Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 186

ΑΠΟΦΑΣΗ 186 Εκτύπωση
 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερα (4), ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 

AΠΟΝTEΣ

1. Τζίτζιος Ιωάννης

2. Κωστίκας Στυλιανός

3. Λογοτριβή Ελένη

4. Σπανός Μιχαήλ

 

1. Μάντσιος Βασίλειος 2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθμός θέματος: 3ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών».

 

Αριθμός Απόφασης: 186/2011

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως ανέφερε:

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών». Η εργασία αφορά την τακτική συντήρηση και την αποκατάσταση ορισμένων φθορών που έχουν προκληθεί σε υδρευτικές δεξαμενές των οικισμών του Δήμου μας.

Μετά από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) που πραγματοποιήσαμε με τους Τεχνικούς του Δήμου μας, στους χώρους των δεξαμενών, καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν, αναλύθηκαν και κοστολογήθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας των δεξαμενών και συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 25/2011 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη μου:

α) Την ανάγκη εκτέλεσης των προαναφερθεισών εργασιών.

β) Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον Κ.Α.02.25.6262.0006 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011, με τίτλο: «Συντήρηση Δεξαμενών»

γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980, (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

ε) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 και του άρθρου 83 του Ν.2362/1995

στ) Την υπ’ αριθμ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ./1291/Β’/11.08.2010) και

ζ) Το γεγονός ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών ανέρχεται στις εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (9.853,66€), πλέον Φ.Π.Α. ή δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (12.120,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%,

Με την υπ’ αριθμ. 181/2011 απόφαση μου έγινε απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών στον Αρβανίτη Νικόλαο του Δημοσθένη, Αρδευτικά Συστήματα, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, ΑΦΜ 027292471 Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών.

Με απόφαση σας, πρέπει να προβείτε στην έγκριση και ψήφιση της απαιτούμενης για την υλοποίηση των εργασιών πίστωσης συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (12.120,00€), επ’ ονόματι του προαναφερόμενου αναδόχου, σε βάρος του Κ.Α.02.25.6262.0006 με τίτλο: «Συντήρηση Δεξαμενών».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης, για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών», που έχει εγγραφεί στον Κ.Α.02.25.6262.0006 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών: «Συντήρηση Δεξαμενών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’ αριθμ. 25/2011 μελέτης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

β) Ψηφίζει πίστωση δώδεκα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (12.120,00€), σε βάρος του Κ.Α.02.25.6262.0006, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, Οικ. έτους 2011, επ’ ονόματι του Αρβανίτη Νικόλαου του Δημοσθένη, Αρδευτικά Συστήματα, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, ΑΦΜ 027292471 Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών, για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Δεξαμενών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 186/2011

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Υπογραφές

     

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg