Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 105

Απόφαση 105 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο   δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 8 Ιουνίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8369/06-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος  ,Πρόεδρος              ουδείς     
2.Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
3.Μητσιάρα Σόνια
4.Ζαφειρούδης Αθανάσιος
5.Γεωργακούδας Λάμπρος
   
    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 105/2011.
                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Υποβολή φακέλου για προέγκριση καταστήματος του Ζορμπά Ζήση .»

Θέμα:10ο
 
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006 ) πριν από τη χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρέπει να χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, καθώς και του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, σύμφωνα με το άρθρο 83 στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.
    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
    Την υπ΄αριθμ.:  8148/1/02-06-2011 αίτηση του Ζορμπά Ζήση , ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», στη Νικήτη, της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας. 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
3.    Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
Στον Ζορμπά Ζήση , ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος « ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ», στη Νικήτη, της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης της Δημοτικής Ενότητας Σιθωνίας του Δήμου Σιθωνίας. 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την έκδοση (χορήγηση) προέγκριση άδειας ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος, κοινοποιούμενης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.
Ο Πρόεδρος    τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg