Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow Απόφαση Δ.Σ. 44/2011

Απόφαση Δ.Σ. 44/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (1) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  28/2/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 2007/22-02-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένα (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης   1.Παπαλέξης Κωνσταντίνος 
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.                        2. Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                           3. Μάντσιος Βασίλειος
4. Λαθούρη Πάργα Μαρία                                 4. Γκιώτης Νικόλαος
5. Σπανός Μιχαήλ                                              5. Γεωργιάδης Αναστάσιος
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος                               6. Μάλαμα Κυριακή
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος
8. Αρσένης Καλλικρατίδας
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Κωστίκας Στυλιανός
13. Γιοβανούδας Βαρσάμης
14. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15. Γκαλή Γιαννούλα
16. Κατσίκης Παναγιώτης
17. Τσιάρας Εμμανουήλ
18. Πράτσας Άγγελος
19. Πράτσας Ιωάννης
20. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21. Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 44/2011 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Έγκριση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το χρονικό διάστημα 01-04-2011 έως 31-12-2011 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.».

Θέμα: 10ο
Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δ.Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
  Όπως γνωρίζεται με προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. έγινε η απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των καυσίμων και των λιπαντικών για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών αναγκών του Δήμου, που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/1/2011-31/03/2011.
Σήμερα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση έγκρισης της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/4/2011-31/12/2011. Επιπλέον, επειδή ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 300.000,00 €, πρέπει να καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
 Έχοντας λοιπόν υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις προμήθειες που διενεργούνται με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), πρέπει να εγκριθεί η ανωτέρω προμήθεια και να καθοριστεί ο ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός, ως τρόπος εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2011, για το χρονικό διάστημα 01-04-2011 έως 31-12-2011, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).
Β) Καθορίζει τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, ως τρόπο εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
          Ακριβές Απόσπασμα
           Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg