Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 355/2011

355/2011 Εκτύπωση
 


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                            1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                               2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                   3) Φάλκος Κωνσταντίνος                            
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                              4)  Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                            5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                              6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9)  Πράτσας Άγγελος
10) Γκιώτης Νικόλαος                                     10) Πετρίδης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Ιωάννης
16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ.Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίαση στο τέλος της συζήτησης του 13ου  θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  355/2011
Θέμα: 3ο   εντός ημερήσιας διάταξης
«Ψήφιση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σιθωνίας, έτους 2012».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:
«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής: 
«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων  οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό  πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων  του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα.
Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας.
β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον  τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια.
Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή  του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην  περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της  διετίας.
3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.
4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

Σύμφωνα με την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ 8/2011 απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας.


Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε
• Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
• Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06
• Την υπ’ αριθ. 8/2011 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, λαμβανομένης υπόψη και της εισήγησης του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν
• Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας έτους 2012 ως ακολούθως: 

   ΔΗΜΟΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 
    
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
    
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    ΕΥΡΩ
1 Ολοκλήρωση διαρριθμίσεων Δημαρχείου  74.000,00
2 Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 30.000,00
3 Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά 6.926,00
4 Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου 6.926,00
5 Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Συκιάς 6.926,00
6 Συντήρηση δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σάρτης 6.926,00
    
  ΣΥΝΟΛΟ 131.704,00
    
    
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α   ΕΥΡΩ
1 Διαμόρφωση χώρών Δ Κ. Νικήτης 24.600,00
2 Διαμόρφωση χώρων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 24.600,00
3 Διαμόρφωση χώρων Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά 24.600,00
4 Διαμόρφωση χώρων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου  24.600,00
5 Διαμόρφωση χώρων Δ.Κ. Συκιάς 24.600,00
6 Διαμόρφωση χώρων Τ.Κ. Σάρτης 24.600,00
7 Συντήρηση γηπέδων  74.000,00
8 Παρεμβάσεις στο γήπεδο και στο χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τ. Κ. Μεταγγιτσίου 60.000,00
9 Συντήρηση περίφραξης γηπέδων  20.000,00
10 Γεωλογικές μελέτες  15.000,00
11 αναπαλαίωση κτιρίου Χριστοφορίδη
Δ. Δ. Νικήτης 100.000,00
12 Διαμόρφωση αύλειου χώρου Κλειστου γυμναστηρίου  50.000,00
13  Παιδικές χαρές Νικήτης 15.000,00
14 Παιδικές χαρές Αγ. Νικολάου  15.000,00
15 Παιδικές χαρές Ν. Μαμραρά 15.000,00
16 Παιδικές χαρές Μεταγγιτσίου 15.000,00
17 Παιδικές χαρές Συκιάς 15.000,00
18 Παιδικές χαρές Σάρτης 15.000,00
19 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Συκιάς  250.000,00
20 Μελέτη Κατασκευής πολιτιστικού αθλητικού κέντρου Ν.Μαρμαρά 15.000,00
21 Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου έξι βρύσεων Νικήτης 24.600,00
22 Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου 6.926,00
23 Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Νικήτης 60.000,00
24 Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Ν.Μαρμαρά 6.926,00
25 Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Μεταγγιτσίου  30.000,00
26 Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Συκιάς  6.926,00
27 Διαμόρφωση αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου Σάρτης 6.926,00
28 Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Αγ. Νικολάου 15.000,00
29 Κατασκευή κερκίδων γηπέδου Αγ. Νικολάου 12.120,00
30 Κατασκευή κερκίδων γηπέδου Συκιάς 12.120,00
31 Καταασκευή αποδητηρίων γηπέδου Σάρτης 12.120,00
32 Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Νικήτης  15.000,00
33 Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 15.000,00
34 Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά 15.000,00
35 Συντήρηση σχολικών μονάδων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου  6.926,00
36 Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Συκιάς 15.000,00
37 Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Κ. Σάρτης 6.926,00
38 Οικοδομικές εργασίες διαρυθμίσεων και επισκευών στο δημοτικό σχολείο Ν.Μαρμαρά 60.000,00
39 Επέκταση δημοτικού σχολείου Σάρτης 80.000,00
40 Συντήρηση κτιρίου Παιδικού σταθμού Δ. Κ. Συκιάς 15.000,00
41 ΚΑΠΗ Σάρτης  30.000,00
42 Αναπαλαίωση κτιρίου Ζηνώζη
Κ.Δ. Αγ. Νικολάου 100.000,00
 43 Αποτύπωση κτιρίου βρεφονηπιακού Σάρτης 15.000,00
 44 Αρχιτεκτονική μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού Σάρτης 10.000,00
 45 Σύνταξη πρότασης αστικού σχεδιασμού πιλιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Mύλος Ν.Μαρμαρά  10.000,00
46 Μελέτη αρχιτεκτονικών αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων γυμνασίου-λυκείου  Ν.Μαρμαρά 10.000,00
47 Μελέτη στατικών   αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων γυμνασίου-λυκείου  Ν.Μαρμαρά 6.000,00
48 Μελέτη ΗΛΜ  αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων γυμνασίου-λυκείου Ν.Μαρμαρά 6.000,00
49 Μελέτη ΚΕΝΑΚ- ΗΜΛ  αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων γυμνασίου Ν.Μαρμαρά 5.000,00
50 Μελέτη ΚΕΝΑΚ- κέλυφος  αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων γυμνασίου-λυκείου  Ν.Μαρμαρά 6.000,00
51  Γεωτεχνική μελέτη αίθουσας αθλητικών δραστηριοτήτων γυμνασίου-υκείου  Ν.Μαρμαρά 10.000,00
 52 Μελέτη ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Φάρου Ν.Μαρμαρά  6.000,00
53  Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου Νικήτης 10.000,00
54  Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου-λυκείου Ν.Μαρμαρά 10.000,00
    
  ΣΥΝΟΛΟ 1.458.116,00
    
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    ΕΥΡΩ
1 Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων  74.000,00
2 Προσβάσεις στους χώρους υγρών αποβλήτων  74.000,00
3  Ηλεκτροφωτισμός περιοχής Ελιάς -Λαγόμαντρα  74.000,00
4  Ηλεκτροφωτισμός Βουρβουρούς  70.000,00
5 Ηλεκτροφωτισμός δρόμου Νεκροταφείου - Κλιμάκιο Πυρ/κής -Προφήτης Ηλίας 74.000,00
6 Μελέτη ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Συκιάς 10.000,00
7 Μελέτη ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ Σάρτης 8.000,00
8 Οργάνωση χώρου αμαξοστασίου  74.000,00
9 Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων κάδων  50.000,00
10 Διαμόρφωση μικρού ΣΜΑ στη Π.Εν. Τορώνης 100.000,00
11 Συντήρηση υφιστάμενου φωτισμού Νικήτης 40.000,00
12 Ηλεκτροφωτισμός κομβικών περιοχών Συκιάς  70.000,00
13 Ηλεκτροφωτισμός κομβικών περιοχών Σάρτης 60.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 778.000,00
    
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    ΕΥΡΩ
1 Απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Αγ. Νικολάου 10.000,00
2 Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης οικισμών Δήμου Σιθωνίας 190.000,00
3 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης 74.000,00
4 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 74.000,00
5 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά  30.000,00
6 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μεταγγιτσίου 30.000,00
7 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς 30.000,00
8 Επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Σάρτης 40.000,00
9 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης 74.000,00
10 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ. Κ.Αγ. Νικολάου 24.600,00
11 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ. ΚΝ.Μαρμαρά 24.600,00
12 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ. Κ. Μεταγγιτσίου 24.600,00
13 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Δ. Κ. Συκιάς  24.600,00
14 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ. Κ Σάρτης 24.600,00
15 Επισκευή φράγματος νερού στη θεση Πριόνια Δ. Κ. Αγ. Νικολάου 74.000,00
16 Καθαρισμός υδρομάστευσης Δραγουδελίου 24.600,00
17 Καθαρισμός διαδρομής αγωγού εξωτερικού δικτύου Δραγουδελίου
Δ. Δ. Αγ. Νικολάου 24.600,00
18 Πυροπροστασία αντλιοστασίων  6.926,00
19 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ. Νικήτης 60.000,00
20 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές)
Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 60.000,00
21 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά 60.000,00
22 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ. Μεταγγιτσίου 20.000,00
23 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ.Συκιάς  60.000,00
24 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ. Σάρτης 60.000,00
25 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ. Νικήτης 30.000,00
26 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ. Αγ. Νικολάου
Δ. Κ. Αγ. Νικολάου 30.000,00
27 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά 30.000,00
28 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Μεταγγιτσίου 20.000,00
29 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ.Κ. Συκιάς 30.000,00
30 Ανόρυξη γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Σάρτης 30.000,00
31 Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης από πλημμύρες Τ.Κ. Σάρτης 74.000,00
32 Επισκευή υδρομάστευσης στην θέση Πραβίτα 15.000,00
33 Κατασκευή παραδοσιακής βρύσης και κιόσκι στο παρεκκλήσι
ΣΤΑΥΡΟΣ 6.926,00
34 Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Νικήτης 50.000,00
35 Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 20.000,00
36 Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά 50.000,00
37 Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Τ. Μεταγγιτσίου 20.000,00
38 Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Συκιάς 40.000,00
39 Αντικαταστάσεις γεωτρήσεων  Δ.Κ. Σάρτης 50.000,00
40 Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Νικήτης 6.926,00
41 Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 6.926,00
42 Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Μεταγγιτσίου 6.926,00
43 Μικρές επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Σάρτης 6.926,00
44 Κατασκευή δικτύων ομβρίων  6.926,00
45 Κατασκευή φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων 45.000,00
46 Επέκταση πλακοσκεπούς οχετού Δ. Δ. Μεταγγιτσίου 30.000,00
47 Συντηρήση Ε.Ε.Λ. Σάρτης 6.926,00
48 Συντηρήση Ε.Ε.Λ. Ν.Μαρμαρά  6.926,00
49 Συντηρήση Ε.Ε.Λ. Νικήτης 6.926,00
50 Μονάδες απομαγκάνωσης, αποσιδήρωσης πόσιμου νερού σε Τριστινίκα Καλαμίτσι και Νιπόταμος 1.000,00
51 Αντικατάσταση δικτύου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Πραβίτα-Μεταγγίτσι 74.000,00
52 Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης -απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Δ. Συκιάς και Δ.Δ. Σάρτης  1.000,00
53 Κατασκευή έργων ύδρευσης -αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά (αποκατάσταση ζημιών οδοστρώματος) 1.000,00
54 Δίκτυο άρδευσης καθαρών Ε.Ε.Λ. Νικήτης 100.000,00
55 Εργασίες μετατροπής υδρευτικής γεώτρησης για άρδευση Τ. Κ. Μεταγγιτσίου 40.000,00
56 Εργασίες βελτίωσης ποιότητας νερού Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 1.000,00
57 Εργασίες βελτίωσης ποιότητας νερού Τορώνης 1.000,00
58 Εργασίες βελτίωσης ποιότητας νερού Καλαμιτσίου  1.000,00
59 Ε.Ε.Λ. Συκιας 1.000,00
60 ΕΕΛ.  Και συστήματος μεταφοράς λυμμάτων Μεταγγιτσίου 1.000,00
    
  ΣΥΝΟΛΟ 
    1.973.460,00
    
    
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    ΕΥΡΩ
1 Αντιπυρική προστασία Δασοκτήματος στο Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά 24.600,00
2 Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Νικήτης 6.926,00
3 Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 6.926,00
4 Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά 6.926,00
5 Συντήρηση πάρκων Δ.Κ. Μεταγγιτσίου 6.926,00
6 Συντήρηση πάρκων Δ.Κ.Συκιάς 6.926,00
7 Συντήρηση πάρκων Τ.Κ. Σάρτης 6.926,00
    
  ΣΥΝΟΛΟ 66.156,00
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
    
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    ΕΥΡΩ
1 Αποπεράτωση νεκροταφείου στο Δ.Δ Μεταγγιτσίου 6.926,00
2 Παρεμβάσεις   νεκροταφείου στο Δ.Δ Νικήτης 45.000,00
3 Επέκταση νεκροταφείου στο Δ.Κ Αγ. Νικολάου 45.000,00
4 Επέκταση νεκροταφείου στο Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά  45.000,00
5 Επέκταση νεκροταφείου στο Δ.Κ Συκιάς 45.000,00
6 Συντήρηση νεκροταφείου Σάρτης 45.000,00
7 Συντήρηση οστεοφυλακίου στο Δ.Δ Αγ. Νικολάου 6.926,00
8 Κατασκευή οστεοφυλάκιου Τ.Κ. Μεταγγιτσίου  30.000,00
9 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου εκκλησίας Τ.Κ. Μεταγγιτσίου 60.000,00
10 Παρεμβάσεις δρόμου νεκροταφείου Δ. Κ. Αγ. Νικολάου  50.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 
    378.852,00
  
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
    
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    ΕΥΡΩ
1 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ. Κ. Νικήτης 50.000,00
2 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ. Κ. Αγ. Νικολάου 100.000,00
3 Ασφαλτοστρώσεις Δ. Κ.Ν.Μαρμαρά 50.000,00
4 Ασφαλτοστρώσεις Τ. Κ. Μεταγγιτσίου 30.000,00
5 Ασφαλτοστρώσεις Δ. Κ. Συκιάς  100.000,00
6 Ασφαλτοστρώσεις Τ. Κ. Σάρτης 40.000,00
7 Πλακοστρώσεις δρόμων  Δ.Κ. Νικήτης 74.000,00
8 Πλακοστρώσεις δρόμων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 40.000,00
9 Πλακοστρώσεις δρόμων  Παρθενώνα 50.000,00
10 Πλακοστρώσεις δρόμων  Δ.Κ. Συκιάς  30.000,00
11 Πλακοστρώσεις δρόμων  Τ.Κ. Σάρτης 30.000,00
12 Έργα Αναπλάσεων  Δ.Κ. Νικήτης 6.926,00
13 Έργα Αναπλάσεων  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά 6.926,00
14 Έργα Αναπλάσεων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 6.926,00
15 Έργα Αναπλάσεων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου 6.926,00
16 Έργα Αναπλάσεων Δ.Κ. Συκιάς 6.926,00
17 Έργα Αναπλάσεων  Τ.Κ.Σάρτης 6.926,00
18 Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Νικήτης 74.000,00
19 Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 60.000,00
20 Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά 60.000,00
21 Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Μεταγγιτσίου 45.000,00
22 Τσιμεντοστρώσεις  οικισμού Τορώνης 60.000,00
23 Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Συκιάς 70.000,00
24 Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Σάρτης 60.000,00
25 Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ. Νικήτης 45.000,00
26 Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ.Αγ. Νικολάου 45.000,00
27 Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ. Ν.Μαρμαρά 45.000,00
28 Διανοίξεις δρόμων  Τ. Κ. Μεταγγιτσίου  24.600,00
29 Διανοίξεις δρόμων  Δ. Κ. Συκιάς  45.000,00
30 Διανοίξεις δρόμων  Τ. Κ. Σάρτης 24.600,00
31 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης Δ. & Τ. Κοινοτήτων  24.600,00
32 Αναπλάσεις παραδοσιακού οικισμού Παρθενώνα 6.926,00
33 Ανάπλαση ιστορικού οικισμού Νικήτης 6.926,00
34 Έργα ανάδειξης παλαιού οικισμού Νικήτης 6.926,00
35 Ανάπλαση πλατείας Αγ. Παρασκευής Αγ. Νικολάου 74.000,00
36 Ανάπλαση παραλίας Δ.Κ. Νικήτης  1.000,00
37 Παρεμβάσεις Βουρβουρούς  74.000,00
38 Ανάπλαση παραλίας Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά 6.926,00
39 Αισθητικές παρεμβάσεις παραλιακής οδού  Συκιάς 74.000,00
40 Ανάπλαση παραλίας Τ.Κ. Σάρτης 6.926,00
41 Ανάπλαση κεντρικής αρτηρίας  Ν.Μαρμαρά 1.000,00
42 Αποτύπωση ιστορικού οικισμού Νικήτης 8.000,00
43 Κατακευή πεζοδρομίου από Δ/ση Αγ. Νικολάου ως δ/ση Όρμου Παναγίας  150.000,00
44 Διαμόρφωση κόμβων Δ.Κ. Νικήτης 6.926,00
45 Διαμόρφωση κόμβων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 6.926,00
46 Διαμόρφωση κόμβων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά 6.926,00
47 Διαμόρφωση κόμβων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (Βρυσούδα) 74.000,00
48 Διαμόρφωση κόμβου Συκιάς  60.000,00
49 Διαμόρφωση κόμβων Τ.Κ. Σάρτης 45.000,00
50 Διαγραμμίσεις Δ. Κ. Νικήτης 6.926,00
51 Διαγραμμίσεις Δ. Κ.Αγ. Νικολάου 6.926,00
52 Διαγραμμίσεις Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά 6.926,00
53 Διαγραμμίσεις Τ. Κ. Μεταγγιτσίου 6.926,00
54 Διαγραμμίσεις Δ. Κ. Συκιάς 6.926,00
55 Διαγραμμίσεις Τ. Κ. Σάρτης  6.926,00
56 Κατασκευή περιφεριακού δρόμου Τ.Κ. Μεταγγιτσίου 150.000,00
57 Μελέτη ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 15.000,00
58  Έργο ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 74.000,00
59 Σήμανση Σάρτης 10.000,00
60 Οδική Σήμανση 15.000,00
61 Σήμανση Ν.Μαρμαρά 15.000,00
62 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο 74.000,00
63 Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Νικήτης 74.000,00
64 Έργα διευθέτησης επικίνδυνων περιοχών Δ.Κ. Νικήτης 74.000,00
65 Έργα διευθέτησης Λαικής Αγοράς  Νικήτης 74.000,00
66 Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Κ. Αγ. Νικολαόυ 6.926,00
67 Ολοκλήρωση πεζοδρομίου οικισμού Παραδείσου  74.000,00
68 Παρεμβάσεις για την υποστήριξη πεζόδρομού 60.000,00
69 Κατασκευή πεζοδρομίου από Ραχώνα ως είσοδο Ν.Μαρμαρά  74.000,00
70 Βελτίωση δρόμου εισόδου Τορώνης 74.000,00
71 Κόμβος Τορώνης  60.000,00
72 Κόμβος Τριστινίκας 50.000,00
73 Αντιπλημμυρικά έργα Τορώνης (Ραζάζα) 74.000,00
74 Αντιπλημμυρικός πλακοσκεπής Τορωνής (Πάργα) 74.000,00
75 Παραλιακός δρόμος Τορώνης (από Πάργα μέχρι Βατώνια) 60.000,00
76 Παραλιακός φωτισμός Πόρτο Κουφό 60.000,00
77 Κατασκευή γέφυρας παραλιακού δρόμου Πόρτο Κουφό 74.000,00
78 Βελτίωση υφιστάμενου παραλιακού δρόμου Τορώνης -Πόρτο Κουφό 60.000,00
79 Κόμβοι Καλαμιτσίου 50.000,00
80 Φωτισμός Παραλιακού δρόμου Καλαμιτσίου  60.000,00
81 Αντιπλημμυρικά έργα Καλαμιτσίου  74.000,00
82 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Καλαμιτσίου 60.000,00
83 Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Καλαμίτσι 60.000,00
84 Βελτίωση δρόμου πρόσβασης στο Πηγαδάκι 70.000,00
85 Ολοκλήρωση παρέμβασης (Αλάτι) 74.000,00
86 Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Πηγαδάκι 50.000,00
87 Εργασίες σταθεροποίησης του παραλιακού δρόμου στο Πηγαδάκι 70.000,00
88 Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωση αύλειου χώρου παλαιού σχολείου Συκιάς 70.000,00
89 Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις Συκιάς  60.000,00
90 Περέμβση στον κεντρικό δρόμο Σάρτης 74.000,00
91 Γέφυρα πεζών στη Σάρτη 60.000,00
92 Αντιπλημμυρικό ρέματος δίπλα στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης 74.000,00
93 Επέκταση παραλιακού πεζόδρομου Σάρτης 74.000,00
94  Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες περιοχές  στη Σάρτη 70.000,00
95 Ανάπλαση χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Σάρτης  70.000,00
96 Κατασκευή πεζόδρομών στη Σάρτη  70.000,00
97 Δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Σάρτη  60.000,00
98 Αισθητικές παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία του Ν.Μαρμαρά 74.000,00
99 Διαμόρφωση περιοχής Κλαζάκι Ν.Μαρμαρά  50.000,00
100 Διαμόρφωση περιοχής Καρνάγιο Ν.Μαρμαρά 100.000,00
101 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου γηπέδου -παλαιού Νεκροταφείου Ν.Μαρμαρά 74.000,00
    
  ΣΥΝΟΛΟ 4.900.246,00
    
  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
    
    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
    ΕΥΡΩ
1 Μελέτη αξιοποίησης κτιρίου Ζηνόζη 10.000,00
2 Αξιοποιήση -Αναπαλαίωση Νερόμυλου Τ.Κ. Μεταγγιτσίου  30.000,00
3 Αξιοποιηση κτηρίου Σφαγείων Δ.Κ. Νικήτης 74.000,00
4 Μελέτη αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων Δήμου Σιθωνίας 15.000,00
5 Εργασίες ολοκλήρωσης λιμανιού Νικήτης 74.000,00
6 Παρεμβάσεις στο λιμάνι Λατούρα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου 40.000,00
7 Επισκευή Λιμανιού Ν.Μαρμαρά 74.000,00
8 Κατασκευή λουτρικών εκγαταστάσεων σε οργανωμένες παραλίες Δήμου Σιθωνίας 50.000,00
9 Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής της Περιοχής Επέκτασης Α΄κατοικίας του οικισμού Ν.Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου) 296.748,89
10 Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β' κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου 376.027,91
13 Κυκλοφοριακή μελέτη κετρικής αρτηρίας Ν.Μαρμαρά 10.000,00
14 Συντήρηση πλωτών στοιχείων λιμανιών 50.000,00
15 Ολοκλήρωση Πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Κ. Συκιάς 500.000,00
16 Τροποποιήση στατικής μελέτης κλειστού γυμναστηρίου Τ11Β 35.000,00
17 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής επέκτασης οικισμού Σάρτης  15.000,00
18 ΜΠΕ περιοχής επέκτασης οικισμού Σάρτης  15.000,00
19 Οριοθέτηση κεντρικού ρέματος Σάρτης 15.000,00
20 Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής επέκτασης παραλίας Συκιάς 15.000,00
21 ΜΠΕ περιοχής επέκτασης Παραλίας Συκιάς 15.000,00
22 Οριοθέτηση ρεμάτων παραλίας Συκιάς 15.000,00
23 Αξιοποίηση ανεμόμυλων Συκιάς 10.000,00
24 Αξιοποίηση νερόμυλου Ν.Μαρμαρά 10.000,00
25 Αξιοποιήση ανεμόμυλων Νικήτης 5.000,00
26 Κατασκευή χώρου υποδοχής και αποχαιρετισμού τουριστών  στη Σάρτη 70.000,00
27 Διαμόρφωση χώρων τοποθέτησης περιπτέρων πληροφόρησης  50.000,00
    
  ΣΥΝΟΛΟ 1.869.776,80
    
  ΣΥΝΟΛΟ 11.556.310,80
    
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
    
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΠΟΣΟ
    
1 Έργα συντήρησης Δημαρχείου  72.000,00
2 Μελέτη αρχιτεκτονικών ΕΠΑΛ Νικήτης  10.000,00
3 Μελέτη στατικών ΕΠΑΛ Νικήτης  6.000,00
4 Μελέτη ΗΛΜ ΕΠΑΛ Νικήτης  6.000,00
5 Μελέτη ΚΕΝΑΚ- ΗΜΛ ΕΠΑΛ Νικήτης  5.000,00
6 Μελέτη ΚΕΝΑΚ- κέλυφος ΕΠΑΛ Νικήτης  6.000,00
7 Τροποποίηση στατικής μελέτης Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β 25.000,00
8 Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου
(αποτύπωση - ανάλυση - και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης) 8.600,00
9 Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Πρόταση επανάχρησης) 8.000,00
10 Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Στατική Μελέτη) 4.300,00
11 Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Τοπογραφική Μελέτη) 14.500,00
12 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου Νικήτης 5.000,00
13 Στατική μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης 5.000,00
14 Μελέτη ΗΛΜ κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης 5.000,00
15 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης και περιβάλλοντα χώρου Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Μαρμαρά 5.000,00
16 Στατική μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Μαρμαρά 5.000,00
17 Μελέτη ΗΛΜ κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Μαρμαρά 5.000,00
18 Γεωτεχνική Μελέτη για ΕΠΑΛ 10.000,00
19 Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβρίων και Ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων). 1.000,00
21 Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ.Δ Σάρτης  Δ.Τορώνης 45.000,00
22 Απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης Ε.Ε.Λ Αγ.Νικολάου  12.000,00
23 Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης -αποχέτευσης οικισμών Δημου Σιθωνίας  190.000,00
24 ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Σάρτης αγροτεμάχιο 689 και συνοδού αγωγού μήκος 200μ, για την ύδρευση Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας. 5.000,00
25 ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Σάρτης αγροτεμάχιο 314 και συνοδού αγωγού μήκος 400μ, για την ύδρευση Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας. 5.000,00
26 ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αγ. Νικολάου θέση: "Σμαρδέλα" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ 5.000,00
27 ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Νικήτης, θλεση "Βαρία" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ 5.000,00
28 ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά, θέση: "Τριπόταμος" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ 5.000,00
29 Οριοθέτηση ρεμάτων στη Σάρτη 5.000,00
30 Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο  56.000,00
31 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας. 74.000,00
32 Εργασίες Σταθεροποίησης & Τελικής Οριοθέτησης Παραλιακού Δρόμου Συκιάς (ΑΛΑΤΙ) 74.000,00
33 Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων Παραλιακής Οδού Συκιάς (Camping Μύλοι - Βαλτί) 74.000,00
34 Πλακόστρωση παραλιακής οδού οικισμού Τορώνης  6.000,00
35 Διαμόρφωση χώρου οικισμού Τορώνης  20.000,00
36 Διαμόρφωση τμήματος οικισμού Τορώνης  5.000,00
37 Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση -Πράξη εφαρμογής περιοχής  επεκτάσης  οικισμού Σάρτης 100.000,00
38 Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής περιοχής  Παραλίας Συκιάς 100.000,00
39 Αρχιτεκτονική Μελέτη για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς" 7.600,00
40 Στατική Μελέτη για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς " 4.200,00
41 Μελέτη Η/Μ για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς " 3.000,00
42 Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς " 1.000,00
43 Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς " 12.000,00
45 Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης Παραδείσου 13.000,00
46 Εκπόνηση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας 15.000,00
47 Σύνταξη ΜΠΕ  Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας 15.000,00
48 Οριοθέτηση ρεμμάτων παραλίας Συκιάς  15.000,00
49 Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας  40.000,00
1 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου 2010 42.924,08
2 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Νικήτης 43.180,62
3 Ασφαλτοστρώσεις Π.Ε.Ο 43.237,04
4 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας 43.180,62
5 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου (Β' φάση) 42.749,68
6 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μαρμαρά (Β' φάση) 43.117,71
7 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Αγ.Νικολάου (Β' φάση) 43.085,09
8 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Νικήτης (Β' φάση) 42.100,25
9 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου 42.963,20
10 Συμπληρωματικές εργασίες αποχετευτικού
δικτύου παραλιακής ζώνης Δ.Δ Νικήτης 654.402,55
11 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης (Α' φάση
ερευνητική) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης 27.204,30
12 Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων (Α' φάση ερευνητικών)
στο Τ.Δ Αγ.Νικολάου και Ν.Μαρμαρά 35.123,37
13 Παιδικός σταθμός Δ.Δ Μεταγγιτσίου 29.123,50
14 Αποκατάσταση λειτουργίας Αντλιοστασίων λυμάτων 198.000,00
15 Ύδρευση -Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά 1.000,00
16 ΎΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝ ΚΕΝΩ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Δ.Δ.Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ 1.000,00
17 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  40.619,40
18 Ε.Ε.Λ.Ν. Μαρμαρά  68.000,00
19 Ύδρευση Όρμου Παναγίας –Τρανή Αμμούδα 28.000,00
20 Συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  45.000,00
21 Επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  45.000,00
  2.511.811,41


Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον Ελεγκτή νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 355/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 22/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg