Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 146

Απόφαση 146 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

    Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Σεπτεμβρίου  2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 32/29-8-.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.
 
 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 146/2011  

ΘΕΜΑ: Νομική  υποστήριξη και διεκδίκηση στα κατεληφθέντα οικόπεδα-τμήματα στο Δημοτικό γήπεδο Νικήτης από την απαλλοτρίωση που έγινε το 1969 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην ανάγκη  Νομικής υποστήριξης για την διεκδίκηση των κατεληφθέντων οικοπέδων-τμημάτων  στο Δημοτικό γήπεδο Νικήτης, τα οποία έχουν απαλλοτριωθεί το 1969 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Ακολούθως πήραν το λόγω οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.
 Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία διεκδίκησης των απαλλοτριωμένων από το 1969 οικοπέδων-τμημάτων  του Δημοτικού Γηπέδου Νικήτης με την βοήθεια Νομικής υποστήριξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 146/2011.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)
Ακριβές ΑπόσπασμαΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg