Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 274/2011

274/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13254/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας              1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
4) Λογοτριβή Ελένη                        4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία              5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος           6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος              7) Πετρίδης Νικόλαος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος             8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Παστογιάννης Γεώργιος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Γιοβανούδας Βαρσάμης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ.Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα.Μάλαμα Κυριακή και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου προς το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας διατάξεως θεμάτων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος προσήλθε κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κων/νος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά την έναρξη συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, κ.Πράτσας Ιωάννης, κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος, κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος, κ.Παπαστεργίου Αχιλλέας, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης είναι εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του όγδοου θέματος της ημ.διατάξεως το οποίο συζητήθηκε τρίτο σε σειρά στην ημ.διάταξη. Επιστρέφει στην αίθουσα του συμβουλίου ο κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης στην έναρξη του τέταρτου θέματος της ημ.διατάξεως και φεύγει εκτός αίθουσας ο κ.Πράτσας Άγγελος. Επιστρέφουν στην αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης επιστρέφει στην αίθουσα της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  274/2011
Θέμα: 27ο    
«Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ΜΠΕ της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας Ι.Χορόζογλου και Σία Ο.Ε.».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό έβδομο (27ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 162626/5409/10-8-2011 Ανακοίνωση –Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε για γνωμοδότηση το με αρ. πρ.: 128401/26-6-11 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/Γ.Δ.Περιβάλλοντος/Δ/νση Περ.Σχε./ Τμήμα Γεν. Περιβαλλοντικών Θεμάτων που αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση απόφασης Ε.Π.Ο. λειτουργούσας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων στη θέση Διαπόρι-Αγ.Νικολάου καθώς και κατασκευή προβλήτας στη θέση Όρμος Παναγίας Δ.Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα από 12-8-2011 μέχρι και 11-9-2011 να λάβει γνώση επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ και να διατυπώσει γραπτά τη γνώμη του και τις προτάσεις του. Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία «Ι.Χορόζογλου και Σία Ο.Ε.».
Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 23-8-2011 εξώδικο δήλωση-αίτηση της ανωτέρω εταιρείας με την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης του θέματος  εξαιτίας της μη έγκαιρης ειδοποίησης τους για τη σημερινή συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η ανωτέρω εταιρεία ενημερώθηκε την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προβλέπεται συγκεκριμένη ημέρα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων πολιτών.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω έγγραφα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Δεν δέχεται τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση απόφασης Ε.Π.Ο. λειτουργούσας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων στη θέση Διαπόρι-Αγ.Νικολάου καθώς και κατασκευή προβλήτας στη θέση Όρμος Παναγίας Δ.Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής» και εκφράζει την αντίθεσή του στη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην αρ. 130/2011 απόφαση του Δ.Σ. και συγκεκριμένα για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Δηλώνουμε επιπρόσθετα ότι υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις της εν λόγω επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 26/08/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg