Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 310/2011

310/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                              5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος               6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  310/2011
Θέμα: 16ο    
«Εκτίμηση για την αγορά ακινήτων στον πρώην Δήμο Τορώνης».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:  
Ο Δήμος Σιθωνίας, προτίθεται να προβεί στην κατασκευή ΚΑΠΗ, Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, Επέκταση Αθλητ. Εγκ/σεων και Επέκταση του Κοιμητηρίου στη Δημ. Ενότ. Τορώνης, και συγκεκριμένα στον οικισμό Συκιάς.
Επειδή όμως στις ενδεικνυόμενες περιοχές, ο Δήμος μας δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα, υπάρχει η άμεση ανάγκη για αγορά συγκεκριμένων όμορων ακινήτων για την υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών.
Συγκεκριμένα,
1- την αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% έκτασης 92τ.μ και του εντός αυτού 2οροφου κτίσματος εμβαδού 132τ.μ. που βρίσκεται στο με αριθμό ΚΑΕΚ 490690364002/0/0 γεωτεμάχιο, εντός οικισμού Συκιάς,  ιδιοκτησίας Χαλκιά Νικολάου . Είναι το μοναδικό κτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ΚΑΠΗ, και επιπλέον βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Υπάρχει και σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ.  πρακτικά 5/2011, απόφαση 6.
2- την αγορά οικοπέδου εκτάσεως  960τ.μ. από το οικόπεδο του Γιαρμή Νικολάου, που βρίσκεται στην περιοχή Λαυριώτικο εντός οικισμού Συκιάς, διότι είναι το μοναδικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του χώρου των αθλητικών εγκ/σεων του δημοτ. ποδοσφαιρικού γηπ. Συκιάς. Υπάρχει και σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ. πρακτικά 5/2011, απόφαση 3.
3- την αγορά οικοπέδου εκτάσεως  1.795,71τ.μ. με αρ.ΚΑΕΚ 490690630038 του Καπετανγιάννη Γεώργιου, που βρίσκεται στην περιοχή «νεκροταφεία»  εντός οικισμού Συκιάς, διότι γειτνιάζει με το κοιμητήριο (πίσω από ναϊσκο) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του χώρου των κοιμητηρίων.(υπάρχει πίστ.  ΣΑΤΑ)
4- Την αγορά οικοπέδου εκτάσεως 2.500τ.μ. με αρ.ΚΑΕΚ 641500304009 ιδιοκτησίας Κατσίκη Νιόβης, που βρίσκεται στην περιοχή «νεκροταφεία» εντός οικισμού Συκιάς διότι λόγω μεγέθους αλλά και θέσης, φέρεται ως το καταλληλότερο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή κτιρίων πολιτισμού, πάρκου, παιδικής χαράς κ.τ.λ. (σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ. πρακτικά 5/2011, απόφαση 2).
5- Την αγορά οικοπέδου εκτάσεως ~500τ.μ. ιδιοκτησίας Κουτλιάνη (μεταξύ ιδιοκτησιών  Πλακίδα και Δραγάνη), στην περιοχή «Στενούρα»,εντός οικισμού Συκιάς, το οποίο θα αποτελέσει χώρο πρασίνου/αναψυχής/αθλοπαιδιών αλλά και θα επιτρέψει την διάνοιξη δημοτικής οδού, και βελτίωση ρυμοτομίας της περιοχής, που αποτελεί χρόνιο αίτημα των εκεί κατοίκων. σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ. πρακτικά 5/2011, απόφαση 1).
6- την αγορά των οικοπέδων :
α. έκτασης 1.610,01μ2 ιδιοκτ. Μπατζή Δάφνης
β. έκτασης 1.216,16μ2 ιδιοκτ.Χατζηγιάννη (Χαλκιά) Μαρίας (απόφ4,.Τ.Σ.Συκιάς,5/2011)
γ. έκτασης 412,93μ2 ιδιοκτ. Δημητριάδου Ερμιόνης
δ. έκτασης 269,17μ2 ιδιοκτ. Σαχινίδου Αμαλίας (απόφ5,.Τ.Σ.Συκιάς,5/2011)
τα οποία συνορεύουν με την έκταση των 4.039,66τ.μ. του με αριθμό ΚΑΕΚ 49069/0402/066/0/0 ακινήτου του Δήμου μας, και τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη και άνετη χωροθέτηση των σχεδιαζόμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ.Συκιάς .
Για όλα τα προαναφερόμενα ακίνητα, και των 6 παραγράφων, υπάρχουν παλαιότερες αποφάσεις Δ.Σ. Δ.Τορώνης, οι οποίες αποκλειστικά και μόνο για διαδικαστικούς λόγους-και ειδικά, λόγω ημερομηνιών που σχετίζονταν με τις εκλογές Νοεμβρίου 2010-, δεν πήραν έγκριση από την τότε Περιφέρεια.
 Το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την αγορά των προαναφερθέντων ιδιοκτησιών, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση αγοράς των ανωτέρω ακινήτων
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, το άρθρο 191 του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010.


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει να ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης αγοράς των κάτωθι ακινήτων του πρώην Δήμου Τορώνης για την κατασκευή ΚΑΠΗ, Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού, Επέκταση Αθλητ. Εγκ/σεων και Επέκταση του Κοιμητηρίου στη Δημ. Ενότ. Τορώνης, και συγκεκριμένα στον οικισμό Συκιάς. Συγκεκριμένα:
1. την αγορά ποσοστού συνιδιοκτησίας 50% έκτασης 92τ.μ και του εντός αυτού 2οροφου κτίσματος εμβαδού 132τ.μ. που βρίσκεται στο με αριθμό ΚΑΕΚ 490690364002/0/0 γεωτεμάχιο, εντός οικισμού Συκιάς,  ιδιοκτησίας Χαλκιά Νικολάου . Είναι το μοναδικό κτήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ΚΑΠΗ, και επιπλέον βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Υπάρχει και σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ.  πρακτικά 5/2011, απόφαση 6.
2. την αγορά οικοπέδου εκτάσεως  960τ.μ. από το οικόπεδο του Γιαρμή Νικολάου, που βρίσκεται στην περιοχή Λαυριώτικο εντός οικισμού Συκιάς, διότι είναι το μοναδικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του χώρου των αθλητικών εγκ/σεων του δημοτ. ποδοσφαιρικού γηπ. Συκιάς. Υπάρχει και σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ. πρακτικά 5/2011, απόφαση 3.
3. την αγορά οικοπέδου εκτάσεως  1.795,71τ.μ. με αρ.ΚΑΕΚ 490690630038 του Καπετανγιάννη Γεώργιου, που βρίσκεται στην περιοχή «νεκροταφεία»  εντός οικισμού Συκιάς, διότι γειτνιάζει με το κοιμητήριο (πίσω από ναϊσκο) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση του χώρου των κοιμητηρίων.(υπάρχει πίστ.  ΣΑΤΑ)
4. Την αγορά οικοπέδου εκτάσεως 2.500τ.μ. με αρ.ΚΑΕΚ 641500304009 ιδιοκτησίας Κατσίκη Νιόβης, που βρίσκεται στην περιοχή «νεκροταφεία» εντός οικισμού Συκιάς διότι λόγω μεγέθους αλλά και θέσης, φέρεται ως το καταλληλότερο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή κτιρίων πολιτισμού, πάρκου, παιδικής χαράς κ.τ.λ. (σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ. πρακτικά 5/2011, απόφαση 2).
5. Την αγορά οικοπέδου εκτάσεως ~500τ.μ. ιδιοκτησίας Κουτλιάνη (μεταξύ ιδιοκτησιών  Πλακίδα και Δραγάνη), στην περιοχή «Στενούρα»,εντός οικισμού Συκιάς, το οποίο θα αποτελέσει χώρο πρασίνου/αναψυχής/αθλοπαιδιών αλλά και θα επιτρέψει την διάνοιξη δημοτικής οδού, και βελτίωση ρυμοτομίας της περιοχής, που αποτελεί χρόνιο αίτημα των εκεί κατοίκων. σχετ. απόφαση του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς, βλ. πρακτικά 5/2011, απόφαση 1).
6. την αγορά των οικοπέδων :
α. έκτασης 1.610,01μ2 ιδιοκτ. Μπατζή Δάφνης
β. έκτασης 1.216,16μ2 ιδιοκτ.Χατζηγιάννη (Χαλκιά) Μαρίας (απόφ4,.Τ.Σ.Συκιάς,5/2011)
γ. έκτασης 412,93μ2 ιδιοκτ. Δημητριάδου Ερμιόνης
δ. έκτασης 269,17μ2 ιδιοκτ. Σαχινίδου Αμαλίας (απόφ5,.Τ.Σ.Συκιάς,5/2011)
τα οποία συνορεύουν με την έκταση των 4.039,66τ.μ. του με αριθμό ΚΑΕΚ 49069/0402/066/0/0 ακινήτου του Δήμου μας, και τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη και άνετη χωροθέτηση των σχεδιαζόμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ.Συκιάς .
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα.Μάλαμα Κυριακή διαφωνεί ως προς τη χρήση του πρώτου ακινήτου για ΚΑΠΗ και συμφωνεί για όλα τα άλλα ακίνητα.
Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) Σπανός Μιχαήλ, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Κατσίκης Παναγιώτης, 16) Γκιώτης Νικόλαος, 17) Φάλκος Κων/νος, 18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 19) Πράτσας Άγγελος, 20) Πράτσας Ιωάννης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 310/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg