Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 144

Απόφαση 144 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 32/29.08.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5  (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια,  Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 12ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 144/2011  

ΘΕΜΑ: Παρεμβάσεις στην παλιά πλατεία παλιού χωριού Νικήτης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στην πλατεία του παλιού χωριού της Νικήτης για την διαμόρφωση της.

1η Παρέμβαση είναι η παλιά η βρύση όπου θα πρέπει να συνδεθεί ξανά με τον αγωγό  νερού από την ύδρευση όπως υπήρχε και παλιά για να εξυπηρετούνται οι πολίτες .
2η Παρέμβαση είναι το κάγκελο και το πεζούλι που βρίσκονται στην οικία του Δεληθανάση Άγγελου. Το κάγκελο παρεμποδίζει το δρόμο και δεν μπορούν να εισέλθουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που βρίσκονται πιο πάνω  και  πρέπει να αφαιρεθεί. Το πεζούλι πρέπει να γκρεμιστεί γιατί παρεμποδίζει ωστόσο την διέλευση αυτοκινήτου και θα πρέπει ο χώρος της παλιάς πλατείας να έρθει στην αρχική του μορφή. Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν με την εισήγηση  του προέδρου.
3η Παρέμβαση είναι η αποθήκη της Αngela Smitt που έχει κατασκευαστεί με ξύλινη κατασκευή και παρεμποδίζει τον δρόμο και θα πρέπει να γκρεμιστεί ή να στενέψει για να μην κλείνει το δρόμο .Οι Τοπικοί Σύμβουλοι συμφωνούν.
4η Παρέμβαση  είναι η βεράντα με κεραμοσκεπή  που βρίσκεται στο σοκάκι του παλιού χωριού θα πρέπει να γίνει στα όρια της βεράντας γιατί τα νερά της βροχής πέφτουν στο σοκάκι.
 

   
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του     Προέδρου και των Συμβούλων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  για τις παραπάνω παρεμβάσεις του παλιού χωριού συμφωνούν να γίνουν οι μετατροπές.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣdiavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg