Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 36

Απόφαση 36 Εκτύπωση
  Από το πρακτικό12/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 03 Οκτωβρίου  2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 20:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 65/28-09-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος             ουδείς
2.Κοντού Ελένη     
3.Ανδριανούδης Γεώργιος
4.Δραγάνης Αλέξανδρος
5.Πράτσα Άννα
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 34   /2011.
                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ
<<Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος  έτους 2012 για την Δημοτική Κοινότητα Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας>>

Θέμα:1ο
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας το υπ αριθ 16223 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας σύμφωνα με το οποίο πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και εισηγείται τα παρακάτω έργα για την λήψη απόφασης

1)    Καθαρισμός ρεμάτων
2)    Τσιμεντοστρώσεις πρ/σμού 10.000,00 ευρώ
3)    Αποκατάσταση-επισκευή οδοποιίας πρ/σμού 6.000,00 ευρώ
4)    Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου
5)    Περίφραξη ακινήτου για προστασία αδέσποτων σκύλων πρ/σμού 6.000,00 ευρώ
6)    Διάνοιξη μονοπατιού Τορώνη-Βίγλα- πρ/σμού 5.000,00 ευρώ
7)    Κατασκευή εισόδου Τορώνης από Τριστινίκα
8)    Διάνοιξη δρόμου <<Κόρακα και -Πηγαδάκι>>
9)    Αγορά ακινήτων
10)    Διάνοιξη δρόμων πρ/σμού 20.000,00 ευρώ
11)    Κατασκευή πεζόδρομου
12)    Κατασκευή μπετόν για στερέωση επικινδύνων φωτιστικών σωμάτων
13)    Κατασκευή κρασπέδων προστασίας δρόμων Γριάβα- Πηγαδάκι-Τριστινικούδα πρ/σμού 8.000,00 ευρώ.
14)    Επιδιόρθωση αποκατάσταση εκτός οικισμών οδοποιίας πρ/σμού 8.000,00 ευρώ
15)    Απομάκρυνση – επέμβαση επικινδύνων Υλικών κτιρίων πρ/σμού 20.000,00 ευρώ
16)    Κατασκευή σκέπαστρου στο χώρο νεκροταφείου πρ/σμού 18.000,00 ευρώ.
17)    Άνοιγμα παλαιού δρόμου <<Βαθειά Λαγκάδα-Καλαμίτσι>>
18)    Κατασκευή δρόμου μετά τον <<ΑηΛιά σημείο Καμακούς Ποτάμι>>.
19)    Τσιμεντόστρωση στο σημείο <<Πιτσώνη>>.
20)    Άνοιγμα δρόμου στο σημείο <<γωνία Έλλης στη Στενούρα>>
21)    Άνοιγμα φρεατίου στο σημείο <<Παστογιάννη Στέλλα>>
22)    Επιδιόρθωση κακοτεχνίας δρόμου μπροστά από <<Καφέ Μασούρη>>.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
Αποφασίζει ομόφωνα
    Για την κατάρτιση του τεχνικού  προγράμματος έτους 2012.όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  34  /2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφες    Υπογραφή        
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg