Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow Απόφαση Δ.Σ. 36/2011

Απόφαση Δ.Σ. 36/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι οχτώ (28) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης       ---------
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.
3. Λογοτριβή Ελένη
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία
5. Σπανός Μιχαήλ
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11. Παπαστεργίου Αχιλλέας
12. Φάλκος κωνσταντίνος
13. Παστογιάννης Γεώργιος
14. Μάντσιος Βασίλειος
15. Γκιώτης Νικόλαος
16. Κωστίκας Στυλιανός
17. Γιοβανούδας Βαρσάμης
18. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
19. Γεωργιάδης Αναστάσιος
20. Γκαλή Γιαννούλα
21. Κατσίκης Παναγιώτης
22. Τσιάρας Εμμανουήλ
23. Πράτσας Άγγελος
24. Πράτσας Ιωάννης
25. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
26. Πετρίδης Νικόλαος
27. Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, αποχώρησε απ’τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων και του πέμπτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και των εντός ημερησίας θεμάτων 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 9ο,  ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδριάσεως, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και τη συνέχιση αυτής την επομένη στις 01-03-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Αριθμός Απόφασης: 36/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Σιθωνίας».

Θέμα: 9δο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Δουλγέρη Σταύρο, ο οποίος  εισηγούμενος το ένατο (9ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010:
Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
β) Ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 102 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο δήμο από την έναρξη λειτουργίας του. Επιπλέον στο πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.3852/2010, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ.1. του άρθρου 103 του Ν.3852/2010.
Με την παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Προκειμένου ο αριθμός και οι κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που διαθέτει κάθε νέος δήμος να ανταποκρίνονται στο παραπάνω πλαίσιο, προβλέπονται υποχρεωτικές συγχωνεύσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, που περιέρχονται σε κάθε δήμο, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.
Οι υποχρεωτικές συγχωνεύσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων αφορούν όλους τους δήμους που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο αυτούς που προέρχονται από συνένωση δήμων ή και κοινοτήτων που καταργούνται όσο και εκείνους στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή ως προς τα διοικητικά τους όρια.
Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.
O Δήμος Σιθωνίας προέκυψε από τους Δήμους Σιθωνίας και Τορώνης. Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:
1) Δημοτικός Οργανισμός Σιθωνίας  το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 85/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 5350/2004 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1654 Β/8-11-2004 ΦΕΚ
2) Μουσείο Νικήτης   το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 107/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 2230/2005 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 883 Β/29-6-2005. ΦΕΚ
3) ΚΑΠΗ  Νικήτης το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 192/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10666/1999 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 2234 Β/1999 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το 546 Β/2008 ΦΕΚ
4) ΚΑΠΗ  Τορώνης, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τορώνης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 1758/1999 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 220 Β/1999 ΦΕΚ
5) ΚΑΠΗ  Μαρμαρά,  το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 1715/2000 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 526 Β/2000 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το 546 Β/2008 ΦΕΚ.
6) ΚΑΠΗ  Σάρτης, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 105/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τορώνης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 8222/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1657 Β/2003 ΦΕΚ
7) ΚΑΠΗ  Μεταγγιτσίου, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 193/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10667/1999 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 2281 Β/199 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 546 Β/2008
8) ΚΑΠΗ  Αγ. Νικολάου το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 60/1997 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Νικολάου και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 7855/1997 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 679/Β/1997 ΦΕΚ.
9) ΚΕΦΟ Σάρτη το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 154/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τορώνης, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10065/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1670 Β/2003 ΦΕΚ
10) ΚΕΦΟ Μεταγγιτσίου το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 155/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 11382/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1988 Β/2003 ΦΕΚ
11) Παιδικός Σταθμός Συκιάς το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 153/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τορώνης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10064/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1670 Β/2003 ΦΕΚ ΦΕΚ
12) Παιδικός Σταθμός Δήμου Σιθωνίας το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 190/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 8510/2004 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1665 Β/2004 ΦΕΚ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 11/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ, όσον αφορά τον επιμερισμό των δράσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στους τομείς αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 103 παρ. Ια του ν. 3852/2010, σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούσαν στο δήμο και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιβάλλουν, είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των τομέων. Για παράδειγμα, όταν με τη συγχώνευση προκύπτει μία κοινωφελής επιχείρηση και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορεί η κοινωφελής επιχείρηση να ασκεί δραστηριότητες παιδείας και αθλητισμού και το νομικό πρόσωπο να ασκεί δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και πολιτισμού ή το αντίστροφο. Όταν προκύπτουν δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μπορεί το ένα, για παράδειγμα, να ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και το άλλο να ασκεί αρμοδιότητες για τους τομείς παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.
Αρμοδιότητες του νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που θα δοθούν στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου προτείνεται να είναι οι εξής:
Κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη
Από τα παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ καταργούνται:
1. Δημοτικός Οργανισμός Σιθωνίας 
2. Μουσείο Νικήτης  
3. Συγχωνεύονται σε ένα νομικό πρόσωπο τα ΚΑΠΗ Νικήτης, Τορώνης, Μαρμαρά, Σάρτης, Μεταγγιτσίου, Αγ. Νικολάου, τα ΚΕΦΟ Σάρτης, Μεταγγιτσίου και οι παιδικοί σταθμοί Συκιάς, Δήμου Σιθωνίας
4. Μεταφέρονται από τις κοινωφελής επιχειρήσεις οι δράσεις κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (Βοήθεια στο σπίτι).
** Η κατάργηση του Δημοτικό Οργανισμό Σιθωνίας και Μουσείου Νικήτης   είναι τυπική και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά και κατάργηση των δραστηριοτήτων τους. Οι δράσεις τους θα συνεχίσουν να ασκούνται κανονικά από την Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση. Ο λόγος που γίνετε είναι το νέο πλαίσιο νόμου του Καλλικράτη που προβλέπει 2 μόνο νομικά πρόσωπα ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος. Έτσι το δημοτικό συμβούλιο καλείτε να κατανείμει (εγκ.11/2011) τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Από την στιγμή που τις δράσεις του πολιτισμού  τις αναλαμβάνει η Δημοτική κοινωφελή επιχείρηση δεν μπορεί να συμπεριλάβει το ΝΠΔΔ τον Δημοτικό Οργανισμό Σιθωνίας και Μουσείο Νικήτης.  

Στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σιθωνίας   απασχολούνται 5 άτομα  και συγκεκριμένα:
ΚΕΦΟ Μεταγγιτσίου 2 άτομα
• Χαραλαμπίδου Όλγα – ΠΕ Παιδαγωγός (Διευθύντρια)
• Μιχαλούδη Αναστασία  -ΥΕ Μαγείρισσα
ΚΕΦΟ Σάρτης 1 άτομο
• Τόλια Μαυράκη Στυλιανή  - ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος
Παιδικός Σταθμός Συκιάς 2 άτομα
• Τρυφωνάκη Αγγελική -ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
• Ράντου Σοφία -ΥΕ Μαγείρισσα
Από το υφιστάμενο προσωπικό των ΝΠΔΔ του Δήμου Σιθωνίας προβλέπεται:
Οι  παρακάτω  εργαζόμενοι  να  παραμείνουν  στο νέο ΝΠΔΔ  και  μετά  την συγχώνευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010, και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής. Η κατάταξη του παραπάνω προσωπικού θα γίνει με απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου νομικού προσώπου.
• Χαραλαμπίδου Όλγα – ΠΕ Παιδαγωγός (Διευθύντρια)
• Μιχαλούδη Αναστασία  -ΥΕ Μαγείρισα
• Τόλια Μαυράκη Στυλιανή  - ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος
• Τρυφωνάκη Αγγελική -ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
• Ράντου Σοφία -ΥΕ Μαγείρισα

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του:
α) Την εισήγηση του Δημάρχου,
β) Το άρθρο 252-254-269 του Ν. 3463/2006,
γ) Το άρθρο 102-103 του Ν.3852/2010
δ) Την εγκύκλιο την  59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ
ε) Τις συστατικές πράξεις των νομικών προσώπων
 ζ) Το προοίμιο του παρόντος
Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
1. ΚΑΠΗ  Νικήτης το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 192/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10666/1999 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 2234 Β/1999 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το 546 Β/2008 ΦΕΚ
2. ΚΑΠΗ  Τορώνης, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τορώνης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 1758/1999 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 220 Β/1999 ΦΕΚ
3. ΚΑΠΗ  Μαρμαρά,  το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 1715/2000 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 526 Β/2000 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το 546 Β/2008 ΦΕΚ.
4. ΚΑΠΗ  Σάρτης, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 105/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τορώνης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 8222/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1657 Β/2003 ΦΕΚ
5. ΚΑΠΗ  Μεταγγιτσίου, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 193/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10667/1999 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 2281 Β/199 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 546 Β/2008
6. ΚΑΠΗ  Αγ. Νικολάου το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 60/1997 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγ. Νικολάου και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 7855/1997 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ. 679/Β/1997 ΦΕΚ.
7. ΚΕΦΟ Σάρτης, το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 154/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τορώνης, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10065/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1670 Β/2003 ΦΕΚ
8. ΚΕΦΟ Μεταγγιτσίου το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 155/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 11382/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1988 Β/2003 ΦΕΚ
9. Παιδικός Σταθμός Συκιάς το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 153/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τορώνης και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10064/2003 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1670 Β/2003 ΦΕΚ ΦΕΚ
10. Παιδικός Σταθμός Δήμου Σιθωνίας το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 190/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 8510/2004 του ΓΓ της Περιφέρειας το οποίο δημοσιεύτηκε στο αριθ 1665 Β/2004 ΦΕΚ
και τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Σιθωνίας με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Η  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
« Η  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ν. 3463/2006

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
1. Σκοπός του ΝΠΔΔ  «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου Σιθωνίας, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, και παιδείας  Ειδικότερα οι σκοποί  είναι:
 Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη:
• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην κοινωνική ανάπτυξη και αναβάθμιση.
• Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων  κοινωνικής ανάπτυξης.
• Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας
• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε προγράμματα για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών  υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
• Η φροντίδα και η παρακολούθηση κατ’ οίκον, ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και η ίδρυση και  λειτουργία γηροκομείου.
• Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι, κοινωνική μέριμνα κτλ.
• Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφοκομείων, Ορφανοτροφείων
• Η μέριμνα και η στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών.
• Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή  συμμετοχή σε προγράμματα για την ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών,  μεταναστών, προσφύγων και αθίγγανων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
• Η  προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών, εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρου Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας.
• Λειτουργία ΚΑΠΗ, Κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων
• Λειτουργία ΚΕΦΟ, Κέντρο φροντίδας οικογένειας
• Λειτουργία ΚΗΦΗ Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
• Λειτουργία ΚΗΦ Κέντρο ημερήσιας φροντίδας
• Λειτουργία  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με ειδικές ανάγκες
• Λειτουργία ΚΕΦΕΟ, Κέντρου φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού
• Την λειτουργία προγραμμάτων μονάδων επικοινωνίας μαθητών, γονέων, διδασκόντων και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων
• Τη διαρκή ιατροφαρμακευτική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη
• Την αναζήτηση και παροχή κρατικών παροχών
• Την υλοποίηση προγραμμάτων φυσιοθεραπείας
• Την ενημέρωση και υποστήριξη ανέργων στις ευκαιρίες απασχόλησης και αύξησης των προσόντων εργασίας

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε 30 χρόνια από την ημέρα δημοσίευσης της συστατικής πράξης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της επιχείρησης μπορεί να παραταθεί για περισσότερο διάστημα, πριν από τη λήξη της, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της.
Καταργείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και  πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται σε Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για περιπτώσεις που θα κρίνει ο Δήμος. Σε περίπτωση κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ, η περιουσία του περιέρχεται στο Δήμο.
Άρθρο 4
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έδρα της Δημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμος  Σιθωνίας. Η  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, στεγάζεται, στη Δημοτική Κοινότητα Νικήτης. Κάθε διαφορά μεταξύ της επιχείρησης αφ’ ενός και οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, που προκύπτει από το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της επιχείρησης.

Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 Το νομικό πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από επτά (7)  μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιθωνίας εκ των οποίων, δύο (2) ορίζονται από την  μειοψηφία.  Εάν το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από είκοσι (10) εργαζόμενους, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών (στην περίπτωση αυτή οι δημότες ή κάτοικοι θα μειώνονται σε έναν) και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητικό συμβούλιο πρόσωπα από κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των μελών του. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το Νόμο ή τη Συστατική Πράξη της επιχείρησης, εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες.  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τις αρμοδιότητες του ΝΠΔΔ και ιδίως: Φροντίζει για την επιτυχία του σκοπού του, διαχειρίζεται την περιουσία του και γενικά τα συμφέροντά του και διοικεί, εποπτεύει και ελέγχει όλη τη λειτουργία του, εγκρίνει και υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, εκπονεί επενδυτικά προγράμματα καθώς και προγράμματα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου και εν γένει αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι αρμόδιο από το Νόμο και τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τα Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο Νόμος 3463/2006 και 3852/2010.

  Άρθρο 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κεφάλαιο του Νομικού Προσώπου είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, του παρόντος καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα. Το τελικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί και μετά την αποτίμηση που θα γίνει βάσει των απολογισμών των νομικών προσώπων.

Άρθρο 7
ΠΟΡΟΙ
Πόροι της Επιχείρησης είναι :
 Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμου Σιθωνίας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.
 Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της.
 Οι κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
 Οι διάφορες ενισχύσεις, παροχές και πιστώσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, οπό την Ε.Ε και από φυσικά πρόσωπα.
 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ε.Ε και Εθνικών Φορέων.
 Οι εισπράξεις από τη διοργάνωση ή από συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις.
 Οι εισπράξεις του αντιτίμου από τα πράγματα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο.
 Τα δίδακτρα από τις σχολές που λειτουργεί το Αριστοτέλειο.
 Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς, από φορείς της Ε.Ε ή άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, είτε απ’ ευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Αριστοτέλη για το Νομικό Πρόσωπο.
 Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης προς τρίτους.
 Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.


Άρθρο 8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός Εσόδων- Εξόδων του Νομικού Προσώπου, προσδιορίζει έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, κάθε έτους.
Ο Προϋπολογισμός και ο Απολογισμός του Νομικού Προσώπου καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει συστήσει το Νομικό Πρόσωπο και το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως εφαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Γ.Γ Περιφέρειας, συντάσσεται υποχρεωτικά ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ν.Π, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού, ο Κανονισμός Προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές τους ευθύνες, και ο Κανονισμός  Διαχείρισης. Επί πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει, με απόφασή του, και άλλους κανονισμούς, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.
Άρθρο 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους.
Αναλυτικότερα:
 Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους σχετικά με τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τα δάνεια, την περιουσία και την εν γένει διαχείριση, εφαρμόζονται και στο ΝΠΔΔ «Η  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
 Εφόσον το Ν.Π. επιχορηγείται από το Κράτος, η επιχορήγηση αυτή εγγράφεται χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν αυτή παρέχεται στο νομικό πρόσωπο για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτό ιδιαιτέρως στα έξοδα του Προϋπολογισμού.
 Για τα έργα και τις μελέτες έργων του Νομικού Προσώπου του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί έργων και μελετών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Οι προμήθειες του Νομικού Προσώπου του παρόντος εκτελούνται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α.
 Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, έχει ιδιαίτερη υποχρέωση να μεριμνά για την κάλυψη των δαπανών που αποσκοπούν στη βασική εκπλήρωση του σκοπού του Νομικού Προσώπου και να ενεργεί την εν γένει διαχείριση με πιστή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 11
ΛΥΣΗ
Η επιχείρηση λύεται:
α. Πριν την πάροδο της διάρκειάς της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Σιθωνίας, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Με την ίδια της προηγούμενης παραγράφου διαδικασία, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
γ. Όταν παρέλθει  η διάρκειά της  και δεν υπάρξει νέα απόφαση για παράταση.
 Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας. Μετά την εκκαθάριση, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

Άρθρο 12
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.
Ειδικότερα το ΝΠΔΔ «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’ του Δήμου Σιθωνίας καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των:
ΚΑΠΗ  Νικήτης,
ΚΑΠΗ  Τορώνης
ΚΑΠΗ  Μαρμαρά, 
ΚΑΠΗ  Σάρτης,
ΚΑΠΗ  Μεταγγιτσίου,
ΚΑΠΗ  Αγ. Νικολάου
ΚΕΦΟ Σάρτης
ΚΕΦΟ Μεταγγιτσίου
Παιδικός Σταθμός Συκιάς
Παιδικός Σταθμός Δήμου Σιθωνίας
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  36/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg