Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 33

Απόφαση 33 Εκτύπωση
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 11/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 1 Αυγούστου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 48/26-07-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία  {3}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος             1. Ανδριανούδης Γεώργιος
2. Κοντού Ελένη                            2. Δραγάνης Αλέξανδρος
3. Πράτσα Άννα

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 33/2011.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις πολιτών ».

Θέμα: 2o
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1)    Την υπ΄αριθμ. 12197/29-07-2011 αίτηση της Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου, η οποία αιτείται παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ., στην περιοχή της Τορώνης, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών.
2)    Την υπ’ αριθμ. 11966/27-07-2011 αίτηση του Φλωρίνη Γεωργίου του Αθανασίου, ο οποίος αιτείται παραχώρηση αιγιαλού 30 τ.μ., στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
3)    Την υπ΄αριθμ. 11458/19-07-2011 αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας-Μαρίας του Αριστογένη, η οποία αιτείται παραχώρηση αιγιαλού 80 τμ, στη θέση Αη - Γιάννης, της παραλίας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ», για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
4)    Την υπ΄αριθμ. 11745/25-07-2011 αίτηση της Λ. Αργυροπούλου Μον. Ε.Π.Ε., η οποία αιτείται  παραχώρηση χώρου αιγιαλού 120 τμ, στην παραλία Τριστινίκας, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
5)    Την υπ’αριθμ. 11769/25-07-2011 αίτηση της Χατζηγιάννη Άννα του Γαρύφαλλου, η οποία αιτείται, όπως το μικρό βοθροφόρο όχημα του Δήμου να προσέλθει στην οικεία της για να αδειάσει, διότι έχουν γίνει επανηλλημένες προφορικές κλήσεις και υπάρχει πρόβλημα.
6)    Την υπ’ αριθμ. 11784/25-07-2011 αίτηση του Καραμήτσιου Περικλή του Αλεξάνδρου, ο οποίος αιτείται την προώθηση της αίτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για λήψη απόφασης για παραχώρηση των δύο καταστημάτων τα οποία κατέχει στο κάμπινγκ «Μύλοι», καθώς και τη μείωση ενοικίου στο αναψυκτήριο, το οποίο θέλει να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται.
7)    Την υπ’ αριθμ. 11605/21-07-2011 αίτηση, της Αναπληρώτριας Αντιδημάρχου, Πάργα – Λαθούρη Μαρίας, η οποία σημειώνει  ότι στον κεντρικό δρόμο της Συκιάς, στο σημείο «Μασούρη», υπάρχει κακοτεχνία στο φρεάτιο ( είναι είκοσι πόντους χαμηλότερο από το οδόστρωμα) , με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κίνδυνος, ιδιαίτερα για τα μηχανάκια.
8)    Ένσταση του Σκόνδρα Γεώργιου, ο οποίος αιτείται την ανάκληση της απόφασης, για χορήγηση κοινοχρήστου χώρου  για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση ειδών λαϊκής τέχνης ( ξύλινα αγαλματάκια), στον TALL COM, διότι θίγεται ως επαγγελματίας.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει
Ανά αίτηση τα εξής:
1.    Για  την  αίτηση της Δεληαγγέλου Δήμητρας του Χαράλαμπου, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, την παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου 2 τ.μ. στην Τορώνη  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, για τοποθέτηση πάγκου για την πώληση καλαμποκιών.
2.    Για  την  αίτηση του Φλωρίνη Γεωργίου του Αθανασίου, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, την παραχώρηση αιγιαλού 30 τ.μ., στην Τορώνη της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά του, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
3.    Για  την  αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας-Μαρίας του Αριστογένη, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, την παραχώρηση αιγιαλού 80 τμ, στη θέση Αη - Γιάννης, της παραλίας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία «ΑΛΑΤΙ», για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
4.    Για  την  αίτηση της Λ. Αργυροπούλου Μον. Ε.Π.Ε., αποφασίζει ομόφωνα θετικά, την παραχώρηση χώρου αιγιαλού 120 τμ, στην παραλία Τριστινίκας, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, μπροστά από το κατάστημά της, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
5.    Για  την  αίτηση της Χατζηγιάννη Άννα του Γαρύφαλλου, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, ότι χρειάζεται και δεύτερο βυτίο, διότι οι ανάγκες της περιοχής είναι πολύ μεγάλες με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην άμεση εξυπηρέτηση των Δημοτών μας.
6.    Για  την  αίτηση του Καραμήτσιου Περικλή του Αλεξάνδρου, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, για μείωση του ενοικίου και προωθεί το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για λήψη απόφασης.
7.     Για  την  αίτηση της Αναπληρώτριας Αντιδημάρχου, Πάργα – Λαθούρη Μαρίας, αποφασίζει ομόφωνα, να αναβληθεί η συζήτηση για το επόμενο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μαζί με άλλα παρόμοια θέματα.
8.    Για την ένσταση, του Σκόνδρα Γεωργίου, αποφασίζει ομόφωνα, να ανακληθεί η απόφαση για χορήγηση κοινοχρήστου χώρου  για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση ειδών λαϊκής τέχνης ( ξύλινα αγαλματάκια), στον TALL COM, διότι υπάρχουν ομοειδή καταστήματα που πωλούν τα αντικείμενα αυτά και  θίγονται οι επαγγελματίες της Τορώνης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33 /2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές       
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg