Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Αποφαση 126

Αποφαση 126 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 16/04.08.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς 
 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 126/2011  

ΘΕΜΑ: Προφύλαξη πυροσβεστικής δεξαμενής Αγ.Παύλου από τους αγρότες και κτηνοτρόφους και αποφυγή ποτίσματος από την πηγή (αιγοπροβάτων και χοίρων).  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο πρόβλημα της πυροσβεστικής δεξαμενής του Αγ. Παύλου, που καταπατείτε από τους  κτηνοτρόφους  και αγρότες για να ποτίζουν τα ζώα ή τα χωράφια τους.
Ο κ.Γιοβανέκος επιθυμεί το θέμα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
   
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του     Προέδρου και των Συμβούλων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το πρόβλημα της πυροσβεστικής δεξαμενής του Αγ. Παύλου, που καταπατείτε από τους  κτηνοτρόφους  και αγρότες για να ποτίζουν τα ζώα ή τα χωράφια τους η απόφαση αυτή  να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg