Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow Απόφαση Δ.Σ. 42/2011

Απόφαση Δ.Σ. 42/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 42/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αρ: 6/2011 αποφάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου που αφορά «Πρόταση για συγκέντρωση διαμαρτυρίας που αφορά το NATURA»».

Θέμα: 7ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.6/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου που αφορά το σχέδιο NATURA για τις ζώνες που προωθεί το Υπουργείο, το οποίο καταδικάζει τον τόπο μας πολεοδομικά και επηρεάζει την οικονομική ζωή του τόπου όσον αφορά την κτηνοτροφία-αλιεία –υλοτομία. Πρότασή τους είναι να πραγματοποιηθεί άμεσα γενικό συλλαλητήριο από τους δημότες του Δήμου Σιθωνίας.
Ο Δήμαρχος προτείνει εφόσον κατατεθεί το συγκεκριμένο άρθρο, θα ενημερωθούμε και την άλλη μέρα να οργανωθούμε και να κάνουμε συλλαλητήριο. Να εξουσιοδοτηθούν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την οργάνωση του συλλαλητηρίου.
 Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Συμφωνεί με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικόλαου, να πραγματοποιηθεί άμεσα γενικό συλλαλητήριο από τους δημότες του Δήμου Σιθωνίας, για το σχέδιο NATURA, εφόσον κατατεθεί το συγκεκριμένο άρθρο προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας να καθορίσουν τη μέρα και την ώρα του συλλαλητηρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg