Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 292/2011

292/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργα ανάπλασης πλατείας Δ.Δ.Συκιάς»» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  292/2011
Θέμα: 1ο    
«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργα ανάπλασης πλατείας Δ.Δ.Συκιάς»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 145/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Τορώνης, εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της υπ’ αριθμ. 100/2009 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Έργα Ανάπλασης Πλατείας Συκιάς», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (127.290,83€).
Μειοδότης του διαγωνισμού και ανάδοχος του παραπάνω έργου αναδείχθηκε η Κοινοπραξία: «Γ. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ – Θ. ΛΙΑΤΟΣ Ο.Ε.- ΖΗΣΗΣ ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», με την οποία ο πρώην Δήμος Τορώνης υπέγραψε το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό ποσού εκατόν τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (103.758,06€) ή εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτά (123.472,09€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος τότε Φ.Π.Α. 19%.
Για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών καθώς και την αναπροσαρμογή της δαπάνης λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%, συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), ο οποίος εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Νομού Χαλκιδικής στις 07.07.2010.
Ο εν λόγω ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (124.927.20€), παρουσιάζει δηλαδή υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης κατά χίλια τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά (1.455,11€).
Ο προαναφερόμενος ΑΠΕ τίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και τον ανωτέρω 1ο ΑΠ του έργου,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργα ανάπλασης πλατείας Δ.Δ.Συκιάς»», αρ.μελ. 100/2009 με ανάδοχο την Κοινοπραξία: «Γ. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ – Θ. ΛΙΑΤΟΣ Ο.Ε.- ΖΗΣΗΣ ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Φάλκος Κων/νος, 11) Μάντσιος Βασίλειος, 12) Γκιώτης Νικόλαος, 13) Κωστίκας Στυλιανός, 14) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 15) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 16) Κατσίκης Παναγιώτης, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Πράτσας Άγγελος.
Κατά είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 292/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg