Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 173

Απόφαση 173 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης /2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 Νεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 86/22.11.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γεωργακούδας Λάμπρος  Ζαφειρούδης Αθανάσιος

Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος 


ΑΠΟΝΤΕΣ:   Μητσιάρα Σόνια      

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 


AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2011  

ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση περιπτέρου και όλων των κατασκευών που υπάρχουν από μαγαζιά εστιατόρια καφετερίες κατά μήκος του αιγιαλού μέχρι το κάμπινγκ  Αστερίου  Κουρμπέτη.   

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι είναι επιτακτική ανάγκη  να προχωρήσει στην απομάκρυνση του περιπτέρου που βρίσκετε  στην παραλία της  Δ.Κ.Νικήτης καθώς επίσης και των κατασκευών  που υπάρχουν από μαγαζιά εστιατόρια καφετερίες κατά μήκος του αιγιαλού μέχρι το κάμπινγκ  Αστερίου  Κουρμπέτη γιατί εμποδίζουν στην ολοκλήρωση του έργου «ανάπλαση της παραλίας» της Δ.Κ.Νικήτης.
Ο κυρ. Ζαφειρούδης συμφωνεί με την ενέργεια αυτή αλλά τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνει καμία διάκριση ως προς τους καταστηματάρχες.       
Ο κυρ. Γεωργακούδας πιστεύει ότι πρέπει να ειδοποιηθούν οι καταστηματά-
ρχες πριν αρχίσει η διαδικασία γκρεμίσματος.  

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του   Προέδρου και των Συμβούλων .


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προχωρήσει ο Δήμος στην  απομάκρυνση περιπτέρου και όλων των κατασκευών που υπάρχουν από μαγαζιά εστιατόρια καφετερίες κατά μήκος του αιγιαλού μέχρι το κάμπινγκ  Αστερίου  Κουρμπέτη  για  να προχωρήσει το έργο «ανάπλαση της παραλίας» της Δ.Κ.Νικήτης.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2011.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg