Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Ο.Ε. arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 207

ΑΠΟΦΑΣΗ 207 Εκτύπωση
 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 21/2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αρ. 12433/04-08-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικά στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου μελών επτά (7) παρέστησαν τέσσερις (4), ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
:                                               AΠΟΝTEΣ

Τζίτζιος Ιωάννης                      1.Μάντσιος Βασίλειος

Κωστίκας Στυλιανός                  2. Γιοβανούδας Βαρσάμης

Λογοτριβή Ελένη                       3. Δημητρός Αστ. Δημήτριος

Σπανός Μιχαήλ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

Αριθμός θέματος: 15ο

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ψήφιση πίστωσης για τις εργασίες επισκευής επίπλων και σκευών».

 

Αριθμός Απόφασης: 207/2011

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε., εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της εντός ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι: χρειάζεται να ψηφιστεί πίστωση 19.980,60€ σε βάρος του Κ.Α.02.10.6673.0002 για τις εργασίες επισκευής επίπλων και σκευών.

Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας (επισκευή επίπλων και σκευών) ανατέθηκε στον Κατσώνη Γεώργιο - Μηχανογράφηση.

 

 

Και κάλεσε τη Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,έχοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει και ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6673.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 συνολική πίστωση 19.980,60€ για τις εργασίες επισκευής επίπλων και σκευών.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2011.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη

Υπογραφή                                                  Υπογραφές

                 Ακριβές Απόσπασμα

                               Ο Δήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg