Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 290/2011

290/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τέσσερις (4) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 15753/29-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                           1) Σπανός Μιχαήλ
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                            2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                                     4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                           5) Κατσίκης Παναγιώτης
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                        6) Πράτσας Ιωάννης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                           7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος 
9) Παπαλέξης Κων/νος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15) Γεωργιάδης Αναστάσιος
16) Γκαλή Γιαννούλα
17) Τσιάρας Εμμανουήλ
18) Πράτσας Άγγελος
19) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος και Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σπανός Μιχαήλ, κ.Παστογιάννης Γεώργιος και κ. Κατσίκης Παναγιώτης, προσήλθαν κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  290/2011
Θέμα: 6ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 315.469,00 € για την ενίσχυση και δημιουργία της εξής πίστωσης:
1) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0080 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ.Σάρτης αγροτεμάχιο 689 και συνοδού αγωγού μήκους 200 μ. για την ύδρευση Τ.Κ.Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
2) Στον Στον Κ.Α. 02.25.7413.0081 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ.Σάρτης αγροτεμάχιο 314 και συνοδού αγωγού μήκους 400 μ. για την ύδρευση Τ.Κ.Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
3) Στον K.A. 02.25.7413.0082 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ.Αγ.Νικολάου, θέση «Σμαρδέλα» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
4) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0083 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ.Νικήτης, θέση «Βαρία» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
5) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0084 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά, θέση «Τριπόταμος» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
6) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0085 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ.Νικήτης, θέση «Δημανιώτικα» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
7) Στον K.A. 02.15.7413.0016 ποσού 20.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καταγραφή-καταμέτρηση κοινοχρήστων χώρων Παραλία Νικήτης».
8) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0017 ποσού 7.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καταγραφή προβλημάτων-προτάσεις αξιοποίησης κτιρίου Χριστοφορίδη».
9) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0005  ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου».
10) Στον Κ.Α. 02.80.8242.0004 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Δάνειο Προσωπικό»
11) Στον Κ.Α. Κ.Α. 02.00.6073.0001 ποσού 20.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης δημοτικών υπαλλήλων».
12) Στον Κ.Α. 02.10.6255 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών».
13) Στον K.A. 02.10.6232 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων –τεχνικών έργων ακινήτων».
14) Στον Κ.Α. 02.15.7133.0027 ποσού 8.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κουρτινών και κουρτινόξυλων στο ΕΠΑΛ».
15) Στον Κ.Α. 02.70.6412.0001 ποσού 14.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Φόρτωση  και μεταφορά φυκιών».
16) Στον K.A. 02.00.6492 ποσού 100.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων».
17) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0028 ποσού 50.190,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή δικτύου όμβριων»
18) Στον Κ.Α.. 02.20.6162.0006 ποσού 18.304,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Καθαριότητα δασικών δρόμων».
19) Στον Κ.Α. 02.80.8231.0002 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «ΚΥΤ».
20) Στον Κ.Α. 02.80.8231.0006 ποσού 6.875,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας».
Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου ως εξής:
Καταργεί τους Κ.Α.: 1) Κ.Α. 02.25.7322.0002 ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Ανασκαφικές έρευνες», 2) Κ.Α. 02.20.7132.0001 ποσού 240.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 4*4 αυτοκινήτων», 3) Κ.Α. 02.10.7132.0001 ποσού 120.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Β) Λόγω του ότι απαιτείται ο διαχωρισμός των κρατήσεων σύμφωνα με τον Ν. 3986/11 και Ν. 4002/2011,  πρέπει να γίνουν οι κάτωθι τροποποιήσεις για τη δημιουργία των κάτωθι κωδικών:
1) Στον Κ.Α. 06.00.4124.0001 ποσού 80.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης για τη δημιουργία νέας πίστωσης € με τίτλο «Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 2%».
2) Στον Κ.Α. 06.00.4124.0002 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1%».
3) Στον Κ.Α. 06.00.4124.0003 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%».
4) Στον Κ.Α. 02.80.8242.0001 ποσού 80.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 2%».
5) Στον Κ.Α. 02.80.8442.0002 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1%».
6) Στον Κ.Α. 02.80.8442.0003 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%».

Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου ως εξής:
Καταργεί τους: 1) Κ.Α. 06.00.4131.0024 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας» και 2) Κ.Α. 02.80.8231.0024 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν καθώς απαιτείται ο διαχωρισμός των κρατήσεων σύμφωνα με τον Ν. 3986/11 και Ν. 4002/2011, και τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Γ) Παρίσταται ανάγκη δημιουργίας και ενίσχυσης της κράτησης «ΜΤΠΥ» τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο, για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή ποσού 1.500,00 € για κρατήσεις «Μ.Τ.Π.Υ.».
Δ) Παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης της κράτησης «ΕΛΠΠ» τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή ποσού 1.000,00 € για κρατήσεις «ΕΛΠΠ».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανάγκη των ανωτέρω τροποποιήσεων,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως εξής:
Καταργεί τους Κ.Α.: 1) Κ.Α. 02.25.7322.0002 ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Ανασκαφικές έρευνες», 2) Κ.Α. 02.20.7132.0001 ποσού 240.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 4*4 αυτοκινήτων», 3) Κ.Α. 02.10.7132.0001 ποσού 120.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιακού αυτοκινήτου», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού για τη δημιουργία και ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων.
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 315.469,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0080 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ.Σάρτης αγροτεμάχιο 689 και συνοδού αγωγού μήκους 200 μ. για την ύδρευση Τ.Κ.Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
2) Στον Στον Κ.Α. 02.25.7413.0081 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ.Σάρτης αγροτεμάχιο 314 και συνοδού αγωγού μήκους 400 μ. για την ύδρευση Τ.Κ.Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
3) Στον K.A. 02.25.7413.0082 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ.Αγ.Νικολάου, θέση «Σμαρδέλα» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
4) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0083 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ.Νικήτης, θέση «Βαρία» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
5) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0084 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά, θέση «Τριπόταμος» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
6) Στον Κ.Α. 02.25.7413.0085 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ.Νικήτης, θέση «Δημανιώτικα» και συνοδού αγωγού μήκους 400μ».
7) Στον K.A. 02.15.7413.0016 ποσού 20.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καταγραφή-καταμέτρηση κοινοχρήστων χώρων Παραλία Νικήτης».
8) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0017 ποσού 7.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Καταγραφή προβλημάτων-προτάσεις αξιοποίησης κτιρίου Χριστοφορίδη».
9) Στον Κ.Α. 02.10.7131.0005  ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου».
10) Στον Κ.Α. 02.80.8242.0004 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Δάνειο Προσωπικό»
11) Στον Κ.Α. Κ.Α. 02.00.6073.0001 ποσού 20.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης δημοτικών υπαλλήλων».
12) Στον Κ.Α. 02.10.6255 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Λοιπά ασφάλιστρα οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών».
13) Στον K.A. 02.10.6232 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων –τεχνικών έργων ακινήτων».
14) Στον Κ.Α. 02.15.7133.0027 ποσού 8.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια κουρτινών και κουρτινόξυλων στο ΕΠΑΛ».
15) Στον Κ.Α. 02.70.6412.0001 ποσού 14.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Φόρτωση  και μεταφορά φυκιών».
16) Στον K.A. 02.00.6492 ποσού 100.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων».
17) Στον Κ.Α. 02.25.7312.0028 ποσού 50.190,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή δικτύου όμβριων»
18) Στον Κ.Α.. 02.20.6162.0006 ποσού 18.304,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Καθαριότητα δασικών δρόμων».
19) Στον Κ.Α. 02.80.8231.0002 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «ΚΥΤ».
20) Στον Κ.Α. 02.80.8231.0006 ποσού 6.875,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας».

Β) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως εξής:
Καταργεί τους: 1) Κ.Α. 06.00.4131.0024 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας» και 2) Κ.Α. 02.80.8231.0024 ποσού 150.000,00 € με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως έχουν καθώς απαιτείται ο διαχωρισμός των κρατήσεων σύμφωνα με τον Ν. 3986/11 και Ν. 4002/2011, και τη μεταφορά των ανωτέρω ποσών στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού πίστωση 320.000,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 06.00.4124.0001 ποσού 80.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης για τη δημιουργία νέας πίστωσης € με τίτλο «Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 2%».
2) Στον Κ.Α. 06.00.4124.0002 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1%».
3) Στον Κ.Α. 06.00.4124.0003 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%».
4) Στον Κ.Α. 02.80.8242.0001 ποσού 80.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 2%».
5) Στον Κ.Α. 02.80.8442.0002 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 1%».
6) Στον Κ.Α. 02.80.8442.0003 ποσού 40.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%».

Γ) Αποδέχονται το ποσό των 1.500,00 € για την κράτηση «Μ.Τ.Π.Υ.».
Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του  έτους 2011, δημιουργεί και εγγράφει στον κωδικό Κ.Α. 06.00.4131.0024 των εσόδων με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ.» πίστωση 1.500 €, και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει για τη δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 02.80.8231.0024 με τίτλο «Μ.Τ.Π.Υ.».
Δ) Αποδέχονται το ποσό των 1.000,00 € για την ενίσχυση κράτησης «ΕΛΠΠ».
Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του  έτους 2011, ενισχύει τον κωδικό Κ.Α. 06.00.4131.0008 των εσόδων με τίτλο «ΕΛΠΠ» πίστωση 1.000 €, και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει πίστωση 2.550,00 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 02.81.8231.0008 με τίτλο «ΕΛΠΠ».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Μάντσιος Βασίλειος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Κωστίκας Στυλιανός, 8) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 9) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 10) Αρσένης Καλλικρατίδας, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 13) Σπανός Μιχαήλ, 14) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 15) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 16) Τσιάρας Εμμανουήλ, 17) Κατσίκης Παναγιώτης, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Γκιώτης Νικόλαος, 20) Παστογιάννης Γεώργιος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Πράτσας Άγγελος και 3) Πετρίδης Νικόλαος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg