Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 352/2011

352/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                               1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                 3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                             4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                           5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                               6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                             9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                 10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού «Τριστινίκας» Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης:  352/2011
Θέμα: 3ο    
«Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού «Τριστινίκας» Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Σιθωνίας, συνέταξε την υπ’ αριθμ.: 68/2011 τεχνική μελέτη, που αφορά την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού βελτίωσης της ποιότητας νερού στον οικισμό «Τριστινίκα» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.
Η παραπάνω μελέτη αφορά την προμήθεια, τη μεταφορά, την τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία μιας (1) μονάδος αφαίρεσης σιδήρου, μαγγανίου και αφαλάτωσης νερού, με την μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (415.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Σιθωνίας στην χρήση και στη συντήρηση της παραπάνω μονάδος.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη», και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ, υπάρχει η υπ’ αριθμ. 6904/27.09.2010 ανοιχτή πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων στην θεματική προτεραιότητα:»Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)».
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού «Τριστινίκας» Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής», από το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού «Τριστινίκας» Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ.», προϋπολογισμού τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (415.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 352/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg