Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 320/2011

320/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17598/26-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 4) Κωστίκας Στυλιανός
5) Σπανός Μιχαήλ                              5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος               6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Χριστοδούλου Νικόλαος               8) Πράτσας Ιωάννης
9) Παπαλέξης Κων/νος                      9) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
10)  Παπαστεργίου Αχιλλέας            10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Παστογιάννης Γεώργιος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γκαλή Γιαννούλα
16)  Πράτσας Άγγελος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κωστίκας Στυλιανός και κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο κ .Πράτσας Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως  «Τροποποίηση πρ/σμού». Η κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πράτσας Άγγελος και κ. Γκιώτης Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημ. διατάξεως και επέστρεψαν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή, κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας  κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. Βγήκε εκτός αίθουσας κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. επιστρέφουν στην αίθουσα συμβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφουν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ. διατάξεως, ενώ βγαίνει εκτός αίθουσας ο κ. Παστογιάννης Γεώργιος και επιστρέφει κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ.Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας στο εικοστό θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο πέμπτο στη σειρά, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω θέματος. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Πράτσας Άγγελος επιστρέφουν στην αίθουσα στο δέκατο πέμπτο θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ανωτέρω θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Τροποποίηση Προϋπολογισμού» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  320/2011
Θέμα: 2ο    
«Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 1.616.696,00 € για την ενίσχυση και δημιουργία της εξής πίστωσης:
1) Στον Κ.Α. 02.20.6211 ποσού 350.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων (Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού)».
2) Στον Κ.Α. 02.10.6211 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων (Οικον. & Διοικητικές Υπηρεσίες)».
3) Στον Κ.Α. 02.25.6211 ποσού 200.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων (Υπ. Ύδρευσης & Αποχέτευσης)».
4) Στον Κ.Α. 02.00.6515 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών».
5) Στον Κ.Α. 02.00.6516 ποσού 350.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Χρεολυσία δανείων εσωτερικού».
6) Στον Κ.Α. 02.00.6726.0001 ποσού 130.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 4%».
7) Στον Κ.Α. 02.25.6265.0012 ποσού 510.496,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης».
8)  Στον Κ.Α. 02.00.6122.0003 ποσού 28.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Δημοτικών Συμβούλων».
9)  Στον Κ.Α. 02.00.6122.0001 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αποζημίωση μελών επιτροπών».
10) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0034 ποσού 14.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εκκένωση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων».
11) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0035 ποσού 15.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εκκένωση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων (σχάρες)».

Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου ως εξής:
1) Μεταφέρει από τον Κ.Α. 02.25.6265.0014  ποσό 510.496,00 € με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
2) Καταργεί τον Κ.Α. 02.20.7132.1003 ποσού 650.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια απορριμμάτων», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά του ανωτέρω ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
Β) Παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης υπάρχουσας πίστωσης τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο για τις κρατήσεις των απεργιών, για το λόγο αυτό ενισχύουμε το έσοδο
Κ.Α. 06.00.4131.0023 με το ποσό των 3.000,00 € με τίτλο «Κράτηση λόγω απεργιών», και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύουμε το έξοδο Κ.Α. 02.80.8231.0023 με το ποσό των 3.000,00 € με τίτλο «Κράτηση λόγω απεργιών».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω τροποποίηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την ανάγκη των ανωτέρω τροποποιήσεων,
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία
Α) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2011, ως εξής:
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 02.25.6265.0014  ποσό 510.496,00 € με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των κατωτέρω πιστώσεων.
Καταργεί τον Κ.Α. 02.20.7132.1003 ποσού 650.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια απορριμμάτων», διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, και τη μεταφορά του ανωτέρω ποσού στο αποθεματικό κεφάλαιο και μέσω αυτού στους παραπάνω Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των κατωτέρω πιστώσεων.
Μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει συνολική πίστωση 1.616.696,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α. 02.20.6211 ποσού 350.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων (Υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού)».
2) Στον Κ.Α. 02.10.6211 ποσού 10.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων (Οικον. & Διοικητικές Υπηρεσίες)».
3) Στον Κ.Α. 02.25.6211 ποσού 200.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων (Υπ. Ύδρευσης & Αποχέτευσης)».
4) Στον Κ.Α. 02.00.6515 ποσού 3.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών».
5) Στον Κ.Α. 02.00.6516 ποσού 350.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Χρεολυσία δανείων εσωτερικού».
6) Στον Κ.Α. 02.00.6726.0001 ποσού 130.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 4%».
7) Στον Κ.Α. 02.25.6265.0012 ποσού 510.496,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εργασίες επισκευής μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης».
8) Στον Κ.Α. 02.00.6122.0003 ποσού 28.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα παράστασης Δημοτικών Συμβούλων».
9)  Στον Κ.Α. 02.00.6122.0001 ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Αποζημίωση μελών επιτροπών».
10) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0034 ποσού 14.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εκκένωση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων».
11) Στον Κ.Α. 02.25.6262.0035 ποσού 15.600,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Εκκένωση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων (σχάρες)».

Β) Παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης υπάρχουσας πίστωσης τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο για τις κρατήσεις των απεργιών, για το λόγο αυτό ενισχύουμε το έσοδο
Κ.Α. 06.00.4131.0023 με το ποσό των 3.000,00 € με τίτλο «Κράτηση λόγω απεργιών», και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου ενισχύουμε το έξοδο Κ.Α. 02.80.8231.0023 με το ποσό των 3.000,00 € με τίτλο «Κράτηση λόγω απεργιών».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) σπανός Μιχαήλ, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) μάλαμα Κυριακή, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Παστογιάννης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Ιωάννης δηλώνει παρών.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 4) Γκαλή Γιαννούλα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 320/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 04/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg