Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 294/2011

294/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011»και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Πετρίδης Νικόλαος.

Αριθμός Απόφασης:  294/2011
Θέμα: 3ο    
«Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2011».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 88.041,93 € για την ενίσχυση και δημιουργία της εξής πίστωσης:
1) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0018 ποσού 9051,18 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της Ε.Ε.Λ. Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής»,
2) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0019 ποσού 5.852,16 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στη θέση Παράδεισος οικισμού Ν.Μαρμαράς»
3) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0020 ποσού 8.138,59 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εκπόνηση διαφόρων τοπογραφικών μελετών στο Δήμο Σιθωνίας»
4) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0032 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου Νικήτης,
5) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0033 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης.
6) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0034 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης.
7) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0035  ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά».
8) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0036 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά»,
9) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0037 ποσού 5.000,00 €. για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά.
10) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0021 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για ΕΠΑΛ».
11) Στον Κ.Α. 02.10.6231 ποσού 25.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών».
Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου ως εξής: Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 88.041,93 € στους παραπάνω αναφερόμενους Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως εξής:
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 88.041,93 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0018 ποσού 9051,18 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της Ε.Ε.Λ. Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής»,
2) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0019 ποσού 5.852,16 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στη θέση Παράδεισος οικισμού Ν.Μαρμαράς»
3) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0020 ποσού 8.138,59 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εκπόνηση διαφόρων τοπογραφικών μελετών στο Δήμο Σιθωνίας»
4) Στον Κ.Α.02.15.7411.0032 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου Νικήτης,
5) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0033 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης.
6) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0034 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης.
7) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0035 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά».
8) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0036 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στατική μελέτη κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά»,
9) Στον Κ.Α. 02.15.7411.0037 ποσού 5.000,00 €. για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη ΗΛΜ κατ’ επέκταση προσθήκης Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά.
10) Στον Κ.Α. 02.15.7413.0021 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη για ΕΠΑΛ».
11) Στον Κ.Α. 02.10.6231 ποσού 25.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών».
Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Σπανός Μιχαήλ, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Φάλκος Κων/νος, 16) Πετρίδης Νικόλαος, 17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 294/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg