Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 198

ΑΠΟΦΑΣΗ 198 Εκτύπωση
                                                              A Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας. Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν  τέσσερις  (4), ήτοι:  ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                                                                          AΠΟΝTEΣ1.   Τζίτζιος Ιωάννης                                                1.Μάντσιος Βασίλειος2.ΚωστίκαςΣτυλιανός                     ΓιοβανούδαςΒαρσάμης                                                   3.  Λογοτριβή Ελένη                                  3. Δημητρός  Αστ. Δημήτριος4.  Σπανός Μιχαήλ                                                                                                                                                                                                               Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                            Αριθμός θέματος: 6ο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»              «Ψήφιση πιστώσεων παρελθούσης χρήσης».                      Αριθμός Απόφασης: 198/2011 Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., εισηγούμενος το  έκτο (6ο ) θέμα της ημερησίας διατάξεως εισηγήθηκε ότι ο Δήμος οφείλει ανά Επωνυμία, αριθμό-ημερομηνία τιμολογίου, περιγραφή είδους-υπηρεσίας, ποσό και Κ.Α.       
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Τ.42/06-08-2010 Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.840,38 02.30.7413.0035
  Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ψηφίζει την σχετική πίστωση  ποσού 3.840,38€ για   Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ στον ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟ σε βάρος του Κ.Α 02.30.7413.0035.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 198/2011. Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα μέληΥπογραφή                                                                                     Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                                  Ο Δήμαρχος

      

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg