Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 301/2011

301/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  301/2011
Θέμα: 7ο    
«Επιβολή προστίμων από ελεύθερη κατασκήνωση».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έβδομο (7ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτω υπόψη σας τα υπ’ αριθμ.:
 1) 1020/8779/1-β/31-08-2011, 2) 1020/7231/2-β/31-08-2011, 3) 1020/8576/2-β/31-08-2011, 4) 1020/8571/2-β/31/08/2011, 5) 1020/8769/1-β/31-08-2011, 6) 1020/8771/1-β/31-08-2011, 7) 1020/8772/1-β/31-08-2011, 8) 1020/8770/1-β/31-08-2011, 9) 1020/8774/1-β/31-08-2011, 10) 1020/8773/1-β/31-08-2011, 11) 1020/8775/1-β/31-08-2011, 12) 1020/8786/1-β/31-08-2011, 13) 1020/8785/1-β/31-08-2011, 14) 1020/8784/1-β/31-08-2011, 15) 1020/8782/1-β/31-08-2011, 16) 1020/8777/1-β/31-08-2011, 17) 1020/8781/1-β/31-08-2011, 18) 1020/8780/1-β/31-08-2011, 19) 1020/8778/1-β/31-08-2011, 20) 1020/8776/1-β/31-08-2011, 21) 1020/8835/1-β/12-09-2011, 22) 1020/8834/1-β/12-09-2011, 23) 1020/8833/1-β/12-09-2011, 24) 1020/8832/1-β/12-09-2011, 25) 1020/8831/1-β/12-09-2011, 26) 1020/8828/1-β/12-09-2011, 27) 1020/8829/1-β/12-09-2011, 28) 1020/8830/1-β/12-09-2011, 29) 1020/8810/1-β/12-09-2011, 30) 1020/8811/1-β/12-09-2011, 31) 1020/8827/1-β/12-09-2011, 32) 1020/8812/1-β/12-09-2011, 33) 1020/8813/1-β/12-09-2011, 34) 1020/8814/1-β/12-09-2011, 35) 1020/8815/1-β/12-09-2011, 36) 1020/8816/1-β/12-09-2011, 37) 1020/8826/1-β/12-09-2011, 38) 1020/8822/1-β/12-09-2011, 39) 1020/8825/1-β/12-09-2011, 40) 1020/8823/1-β/12-09-2011, 41) 1020/8091/2-β/13-09-2011, 42) 1020/8821/1-β/12-09-2011, 43) 1020/8820/1-β/12-09-2011, 44) 1020/8818/1-β/12-09-2011, 45) 1020/8817/1-β/12-09-2011, 46) 1020/8862/1-β/21-9-2011, 47) 1020/8861/1-β/21-9-2011, 48) 1020/8863/1-β/21-9-2011, 49) 1020/10920/1-β/2-9-2011, 50) 1507/6/2-β/26-8-2011, έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου, και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, βάσει των οποίων βεβαιώνεται η παράβαση για ελεύθερη κατασκήνωση στους κάτωθι:
1) Παϊσης Δημήτριος του Παναγιώτη, 2) Μπαχαράκης Μιχαήλ του Δημητρίου, 3) Μπαλτάς Αλέξανδρος του Στεφάνου, 4) Αλεξιάδου Μαρία του Κυριάκου, 5) Σεϊλοπουλος Γεώργιος του Δημοσθένη, 6) Χρόνης Γεώργιος του Κοσμά, 7) Πατρίκιος Μάριος του Αβέρκιου, 8) Μαμούτης Κων/νος του Μάριου, 9) Χρηστίδης Ιωάννης του Αντωνίου, 10) Κεσίδης Φοίβος του Γεωργίου, 11) Κελεσίδης Στυλιανός του Σταύρου, 12) Τσιρίδου Σουλτάνα του Χρήστου, 13) Κεβρεκίδης Θεόδωρος του Δημητρίου, 14) Κοκκινίδης Βασίλειος του Παρασκευά, 15) Μπίρκος Γεώργιος του Νικολάου, 16) Αλβανός του Παράσχου του Γεωργίου, 17) Τσερκέχος Ευάγγελος του Δημητρίου, 18) Αποστολίδης Απόστολος του Παύλου, 19) Παντελέρης Διονύσιος του Θεοδώρου, 20) Τσάφα Μαρία του Αχιλλέα, 21) Γιαγλής Νικόλαος του Σπυρίδων, 22) Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αναστασίου, 23) Μπαντής Γεώργιος του Βασιλείου, 24) Νικολαίδης Αθανάσιος του Ιωάννη, 25) Σιάτρα Ζαφειρούλα του Ιωάννη, 26) Αδαμόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου, 27) Δεληχρήστου Ελένη του Βασιλείου, 28) Δεληγιαννίδης Θεόδωρος του Ιωάννη, 29) Αβραμίδου Παναγιώτα του Περικλή, 30) Κουριδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, 31) Καλαϊτσίδης Δημήτριος του Φωτίου, 32) Στογιαννίδης Χρήστος του Κων/νου, 33) Ανδρεάκος Ευστράτιος του Παναγιώτη, 34) Κάρτσιος Απόστολος του Βασιλείου, 35) Τριανταφυλλίδης Στυλιανός του Βασιλείου, 36) Χριστοφορίδης Θεόδωρος του Στεφάνου, 37) Καμπάκης Πολυχρόνης του Σταύρου, 38) Γιαπάλης Γεώργιος του Δημητρίου, 39) Λιολιόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου, 40) Αντωνοπούλου Χριστίνα του Δημητρίου, 41) Ψυλομέσης Ιωάννης του Πέτρου, 42) Πραγκαλάκη Άννα του Αθανασίου, 43) Τσιτσικάος Παναγιώτης του Χρήστου, 44) Θεοδωρίδης Γεώργιος του Εμμανουήλ, 45) Σαρηπαναγιώτης Ηλίας του Αθανασίου, 46) Ταχματζίδης Μιχαήλ του Χαράλαμπου, 47) Ταγκαλίδης Θεοφάνης του Κυριάκου, 48) Καλούδης Χρήστος του Βασιλείου, 49) Κυζιρίδου Ελισσάβετ του Παντελή, 50) Τσεκούρα Μαρία του Νικηφόρου, 51) Βόντση Ευάγγελος του Δημοσθένη, 52) Δήμου Ιωάννης του Χρήστου, 53) Τσεκούρα Σοφία του Νικηφόρου, 54) Τσεκούρα Αλίκη του Θεοφύλαχτου, και προτείνει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93 και άρθρου 21 του Ν. 2741/99 (πρόστιμο ύψους 146,74 €).
 Ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω επιβολή προστίμου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τα σχετικά έγγραφα της Αστυνομικής Δ/νσης Χαλκιδικής, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πολυγύρου και του Α.Τ. Αγίου Νικολάου.


Αποφασίζει Ομόφωνα

Την επιβολή προστίμου ύψους 146,74 € για παράβαση του Νόμου περί παράνομης κατασκήνωσης στους κάτωθι:
1) Παϊσης Δημήτριος του Παναγιώτη, 2) Μπαχαράκης Μιχαήλ του Δημητρίου, 3) Μπαλτάς Αλέξανδρος του Στεφάνου, 4) Αλεξιάδου Μαρία του Κυριάκου, 5) Σεϊλοπουλος Γεώργιος του Δημοσθένη, 6) Χρόνης Γεώργιος του Κοσμά, 7) Πατρίκιος Μάριος του Αβέρκιου, 8) Μαμούτης Κων/νος του Μάριου, 9) Χρηστίδης Ιωάννης του Αντωνίου, 10) Κεσίδης Φοίβος του Γεωργίου, 11) Κελεσίδης Στυλιανός του Σταύρου, 12) Τσιρίδου Σουλτάνα του Χρήστου, 13) Κεβρεκίδης Θεόδωρος του Δημητρίου, 14) Κοκκινίδης Βασίλειος του Παρασκευά, 15) Μπίρκος Γεώργιος του Νικολάου, 16) Αλβανός του Παράσχου του Γεωργίου, 17) Τσερκέχος Ευάγγελος του Δημητρίου, 18) Αποστολίδης Απόστολος του Παύλου, 19) Παντελέρης Διονύσιος του Θεοδώρου, 20) Τσάφα Μαρία του Αχιλλέα, 21) Γιαγλής Νικόλαος του Σπυρίδων, 22) Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αναστασίου, 23) Μπαντής Γεώργιος του Βασιλείου, 24) Νικολαίδης Αθανάσιος του Ιωάννη, 25) Σιάτρα Ζαφειρούλα του Ιωάννη, 26) Αδαμόπουλος Γεώργιος του Αντωνίου, 27) Δεληχρήστου Ελένη του Βασιλείου, 28) Δεληγιαννίδης Θεόδωρος του Ιωάννη, 29) Αβραμίδου Παναγιώτα του Περικλή, 30) Κουριδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, 31) Καλαϊτσίδης Δημήτριος του Φωτίου, 32) Στογιαννίδης Χρήστος του Κων/νου, 33) Ανδρεάκος Ευστράτιος του Παναγιώτη, 34) Κάρτσιος Απόστολος του Βασιλείου, 35) Τριανταφυλλίδης Στυλιανός του Βασιλείου, 36) Χριστοφορίδης Θεόδωρος του Στεφάνου, 37) Καμπάκης Πολυχρόνης του Σταύρου, 38) Γιαπάλης Γεώργιος του Δημητρίου, 39) Λιολιόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου, 40) Αντωνοπούλου Χριστίνα του Δημητρίου, 41) Ψυλομέσης Ιωάννης του Πέτρου, 42) Πραγκαλάκη Άννα του Αθανασίου, 43) Τσιτσικάος Παναγιώτης του Χρήστου, 44) Θεοδωρίδης Γεώργιος του Εμμανουήλ, 45) Σαρηπαναγιώτης Ηλίας του Αθανασίου, 46) Ταχματζίδης Μιχαήλ του Χαράλαμπου, 47) Ταγκαλίδης Θεοφάνης του Κυριάκου, 48) Καλούδης Χρήστος του Βασιλείου, 49) Κυζιρίδου Ελισσάβετ του Παντελή, 50) Τσεκούρα Μαρία του Νικηφόρου, 51) Βόντση Ευάγγελος του Δημοσθένη, 52) Δήμου Ιωάννης του Χρήστου, 53) Τσεκούρα Σοφία του Νικηφόρου, 54) Τσεκούρα Αλίκη του Θεοφύλαχτου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 301/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg