Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 192

ΑΠΟΦΑΣΗ 192 Εκτύπωση
 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                     AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                               3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

 

 

Αριθμός θέματος: 9ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου».

 

Αριθμός Απόφασης: 192/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ.Ε., εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα της εκτός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α 02.30.6662.0017 έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00€ για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.

Προτείνω την εκτέλεση της ανωτέρου προμήθειας με απευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Κιτσοπανίδη Δημήτρη «Εμπορία ασφαλτικών υλικών».

 

 

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ψυχρή άσφαλτος

745

10

7450

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

10

7450

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1713,5

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9163,5

 

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.450,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.713,50€, σύνολο με ΦΠΑ 9.163,50€.

 

Και κάλεσε την Ο.Ε να αποφασίσει σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, το Π.Δ.229/99(ΦΕΚ 194/Α/99) που τροποποιεί και συμπληρώνει την παρ.1 του αρ.15 του Π.Δ.171/87. το άρθρο 17 παρ.2 του Ν.2539/97, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου, όπως αυτή περιγράφεται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, ήτοι :

A/A

Περιγραφή είδους

Τ.Μ.

ΠΟΣΟT.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Ψυχρή άσφαλτος

745

10

7450

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

10

7450

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

1713,5

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

9163,5

Συνολικά η δαπάνη θα φτάσει 7.450,00€ συν ΦΠΑ 23% 1.713,50€, σύνολο με ΦΠΑ 9.163,50€.

Για την εκτέλεση της προμήθειας ψηφίζει πίστωση 9.163,50€ € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.0017.

Αναθέτει με απ’ ευθείας ανάθεση στον προμηθευτή Κιτσοπανίδη Δημήτρη «Εμπορία ασφαλτικών υλικών».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές

                           Ακριβές Απόσπασμα

                                           Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg