Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 323/2011

323/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 24/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 17598/26-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεπτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Φάλκος Κων/νος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 4) Κωστίκας Στυλιανός
5) Σπανός Μιχαήλ                             5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος              6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                 7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Χριστοδούλου Νικόλαος              8) Πράτσας Ιωάννης
9) Παπαλέξης Κων/νος                    9) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
10)  Παπαστεργίου Αχιλλέας             10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Παστογιάννης Γεώργιος
12)  Γκιώτης Νικόλαος
13)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
14)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
15)  Γκαλή Γιαννούλα
16)  Πράτσας Άγγελος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κωστίκας Στυλιανός και κ. Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Προέδρου στο σώμα. Ο κ .Πράτσας Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως  «Τροποποίηση πρ/σμού». Η κα. Λογοτριβή Ελένη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πράτσας Άγγελος και κ. Γκιώτης Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημ. διατάξεως και επέστρεψαν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή, κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος βγήκαν εκτός αίθουσας  κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έκτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. Βγήκε εκτός αίθουσας κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. επιστρέφουν στην αίθουσα συμβουλίου κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφουν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ένατου θέματος της ημ. διατάξεως, ενώ βγαίνει εκτός αίθουσας ο κ. Παστογιάννης Γεώργιος και επιστρέφει κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ενδέκατου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλέξης Κων/νος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ.Πράτσας Άγγελος βγαίνουν εκτός αίθουσας στο εικοστό θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο πέμπτο στη σειρά, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης και κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω θέματος. Οι Δημ. Σύμβουλοι κα. Μάλαμα Κυριακή και κ. Πράτσας Άγγελος επιστρέφουν στην αίθουσα στο δέκατο πέμπτο θέμα της ημ. διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο έκτο στη σειρά, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του ανωτέρω θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου και καθορισμός όρων δόμησης για ΕΠΑΛ Νικήτης» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Κατά είναι η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα.

Αριθμός Απόφασης:  323/2011
Θέμα: 5ο    
«Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου και καθορισμός όρων δόμησης για ΕΠΑΛ Νικήτης».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., Αντιδήμαρχο Έργων, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
 Με τα υπ’ αριθμό 6070/10-10-2005 και 6071/10-10-2005 συμβόλαια αγοράς της συμβολαιογράφου Παρασκευής Καρακώτσογλου-Παρασίδου, απέκτησε ο Δήμος την κυριότητα αγρού έκτασης 2.949,01 τ.μ., ανατολικά του οικισμού της Νικήτης, με σκοπό την ανέγερση εντός αυτού εγκαταστάσεων εκπαίδευσης. Η ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή ανατολικά του οικισμού στη θέση Παπαδιά Λάκκος, με πρόσωπο επί του ορίου του ρυμοτομικού σχεδίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1018/91 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής (ΦΕΚ 414Δ/2004).
 Με την υπ’ αριθμό 3681/20-7-2011 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 205ΑΑΠ/11-8-2011) εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γ.Π.Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η έγκριση της χωροθέτησης Χώρου Επαγγελματικού Λυκείου –ΕΠΑΛ στην ως άνω δημοτική ιδιοκτησία στη θέση Παπαδιάς Λάκκος.
Για την ιδιοκτησία συντάχθηκε Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο σύμφωνα με το συνημμένο Διάγραμμα με το εξής περιεχόμενο:
1. Καθορίζεται χώρος εκπαίδευσης επιφάνειας 2.263,10 τ.μ., ο οποίος συνορεύει δυτικά και νότια με το υπάρχον δίκτυο δρόμων και βορειοδυτικά, βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά από πεζόδρομους που διαχωρίζουν τον χώρο εκπαίδευσης από την λοιπή εκτός σχεδίου έκταση.
2. Καθορίζονται οι εξής όροι δόμησης:
Συντελεστής δόμησης: 1
Ποσοστό κάλυψης 50%
Ανώτατο ύψος 10,50 μ.
Ανώτατος αριθμός ορόφων: 3
Αποστάσεις από όρια: 4,0μ.
Απόσταση από άξονα Επ. Οδού: 15,0μ.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο και καθορίζει τους όρους δόμησης για ΕΠΑΛ Νικήτης
1. Καθορίζεται χώρος εκπαίδευσης επιφάνειας 2.263,10 τ.μ., ο οποίος συνορεύει δυτικά και νότια με το υπάρχον δίκτυο δρόμων και βορειοδυτικά, βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά από πεζόδρομους που διαχωρίζουν τον χώρο εκπαίδευσης από την λοιπή εκτός σχεδίου έκταση.
2. Καθορίζονται οι εξής όροι δόμησης:
Συντελεστής δόμησης: 1
Ποσοστό κάλυψης 50%
Ανώτατο ύψος 10,50 μ.
Ανώτατος αριθμός ορόφων: 3
Αποστάσεις από όρια: 4,0μ.
Απόσταση από άξονα Επ. Οδού: 15,0μ.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) σπανός Μιχαήλ, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Κατσίκης Παναγιώτης, 13) Μάλαμα Κυριακή, 14) Γκιώτης Νικόλαος, 15) Παστογιάννης Γεώργιος, 16) Πράτσας Ιωάννης, 17) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 18) Πράτσας Αγγελος, 19) Δημητρός Δημήτριος του Αστ..
Μειοψηφεί η δημοτική σύμβουλος κα.Γκαλή Γιαννούλα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 323/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 04/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg