Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 200

ΑΠΟΦΑΣΗ 200 Εκτύπωση
 

 

 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                                 AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                        1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                   2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                          3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίαση

Αριθμός Απόφασης: 200/2011

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Ψήφιση πιστώσεων για τον εξώδικο συμβιβασμό Μάντσιου Αντωνίου & Αφοί Ο.Ε »

 

Αριθμός θέματος: 8ο

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: ο Δήμος οφείλει βάσει των αποφάσεων 68/2011 της Οικ. Επιτροπής και 203/2011 του Δ.Σ το ποσό των 14.360,00€ στον κ. Μάντσιο Αντώνιο & Αφοί Ο.Ε μετά από εξώδικο συμβιβασμό με τον Δήμο Σιθωνίας.

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6492 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 14.360,00€ € για τον εξώδικο συμβιβασμό με τον κ. Μάντσιο Αντώνιο & Αφοί Ο.Ε.

Β. Το οικείο χρηματικό ένταλμα να εκδοθεί στο όνομα Μάντσιος Αντώνιος & Αφοί Ο.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

                                          Ακριβές Απόσπασμα

                                               Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg