Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 41

Απόφαση 41 Εκτύπωση
  Από το πρακτικό 14/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17 Νοεμβρίου   2011 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη  και ώρα 18:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 136/11-11-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ουδείς
2.Κοντού Ελένη     
3.Ανδριανούδης Γεώργιος
4.Δραγάνης Αλέξανδρος
5.Πράτσα Άννα
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 41/2011.
                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ
         «αιτήσεις πολιτών ».

Θέμα:2ο
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

1)    Την υπ΄αριθμ. 17537/25-10-2011 αίτηση της Πηγής Παπαθανασίου εκπροσώπου της ΙΣΑ  Τουριστικές – Ξενοδοχειακές και Εμπορικές επιχειρήσεις Α.Ε με την οποία ζητάει την άδεια αιγιαλού  και παραλίας  50  τ.μ. στην παραλία του κάμπινγκ μπροστά από το open bar για την ανάπτυξη ξαπλώστρες .
2)    Την υπ΄αριθμ. 17569/26-10-2011 αίτηση του Τάσσου Γεωργίου εκπροσώπου της θάλαττα καμπ Ανώνυμη Τουριστική Αγροτική Πολιτιστική εταιρία  , η οποία αιτείται παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  240 τμ μπροστά στο κάμπινγκ για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες   .
3)    Την υπ΄αριθμ. 15393/23-09-2011 αίτηση του Τσαουσίδη Λάζαρου με την οποία ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια) μπροστά από την ιδιοκτησία του διότι σημειώνονται υπερβολικές ταχύτητες .
4)    Την υπ΄αριθμ. 15394/23-09-2011 αίτηση του Τσαουσίδη Λάζαρου με την οποία αιτείται να του χορηγηθεί σήμα εισόδου-εξόδου για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων μπροστά από την ιδιοκτησία του   .
5)    Την υπ΄αριθμ. 12298/02-08-2011 αίτηση του Αλεξάκη Χρήστου με την οποία ζητάει βεβαίωση ότι ο δρόμος στην περιοχή Βαλτί όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα συντηρείται κανονικά από το Δήμο Σιθωνίας .
6)    Την υπ΄αριθμ.110/07-11-2011 αίτηση της Λαθούρη Πάργα Μαρίας με την οποία ζητάει να τεθούν υπόψη τα παρακάτω θέματα :
    α. Να γίνει καθορισμός νέων και παλιών σημείων για στάση ΚΤΕΛ σε περιοχές τουριστικές
    ειδικότερα
    β. Να φτιαχτεί το τοιχίο ανεβαίνοντας για το παλιό Δημοτικό Σχολείο για καλύτερη
    ορατότητα και να γίνει καλλωπισμός περιμετρικά του Λόφου ( λουλούδια –
    δενδροφύτευση)
    γ. Να γίνει κιόσκι στο σημείο Αγριδιά-βαλτί με πίνακα που θα προβάλλει τα τουριστικά
    καταλύματα και τα πολιτιστικά σημεία της περιοχής
    δ Ο δρόμος στην Αγία Παρασκευή να βελτιωθεί με τον καλύτερο τρόπο
    ε Να γίνει διόρθωση μεγάλης λακκούβας στον δρόμο για το Λιναράκι πάνω στη στροφή
    στ. Να γίνει μονοδρόμηση του δρόμου από Καζάκα-Τασούλη έως φαρμακείο Καραμανώλη
    και διέξοδο από το κρεοπωλείο Γεωργούδη με κατεύθυνση κρεοπωλείο Γιαρένη.
    ζ.Να γίνει ορθή επανάληψη προηγούμενης απόφασης σύμφωνα με την οποία
    παραχωρήθηκε αίθουσα του παλιού  Δημοτικού σχολείου σε ιδιώτη διότι το συγκεκριμένο
    κτίριο παραχωρήθηκε στους συλλόγους  από το  Δήμο Τορώνης και δεν μπορεί ιδιώτης σε
    Δημόσιο κτίριο να έχει επαγγελματική δραστηριότητα .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις
Αποφασίζει ομόφωνα
Ανά αίτηση τα εξής:
1.    Για την υπ΄αριθμ. 17537/25-10-2011 αίτηση της Πηγής Παπαθανασίου εκπροσώπου της ΙΣΑ  Τουριστικές – Ξενοδοχειακές και Εμπορικές επιχειρήσεις Α.Ε αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  στο κάμπινγκ μπροστά από το open bar για την ανάπτυξη ξαπλώστρες – ομπρέλες .
2.      Για την υπ΄αριθμ. 17569/26-10-2011 αίτηση του Τάσσου Γεωργίου εκπροσώπου της θάλαττα καμπ Ανώνυμη Τουριστική Αγροτική Πολιτιστική εταιρία  , αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση χώρου αιγιαλού και παραλίας  240 τμ μπροστά στο κάμπινγκ για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες  
3.    Για την υπ΄αριθμ. 15393/23-09-2011 αίτηση του Τσαουσίδη Λάζαρου με την οποία ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια) μπροστά από την ιδιοκτησία του διότι σημειώνονται υπερβολικές ταχύτητες , το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά 
4.    Για την υπ΄αριθμ. 15394/23-09-2011 αίτηση του Τσαουσίδη Λάζαρου με την οποία αιτείται να του χορηγηθεί σήμα εισόδου-εξόδου για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων μπροστά από την ιδιοκτησία του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά    .
5.    Για την υπ΄αριθμ. 12298/02-08-2011 αίτηση του Αλεξάκη Χρήστου με την οποία ζητάει βεβαίωση ότι ο δρόμος στην περιοχή Βαλτί όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα συντηρείται κανονικά από το Δήμο Σιθωνίας το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αποφασίζει ομόφωνα ότι ο προαναφερόμενος δρόμος συντηρείται κανονικά από μηχανήματα του Δήμου Σιθωνίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την χορήγηση  της βεβαίωσης
6.    Για την υπ΄αριθμ.110/07-11-2011 αίτηση της Λαθούρη Πάργα Μαρίας για το α-β-γ-δ-ε σκέλος αποφασίζουν ομόφωνα θετικά για το –στ- σκέλος αποφασίζουν ομόφωνα ότι θα γίνει αυτοψία μαζί με τον κο Δήμαρχο και θα αποφασιστεί ανάλογα θετικά η αρνητικά σε νέα συνεδρίαση και για το ζ σκέλος αποφασίζουν ομόφωνα αρνητικά  να παραμείνει σε ισχύ η προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41 /2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφες    Υπογραφή        
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg