Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 199

ΑΠΟΦΑΣΗ 199 Εκτύπωση
 

 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                                 AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                                  1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                            2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                                  3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

 

Αριθμός θέματος: 7ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

 

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή».

 

Αριθμός Απόφασης: 199/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., εισηγούμενος το έβδομο (7ο ) θέμα της ημερησίας διατάξεως ανέφερε ότι από το χρηματικό ένταλμα πάγιας προκαταβολής που εκδόθηκε στο όνομα του Καπλάνη Γεωργίου ποσού 2.000,00€ σύμφωνα με την

37α/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από έγγραφες εντολές του Δημάρχου έγιναν διάφορες πληρωμές για την εξόφληση μικρών επειγουσών υποχρεώσεων συνολικής δαπάνης 2.000,004€ από τον υπόλογο Καπλάνη Γεώργιο με συγκεντρωτικές καταστάσεις κατά Κ.Α. του προϋπολογισμού και πρότεινε αφού ελέγξει η Οικ. Ε. τα δικαιολογητικά να εγκριθούν οι γενόμενες δαπάνες για να επακολουθήσει η έκδοση των οικείων ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων.

Και κάλεσε την Οικ. Ε. να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά τα οποία εξέτασε και δικαιολογούν πλήρως τα ποσά των δαπανών που πληρώθηκαν από τη παγία προκαταβολή με εντολές του Δημάρχου και ότι καλώς ενεργήθηκαν και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 234 του Π.Δ. 410/95 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τις πληρωμές που έγιναν από τον υπόλογο Καπλάνη Γεώργιο και από το χρηματικό ένταλμα πάγιας προκαταβολής για μικρές επείγουσες ανάγκες συνολικής δαπάνης 2.000,004€ ως παρακάτω και την έκδοση στα ονόματα των δικαιούχων των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου.

 

1) Για προμήθεια διαφόρων υλικών σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0007 το ποσό των 399,94€.

2) Για προμήθεια υλικών για άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης σε βάρος του Κ.Α. 25.6699.0001 το ποσό των 1.600,064€

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

Υπογραφή                                                                  Υπογραφές

                                      Ακριβές Απόσπασμα

                                             Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg