Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow Απόφαση Δ.Σ. 30/2011

Απόφαση Δ.Σ. 30/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ---------
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 30/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Κλείσιμο χώρων ΧΑΔΑ Συκιάς και Νικήτης».
Θέμα: 6αο

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κ.Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, η οποία  εισηγούμενη το έκτο (6ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα πρέπει να κλείσει άμεσα όλους τους ενεργούς ΧΑΔΑ, ώστε να μην αρχίσει η επιβολή κυρώσεων στους ΟΤΑ (πρόστιμο 30.000 € ημερησίως). Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο Δήμος μας να προχωρήσει στο κλείσιμο των δύο ενεργών ΧΑΔΑ που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και Νικήτης.
Ο Δήμαρχος προτείνει το κλείσιμο των δύο ενεργών ΧΑΔΑ που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος προτείνει την αναβολή του θέματος και τίθεται σε ψηφοφορία, όπου κατά πλειοψηφία αποφασίζεται η συζήτηση του ανωτέρω θέματος.
Υπέρ της αναβολής του θέματος είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 2) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 4) Τσιάρας Εμμανουήλ, 5) Γκαλή Γιαννούλα, 6) Γεωργιάδης Αναστάσιος.
Ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι αν ψηφιστεί το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να τους κλείσει και να σταλούν τα σκουπίδια στον Δήμο Πολυγύρου.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ.Καραδήμου και την πρόταση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Το κλείσιμο χώρων των δύο ενεργών ΧΑΔΑ που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς και Νικήτης.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, , 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κων/νος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11)Φάλκος Κων/νος, 12) Παστογιάννης Γεώργιος, 13) Μάντσιος Βασίλειος, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Κωστίκας Στυλιανός, 16) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 17) Πράτσας Άγγελος, 18) Πράτσας Ιωάννης, 19) Κατσίκης Παναγιώτης, 20) Γκαλή Γιαννούλα, 21) Μάλαμα Κυριακή.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Τσιάρας Εμμανουήλ, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 4) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg