Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 288/2011

288/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15753/29-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                              1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                              2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                                    4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                           5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                        6) Πράτσας Ιωάννης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                           7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος και Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σπανός Μιχαήλ, κ.Παστογιάννης Γεώργιος και κ. Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για τη σύνταξη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου χώρου Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων (ΕΠΑΛ) σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  288/2011
Θέμα: 4ο    
«Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για τη σύνταξη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου χώρου Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων (ΕΠΑΛ) σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ.Νικήτης του Δ.Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 14/09/2011 έγγραφο του μελετητή κ. Μητσιάρα Βασιλείου, σύμφωνα με το οποίο μας υποβάλλει για έγκριση τη «Μελέτη Περιβαλλοντικού Προελέγχου για τη σύνταξη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου χώρου Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων (ΕΠΑΛ) σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας, κατόπιν της με αριθμ.: 85/2011 απόφασης ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω μελέτης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη «Μελέτη Περιβαλλοντικού Προελέγχου για τη σύνταξη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου χώρου Εκπαιδευτικών Εγκαταστάσεων (ΕΠΑΛ) σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας», η οποία συντάχθηκε από τον μελετητή Μητσιάρα Βασίλειο, κατόπιν της με αριθμ.: 85/2011 απόφασης ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 288/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg