Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Αποφαση 109

Αποφαση 109 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 9/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 22 Ιουνίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 9428/21-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της  προ ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος              Γεωργακούδας Λάμπρος 
2. Ζαφειρούδης Αθανάσιος
3. Μητσιάρα Σόνια
4. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος
   

    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 109/2011.
                   


<<AΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ >>

Θέμα 2ο
    Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο) θέμα της  ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 Ο  Κουρπανίδης Αβράαμ του Σάββα  αιτείται  άδεια παροχής νερού στη θέση Κασταμονίτη Δ,Δ.Νικήτης  πάνω από το camping Μύλος γιατί υπάρχει άτομο με πρόβλημα υγείας και προσκομίζει Ιατρική γνωμάτευση. Μετά από ερώτηση  στον  υδρονομέα  δεν μπορεί να πάρει άδεια παροχής νερού γιατί δεν το επιτρέπει ο κανονισμός ύδρευσης
                          
                   
 
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις
Αποφασίζει ομόφωνα

Ότι ο Κουρπανίδης Αβράαμ του Σάββα  αιτείται  άδεια παροχής νερού στη θέση Κασταμονίτη Δ,Δ.Νικήτης  πάνω από το camping Μύλος γιατί υπάρχει άτομο με πρόβλημα υγείας και προσκομίζει Ιατρική γνωμάτευση. Μετά από ερώτηση  στον  υδρονομέα  δεν μπορεί να πάρει άδεια παροχής νερού γιατί δεν το επιτρέπει ο κανονισμός ύδρευσης.


 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.


Ο Πρόεδρος                                                                             τα μέλη
Υπογραφή    Υπογραφές
   
       
                Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg