Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 248/2011

248/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Σπανός Μιχάηλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                       4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία              5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος             7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος           8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  248/2011
Θέμα: 1ο    
«Πρόσληψη προσωπικού έκτακτων και επειγουσών αναγκών (2μηνο)».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις συμβάσεις των εργαζομένων που λήγουν 31-08-2011 και στηρίζουν  τον τομέα της πολιτικής προστασίας (υπ΄αριθμ 10620/16.06.2011 έγκριση Γ.Γ. Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης).
2. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη δασοκάλυψη του Δήμου μας.
3. Την  ύπαρξη δύο (2) ενεργών ΧΑΔΑ εντός της περιφέρειας του Δήμου μας και τις ανάγκες που γεννούνται για την φύλαξή τους (μεγάλος όγκος απορριμμάτων λόγω τουριστικής περιόδου-μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της γειτνίασής τους με δασικές εκτάσεις και οικισμούς) .
4. Το γεγονός ότι έως τώρα είχαμε 3 μεγάλες σε έκταση πυρκαγιές (Άγιο Παύλο, Άγιο Νικόλαο, Δραγουντέλης-Ιταμός) καθώς και ικανό αριθμό εστιών μικρής επικινδυνότητας (περίπου 20) σε όλη τη έκταση του δήμου και επενέβησαν άμεσα και  καθοριστικά οι υπάλληλοι του Δήμου μας κατά κοινή ομολογία.  
5. Την ύπαρξη πέντε (5) μικρών ευέλικτων πυροσβεστικών αυτοκινήτων (4x4) καθώς και δύο (2) οχημάτων μεταφοράς και εκτόξευσης νερού, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαρκή επιτήρηση και άμεση επέμβαση, όπου χρειασθεί η παρουσία τους, και των οποίων  η συμβολή  και η προσφορά τους έχει εκτιμηθεί από όλους τους φορείς.
6. Το γεγονός ότι διανύουμε ακόμη την  αντιπυρική περίοδο (έως τέλη Οκτωβρίου) 
Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού δίμηνων συμβάσεων (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά και να στελεχωθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες που προσφέρει  ο δήμος, στον τομέα πρόληψης-επέμβασης και πυρόσβεσης.
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Οδηγοί πυροσβεστικού 4x4 7 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Συνοδοί πυροσβεστικού 4x4 14 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Οδηγοί οχημάτων 3,5t 3 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Συνοδοί οχημάτων 3,5t 6 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Εργάτες (για τον έλεγχο και την προστασία των  ΧΑΔΑ) 6 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
Σύνολο 36 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο και έπειτα διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
1. το άρθρο 206 του Ν. 3584/07
2. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09
3. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 του Δήμου  Σιθωνίας
4. την Εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003
5. την Εγκύκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ  οικ 5345/4-2-2005
6. το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α. Την   πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο (2μηνο).
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Οδηγοί πυροσβεστικού 4x4 7 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Συνοδοί πυροσβεστικού 4x4 14 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Οδηγοί οχημάτων 3,5t 3 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Συνοδοί οχημάτων 3,5t 6 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
 Εργάτες (για τον έλεγχο και την προστασία των  ΧΑΔΑ) 6 Σε καθημερινή βάση (και ρεπό)
Σύνολο 36 

Β. Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει την πίστωση πού είναι γραμμένη στον Κ.Α. 02.20.6041, Κ.Α. 02.20.6054, του πρ/σμού των εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2011.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 70 Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαλέξης Κων/νος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Παστογιάννης Γεώργιος, 12) Μάντσιος Βασίλειος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Κωστίκας Στυλιανός, 15) Πράτσας Ιωάννης, 16) Μάλαμα Κυριακή.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει διότι θεωρεί ότι οι θέσεις δεν είναι απαραίτητες και δεν τηρήθηκε η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, 2) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 3) Τσιάρας Εμμανουήλ, 4) Κατσίκης Παναγιώτης, 5) Πράτσας Άγγελος, 6) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 248/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 25/07/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg