψυλούδη Ανδρέα με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης παροχής ύδρευση στο αγροτεμάχιο του που βρίσκεται στη θέση <<Μετόχι>> αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

            9ον.Για την υπ αριθ 558/24-04-2013 αίτηση της Κεχαίδου Ειρήνης με την οποία ζητάει δεύτερη παροχή νερού στο Ξενοδοχείο της με  την επωνυμία <<ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ>> αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

                       

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

                Ο Πρόεδρος                                            τα μέλη

                 Υπογραφή                                           Υπογραφές                      

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                                Τσελεπής Αρ.Ανέστης
ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 14/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας>>.                                                                      

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 4ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης ,

            1ον. Την υπ αριθ  609/16-05-2013 αίτηση του Αθανάσιου Ταξιφώτη του Τριανταφύλλου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.(έχει υποβάλλει αίτηση στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Χαλκιδικης με αριθμό πρωτοκόλλου 1702/16-05-2013 για εκμίσθωση του όμορου Δημοσίου κτήματος )

            2ον. Την υπ αριθ   515/05-02-2013  αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.(έχει υποβάλλει αίτηση προς την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής με αριθμό πρωτοκόλλου 1702/16-5-2013)

            3oν .Την υπ αριθ 516/05-02-2013 αίτηση του Τσαλίκη Μιχαήλ του Ευστρατίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 82 τμ μπροστά από το κατάστημά του Εστιατόριο  αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη         τραπεζοκαθισμάτων.

            4ον. Την υπ αριθ 508/24-01-2013 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 59,44 τμ μπροστά από το κατάστημά του Ζαχαροπλαστείο για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων .

            5ον. Την υπ αριθμ 608/16-05-2013 αίτηση του Τσαλίκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 59,35τμ αγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάσστημά του Εστιατόριο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τις αιτήσεις των ανωτέρω  

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            1ον Για την υπ αριθ  609/16-05-2013 αίτηση του Αθανάσιου Ταξιφώτη του Τριανταφύλλου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            2ον.ην υπ αριθ 515/05-02-2013 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.         

            3oν .Για την υπ αριθ 516/05-02-2013 αίτηση του Τσαλίκη Μιχαήλ του Ευστρατίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 82 τμ μπροστά από το κατάστημά του Εστιατόριο  αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη         τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            4ον. Για την υπ αριθ 508/24-01-2013 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 59,44 τμ μπροστά από το κατάστημά του Ζαχαροπλαστείο για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  .

            5ον. Την υπ αριθμ 608/16-05-2013 αίτηση του Τσαλίκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 59,35τμ αγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά του Εστιατόριο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                          τα μέλη

     Υπογραφή                                                         Υπογραφές          

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 13/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αίτηση για χορήγηση οικονομικής βοήθειας προς τον Βορινάκη Χρήστο του Κωνσταντίνου για την ζημιά που υπέστη το κατάστημά του στη Τοπική Κοινότητα Σάρτης   ».                                                                

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το3ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , την υπ’ αριθμ. 562/24-04-2013 αίτηση του Βορινάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου , σύμφωνα με την οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση, διότι έχει υποστεί ολοσχερώς καταστροφή από πυρκαϊά   το κατάστημά του στην Κεντρική πλατεία της Σάρτης 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και την αίτηση του ανωτέρω

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση προς τον Βορινάκη Χρήστο του Κωνσταντίνου , με το ποσό των 3.000,00 Ευρώ, για τη ζημιά που υπέστη στο κατάστημά του που βρίσκεται στην Κεντρική πλατεία Σάρτης  .

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   

     Ο Πρόεδρος                                                       τα μέλη

     Υπογραφή                                                        Υπογραφές           

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                       Τσελεπής Αρ.Ανέστης
ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 12/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         <<Καθορισμός χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης >>                                                                     

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα αναφέρει ότι :

             θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , το υπ’ αριθμ. 6209/24-04-2013 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου Σιθωνίας , μετά από σχετικό έγγραφο του Ραδιοταξί Χαλκιδικής με το οποίο ζητείτε να καθοριστούν οι χώροι στάθμευσης ταξί (πιάτσες) σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σιθωνίας .

            Προτείνει για την Τοπική Κοινότητα Σάρτης να καθοριστεί ως πιάτσα στάθμευσης ταξί το σημείο δίπλα στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να γίνει διαγράμμιση και να σημανθεί για τρεις (3) θέσεις στάθμευσης ταξί . 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση  του Προέδρου καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει για την Τοπική Κοινότητα Σάρτης να καθοριστεί ως πιάτσα στάθμευσης ταξί το σημείο δίπλα στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να γίνει διαγράμμιση και να σημανθεί για τρεις (3) θέσεις στάθμευσης ταξί .   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       

        Ο Πρόεδρος                                                      τα μέλη

         Υπογραφή                                                     Υπογραφές          

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                            Ο Πρόεδρος

                                                                                                 

 

 

 

                                      Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 11/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Καθορισμός χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης  ».                                                              

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα Αναφέρει ότι πρέπει να προταθούν χώροι για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 σύμφωνα με την θυπ αριθ Δ10β1053970/1672/ΕΞ2013/29-03-203ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και οικονομικών και τις διατάξεις της παρούσης για το έτος 2013.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση και την πρόταση  του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει να δημοπρατηθούν  χώροι για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ και εκμίσθωση ξαπλώστρων και ομπρελών  στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης και συγκεκριμένα

Για θαλάσσια σπορ

1.Στη θέση στον αιγιαλό μπροστά από την αλάνα που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό σχολείο Σάρτης

 2.Στη Θέση στον αιγιαλό απέναντι  από την οικία << Βουνίδη Μηνά>> .

Για εκμίσθωση ξαπλώστρες και ομπρέλες

 1.. Στη θέση στον αιγιαλό στη θέση <<Καβουρότρυπες-Πορτοκάλι>>

2. .Στον αιγιαλό στη θέση <<Λαδαριό>>

3.Στον αιγιαλό στη θέση <<ψιλές αμμούδες>>.

4.Στον αιγιαλό στη θέση δίπλα από το γήπεδο

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                                              τα μέλη

  Υπογραφή                             Υπογραφές                                                               

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 09-04-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 544/04-04-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 10/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αίτηση των Παπατραιανού Ιωάννα και Παπατραιανού Χαρένια για αγορά Δημοτικού οικοπέδου  ».

                                                                       

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης   την υπ αριθ 3597/04-03-2013 αίτηση  των Παπατραιανού Ιωάννα και Παπατραιανού Χαρένιας με την οποία προτίθενται να αγοράσουν από τον Δήμο μας ένα Δημοτικό οικόπεδο με αριθμό 355 το οποίο είναι όμορο με το 349 οικόπεδό τους  στο οποίο είναι συγκύριες.

            Ο Πρόεδρος προτείνει να μην πουληθεί  το Δημοτικό οικόπεδο διότι  θεωρεί ότι η Δημοτική περιουσία δεν βοηθάει αν πωληθεί από το Δήμο σε ιδιώτες αλλά  ότι είναι καλύτερο για όλους τους Δημότες να αξιοποιηθεί. (δημιουργία χώρων πρασίνου-θέσεις πάρκινγκ – παιδικές χαρές κ.λ.π για την ανάπτυξη της περιοχής).    

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω αίτηση, την εισήγηση και την πρόταση  του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            Tην μη πώληση του παραπάνω οικοπέδου προς την Παπατραιανού Χαρένια και  Παπατραιανού Ιωάννα για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

       Ο Πρόεδρος                                                       τα μέλη

       Υπογραφή                                              Υπογραφές                                                                           

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα  19:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 525/16-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος               1. Λαθούρη Καλή   

2. Κωτσάκης Ιορδάνης                 

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 3/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Μεταφορά μπάζων από κοινοτικό χώρο για συντήρηση αγροτικών δρόμων».

                                                                       

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το τρίτο (3ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι προτείνει να γίνει μεταφορά μπάζων από κοινοτικό χώρο που βρίσκεται δίπλα στο βιολογικό της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, ώστε να γίνει συντήρηση των αγροτικών δρόμων της Τοπικής Κοινότητας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

Αποφασίζει ομόφωνα

            Να γίνει μεταφορά μπάζων από τον κοινοτικό χώρο που βρίσκεται δίπλα στο βιολογικό της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, ώστε να γίνει συντήρηση των αγροτικών δρόμων της Τοπικής Κοινότητας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

  

 

 

      Ο Πρόεδρος                                                     τα μέλη

       Υπογραφή                                                     Υπογραφές                     

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα  19:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 525/16-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος               1. Λαθούρη Καλή   

2. Κωτσάκης Ιορδάνης                 

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 8/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Υποβολή προτάσεων για συνολικά εγγειοβελτιωτικά έργα».

                                                                       

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το δεύτερο (2ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, το υπ’ αριθμ. 1158/23-01-2013 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο ζητούν να υποβάλουμε προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, προκειμένου προγραμματιστεί η εκτέλεση μιας σειράς εγγειοβελτιωτικών έργων. Μας ζητείτε  να ενημερώσουμε, αν υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα και άλλες εγγειοβελτιωτικές υποδομές στην περιοχή μας, καθώς και να προτείνουμε έργα με τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση των αναγκών της περιοχής μας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και το ανωτέρω έγγραφο  

Αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει να γίνουν δύο γεωτρήσεις για άρδευση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

            Ο Πρόεδρος                                            τα μέλη

              Υπογραφή                                            Υπογραφές              

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                           Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα  19:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 525/16-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος               1. Λαθούρη Καλή   

2. Κωτσάκης Ιορδάνης                 

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 7/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ράμπες πρόσβασης μικρών σκαφών».

                                                               

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, το υπ’ αριθμ. 1157/23-01-2013 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο ζητούν να υποδείξουμε τις θέσεις στην περιοχή μας, όπου μπορούν να κατασκευαστούν από το Δήμο, ράμπες καθέλκυσης μικρών σκαφών, ώστε να ενημερωθεί το Λιμεναρχείο και να προχωρήσει η αδειοδότηση. Οι θέσεις που θα πρέπει να προταθούν, πρέπει να είναι μία ανά οικισμό και να μην προκαλούν προβλήματα στους λουόμενους, γιατί σε μία έκταση δεξιά και αριστερά από τις ράμπες θα οριστούν θέσεις αγκυροβολιτών από το λιμεναρχείο. Για το λόγω αυτό ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει μία ράμπα στο λιμάνι της «Αχλάδας».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και το ανωτέρω έγγραφο  

Αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει να γίνει μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στο λιμάνι της «Αχλάδας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

            Ο Πρόεδρος                                                τα μέλη

              Υπογραφή                                               Υπογραφές

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 6/2013

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Αίτηση του Φειδάκη Φίλιππου του Ορέστη για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ».

                                                                       

Θέμα:6ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το έκτο (6ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, την υπ’ αριθμ. 1882/08-02-2013 αίτηση του Φειδάκη Φίλιππου του Ορέστη, σύμφωνα με την οποία ζητάει την επέκταση δικτύου ΦΟΠ μπροστά από την οικία του.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα

            Εγκρίνει την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ μέχρι την οικία του ανωτέρω.

            Η ανωτέρω απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για την λήψη απόφασης και τις περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Υπενθυμίζουμε, ότι με την 8/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, ομόφωνα εγκρίνετε η επέκταση του δικτύου ΦΟΠ, για το συγκεκριμένο σημείο,  μετά από την  υπ΄αριθμ. 3599/01-04-2011 αίτηση του ανωτέρω, για την οποία δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα.    

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                       τα μέλη

     Υπογραφή                                                      Υπογραφές             

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 5/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                 «Αιτήσεις πολιτών ».

                                                                       

Θέμα:5ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το πέμπτο (5ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

1.                           Την υπ’ αριθμ. 478/05-11-2012 αίτηση του Αντωνίου Σωκράτη, σύμφωνα με την οποία ζητάει: α) την μεταφορά της παιδικής χαράς, που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημα που πρόκειται να ανοίξει και β) για τον συγκεκριμένο σημείο ζητάει την παραχώρηση του χώρου.

2.                           Την υπ’ αριθμ. 507 αίτηση του Καγιαλή Ιωάννη, με τη οποία ζητάει 200 τ.μ. μπροστά από το γήπεδο για την ανάπτυξη υπαίθριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας – φουσκωτά παιχνίδια.

3.                           Την υπ’ αριθμ. 510/4-02-2013 αίτηση του Παπαδόπουλου Στυλιανού, σύμφωνα με την οποία ζητάει 100τ.μ. χώρο αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, για την εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου «Blue Sarti » που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο «Μακεδονία».

4.                           Την υπ’ αριθμ. 516/5-2-2013 αίτηση πολιτών και συγκεκριμένα: Παραλίκα Γεωργίου, Βατάχου Δημητρίου. Μωραϊτου Παναγιώτα, Τζαβέλλα Πανταζή του Δημητρίου, Τζαβέλλα Γεωργίου, Τζαβέλλα Πανταζή του Ιωάννη, Κανενέ Μενέλαου, Ράντου Χρήστου, Βενιαμήν Βασιλοπούλας, Μυλωνά Δήμου και Κανενέ Θεόδωρου, σύμφωνα με την οποία αιτούνται να γίνει σύνδεση των κατοικιών τους με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Σάρτης και βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από το πλησιέστερο φρεάτιο.

5.                           Την υπ’ αριθμ. 515/05-02-2013 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 40τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, δίπλα από το ξενοδοχείο «Sarti Beach», για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

6.                           Την υπ’ αριθμ. 513/05-02-2013 αίτηση του Λαζαρίδη Χαρίλαου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 25 τ.μ. αιγιαλού και παραλίας εντός του κάμπινγκ «Αρμενιστής», με την οποία επιχείρηση «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.», έχει συμφωνητικό, για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

7.                           Την υπ’ αριθμ. 512/04-02-2013 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 2 τ.μ. στη γωνία του Καραχάλιου για την πώληση καλαμποκιού. 

8.                           Την υπ’ αριθμ. 514/05-02-2013 αίτηση της Σκουλή Αναστασίας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, για την τοποθέτηση πάγκου μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του κου Παραλίκα Νικολάου, για την πώληση καλαμποκιού.

 

 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και της ανωτέρω αιτήσεις  

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

1.        Για την υπ’ αριθμ. 478/05-11-2012 αίτηση του Αντωνίου Σωκράτη, με την οποία ζητάει: α) την μεταφορά της παιδικής χαράς, που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημα που πρόκειται να ανοίξει και β) για τον συγκεκριμένο σημείο ζητάει την παραχώρηση του χώρου, αποφασίζετε ομόφωνα να απομακρυνθεί η παιδική χαρά από το συγκεκριμένο σημείο και να γίνει η παραχώρηση του χώρου στον ανωτέρω για το κατάστημά του.

2.        Για την υπ’ αριθμ. 507 αίτηση του Καγιαλή Ιωάννη, με τη οποία ζητάει 200 τ.μ. μπροστά από το γήπεδο για την ανάπτυξη υπαίθριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας – φουσκωτά παιχνίδια, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά η παραχώρηση του χώρου, για την ανάπτυξη υπαίθριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας – φουσκωτά παιχνίδια.

3.        Για την υπ’ αριθμ. 510/4-02-2013 αίτηση του Παπαδόπουλου Στυλιανού, σύμφωνα με την οποία ζητάει 100τ.μ. χώρο αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, για την εξυπηρέτηση των πελατών του ξενοδοχείου «Blue Sarti » που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο «Μακεδονία», αποφασίζετε ομόφωνα το θέμα  αναβάλετε  για επόμενο συμβούλιο.

4.        Για την υπ’ αριθμ. 516/5-2-2013 αίτηση πολιτών και συγκεκριμένα: Παραλίκα Γεωργίου, Βατάχου Δημητρίου. Μωραϊτου Παναγιώτα, Τζαβέλλα Πανταζή του Δημητρίου, Τζαβέλλα Γεωργίου, Τζαβέλλα Πανταζή του Ιωάννη, Κανενέ Μενέλαου, Ράντου Χρήστου, Βενιαμήν Βασιλοπούλας, Μυλωνά Δήμου και Κανενέ Θεόδωρου, σύμφωνα με την οποία αιτούνται να γίνει σύνδεση των κατοικιών τους με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα Σάρτης και βρίσκονται σε ακτίνα 100 μέτρων από το πλησιέστερο φρεάτιο, αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η σύνδεση των ανωτέρω κατοικιών με το αποχετευτικό δίκτυο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

5.        Για την υπ’ αριθμ. 515/05-02-2013 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 40τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, δίπλα από το ξενοδοχείο «Sarti Beach», για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ, αποφασίζετε  ομόφωνα να γίνει η παραχώρηση του χώρου για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

6.        Για την υπ’ αριθμ. 513/05-02-2013 αίτηση του Λαζαρίδη Χαρίλαου, με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 25 τ.μ. αιγιαλού και παραλίας εντός του κάμπινγκ «Αρμενιστής», με την οποία επιχείρηση «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.», έχει συμφωνητικό, για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ, αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η παραχώρηση του χώρου για την εκμετάλλευση θαλασσίων σπορ.

7.         Για την υπ’ αριθμ. 512/04-02-2013 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου 2 τ.μ. στη γωνία του Καραχάλιου για την πώληση καλαμποκιού, αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού. 

8.        Για την υπ’ αριθμ. 514/05-02-2013 αίτηση της Σκουλή Αναστασίας, σύμφωνα με την οποία ζητάει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, για την τοποθέτηση πάγκου μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του κου Παραλίκα Νικολάου, για την πώληση καλαμποκιού, αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιού.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                              τα μέλη

          Υπογραφή                                             Υπογραφές                 

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 4/2013

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης για βοηθητικό γήπεδο στον Α.Ο.Σ.».

                                                                       

Θέμα:4ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το τέταρτο (4ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, την υπ’ αριθμ. 493/07-12-2012 αίτηση του Α.Ο. Σάρτης, σύμφωνα με την οποία αιτούνται την παραχώρηση του χώρου που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας, συγκεκριμένα ανάμεσα με το αναψυκτήριο του κου Καρανίκα για βοηθητικό γήπεδο, διότι δεν υπάρχει άλλος χώρος.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα

            Να παραχωρηθεί στον Α.Ο. Σάρτης, ο χώρος που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της ομάδας, για να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό γήπεδο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                         τα μέλη

           Υπογραφή                                        Υπογραφές                     

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                              Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 3/2013

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάρτης για συντήρηση και επισκευή της περίφραξης του Συλλόγου».

                                                                       

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το τρίτο (3ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, την υπ’ αριθμ. 944/22-01-2013 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σάρτης «Η Αφησιά», σύμφωνα με την οποία αιτούνται την επισκευή της περίφραξης καθώς και την αντικατάσταση των κάγκελων που βρίσκονται στην περίφραξη του παλιού Δημοτικού Σχολείου Σάρτης, το οποίο από το έτος 2000 έχει παραχωρηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο, καθώς θέτουν σε κίνδυνο τους επισκέπτες και τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα

            Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει η επισκευή της περίφραξης, στον αύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Σάρτης, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                             τα μέλη

          Υπογραφή                                            Υπογραφές                  

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                 Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 2/2013

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Οικονομική ενίσχυση στη Σιδερά Ευγενία, λόγω απορίας».

                                                                       

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το δεύτερο (2ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι, θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης την υπ’ αριθμ. 489/22-11-2012 αίτηση της Σιδερά Ευγενίας, η οποία ζητάει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, λόγω απορίας και πολλών  προβλημάτων υγείας της ίδιας και του γιου της, ο οποίος δεν μπορεί να εργαστεί, καθώς έχει πολλά προβλήματα υγείας.  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω αίτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

 

            Να δοθεί οικονομική ενίσχυση 2.000,00 ευρώ στη Σιδερά Ευγενία, λόγω απορίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για την τελική λήψη απόφασης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

       

        Ο Πρόεδρος                                                  τα μέλη

         Υπογραφή                                                 Υπογραφές               

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                       Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                 Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 1/2013

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Παραχώρηση 60τ.μ. χώρο στους κυνηγούς για κατασκευή ξύλινης καλύβας στην θέση «Παλιουριά» κοντά στην «Ποτίστρα  ».

                                                                       

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι είναι καλό να παραχωρηθεί χώρος για την κατασκευή μιας ξύλινης καλύβας, για την εξυπηρέτηση των κυνηγών. Συγκεκριμένα προτείνει να γίνει αυτή η καλύβα στη θέση «Παλιουριά» κοντά στην «Ποτίστρα» και θεωρεί ότι 60 τ.μ. είναι αρκετά.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις προτάσεις  του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            Να παραχωρηθούν 60τ.μ. στη θέση «Παλιουριά» κοντά στη «Ποτίστρα», ώστε να κατασκευαστεί μία ξύλινης καλύβα, για την εξυπηρέτηση των κυνηγών.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                     τα μέλη

         Υπογραφή                                                     Υπογραφές                   

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                 Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 01-12-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο η και ώρα 12:00, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 491/26-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης          

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 22/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013 ».

 

 

Θέμα 3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

        Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το υπ αριθ 05/16542/27-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με θέμα περί εντάξεως στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2013.

.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            1. Την ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013.

            2. Αποδέχεται την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402 /1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMI-FINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3 %) καθώς και σε ποσοστό 2 % επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών.

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

              Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

               Υπογραφή                                                           Υπογραφές                   

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο η και ώρα 12:00, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 474/05-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

           

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε o παραλίκας Θεοδόσιος   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης 21/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

<<Αιτήσεις πολιτών>>

 

         Θέμα: 3ο             

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            1.Την υπ αριθ 472/05-11-2012 αίτηση του Σκουλή Σταύρου του Δημητρίου   με την οποία ζητάει να μην χρεώνεται ύδρευση καθώς και να διαγραφούν χρέη από ύδρευση διότι σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας του έγινε Δημοτική γεώτρηση  .

             

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Για την αίτηση του Σκουλή Σταύρου του Δημητρίου να μην χρεώνεται ύδρευση καθώς και να διαγραφούν τα χρέη από ύδρευση του ανωτέρω και αποστέλλει την αίτηση αυτή στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για την τελική λήψη απόφασης και την διαγραφή του χρέους .         

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

       Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                    

 

Ακριβές απόσπασμα

                                             Ο Πρόεδρος

 

 

                                  

                                     Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 474/5-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  Δήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας κος Τζίτζιος Ιωάννης 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 20/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Ανταλλαγή τμήματος του 169 οικοπέδου ιδιοκτησίας Παπαζαχαρία Αρίστου με το 438 και 439 Δημοτικά οικόπεδα  που βρίσκονται στην  Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  ».

                                                                       

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα αναφέρει ότι είναι καλό το υπ αριθ 169 οικόπεδο να ανταλλαχθεί με τα 438 και 439 Δημοτικά οικόπεδα διότι  ο χώρος διευκολύνει την τοπική Κοινότητα ώστε να δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ και θέσεις πρασίνου στο κέντρο του χωριού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των τουριστών κατά τους θερινούς μήνες ..

            Θέτει υπόψη του Τοπικού συμβουλίου τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών από τις οποίες φαίνεται ότι Δήμος μας έχει οικονομικό όφελος λόγω των αντικειμενικών αξιών και των τετραγωνικών μέτρων  των ανταλλασσόμενων οικοπέδων

            Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος μετά τα ανωτέρω συμφωνεί και ο ίδιος για την ανταλλαγή των προαναφερομένων οικοπέδων διότι λόγω του σημείου του συγκεκριμένου οικοπέδου το οποίο είναι πλησίον του Γραφείου του  καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης φαίνεται ιδανικό ώστε να δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της Σάρτης για να αποφευχθεί η συμφόρεση ειδικότερα του καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πρόβλημα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις προτάσεις  του Προέδρου και την θέση του Δημάρχου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

            Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  Κοτσάκης Ιορδάνης και η Λαθούρη Καλή ψηφίζουν αρνητικά

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20 /2012

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                               τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές                 

           

 

 

           Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                       Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 47405-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 19/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης   ».

                                                                       

Θέμα:1ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  προτείνει να κατέθεσε Εισήγηση – προτάσεις  του Προέδρου για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Τοπικής Κοινότητα Σάρτης

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις προτάσεις  του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και συγκεκριμένα:

 

1. Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου

2. Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου αυτοκινήτου

3. Κατασκευή ενός Νηπιακού οικήματος  και μίας αίθουσας διδασκαλίας

4. Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων

5. Πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου από Βραχάκια έως οικία Γιαννάκυρη

6. Κατασκευή πάρκινγκ στο Αντλιοστάσιο απέναντι από το Δημοτικό σχολείο και ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση για την ένωση των παραλιακών δρόμων.

7. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων

8. Ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση δρόμου από Ινμαίρ Θεόδωρου έως Μαιστράλι.

9. Κατασκευή αποδυτηρίων για τις ανάγκες του Αθλητικού Ομίλου Σάρτης

10. Κατασκευή μπετόν για στερέωση επικινδύνων φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια λαμπτήρων και γλόμπων για αντικατάσταση κατεστραμμένων.

11. Προμήθεια 100 καλλωπιστικών φωτιστικών για να γίνει αλλαγή των ήδη κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων.

12. Ασφαλτόστρωση δρόμου από τον επαρχιακό δρόμο έως το βιολογικό λόγω ότι δημιουργείται ρύπανση από σκόνη από τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα προς τις γειτονικές Ξενοδοχειακές μονάδες .

13. Συντήρηση βιολογικού Σάρτης .

14 Προμήθεια  και τοποθέτηση φίλτρων ύδρευσης

15. Οριοθέτηση ρεμάτων

16 .Καθαρισμός ρεμάτων 

17.αγορά ακινήτου (πρώην Τελωνείο) για να εγκατασταθεί το ΚΑΠΗ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19 /2012

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                     τα μέλη

          Υπογραφή                                                    Υπογραφές                  

           

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                Ο Πρόεδρος

                                                         

 

 

 

        

                                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο η και ώρα 12:00, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 474/05-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, που αφορά την «εκμίσθωση του κάμπινγκ Αχλάδα » και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης , ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης 18 /2012.

Θέμα: 1ο εκτός ημερήσιας διατάξεως

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Εκμίσθωση του Δημοτικού κάμπινγκ ΑΧΛΑΔΑ».

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης ότι πρέπει να γίνει επαναδημοπράτηση της εκμίσθωσης του Δημοτικού κάμπινγκ Αχλάδα με τους ίδιους όρους που δημοπρατήθηκε το 2010 και αναφέρονται στην υπ αριθ  103/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εφόσον έχουμε έγγραφη γνωμοδότηση θετική από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου μας .  

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Την επαναδημοπράτηση της εκμίσθωσης του Δημοτικού κάμπινγκ ΑΧΛΑΔΑ με τους ίδιους όρους που δημοπρατήθηκε το 2010 εφόσον  έχουμε και  την θετική γνωμοδότηση από τον νομιμό σύμβουλο του Δήμου μας . .          

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

      Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

       Υπογραφές                                                                      Υπογραφές

                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο Πρόεδρος

 

 

                                     

 

                                      Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 28 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Κυριακή και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 454/25-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή             

2. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 17/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Aποκατάσταση δρόμου από θέση κατοικία Ταουσάνη μέχρι αποστακτήριο στέμφυλων Μανασάκη λόγω καθίζησης  του δρόμου  ».

 

Θέμα: 4ο                                                                      

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (4ο) θέμα  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Από θέση οικίας Ταουσάνη μέχρι αποστακτήριο Μανασάκη έχει γίνει καθίζηση του δρόμου και των φρεατίων και εγκυμονεί κινδύνους για ζημιές στα αυτοκίνητα καθώς και τροχαία ατυχήματα γι’ αυτό πρέπει να προωθηθεί η απόφαση αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για την αποκατάσταση του δρόμου . 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (αποφάσεις-μελέτη κ.λ.π) έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά στο δρόμο  για την αποφυγή τροχαίων και άλλων ατυχημάτων κινδύνων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

  

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφές                                                                    Υπογραφές

                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

 

                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 28 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Κυριακή και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 454/25-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή             

2. Κωτσάκης Ιορδάνης

 

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός Απόφασης 16/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         « Αίτηση της Μουστάκη Ευτυχίας του Βασιλείου με την οποία ζητάει την ορθή εφαρμογή του ορίου σε αγρόκτημά της με Κοινοτική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

 

Θέμα: 3ο          

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            Την υπ αριθ 447/23-10-2012 αίτηση της Μουστάκη Ευτυχίας του Βασιλείου μαζί με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικά αποσπάσματα σύμφωνα με τα οποία προκύπτει μια διαφορά του υπ αριθ 796  αγροτεμαχίου της με την Κοινοτική έκταση γι αυτό πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά ώστε να επιλυθεί η διαφορά και να γίνει ορθή εφαρμογή του ορίου του αγροκτήματός  της με την Κοινοτική έκταση . 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Γνωμοδοτώντας  θετικά να γίνει επίλυση της διαφοράς του ορίου του αγροκτήματος της Μουστάκη Ευτυχίας με Κοινοτική έκταση, και η θετική γνωμοδότηση να προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη  απόφασης  .

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

      Υπογραφές                                                         Υπογραφές

                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                            Τσελεπής Αρ.Ανέστης
ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 28 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Κυριακή και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 454/25-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή             

2. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 15/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Καθαρισμός ρεμάτων  στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

Θέμα: 2ο          

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Λόγω των φερτών υλικών και της άμμου έχουν μειωθεί οι κοίτες των ρεμάτων και επειδή έχουμε επανειλημμένως  προβλήματα  από τις πλημμύρες κατόπιν μεγάλης νεροποντής γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να καθαριστούν οι κοίτες των ρεμάτων  με μηχανήματα και εργάτες για να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

 

Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες , ώστε να καθαριστούν τα ρέματα α) το ρέμα στην θάση «Άγιος Παύλος» και β) το ρέμα στη θέση Δημοτικό Σχολείο, για την αποφυγή κινδύνων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

    Υπογραφές                                                                Υπογραφές

                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

                                

 

                                            Τσελεπής Αρ.Ανέστης
ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 28 Οκτωβρίου 2012 ημέρα τις εβδομάδος Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 454/25-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή             

2. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 14  /2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         « Πρόταση για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

 

Θέμα:1ο

 

           

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης  το υπ αριθ 18912/15-10-2012 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας καθώς και το άρθρο 83 παρ.1γ και το άρθρο 84 παρ.2α του Ν3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–πρόγραμμα Καλλικράτης  με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας   .

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής  Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει :

            Τον χώρο απέναντι από το γήπεδο για την λειτουργία εμποροπανήγυρις για το τριήμερο 14-15-16 Αυγούστου  .

            Τον χώρο  μπροστά και απέναντι από το  Δημοτικό σχολείο (στην αλάνα) μόνο για πώληση παραδοσικών προιόντων (καλαμπόκι-μαλλί της γριάς) όχι για εγκατάσταση πάγκων για πώληση ειδών λαiκής τέχνης (μπιζού-ασημικά κ.λ.π).

            Τον  αύλειο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου για την λειτουργία εμποροπανήγυρις για το τριήμερο 14-15-16 Αυγούστου  .  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

         

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                    

 


Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

                               

                                Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 02-10-2012 ημέρα τις εβδομάδος τετάρτη και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 364/27-09-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         ουδείς

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

                   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 13/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

<<Αιτήσεις πολιτών>>

 

         Θέμα: 1ο             

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            1.Την υπ αριθ 255/12-09-2012 αίτηση του Κανενέ Μενέλαου του Νικολάου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση Κοινοτικού κτήματος λόγω χρησικτησίας από το 1950 μέχρι σήμερα .

            2.Την υπ αριθ 324/20-09-2012 αίτηση του Ροδοκαλάκη Ευάγγελου με την οποία ζητάει την ενοικίαση της αλάνας απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο για αξιοποίηση-ανάπλαση της έκτασης έτσι ώστε να δημιουργηθεί χώρος αναψυχής για τους τουρίστες που έρχονται και αναχωρούν καθώς να γίνεται στάθμευση των λεωφορείων για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος . 

            3.Την υπ αριθ 210/2607-2012 αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας με την οποία ζητάει την άδεια για να τοποθετήσει δύο χημικές τουαλέτες μπροστά από την Καντίνα της .

. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Για την αίτηση του Κανενέ Μενέλαου του Νικολάου αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι το Κοινοτικό κτήμα είναι με τίτλο και έχει παραχωρηθεί από την πρώην Νομαρχία Χαλκιδικής με απόφαση του πρώην  Νομάρχη καθώς και δηλώθηκε από την πρώην Κοινότητα Σάρτης στο Κτηματολόγιο γι αυτό δεν παραχωρείται .  

            2. Για την αίτηση του Ροδοκαλάκη Ευάγγελου αναβάλλεται το θέμα για επόμενο συμβούλιο εφόσον φέρει ολοκληρωμένη πρόταση με σχέδιο έτσι ώστε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης να έχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

            3.Για την αίτηση της Κρομμύδα Μαρίας αναβάλλεται για επόμενο Συμβούλιο .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη

    Υπογραφές                                                                        Υπογραφές

                                    

 

 

 Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 6/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 18-07-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 197/13-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός απόφασης 12/2012

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Αιτήσεις πολιτών >>.

Θέμα 2ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 200/18-07-2012 αίτηση της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2.      Την υπ’ αριθμ. 190/06-07-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεχτής του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

3.      Την υπ’ αριθμ. 188/03-07-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

4.      Την υπ’ αριθμ. 180/29-06-2012 αίτηση της Αναστασίας Σκουλή του Ευαγγέλου  η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

5.      Την υπ’ αριθμ. 179/28-06-2012 αίτηση της ZAMIRA SORRA του STEFAN  με την  οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μελιού .

6.      Την υπ’ αριθμ. 177/15-06-2012 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

7.      Την υπ’ αριθμ. 192/09-07-2012 αίτηση του Μπατζίνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για πώληση Καίσια και ελιές .

8.      Την υπ’ αριθμ. 182/02-07-2012 αίτηση της Αλεξάνδρας Τσιμήκα του Τηλέμαχου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO.

9.      Την υπ’ αριθμ. 476/04-07-2012 αίτηση του Τσελίκα Αθανάσιου του Χρήστου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO.

10.  Την υπ’ αριθμ. 194/11-07-2012 αίτηση του Μελίσση Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την ενοικίαση του καταστήματος στο πρώην κάμπινγκ <<Αχλάδα>>.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής :

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Για την υπ’ αριθμ. 200/18-07-2012 αίτηση της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            2. Για την  υπ’ αριθμ. 190/06-07-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεχτής του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά , θετικά μόνο μπροστά στο Δημοτικό σχολείο όπως έχει ζητήσει με προηγούμενη αίτησή της .

            3. Για την υπ’ αριθμ. 188/03-07-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά, θετικά μόνο μπροστά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Καραχάλιου Αθανάσιου ή μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο, όπως έχει ζητήσει με προηγούμενη αίτησή της.

            4. Για την υπ’ αριθμ. 180/29-06-2012 αίτηση της Σκουλή Αναστασίας του Ευαγγέλου η οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            5. Για την υπ’ αριθμ. 179/28-06-2012 αίτηση της ZAMIRA SORRA του STEFAN  με την  οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μελιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

            6. Για την υπ’ αριθμ. 177/15-06-2012 αίτηση του Βαμμένου Ιωάννη του Γεωργίου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά  .

            7. Για την υπ’ αριθμ. 192/09-07-2012 αίτηση του Μπατζίνη Κωνσταντίνου του Αποστόλου ο οποίος ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για πώληση Καίσια και ελιές, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            8. Για την υπ’ αριθμ. 182/02-07-2012 αίτηση της Αλεξάνδρας Τσιμήκα του Τηλέμαχου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            9. Για την υπ’ αριθμ. 476/04-07-2012 αίτηση του Τσελίκα Αθανάσιου του Χρήστου  με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ  για πάγκο με  XENA-TATOO, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            10. Για την υπ’ αριθμ. 194/11-07-2012 αίτηση του Μελίσση Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την ενοικίαση του παλαιού καταστήματος στο λιμάνι  στην Αχλάδα .αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά.

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12 /2012

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                                Τα μέλη

        Υπογραφή                                                               Υπογραφές                     

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                        

                                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης
ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 6/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 18-07-2012ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 197/13-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 11/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2011 κανονιστικής απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου ».

           

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 20/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου και ζητάει να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως προς το δεύτερο σκέλος της ανωτέρω απόφασης, για τη συμπλήρωση δύο νέων χώρων για την τοποθέτηση πάγκων για πώληση καλαμποκιών.     

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί το δεύτερο σκέλος της υπ’ αριθμ. 20/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και συμπληρώνει, ότι προτείνει να επιτραπεί, η δημιουργία δύο νέων χώρων, για την εγκατάσταση πάγκων για την πώληση καλαμποκιών: α) στο πεζοδρόμιο, μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, του Παραλίκα Νικόλαου και β) στο πεζοδρόμιο, μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, του Καραχάλιου Αθανασίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 20/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, λόγω αρμοδιότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

   Ο Πρόεδρος                                                                      Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                      Υπογραφές          

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                 Ο Πρόεδρος

 

                

 

 

           

                         Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 11-06-2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 165/01-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.

Αριθμός απόφασης 10/2012

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Υπόδειξη χώρων υποδοχής ελαιολυμάτων στα όρια της τοπικής Κοινότητας Σάρτης >>.

 

Θέμα 3ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ. 8143/16-05-2012 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας για να υποδειχθούν χώροι υποδοχής ελαιολυμάτων  στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

            Ότι δεν υπάρχουν χώροι υποδοχής ελαιολυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης  του Δήμου Σιθωνίας . 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 /2012

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

    Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                        Υπογραφές          

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                    Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                       Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 5/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 11-06-2012ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 165/01-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 9/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ανταλλαγή των υπ αριθ 169-212-227-364 ιδιωτικών οικοπέδων που βρίσκονται στην  Τοπική Κοινότητα Σάρτης με Δημοτικά οικόπεδα » .

Θέμα 2ο

            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διάταξης,  θέτει υπόψη τις προτάσεις των ιδιωτών για την ανταλλαγή των οικοπέδων τους με Δημοτικά οικόπεδα για την λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος  προς συζήτηση και λήψη απόφασης .

Ο Πρόεδρος έπειτα από μελέτη των προτάσεων των ενδιαφερομένων ψηφίζει αρνητικά διότι τα οικόπεδα των ιδιωτών έχουν μικρότερη χρηματική αξία με την αξία των Δημοτικών οικοπέδων και  η ανταλλαγή των οικοπέδων δεν είναι συμφέρουσα για την Τοπική Κοινότητα. .

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά διότι η ανταλλαγή των οικοπέδων δεν είναι συμφέρουσα προς την Τοπική Κοινότητα

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Υπογραφή                                                             Υπογραφές                     

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 4/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 11-06-2012ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 165/01-06-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 8/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 167/06-06-2012 αίτηση του Γιώβου Γεωργίου του Δημητρίου  ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 70 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2.      Την υπ’ αριθμ. 168/06-06-2012 αίτηση της Κωνσταντίας Ανδριοπούλου του Λάμπρου η οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 80 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά της για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

3.      Την υπ’ αριθμ. 169/06-06-2012 αίτηση της Τσελεπή Αναστασίας του Ηλία  η οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τμ μπροστά στο κατάστημά της για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση λουκουμάδων .

4.      Την υπ’ αριθμ. 173/06-06-201212 αίτηση του Θυμιατή Παύλου του Ευθυμίου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

5.      Την υπ’ αριθμ. 166/06-06-2012 αίτηση της Καραγιοβάκη Δέσποινας του Χαράλαμπου με την οποία ζητάει 2 τμ επί της πλατείας για κατασκευή πλεχτών πλεξίδων στα μαλλιά.

6.      Την υπ’ αριθμ. 156/22-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου Ταξιφώτη του Τριανταφύλλου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

7.       Την υπ’ αριθμ. 157/22-05-2012 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30τμ αιγιαλού και παραλίας ανάμεσα στην πιτσαρία RELAX-ΚΙΒΩΤΟ για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

8.      Την υπ’ αριθμ. 160/22-05-2012 αίτηση του Χρυσογονίδη Χρήστου του Νικολάου    με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

9.      Την υπ’ αριθμ. 172/06-06-2012 αίτηση της Γεωργιάδου Νεκταρίας του Αναστασίου     με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ μπροστά στο κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

10.  Την υπ’ αριθμ. 159/22-05-2012 αίτηση της Λουκάκη Θωμαής του Παναγιώτη με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά της  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

11.  Την υπ’ αριθμ. 158/22-05-2012 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

12.  Την υπ’ αριθμ. 161/22-05-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας , η οποία ζητάει 2 τμ στην γωνία των ενοικιαζόμενων δωματίων του κου Καραχάλιου ή μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την εγκατάσταση πάγκου για την  πώληση καλαμποκιών  .

13.  Την υπ’ αριθμ. 164/01-06-2012  αίτηση της Χαλκιά Σταματίας του Κωνσναντίνου η οποία ζητάει 2 τμ για εγκατάσταση σταθερού πάγκου για πώληση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης .

14.  Την υπ’ αριθμ. 142/14-05-2012 αίτηση της Σαμιωτάκη Ελένης του Εμμανουήλ η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά της αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

15.  Την υπ’ αριθμ. 141/14-05-2012 αίτηση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη του Παύλου  ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 270τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

16.  Την υπ’ αριθμ. 138/14-05-2012 αίτηση του Τσαμούρη Παναγιώτη του Λεοντίου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 90τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

17.  Την υπ’ αριθμ. 137/11-05-2012 αίτηση της Σπανού Γεωργίας του Πανταζή η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ μπροστά στο κατάστημά της στη θέση <<Ψιλές αμμούδες>> αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

18.  Την από 15-05-2012 αίτηση του Καρανίκα Γεωργίου του Νικολάου ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση  Δημοτικού χώρου 100τμ και 288τμ αιγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες  .

19.  Την 144/14-05-2012  αίτηση του Τουτσάρη Χρήστου του Κωνσταντίνου  ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση 388 τμ  αιγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. 

20.  Την υπ’ αριθμ. 124/30-04-2012 αίτηση του Θεόδωρου Ολιτσόπουλου του Νικολάου  με την οποία ζητάει  50τμ αιγιαλού και παραλίας απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη για εκμετάλλευση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

21.  Την υπ’ αριθμ. 123/30-04-2012 αίτηση του Άγγελου Βασιλειάδη του Δημοσθένη ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30τμ μπροστά στο κατάστημά του για την τοποθέτηση στολών κατάδυσης 

22.  Την από 26-04-2012 αίτηση του TALL COM με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2τμ μπροστά στο φούρνο του Πατσάλα Νικόλαου για την πώληση ξύλινων γλυπτών  παραδοσιακών αντικειμένων από την Αφρική.

23.   Την υπ’ αριθμ. 125/02-05-2012 αίτηση του Στυλιανού Παπαδόπουλου του Σταύρου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας <<στη θέση παραλία μικρής Αχλάδας>>  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

24.  Την υπ’ αριθμ. 149/18-05-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ , ο οποίος ζητάει την παραχώρηση νερού και ρεύματος για τις ανάγκες της  επιχείρησής του.

25.  Την υπ’ αριθμ. 150/18-05-2012  αίτηση του Κωνσταντίνου Σαββίδη του Σωκράτη ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

26.  Την υπ’ αριθμ. 136/09-05-2012 αίτηση της Φανής Μόσχου η οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ απέναντι από το κατάστημά της για την κατασκευή κιόσκι  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 30 τμ αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. 

27.  Την υπ’ αριθμ. 145/25-01-2012 αίτηση της Σκουλή Αναστασίας του Ευαγγέλου , η οποία ζητάει 2 τμ στην γωνία των ενοικιαζόμενων δωματίων του Νικολάου Παραλίκα στο πεζοδρόμιο για την  τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών  .

28.   Την υπ’ αριθμ. 132/02-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου Μανώλα του Ιωάννη ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

29.  Την υπ’ αριθμ. 126/02-05-2012 αίτηση του RIVERA NELSON  του FIORENTINO με την οποία ζητάει 4 τμ μπροστά στο Δημοτικό σχολείο για την τοποθέτηση πάγκου για την έκθεση πινάκων ζωγραφικής .

30.  Την υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Διαλεχτής Γιαννάκυρη του Νικολάου, η οποία ζητάει 2 τμ απέναντι ή  μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών .

31.  Για την υπ’ αριθμ. 127/02-05-2012 αίτηση της Σαμαρά Στέλλας του Εμμανουήλ η οποία ζητάει 20 τμ στη θέση απέναντι από την οικία του Γιαννάκυρη στην πλατεία για την εγκατάσταση Λούνα παρκ.

32.  Την υπ’ αριθμ. 163/22-05-2012 αίτηση του Σιάντση Γεωργίου του Αλεξάνδρου  ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

33.  Για την υπ’ αριθμ. 170/06-06-2012 αίτηση του Ευάγγελου Τσελεπή του Ηλία ο οποίος ζητάει 10 τμ πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημά του για την ανάπτυξη σκαλιέρων .

34.  Για την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Φώτιου Κοτρώνη του Παναγιώτη ο οποίος ζητάει 2 τμ στη θέση δίπλα από το κατάστημα της Λαϊκής τέχνης του Καμπούρη Φώτιου για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μαλλί της γριάς

35.  Για την υπ’ αριθμ. 171/06-06-2012 αίτηση των Αφοι Δήμου ΟΕ με την  οποία ζητούν 5 τμ στο πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημά τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  .

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής :

            1. Για την υπ’ αριθμ. 167/06-06-2012 αίτηση του Γιώβου Γεωργίου του Δημητρίου  ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 70 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            2.Για την υπ’ αριθμ. 168/06-06-2012 αίτηση της Κωνσταντίας Ανδριοπούλου του Λάμπρου η οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 80 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά της για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            3. Για την υπ’ αριθμ. 169/06-06-2012 αίτηση της Τσελεπή Αναστασίας του Ηλία  η οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τμ μπροστά στο κατάστημά της αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση λουκουμάδων .

            4.Για την υπ’ αριθμ. 173/06-06-201212 αίτηση του Θυμιατή Παύλου του Ευθυμίου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            5. Για την υπ’ αριθμ. 166/06-06-2012 αίτηση της Καραγιοβάκη Δέσποινας του Χαράλαμπου με την οποία ζητάει 2 τμ  για κατασκευή πλεχτών πλεξίδων στα μαλλιά αποφασίζετε ομόφωνα θετικά μόνο σε θέση μπροστά ή απέναντι στο Δημοτικό σχολείο.

            6.Για την υπ’ αριθμ. 156/22-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου Ταξιφώτη του Τριανταφύλλου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 120τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            7. Για την υπ’ αριθμ. 157/22-05-2012 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30τμ αιγιαλού και παραλίας ανάμεσα στην πιτσαρία RELAX-ΚΙΒΩΤΟ για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι ο αιγιαλός και η παραλία  δίνετε μόνο κατόπιν  δημοπρασίας εφόσον το επιθυμεί το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης όταν δεν υπάρχει κατάστημα στον όμορο Δημοτικό χώρο.          

            8. Για την υπ’ αριθμ. 160/22-05-2012 αίτηση του Χρυσογονίδη Χρήστου του Νικολάου    με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            9.Για την  υπ’ αριθμ. 172/06-06-2012 αίτηση της Γεωργιάδου Νεκταρίας του Αναστασίου  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά η παραχώρηση Δημοτικού  χώρου 50τμ μπροστά στο κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

            10. Για την υπ’ αριθμ. 159/22-05-2012 αίτηση της Λουκάκη Θωμαής του Παναγιώτη με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά της  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            11.Για την υπ’ αριθμ. 158/22-05-2012 αίτηση του Τσαλίκη Ιωάννη του Μιχαήλ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας μπροστά στο κατάστημά του  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            12. Για την υπ’ αριθμ. 161/22-05-2012 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας , η οποία ζητάει 2 τμ στην γωνία των ενοικιαζόμενων δωματίων του κου Καραχάλιου ή μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την εγκατάσταση πάγκου για την  πώληση καλαμποκιών  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά σε θέση μόνο σε χώρο που θα της υποδειχθεί μπροστά η απέναντι από το Δημοτικό σχολείο Σάρτης και όχι σε άλλη θέση . .

            13. Για την υπ’ αριθμ. 164/01-06-2012  αίτηση της Χαλκιά Σταματίας του Κωνσναντίνου η οποία ζητάει 2 τμ για εγκατάσταση σταθερού πάγκου για πώληση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι λειτουργούν στη Σάρτη ομοειδή καταστήματα .

            14. Για την υπ’ αριθμ. 142/14-05-2012 αίτηση της Σαμιωτάκη Ελένης του Εμμανουήλ η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά της αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

 

.           15. Για την υπ’ αριθμ. 141/14-05-2012 αίτηση του Κωνσταντίνου Γεωργιάδη του Παύλου  ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 270τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            16 Για την υπ’ αριθμ. 138/14-05-2012 αίτηση του Τσαμούρη Παναγιώτη του Λεοντίου ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 90τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            17.Για την υπ’ αριθμ. 137/11-05-2012 αίτηση της Σπανού Γεωργίας του Πανταζή η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ μπροστά στο κατάστημά της στη θέση <<Ψιλές αμμούδες>> αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            18. Για την από 15-05-2012 αίτηση του Καρανίκα Γεωργίου του Νικολάου ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση  Δημοτικού χώρου 100τμ και 288τμ αιγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            19. Για την 144/14-05-2012  αίτηση του Τουτσάρη Χρήστου του Κωνσταντίνου  ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση 388 τμ  αιγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            20. Για την υπ’ αριθμ. 124/30-04-2012 αίτηση του Θεόδωρου Ολιτσόπουλου του Νικολάου  με την οποία ζητάει  50τμ αιγιαλού και παραλίας απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη για εκμετάλλευση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο για διευκρινιστεί τι ακριβώς θέλει να κάνει.

            21.Για την υπ’ αριθμ. 123/30-04-2012 αίτηση του Άγγελου Βασιλειάδη του Δημοσθένη ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 30τμ μπροστά στο κατάστημά του για την τοποθέτηση στολών κατάδυσης αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει  με τον εκμισθωτή του (αν έχει επιτρέψει στον διπλανό εκμεταλλευτή να κατασκευάσει κιόσκι στο δικό του όμορο χώρο). 

            22. Για την από 26-04-2012 αίτηση του TALL COM με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2τμ μπροστά στο φούρνο του Πατσάλα Νικόλαου για την πώληση ξύλινων γλυπτών  παραδοσιακών αντικειμένων από την Αφρική αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι υπάρχουν ομοειδή καταστήματα που πωλούν είδη δώρων .

            23.Για την υπ’ αριθμ. 125/02-05-2012 αίτηση του Στυλιανού Παπαδόπουλου του Σταύρου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100 τμ αιγιαλού και παραλίας <<στη θέση παραλία μικρής Αχλάδας>>  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι δεν υπάρχει κατάστημα και ο αιγιαλός και η παραλία  δίνετε μόνο κατόπιν δημοπρασίας εφόσον το επιθυμεί το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  .          

            24. Για την υπ’ αριθμ. 149/18-05-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ , ο οποίος ζητάει την παραχώρηση νερού και ρεύματος για τις ανάγκες της  επιχείρησής του, αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

            25. Για την υπ’ αριθμ. 150/18-05-2012  αίτηση του Κωνσταντίνου Σαββίδη του Σωκράτη ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            26.Για την υπ’ αριθμ. 136/09-05-2012 αίτηση της Φανής Μόσχου η οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50τμ απέναντι από το κατάστημά της για την κατασκευή κιόσκι  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 30 τμ αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .αποφασίζετε ομόφωνα η παραχώρηση των 50 τμ   για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων  και όχι η κατασκευή  κιόσκι καθώς και για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι το κατάστημα δεν είναι όμορο με τον αιγιαλό και την  παραλία και η διαδικασία για την παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας  γίνεται κατόπιν δημοπρασίας .

            27. Για την  υπ’ αριθμ. 145/25-01-2012 αίτηση της Σκουλή Αναστασίας του Ευαγγέλου, η οποία ζητάει 2 τμ στην γωνία των ενοικιαζόμενων δωματίων του Νικολάου Παραλίκα στο πεζοδρόμιο για την  τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά σε θέση μόνο σε χώρο που θα της υποδειχθεί μπροστά η απέναντι από το Δημοτικό σχολείο Σάρτης και όχι στη θέση που ζητάει παραπάνω.

            28.Για την υπ’ αριθμ. 132/02-05-2012  αίτηση του Αθανάσιου Μανώλα του Ιωάννη ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            29. Για την υπ’ αριθμ. 126/02-05-2012 αίτηση του RIVERA NELSON  του FIORENTINO με την οποία ζητάει 4 τμ μπροστά στο Δημοτικό σχολείο για την τοποθέτηση πάγκου για την έκθεση πινάκων ζωγραφικής αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι υπάρχουν ομοειδή καταστήματα που πωλούν είδη δώρων και πίνακες ζωγραφικής

            30. Για την  υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Διαλεχτής Γιαννάκυρη του Νικολάου, η οποία ζητάει 2 τμ απέναντι ή  μπροστά στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών            αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  μπροστά η απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο σε θέση πού θα της υποδειχθεί από Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σάρτης.

31.              Για την  υπ’ αριθμ. 127/02-05-2012 αίτηση της Σαμαρά Στέλλας του Εμμανουήλ η οποία ζητάει 20 τμ στη θέση απέναντι από την οικία του Γιαννάκυρη στην πλατεία για την εγκατάσταση Λούνα παρκ αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

            32. Για την  υπ’ αριθμ. 163/22-05-2012 αίτηση του Σιάντση Γεωργίου του Αλεξάνδρου  ο  οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 100τμ μπροστά στο κατάστημά του αιγιαλό και παραλία για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

33.Για την υπ’ αριθμ. 170/06-06-2012 αίτηση του Ευάγγελου Τσελεπή του Ηλία ο οποίος ζητάει 10 τμ πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημά του για την ανάπτυξη σκαλιέρων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

34. Για την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Φώτιου Κοτρώνη του Παναγιώτη ο οποίος ζητάει 2 τμ στη θέση δίπλα από το κατάστημα της Λαϊκής τέχνης του Καμπούρη Φώτιου για την εγκατάσταση πάγκου για την πώληση μαλλί της γριάς αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

            35.Για την υπ’ αριθμ. 171/06-06-2012 αίτηση των Αφοι Δήμου ΟΕ με την  οποία ζητούν 5 τμ στο πεζοδρόμιο μπροστά στο κατάστημά τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                           Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη

                            Υπογραφή                                                   Υπογραφές 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 
Τσελεπής Αρ.Ανέστης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 19-04-2012 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/16-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης7/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 3ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το τρίτο(3ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 36/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.      Την υπ’ αριθμ. 120/16-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για εγκατάσταση τροχήλατης Καντίνας

3.      Την υπ’ αριθμ. 119/19-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου με την οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 60 τμ αιγιαλού και παραλίας στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για την ανάπτυξη ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων.

4.      Την υπ’ αριθμ. 115/06-04-2012 αίτηση της Κολόβη Μαγδαληνής του Αθανασίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το μικρό γήπεδο  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, και με την ίδια αίτηση ζητάει 60 τμ αγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των πελατών των θαλασσίων μέσων αναψυχής.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής :

           

                                1ον. Για την υπ’ αριθμ. 3619-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει  50τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            2ον. Για την υπ’ αριθμ. 120/16-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου η  οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>> για εγκατάσταση τροχήλατης Καντίνας αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            3ον. Για την υπ’ αριθμ. 119/19-04-2012 αίτηση της Κρομύδα Μαρίας του Δημητρίου με την οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 60 τμ αιγιαλού και παραλίας στη θέση <<Πορτοκάλι-Καβουρότρυπες>>για την ανάπτυξη ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            4ον.Για την υπ’ αριθμ. 115/06-04-2012 αίτηση της Κολόβη Μαγδαληνής του Αθανασίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το μικρό γήπεδο  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, και με την ίδια αίτηση ζητάει 60 τμ αιγιαλό και παραλία για ανάπτυξη ομπρελών και καθισμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των πελατών των θαλασσίων μέσων αναψυχής  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                     Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

                      Υπογραφή                                                        Υπογραφές

 

 

                     

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 
Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 19-04-2012 ημέρα της εβδομάδος πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/16-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 6/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Πεζοδρόμηση εμπορικού κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης για τις θερινές απογευματινές ώρες αιχμής

           

Αριθμός θέματος: 2ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το δεύτερο(2ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη των μελών του Τοπικού Συμβουλίου το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται κάθε θερινή σαιζόν  με την έντονη παρά την οδό στάθμευση οχημάτων σε αρκετούς δρόμους του βασικού δικτύου και το μικρό πλάτος όσο και η πλήρης κατάληψη των πεζοδρομίων από εμπορεύματα – τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων τα καθιστούν μη προσβάσιμα στους πεζούς με αποτέλεσμα να είναι αναπόφευκτη η εμπλοκή πεζών και οχημάτων έχοντας σαν συνέπεια την δημιουργία ανασφάλειας και δυσχέρειας .

            Έχει συνταχθεί τον 3ο/2010 η 84 Κυκλοφοριακή μελέτη Σάρτης και ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας  να την υλοποιήσει ως προς το παράρτημα 1 χάρτης 3 από τις 7:30-12:00 το βράδυ με το κλείσιμο των δρόμων με μπάρες .

            Το Τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα να γίνει πεζοδρόμηση στο εμπορικό κέντρο Σάρτης κατά τους θερινούς μήνες στις ώρες αιχμής (07:30-12:00) με κλείσιμο των δρόμων με μπάρες σύμφωνα με την 84/2010 Κυκλοφοριακή μελέτη Σάρτης .

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                          Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

                           Υπογραφή                                                Υπογραφές 

 

 

                    

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 
Τσελεπής Αρ.Ανέστης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 19-04-2012 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη    και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/16-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:5/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στη θέση <<ΣΜΗΞΗ>> 

           

Αριθμός θέματος: 1ο

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη των μελών του  Τοπικού Συμβουλίου ότι στη θέση <<ΣΜΗΞΗ>> που βρίσκεται το φράγμα του Κεντρικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης έγιναν μεγάλες  κατολισθήσεις και ογκόλιθοι σκέπασαν το φράγμα και τα μηχανήματα του Δήμου μας δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά , γι αυτό  πρέπει να γίνουν άμεσα  όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την μίσθωση μεγάλων  ερπιστριοφόρων μηχανημάτων διότι το πρόβλημα μας θα μεγαλώσει με την έλλειψη νερού τους θερινούς μήνες .

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης αποφασίζει ομόφωνα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες , για την λύση του προβλήματος .  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                           Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

                            Υπογραφή                                                Υπογραφές

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 28-03-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα 20:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 102/21-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:4/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Αιτήσεις πολιτών».   

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 36/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.      Την υπ’ αριθμ. 35/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας στη Σάρτη απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη Νικολάου για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

3.      Την υπ’ αριθμ. 01/06-02-2012 αίτηση του Λαζαρίδη Χαρίλαου του Πολυχρόνη ζητάει την εκμίσθωση χώρου 25 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Αρμενιστής  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

4.      Την υπ’ αριθμ. 5/2012 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

5.      Την υπ’ αριθμ.40/16-03-2012 αίτηση του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 50 τμ στη θέση <<Αγασματάκι>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

6.      Την υπ’ αριθμ. 11/14-03-2012 αίτηση του Γεωργιάδη Κωνσταντίνου του Παύλου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 270τμ στη θέση μπροστά από το ξενοδοχείο <<ΠΟΝΤΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

7.      Την υπ’ αριθμ.138/13-01-2012 της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου η οποία ζητάει 30 τμ χώρο μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα για να χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

8.       Την υπ’ αριθμ. 39/01-11-2011 αίτηση του Καμπούρη Παναγιώτη του Σταύρου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 20τμ στη θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με την επωνυμία <<ΣΤΑΥΡΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

9.      Την υπ’ αριθμ. 106/28-03-2012 αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού ο οποίος ζητάει 20 τμ χώρο στην στροφή πριν το Πλατανίτσι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  

10.  Την υπ’ αριθμ. 38/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 10 τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το κατάστημα του Γιώβου Γεώργιου για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ.

11.  Την υπ’ αριθμ. 36/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 20 τμ δίπλα από την παιδική χαρά για εκμίσθωση φουσκωτών παιγνίων αναψυχής .

12.  Την υπ’ αριθμ. 8/13-03-2012 του Ιωάννη Λυρατζή του Ελευθερίου με την οποία ζητάει άδεια εγκατάστασης Λούνα παρκ στο οικόπεδο που έχει νοικιάσει από την Φειδάκη Ελευθερία .

13.  Την υπ’ αριθμ. 5713/28-03-2012 αίτηση του Ευάγγελου Ριτζαλέα του Χρήστου με την  οποία ζητάει άδεια παροχής ύδρευσης στο αγροτεμάχιο του στο οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια .

14.  Η υπ’ αριθμ. 428/11-01-2012 αίτηση-διαμαρτυρία πολιτών με την οποία ζητούν να αποξυλωθούν πασαλάκια που βρίσκονται μπροστά στην οικία του Ταουσάνη διότι δημιουργείται πρόβλημα με την διέλευση των αυτοκινήτων προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια  τους καθώς και να τοποθετηθούν ταμπέλες στις οποίες να αριθμούνται οι είσοδοι προς το χωριό πχ Α’ είσοδος – Β’ είσοδος – Γ’ είσοδος .

15.  Την υπ’ αριθμ. 142/23-01-2012 αίτηση του Μιχαήλ Πιντή του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει την διάνοιξη νέου δρόμου όπου υπάρχει κοινοτικό μέρος για την διέλευση αυτοκινήτου του .

16.  Την υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεκτής του Νικολάου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα ου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την πιτσαρία .

17.  Την υπ’ αριθμ. 104/17-03-2012 αίτηση της Ραλλιώ Καφετζάκη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα μου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο

18.  Την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου του Παναγιώτη με την οποία ζητάει 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου για την πώληση μαλλί της γριάς .

19.  Την υπ’ αριθμ. 105/26-03-2012 αίτηση του Συρόπουλου Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την κοπή Πλατάνων κατά μήκος του δρόμου Βουνίδη Στράτου –Πανταζή Μωραίτη λόγω στενότητας του δρόμου προς αποφυγή των ατυχημάτων .

20.  Την υπ’ αριθμ. 100/16-03-2012 αίτηση πολιτών με την οποία ζητούν να γίνουν ενέργειες για την αποξήλωση του περιπτέρου από το κέντρο της πλατείας .

            Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ανά αίτηση τα εξής :

            1ον. Για την υπ’ αριθμ. 36/19-03-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ  με   την οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει αναβολή για επόμενο συμβούλιο προσκομίζοντας συνημμένα σχεδιάγραμμα της θέσης που θα εγκατασταθούν τα  θαλάσσια  μέσα αναψυχής.

            2ον. Για την υπ’ αριθμ. 35/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας στη Σάρτη απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη Νικολάου για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα .

            3ον. Για την υπ’ αριθ. 01/06-02-2012 αίτηση του Λαζαρίδη Χαρίλαου του Πολυχρόνη με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 25 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Αρμενιστής  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            4ον. Για την υπ’ αριθμ. 5/2012 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            5ον.Για την υπ’ αριθμ. 40/16-03-2012 αίτηση του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 50 τμ στη θέση <<Αγασματάκι>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            6ον.Για την υπ’ αριθμ. 11/14-03-2012 αίτηση του Γεωργιάδη Κωνσταντίνου του Παύλου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 270τμ στη θέση μπροστά από το ξενοδοχείο <<ΠΟΝΤΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            7ον .Για την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου η οποία ζητάει 30 τμ χώρο μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα αποφασίζετε ομόφωνα θετικά για την  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

            8ον. Για την υπ’ αριθμ. 39/01-11-2011 αίτηση του Καμπούρη Παναγιώτη του Σταύρου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 20τμ στη θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με την επωνυμία <<ΣΤΑΥΡΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            9ον. Για την υπ’ αριθμ. 106/28-03-2012 αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού ο οποίος ζητάει 20 τμ χώρο στην στροφή πριν το Πλατανίτσι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  

            10ον. Για την υπ’ αριθμ. 38/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 10 τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το κατάστημα του Γιώβου Γεώργιου για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά .

            11ον. Για την υπ’ αριθμ. 36/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 20 τμ δίπλα από την παιδική χαρά για εκμίσθωση φουσκωτών παιγνίων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

            12ον. Για την υπ’ αριθ. 8/13-03-2012 του Ιωάννη Λυρατζή του Ελευθερίου με την οποία ζητάει άδεια εγκατάστασης Λούνα παρκ στο οικόπεδο που έχει νοικιάσει από την Φειδάκη Ελευθερία αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  .

            13ον. Για την υπ’ αριθμ. 5713/28-03-2012 αίτηση του Ευάγγελου Ριτζαλέα του Χρήστου με την  οποία ζητάει άδεια παροχής ύδρευσης στο αγροτεμάχιο του στο οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

            14ον. Για την υπ’ αριθ. 428/11-01-2012 αίτηση-διαμαρτυρία πολιτών με την οποία ζητούν να αποξυλωθούν πασαλάκια που βρίσκονται μπροστά στην οικία του Ταουσάνη διότι δημιουργείται πρόβλημα με την διέλευση των αυτοκινήτων προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια  τους καθώς και να τοποθετηθούν ταμπέλες στις οποίες να αριθμούνται οι είσοδοι προς το χωριό πχ Α’ είσοδος – Β’ είσοδος – Γ’ είσοδος αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι τα πασαλάκια διευκολύνουν και δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και έτσι έχει λυθεί αρκετά τον κυκλοφοριακό πρόβλημα .

            15ον. Για την υπ’ αριθμ. 142/23-01-2012 αίτηση του Μιχαήλ Πιντή του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει την διάνοιξη νέου δρόμου όπου υπάρχει κοινοτικό μέρος για την διέλευση αυτοκινήτου του αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να φέρει ο αιτών τοπογραφικό διάγραμμα και ο Δήμος θα μεριμνήσει να ανοιχτεί ο δρόμος με Δημοτικά σκαπτικά μηχανήματα . .

            16ον.Για την υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεκτής του Νικολάου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα μου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο αναβάλλεται η αίτηση ομόφωνα  για το επόμενο συμβούλιο.

            17ον Για την υπ’ αριθμ. 104/17-03-2012 αίτηση της Ραλλιώ Καφετζάκη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα μου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο αναβάλλεται η αίτηση για το επόμενο συμβούλιο.

            18ον.Για την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου του Παναγιώτη με την οποία ζητάει 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου για την πώληση μαλλί της γριάς αναβάλλεται η αίτηση για το επόμενο συμβούλιο ..

            19ον. Για την υπ’ αριθμ. 105/26-03-2012 αίτηση του Συρόπουλου Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την κοπή Πλατάνων κατά μήκος του δρόμου αποφασίζετε ομόφωνα θετικά εφόσον γίνει έγγραφο προς το Δασαρχείο Χαλκιδικής       20ον. Για την  υπ’ αριθμ.100/16-03-2012 αίτηση πολιτών με την οποία ζητούν να γίνουν ενέργειες για την αποξήλωση του περιπτέρου από το κέντρο της πλατείας .αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά μέχρι να αλλάξει ιδιοκτήτη. .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                       Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη

                        Υπογραφή                                                   Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 2/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

                  Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 18-02-2012, ημέρα Σάββατο   και ώρα 19:00, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/14-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 3/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Περί εντάξεως στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012 ».

 

 

Θέμα 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το υπ’ αριθμ. 05/1541/07-02-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με θέμα περί εντάξεως στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2012.

.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            1. Την ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2012.

            2. Αποδέχεται την πληρωμή εισφοράς δακοκτονίας (Α.Ν 112/1967 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1402 /1983) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της τιμής συγκέντρωσης (παρέμβαση) του κοινού παρθένου ελαιόλαδου ποιοτικής κατηγορίας SEMI-FINE ή CURANTE (οξύτητα 2-3 %) καθώς και σε ποσοστό 2 % επί της τιμολογιακής πώλησης των βρώσιμων ελιών.

 

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                       Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη

                        Υπογραφή                                                   Υπογραφές

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα18-01-2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/13-01-2012 έγγραφ πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος            1. Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:2/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Αιτήσεις πολιτών .

           

Αριθμός θέματος: 2ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 135/09-01-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 20 τμ στο οικόπεδο του Δήμου που βρίσκεται απέναντι από την οικία του Γιαννάκυρη Νικολάου για να τον χρησιμοποιήσω για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.      Την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 αίτηση της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου η οποία ζητάει 30 τμ χώρο μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα για να χρησιμοποιηθούν για αναψυκτήριο.

            Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ανά αίτηση τα εξής :

1ον. Για την υπ’ αριθμ. 135/09-01-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει άδεια Κοινοχρήστου χώρου 20 τμ στο οικόπεδο του Δήμου απέναντι από την  οικία του Γιαννάκυρη Νικολάου για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα  αρνητικά . Του παραχωρείται στο ίδιο σημείο στον αιγιαλό και παραλία 30 τμ για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής  για μία σαιζόν .

2ον. Για την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 αίτηση της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου της παραχωρείται ομόφωνα 30 τμ μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες για την εξυπηρέτηση των πελατών της και όχι κατασκευή Κιόσκι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                    Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

                     Υπογραφή                                                       Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012 Εκτύπωση

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 137/13-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν δύο (2), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος            1. Κωτσάκης Ιορδάνης

2.Λαθούρη Καλή

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:1/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων με σκοπό την δημιουργία χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης.

           

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε: "Όπως γνωρίζετε, η Σάρτη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαχείρισης του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου της θερινής τουριστικής περιόδου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο του οικισμού και ειδικότερα στους δρόμους γύρω από το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Τοπική Κοινότητα Σάρτης.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Δήμος, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων, προέβηκε στη δοκιμαστική μίσθωση δυο γεωτεμαχίων στο κέντρο του οικισμού, τα οποία και χρησιμοποίησε ως χώρους υπαίθριας στάθμευσης. Τα αποτελέσματα του ως άνω εγχειρήματος ήταν εντυπωσιακά. Η κυκλοφορία στους δρόμους γινόταν με ικανοποιητικό ρυθμό, οι δημότες και οι επισκέπτες του οικισμού μπορούσαν με σχετική ευκολία να εξασφαλίσουν μια θέση στάθμευσης και οι πεζοί μπορούσαν με άνεση να περπατήσουν τα άδεια από σταθμευμένα αυτοκίνητα πεζοδρόμια.

Επιπλέον, στις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα στο άρθρο 190 προβλέπεται η δυνατότητα ανταλλαγής δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με τη διαδικασία και της προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 186 του ίδιου νόμου.

Έχοντας λοιπόν υπόψη μου:

α) Τη σοβαρότητα του προαναφερομένου προβλήματος και την ανάγκη άμεσης, αποτελεσματικής και μόνιμης αντιμετώπισης του,

β) Την υφιστάμενη κατάσταση του οικισμού της Σάρτης,

γ) Την έλλειψη δημοτικών χώρων πέριξ του κέντρου του οικισμού,

δ) Την ύπαρξη δημοτικών χώρων σε διάφορες θέσεις του οικισμού,

Προτείνω :

α) Την ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης με τα παρακάτω γεωτεμάχια ή διακεκριμένα τμήματα αυτών (τμήματα γεωτεμαχίων στα οποία υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας):

·      Το υπ’ αριθμ. 169 οικόπεδο του 43 οικοδομικού τετραγώνου (ΚΑΕΚ 490630220001)

·      Το με αριθμό 227 οικόπεδο (ΚΑΕΚ490631111007)

·      Το υπ’ αριθμ. 212 κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ490631112007)

·      Το με αριθμό 364 κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 490631301062)

β) Όποια από τα παραπάνω γεωτεμάχια ή τμήματα αυτών, περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου με την διαδικασία της ανταλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης,  ούτως ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της ανταλλαγής (Άρθρο 186 παρ. 2 Ν.3463/2006).

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη:

1) Την παραπάνω εισήγηση του προέδρου

2) Την έλλειψη χώρων στάθμευσης στο κέντρο του οικισμού της Σάρτης

3) Τα προβλήματα που δημιουργούνται και του κινδύνους που εγκυμονεί ο αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος της τουριστικής περιόδου

4) Τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής

5) Τα υφιστάμενα αδόμητα γεωτεμάχια ιδιωτών, που υπάρχουν στο κέντρο του οικισμού

2) Το άρθρο 190 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την ανταλλαγή δημοτικών οικοπέδων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης με τα παρακάτω γεωτεμάχια ή διακεκριμένα τμήματα αυτών (τμήματα γεωτεμαχίων στα οποία υπάρχει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας):

·      Το υπ’ αριθμ. 169 οικόπεδο του 43 οικοδομικού τετραγώνου (ΚΑΕΚ 490630220001)

·      Το με αριθμό 227 οικόπεδο (ΚΑΕΚ490631111007)

·      Το υπ’ αριθμ. 212 κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ490631112007)

·      Το με αριθμό 364 κληροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 490631301062)

β) Όποια από τα παραπάνω γεωτεμάχια ή τμήματα αυτών, περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου με την διαδικασία της ανταλλαγής, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ως υπαίθριοι χώροι στάθμευσης,  ούτως ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός της ανταλλαγής (Άρθρο 186 παρ. 2 Ν.3463/2006).

γ) Η παρούσα απόφαση να τεθεί προς έγκριση και υλοποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 190 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ/114/Α/08.06.2006: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                Ο Πρόεδρος                                                            Τα μέλη

                 Υπογραφή                                                            Υπογραφές

 

 

                

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Τσελεπής Αρ.Ανέστης 

 

Απόφαση24 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11,/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 127/14.12.2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία(3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος   

2.Λαθούρη Καλή               

3. Κωτσάκης Ιορδάνης          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η Παπακωνσταντίνου Μαρία , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 24/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Αιτήσεις Πολιτών ».

Θέμα: 1ο          

                                                           

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.

            Θέτει υπόψη του τοπικού συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων  :

1.      Την υπ αριθ 121/30.11.2011 αίτηση του Βορινάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει να αλλάξει την τέντα στο κατάστημα του <<Ουζερί>> που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

2.      Την υπ αριθ  123/12.12.2011 αίτηση του Κωνσταντάρα Χρυσόστομου του Θεοδώρου με την οποία ζητάει να καθαριστεί το ρέμα στη θέση <<αγ.Νεκταρίου>> διότι υπάρχουν μπάζα και βάτα και με την πρώτη βροχή θα έχουμε πλημμύρες .

3.      Την υπ αριθ125/13.12.2011 αίτηση της Μόσχου Φανής με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 100 τμ μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

4.      Την υπ αριθ 128/14.12.2011 αίτηση του Νιτζέμπελη Εμμανουήλ του Δημητρίου ο οποίος ζητάει την διακοπή νερού σε αγρόκτημά του και την αποξύλωση του λάστιχου ύδρευσης διότι σε τελευταία βλάβη του δικτύου καταστράφηκε το αγρόκτημά του από σκαπτικά μηχανήματα.

5.      Την υπ αριθ  126/13.12.2011 αίτηση της Ολιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης παροχής ύδρευσης στο αγρόκτημά της .

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

ανά αίτηση τα εξής :

            1.Για την υπ αριθ 121/30.11.2011 αίτηση του Βορινάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου αποφασίζετε ,να γίνει αλλαγή της τέντας στο κατάστημα <<ουζερί>> που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού.

            2.Για την υπ αριθ 123/12.12.2011 αίτηση του Κωνσταντάρα Χρυσόστομου του Θεοδώρου με την οποία ζητάει να καθαριστεί το ρέμα στη θέση <<αγ.Νεκταρίου>> διότι υπάρχουν μπάζα και βάτα αποφασίζετε  να γίνει ο καθαρισμός του ρέματος για την αποφυγή πλημμυρών κατοικιών σε περίπτωση βροχών .

            3. Για την υπ αριθ 125/13.12.2011 αίτηση της Μόσχου Φανής με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 100 τμ μπροστά από το κατάστημά της για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε  αρνητικά διότι από το κτηματολόγιο φαίνεται ότι ο υπαίθριος  χώρος ανήκει στην Κ.Ε.Δ.

            4.Για την υπ αριθ 128/14.12.2011 αίτηση του Νιτζέμπελη Εμμανουήλ του Δημητρίου ο οποίος ζητάει την διακοπή νερού σε αγρόκτημά του και την αποξύλωση του λάστιχου ύδρευσης διότι σε τελευταία βλάβη του δικτύου καταστράφηκε το αγρόκτημά του από σκαπτικά μηχανήματα αποφασίζετε  αρνητικά να μην γίνει διακοπή νερού και να συννενοηθεί με τους γείτονες για την αποξύλωση του λάστιχου ύδρευσης ώστε να γίνει μεταφορά περιμετρικά του κτήματός του .

            5. Για την υπ αριθ 126/13.12.2011 αίτηση της Ολιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει άδεια σύνδεσης παροχής ύδρευσης στο αγρόκτημά της αποφασίζετε θετικά  να δοθεί η παροχή μόνο για χρήση καθαριότητας και όχι για πότισμα .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

          Ο Πρόεδρος                                                        Τα μέλη

           Υπογραφές                                                       Υπογραφές

 

 

 

                                          Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο Πρόεδρος

 

 

                                   

                                             Τσελεπής Αρ.Ανέστης

Απόφαση23 Εκτύπωση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14 Νοεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 08/11/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή              
2. Κωτσάκης Ιορδάνης    
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης 23/2011.
                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ
         «Αιτήσεις Πολιτών ».
Θέμα: 4ο      
                   
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο   (4ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.
      Θέτει υπόψη του τοπικού συμβουλίου την :
1.    Από 01-11-2011 αίτηση της Παραλίκα Ειρήνης του Νικολάου με την οποία ζητάει να συνδεθεί η καινούρια κατοικία της με την αποχέτευση-βιολογικός της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας και θα επιβαρυνθεί όλα τα έξοδα .
    Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
                    αποφασίζει ομόφωνα
Να γίνει σύνδεση της καινούριας κατοικίας της Παραλίκα Ειρήνης του Νικολάου με την αποχέτευση βιολογικός της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας εφόσον επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη
Υπογραφές                                                                               Υπογραφές
                                     Ακριβές απόσπασμα
                                     Ο Πρόεδρος


                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης
           
   
Απόφαση 22 Εκτύπωση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14 Νοεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 08/11/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή              
2. Κωτσάκης Ιορδάνης    
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης 22/2011.
                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ
         « Καθαρισμός περιοχής Αγιασματάκι ».
Θέμα: 3ο      
                   
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.
    Η περιοχή <<Αγιασματάκι>> της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης είναι γεμάτη από αυτοσχέδια κοτέτσια και σκόρπια οικοδομικά υλικά που προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον και  κακή εικόνα ειδκώτερα  προς τους τουρίστες γιαυτό τον λόγο πρέπει να καθαριστεί μέχρι την άνοιξη του 2012 .                           
    Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
                    αποφασίζει ομόφωνα

Να καθαριστεί η περιοχή <<Αγιασματάκι>> την άνοιξη του έτους 2012 για την επερχόμενη  θερινή σαιζόν .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη
Υπογραφές                                                                               Υπογραφές
                                     Ακριβές απόσπασμα
                                     Ο Πρόεδρος


                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης
           
   
Απόφαση 21 Εκτύπωση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14 Νοεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 08/11/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή              
2. Κωτσάκης Ιορδάνης
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 21/2011.
                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Καθαρισμός ρεμάτων  στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

Θέμα: 2ο      
                   
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.
    Λόγω των φερτών υλικών και της άμμου έχουν μειωθεί οι κοίτες των ρεμάτων και επειδή έχουμε επανειλημμένως  προβλήματα  από τις πλημμύρες κατόπιν μεγάλης νεροποντής γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να καθαριστούν οι κοίτες των ρεμάτων  με μηχανήματα και εργάτες για να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος. 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
                    αποφασίζει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες , ώστε να καθαριστούν τα ρέματα   για την αποφυγή κινδύνων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη
Υπογραφές                                                                               Υπογραφές
                                     Ακριβές απόσπασμα
                                     Ο Πρόεδρος


                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης
           
   
Απόφαση 20 Εκτύπωση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 10/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14 Νοεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 08/11/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ. Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα δύο(2)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος         1. Λαθούρη Καλή              
2. Κωτσάκης Ιορδάνης
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 20/2011.
                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Πρόταση για τον καθορισμό θέσεων όπου επιτρέπεται η άσκηση Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης ».

Θέμα:1ο
 
   
      Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.
    Θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Σάρτης  το υπ αριθ 18109/04-11-2011 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Σιθωνίας καθώς και το άρθρο 83 παρ.1γ και το άρθρο 84 παρ.2α του Ν3852/2010-Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης  με το οποίο ζητάει να προταθούν θέσεις όπου θα επιτρέπεται η άσκηση Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μας   .
    Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Τοπικής  Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
                    αποφασίζει ομόφωνα
    Προτείνει :
    Τον χώρο απέναντι από το γήπεδο για την λειτουργία εμποροπανήγυρις για το τριήμερο 14-15-16 Αυγούστου  .
    Τον χώρο  μπροστά και απέναντι από το  Δημοτικό σχολείο (στην αλάνα) μόνο για πώληση παραδοσιακών προϊόντων (καλαμπόκι-μαλλί της γριάς) όχι για εγκατάσταση πάγκων για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης (μπιζού-ασημικά κ.λ.π).
    Τον  αύλειο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου για την λειτουργία εμποροπανήγυρις για το τριήμερο 14-15-16 Αυγούστου  .   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη
Υπογραφές                                                                               Υπογραφές
                                     Ακριβές απόσπασμα
                                     Ο Πρόεδρος


                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης
           
   
Απόφαση 19 Εκτύπωση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10 Οκτωβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 05/10/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος              ουδείς     
2.Λαθούρη Καλή
3. Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 19/2011.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« αιτήσεις πολιτών».

Θέμα:2ο

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Θέτει υπόψη του τοπικού συμβουλίου την :
1.    H υπ αριθμ 16063/04-10-2011 αίτηση του Ιωαννίδη Σπύρου του Σταύρου με την οποία ζητάει να απομακρυνθούν τα μπάζα από το ρέμα καθώς και να γίνει οριοθέτηση του ρέματος διότι θέλει να ανακατασκευάσει την περίφραξή του.
2.    Την υπ αριθ 57/05-09-2011 αίτηση του Καραχάλιου Αθανασίου του Γεωργίου με την οποία ζητάει ότι δεν επιθυμεί την χορήγηση άδειας χρήσης πεζοδρομίου περιμετρικά της οικίας του για οποιαδήποτε χρήση ψησταριάς επειδή ο καπνός της ψησταριάς ενοχλεί τους πελάτες του και είναι αποδέκτης παραπόνων από τους ενοικιαστές του .
3.    Την από 12-08-2011 των Πατσάλα Χρήστου και Βασιλείου με την οποία ζητούν να οριοθετηθεί το ποτάμι που βρίσκεται στην περιοχή Αγ.Παύλος
4.    Την υπ αριθ 12794 από 11-08-2011 αίτηση του Καμπούρη Ευστρατιου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στο κτήμα του το οποίο βρίσκεται στο βουναλάκι για το Μετόχι.
5.    Την υπ αριθ 13688/25-08-2011 αίτηση του Παπαζαχαρία Πέτρου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παρο0χής ύδρευσης στο κτήμα του που βρίσκεται στη θέση Ξηροποτάμου .
6.    Την από 10-10-2011 αίτηση του Τσελεπή Ανέστη με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ,κτήμα του .
7.    Την υπ αριθ 16370 από 10-10-2011 αίτηση της Ουλιτσοπούλου Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο κτήμα της που βρίσκεται προ του κοινοτικού κτήματος
8.    Την από 10-10-2011 αίτηση του Τσαχουρίδη Σωκράτη του Παναγιώτη με την οποία ζητάει να φωτιστεί ο δρόμος μπροστά από το Ξενοδοχείο του με την επωνυμία ΑΖΑLEA
9.    Την υπ αριθ 12568/08-08-2011 αίτηση της Γρηγορίου και Κωνσταντίνου Τσάμη ΑΕ σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών για την αποφυγή λιμναζόντων  υδάτων  μπροστά στα σπίτια τους  .
10.    Την υπ αριθ 12296/02-08-2011 αίτηση της Κρυωνά Ειρήνης του Θωμά με την οποία ζητάει παραχώρηση 60τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά της.
11.    Την υπ αριθ 12297/02-08-2011 αίτηση της Ανδριοπούλου Κωνσταντίας του Λάμπρου με την οποία ζητάει παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 50τν για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες
12.    Την υπ αριθ 12310/02-08-2011 της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 80τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .
13.    Την υπ αριθ 11721/22-07-2011 αίτηση του Ταξιφώτη Τριαντάφυλλου του Αθανασίου με την οποία ζητάει την διάνοιξη χειμάρρου στη θέση Μπακάλη Λάκος που έχουν κλείσει οι ιδιοκτήτες
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου


Αποφασίζει ομόφωνα ανά αίτηση τα εξής

1. Για την υπ αριθμ 16063/04-10-2011 αίτηση του Ιωαννίδη Σπύρου του Σταύρου με την οποία ζητάει να απομακρυνθούν τα μπάζα από το ρέμα καθώς και να γίνει οριοθέτηση του ρέματος διότι θέλει να ανακατασκευάσει την περίφραξή του αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει οριοθέτηση του ρέματος (έχει μπεί και στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012)
2.Για την αίτηση του Καραχάλιου Αθανάσιου του Γεωργίου αποφασίζετε ομόφωνα να αναβληθεί για το επόμενο συμβούλιο ,
3.Γιατ την από 12-08-2011 των Πατσάλα Χρήστου και Βασιλείου με την οποία ζητούν να οριοθετηθεί το ποτάμι που βρίσκεται στην περιοχή Αγ.Παύλος απόφασίζετε  ομόφωνα να γίνει οριοθέτηση (έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012)
4.Για την υπ αριθ 12794 από 11-08-2011 αίτηση του Καμπούρη Ευστρατιου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στο κτήμα του το οποίο βρίσκεται στο βουναλάκι για το Μετόχι. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
5  Για την υπ αριθ 13688/25-08-2011 αίτηση του Παπαζαχαρία Πέτρου του Γεωργίου με την οποία ζητάει χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στο κτήμα του που βρίσκεται στη θέση Ξηροποτάμου αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
5    Για την από 10-10-2011 αίτηση του Τσελεπή Ανέστη με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ,κτήμα του αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
6    Για την υπ αριθ 16370 από 10-10-2011 αίτηση της Ουλιτσοπούλας Αικατερίνης του Θεοδώρου με την οποία ζητάει χορήγηση παροχής ύδρευσης στο κτήμα της που βρίσκεται προ του κοινοτικού κτήματος να επανέλθει με νέα αίτηση για να μα διευκρινήσει αν κατοικεί στο κτήμα αυτό η αν έχει ζώα
7     Για την από 10-10-2011 αίτηση του Τσαχουρίδη Σωκράτη του Παναγιώτη με την οποία ζητάει να φωτιστεί ο δρόμος μπροστά από το Ξενοδοχείο του με την επωνυμία ΑΖΑLEA αποφασίζετε ομόφωνα θετικά (έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα)
8    Για την υπ αριθ 12568/08-08-2011 αίτηση της Γρηγορίου και Κωνσταντίνου Τσάμη ΑΕ σχετικά με την προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών για την αποφυγή λιμναζόντων  υδάτων  μπροστά στα σπίτια τους αποφασίζετε ομόφωνα έχει μπει στο τεχνικό πρόγραμμα .
9    Για την υπ αριθ 12296/02-08-2011 αίτηση της Κρυωνά Ειρήνης του Θωμά με την οποία ζητάει παραχώρηση 60τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες μπροστά στο κατάστημά της αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
10    Για την υπ αριθ 12297/02-08-2011 αίτηση της Ανδριοπούλου Κωνσταντίας του Λάμπρου με την οποία ζητάει παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 50τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
11    Για την υπ αριθ 12310/02-08-2011 της Κατσίκη Διαμάντως του Αθανασίου την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 80τμ για ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά
12    Την υπ αριθ 11721/22-07-2011 αίτηση του Ταξιφώτη Τριαντάφυλλου του Αθανασίου με την οποία ζητάει την διάνοιξη χειμάρρου στη θέση Μπακάλη Λάκος που έχουν κλείσει οι ιδιοκτήτες αποφασίζετε ομόφωνα να καλέσουμε και τον ιδιοκτήτη του γειτονικού κτήματος για να βρεθεί μεταξύ αυτών λύση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19 /2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφές    Υπογραφή       
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Αποφαση 18 Εκτύπωση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10 Οκτωβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 05/10/2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος              ουδείς     
2.Λαθούρη Καλή
3. Κωτσάκης Ιορδάνης
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 18/2011.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης έτους 2012».

Θέμα:1ο
 
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
  προτείνει να κατέθεσε Εισήγηση – προτάσεις  του Προέδρου για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Τοπικής Κοινότητα Σάρτης
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις προτάσεις  του Προέδρου
Αποφασίζει ομόφωνα

Την κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και συγκεκριμένα:

1. Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου
2. Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου αυτοκινήτου
3. Κατασκευή ενός Νηπιαγωγείου και μίας αίθουσας διδασκαλίας
4. Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων
5. Πεζοδρόμηση παραλιακού δρόμου από Βραχάκια έως οικία Γιαννάκυρη
6. Κατασκευή πάρκινγκ στο Αντλιοστάσιο απέναντι από το Δημοτικό σχολείο και ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση για την ένωση των παραλιακών δρόμων.
7. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
8. Ασφαλτόστρωση και κρασπέδωση δρόμου από Ινμαίρ Θεόδωρου έως Μαιστράλι.
9. Κατασκευή αποδυτηρίων για τις ανάγκες του Αθλητικού Ομίλου Σάρτης
10. Κατασκευή μπετόν για στερέωση επικινδύνων φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια λαμπτήρων και γλόμπων για αντικατάσταση κατεστραμμένων.
11. Προμήθεια 100 καλλωπιστικών φωτιστικών για να γίνει αλλαγή των ήδη κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων.
12. Ασφαλτόστρωση δρόμου από τον επαρχιακό δρόμο έως το βιολογικό λόγω ότι δημιουργείται ρύπανση από σκόνη από τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα προς τις γειτονικές Ξενοδοχειακές μονάδες .
13. Συντήρηση βιολογικού Σάρτης .
14 Προμήθεια  και τοποθέτηση φίλτρων ύδρευσης
15. Οριοθέτηση ρεμάτων
16 .Καθαρισμός ρεμάτων 
17.αγορά ακινήτου (πρώην Τελωνείο) για να εγκατασταθεί το ΚΑΠΗ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18 /2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφές    Υπογραφή       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος
Αποφαση 17 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 8 Αυγούστου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  41/01-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κ;ήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης17/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις πολιτών ».

Θέμα: 1oν.

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Συγκεκριμένα:

1)      Την υπ’ αριθμ. 11498/19-07-2011 αίτηση του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση αιγιαλού 100 τ.μ. στη θέση «Ψιλές Αμμούδες» εκτός οικισμού, της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, του Δήμου Σιθωνίας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

2)        Την υπ’ αριθμ. 12399/04-08-2011 αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου, η οποία αιτείται παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του «Καραχάλιου», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

                       

Ύστερα από Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

αποφασίζει  ανά αίτηση τα εξής:

 

1)      Για την αίτηση του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου, αποφασίζει ομόφωνα, την παραχώρηση αιγιαλού 100 τ.μ. στη θέση «Ψιλές Αμμούδες», της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης,του Δήμου Σιθωνίας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.

2)      Για την αίτηση της Βαμμένου Θεοδώρας του Νικολάου, αποφασίζει ομόφωνα, την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του «Καραχάλιου», για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών

 

             

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφή                                                                                 Υπογραφές               

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                                  Τσελεπής Ανέστης

 

 

 

                                                                                                                 
Αποφαση 16 Εκτύπωση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 01 Ioυλίου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή    και ώρα 23:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  34/28-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης Ιορδάνης          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης16/2011. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Παραχώρηση μικρής παραλίας στην Αχλάδα για την δημιουργία 3ήμερου μουσικού φεστιβάλ ».

Θέμα: 4oν.

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο  (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:    .

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου την υπ αριθ 176/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει την γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της μικρής παραλίας στην Αχλάδα για το τριήμερο από 19-21 Αυγούστου   στον Πέππα Θωμά για την διοργάνωση 3ήμερου μουσικού φεστιβάλ.

Ύστερα από Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου

                                                αποφασίζουν ομόφωνα 

            Να μην παραχωρηθεί η μικρή παραλία δίπλα στο κάμπινγκ <<ΑΧΛΑΔΑ>> στον κο Θωμά Πέπα  για 3ήμερο μουσικό  φεστιβάλ διότι θα προκαλέσει  διατάραξη κοινής ησυχίας στο γειτονικό κάμπινγκ καθώς και στους περίοικους   .   .          

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                                                                             
 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1 στοιχείο)
ΕΣΠΑ (1 στοιχείο)
Μηναίος Απολογισμός (25 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Δελτία Τύπου (1074 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg