Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 39

Απόφαση 39 Εκτύπωση
  Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17 Νοεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 136/11-11-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος               -----------     
2. Κοντού Ελένη
3. Ανδριανούδης Γεώργιος
3. Δραγάνης Αλέξανδρος
4. Πράτσα Άννα
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.  που αφορά τον «Καθαρισμό ρέματος από τη θέση Γέφυρα σχολείου έως Μύλοι πηγάδι » και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον λόγω επικινδυνότητας από τυχόν πλημμύρες . Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης: 39/2011
Θέμα: 2ο      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Καθαρισμός ρέματος  από τη θέση γέφυρα σχολείου έως μύλοι πηγάδι».

                   
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:.
μετά από επανειλημμένα προβλήματα που είχαμε από τις πλημμύρες στο συγκεκριμένο κομμάτι του ρέματος, το οποίο είναι τσιμεντοστρωμένο και λόγω των φερτών υλικών και της άμμου έχει μειωθεί  η κοίτη του ρέματος και το ύψος στις γέφυρες. Σημειωτέων ότι κάθε φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα είναι λόγω του φρακαρίσματος των γεφυρών, και επομένως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τυχόν μεγάλη νεροποντή να προκληθούν πλημμύρες. Γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να καθαριστεί το προαναφερόμενο σημείο με μηχανήματα και εργάτες για να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος. 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου
                    αποφασίζει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες κάθε φορά που χρειάζεται  και όταν το κρίνει εκείνος αναγκαίο, ώστε το ρέμα να είναι πάντα καθαρό και ανοικτό για την αποφυγή κινδύνων.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφές    Υπογραφή       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg