Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 277/2011

277/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 20/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 14162/02-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Φάλκος Κων/νος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παστογιάννης Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Σπανός Μιχαήλ                              4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                    7) Πράτσας Ιωάννης
8) Χριστοδούλου Νικόλαος                 8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαλέξης Κων/νος                        9) Πετρίδης Νικόλαος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας               10) Μάλαμα Κυριακή
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Γεωργιάδης Αναστάσιος
15) Γκαλή Γιαννούλα
16) Πράτσας Άγγελος
17) Λογοτριβή Ελένη

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων Συκιάς και Αγίου Νικολάου, κ.Τζέλιος Αθανάσιος και κ.Παρδάλης Γεώργιος, αντίστοιχα.
Προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) Γκιώτης Νικόλαος πριν την έναρξη του πρώτου θέματος της εκτός ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του πρώτου θέματος της εκτός ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011»» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον καθώς και για τη συζήτησή του. Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, διότι δεν αιτιολογείται το κατεπείγον.

Αριθμός Απόφασης:  277/2011
Θέμα: 1ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Για την άρτια λειτουργία του Δήμου μας και την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών, άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 138.811,00 € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0010 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδικού χρονόμετρου για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου».
2) Στον Κ.Α. 02.20.6672.0001 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ερπύστριας για το μηχάνημα καθαρισμού ακτών».
3) Στον Κ.Α. 02.00.6735 ποσού 30.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία-Γενικές Υπηρεσίες».
4) Στον Κ.Α. 02.10.6115.0001 ποσού 25.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές λογιστών».
5) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0011 ποσού 14.211,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο « Καθαριότητα δεξαμενών αντλιοστασίου».
6) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0038 ποσού 18.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων αποχετευτικού ομβρίων».
7) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0004 ποσού 40.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικών».

Για το λόγο αυτό προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 ως εξής:
Α) Την κατάργηση των κωδικών: 1) Κ.Α. 02.15.7133.0026 ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού για ΕΠΑΛ», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, και τη μεταφορά του ανωτέρω ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως προς τα έξοδα ως εξής:
Α) Καταργεί τους κωδικούς: 1) Κ.Α. 02.15.7133.0026 ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού για ΕΠΑΛ», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει, και τη μεταφορά του ανωτέρω ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 138.811,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0010 ποσού 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδικού χρονόμετρου για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου».
2) Στον Κ.Α. 02.20.6672.0001 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ερπύστριας για το μηχάνημα καθαρισμού ακτών».
3) Στον Κ.Α. 02.00.6735 ποσού 30.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο « Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία-Γενικές Υπηρεσίες».
4) Στον Κ.Α. 02.10.6115.0001 ποσού 25.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές λογιστών».
5) Στον Κ.Α. 02.20.6162.0011 ποσού 14.211,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο « Καθαριότητα δεξαμενών αντλιοστασίου».
6) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0038 ποσού 18.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων αποχετευτικού ομβρίων».
7) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0004 ποσού 40.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο « Προμήθεια κλιματιστικών».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Αρσένης Καλλικρατίδας, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Φάλκος Κωνσταντίνος, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος ψηφίζει μόνο τις αρ.1 και 3 τροποποιήσεις.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Πετρίδης Νικόλαος.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 277/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/09/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg