Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 243/2011

243/2011 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 17/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 11682/22-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1) Παπαλέξης Κων/νος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Κατσίκης Παναγιώτης
4) Λογοτριβή Ελένη                        4) Τσιάρας Εμμανουήλ
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Φάλκος Κωνσταντίνος
12) Παστογιάννης Γεώργιος
13) Μάντσιος Βασίλειος
14) Γκιώτης Νικόλαος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Γεωργιάδης Αναστάσιος
18) Γκαλή Γιαννούλα
19) Πράτσας Άγγελος
20) Πράτσας Ιωάννης
21) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
22) Πετρίδης Νικόλαος
23) Μάλαμα Κυριακή 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ.Νέου Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπανός Μιχαήλ και Μάντσιος Βασίλειος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπανός Μιχαήλ επανήλθε όταν άρχισε η συζήτηση του 2ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γκιώτης Νικόλαος, Ρεβενικιώτης Δημήτριος και Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 1ου θέματος εντός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. που αφορά την «Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της προμήθειας «Εξοπλισμός Βελτίωσης Υδρευτικού Δικτύου Δ.Κ. Αγ. Νικολάου», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του.

Αριθμός Απόφασης: 243/2011
Θέμα: 2ο   εκτός ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της προμήθειας «Εξοπλισμός Βελτίωσης Υδρευτικού Δικτύου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι: στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκηή» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, υπάρχει η με αριθμ.6904/27-09-2010 ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στην θεματική προτεραιότητα: «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)».
Η Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε την υπ’ αριθμ.: 21/2011 μελέτη προμήθειας με τίτλο: «Εξοπλισμός Βελτίωσης Υδρευτικού Δικτύου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», προϋπολογισμού μελέτης διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (215.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, την οποία προμήθεια προτίθεται να εντάξει στο προαναφερόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή πρότασης για ένταξη της προμήθειας «Εξοπλισμός Βελτίωσης Υδρευτικού Δικτύου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 21/2011 μελέτη προμήθειας με τίτλο: «Εξοπλισμός Βελτίωσης Υδρευτικού Δικτύου Δ.Κ. Αγ.Νικολάου», προϋπολογισμού μελέτης διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (215.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
 .
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 243/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
         
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη,   29/07/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg