Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 316/2011

316/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 16116/06-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Παπαλέξης Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Γιοβανούδας Βαρσάμης
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Τσιάρας Εμμανουήλ
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Πράτσας Άγγελος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 7) Μάλαμα Κυριακή
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10)  Φάλκος Κων/νος
11)  Μάντσιος Βασίλειος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Κωστίκας Στυλιανός
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γεωργιάδης Αναστάσιος
16)  Γκαλή Γιαννούλα
17)  Κατσίκης Παναγιώτης
18)  Πράτσας Ιωάννης
19)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
20)  Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημ. Σύμβουλος κα. Μάλαμα Κυριακή προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου ένατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  316/2011
Θέμα: 22ο    
«Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 σύμφωνα με της οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν της σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17.2.2010. Της εγκυκλίους 50410/7.9.2010 και 24/οικ.50259/6.9.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. Τα άρθρα 10 και 101 του Ν.3584/07.
2. Την υπ΄αριθμ.13/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία αναγνωρίστηκε, ότι ο Βαλσάμης Παπαοικονόμου του Αστερίου συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄αριθμ. 347/29-09-2011 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.13/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.
3. Την υπ΄αριθμ.Πρωτ.16073/04-10-2011 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 εξαιρούνται της απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερομένη στη υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 Ν.2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση της δικαστική απόφαση.
5. Της διατάξεις του άρθ. 58 παρ.1 περιπτ.δ΄ του Ν.3852/2010, σχετικά με της αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου «ο δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών όλου του Δήμου εκδίδει της πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, της κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου».  
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Σιθωνίας και Τορώνης, που συνενώθηκαν βάσει του Ν.3852/2010 σε ένα ενιαίο με την επωνυμία «Δήμος Σιθωνίας», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών.
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Καλλικρατικού Δήμου Σιθωνίας του Ν. 3852/2010.
8.  Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθ.101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007), διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο της υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν βάσει του κώδικα αυτού – δηλαδή αποστέλλεται για δημοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα του Φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας (αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων της ΟΤΑ).
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Να συσταθεί η κάτωθι προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων:
1. Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16  Εργατών Ύδρευσης,  στην οποία κατατάσσεται ο Βαλσάμης Παπαοικονόμου του Αστερίου.
Η προσωρινή θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Η δαπάνη της θέσεως του παραπάνω προσωπικού ύψους  7.800,00 €, θα καλυφθούν από το Δημοτικό Προϋπολογισμό για το έτος 2011 και θα βαρύνει της κάτωθι Κ.Α.:
1. Στον Κ.Α. 02.25.6021.0001 με το ποσό των 5.000,00 €
2. Στον Κ.Α. 02.25.6022.0001 με το ποσό των 800,00 €
3. Στον Κ.Α. 02.25.6052.0001 με το ποσό των 2.000,00 €
Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στου αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 36.000,00 €  ετησίως.
Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού στην παραπάνω συνιστώμενη θέση θα γίνει με απόφαση που θα εκδοθεί από το αρμόδιο της διορισμό όργανο, η οποία θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 5 του Ν. 3852/2010. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χριστολούλου Νικόλαος, 2) Σπανός Μιχαήλ, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 7) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Ρεβενκιώτης Δημήτριος, 16) Γκιώτης Νικόλαος, 17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 18) Φάλκος Κωνσταντίνος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Γκαλή Γιαννούλα.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος, ο οποίος δεν ψηφίζει καθώς όλες αυτές οι δικαστικές αποφάσεις έχουν ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και έχουν ακυρωθεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 316/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 13/10/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg