Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 188

Απόφαση 188 Εκτύπωση
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 15/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης

Στη Νικήτη και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19  Δεκεμβρίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 97/15-12-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τσολίδης Αθανάσιος ,Πρόεδρος               Ιωάννης Τζίτζιος
2. Ζαφειρούδης Αθανάσιος                        Δημητρός Δημήτριος
3. Μητσιάρα Σόνια                                     Παπαστεργίου αχιλλέας
4. Γεωβανέκος Τριαντάφυλλος
5.Γεωργακούδας Λάμπρος
   
    .
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραδήμου Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθμός Απόφασης 188/2011.
                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση χώρου ».

Θέμα:7ο
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, εξουσιοδοτούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας, να αποφασίζουν επί των αιτήσεων που αφορούν παραχωρήσεις αιγιαλού και κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας.
Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Την υπ΄αριθμ.-96-/5.12.2011 αίτηση της Χαρίκλιας Στρατηλάκη του Κων/ντίνου η  οποία αιτείται παραχώρηση χώρου, 2τ.μ. στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, για τοποθέτηση πάγκου για την πώληση  χειροποίητου κοσμήματος .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας  και τις ανωτέρω αιτήσεις.


Αποφασίζει ομόφωναΓια την αίτηση της Χαρίκλιας Στρατηλάκη του Κων/ντίνου να παραχωρηθεί χώρος,  2τ.μ. στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης, για τοποθέτηση πάγκου για την πώληση  χειροποίητου κοσμήματος .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 188/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.


Ο Πρόεδρος                                                                     τα μέλη
Υπογραφή                                                                  Υπογραφές            


                                           Ακριβές απόσπασμα
      Ο Πρόεδρος

                                                Τσολίδης Αθανάσιος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
------------ compost22.jpg
ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg