Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 364/2011

364/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                  2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                    3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                             5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                  10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  364/2011
Θέμα: 12    
«Συζήτηση για τη διαχείριση απορριμμάτων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Στη Χαλκιδική υπάρχουν πέντε (5) διαχειριστικές ενότητες διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με τον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό. Στην διαχειριστική ενότητα που ανήκουμε των τριών Καποδιστριακών Δήμων Ορμύλιας-Σιθωνίας και Τορώνης προβλέπεται η κατασκευή ενός ΧΥΤΑ. Η τότε Νομαρχία από το 2008 εκπόνησε μελέτη για τον ΧΥΤΑ Σιθωνίας, μετά από πρόταση των τριών Δήμων για την περιοχή χωροθέτησής του, έγιναν όλες οι προβλεπόμενες μελέτες, πάρθηκαν όλες οι εγκρίσεις και αναμένονταν η έγκριση την ΠΠΕ (Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης). Την άνοιξη του 2010 με απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ.Μπιρμπίλη ακυρώνει την έγκριση της ΠΠΕ για την κατασκευή ΧΥΤΑ στην περιοχή της μελέτης, με το σκεπτικό ότι είναι προστατευόμενη SPA-Natura και πρέπει να αναζητηθεί νέα θέση εκτός της προστατευόμενης. Γίνονται σήμερα πολλές προσπάθειες κυρίως από τον Βουλευτή κ. Λαφαζάνη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλο να αποσταλεί η απόφαση του 2010 της τότε Υπουργού κ. Μπιρμπίλη με έκδοση νέας απόφασης από τον τώρα Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σήμερα πολλοί φορείς αλλά και κάτοικοι του Ν.Μαρμαρά διαμαρτύρονται με την τυχόν κατασκευή ΧΥΤΑ, στην εν λόγω περιοχή. Αν τελικά ανακληθεί η απόφαση της κ. Μπιρμπίλη, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά παρά μόνο να προχωρήσουμε στην κατασκευή του ΧΥΤΑ, αφού υπάρχουν βέβαια τότε προγράμματα χρηματοδότησής του.
Σήμερα πρέπει να διαγράψουμε την αναζήτηση νέας θέσης ΧΥΤΑ εκτός προστατευόμενης περιοχής, αφού υπολείπεται πολλή μικρή περιοχή που για την οποία είχε ασχοληθεί ο Δήμος πριν από 6 χρόνια και τελικά είχε αποκλειστεί περίπτωση χωροθέτησης ΧΥΤΑ.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζω ότι γίνονται ενέργειες με ιδιωτική εταιρεία για συνεργασία για τη διαχείριση των απορριμμάτων και ακόμη ότι φορέας διαχείρισης της Θεσσαλονίκης που έχει ΧΥΤΑ στην Μαυροράχη δέχεται τα σκουπίδια μας με 27€ τον τόνο. Τα σκουπίδια του Δήμου μας ανέρχονται σε 15000 τόνους και το κόστος των 27€ δεν είναι μεγάλο, αφού αν είχαμε ΧΥΤΑ θα χρειαζόταν περισσότερο από 27€ τον τόνο για τη λειτουργία του. Τα έξοδα όμως της μεταφοράς που ανέρχονται περίπου στα 25-30€ τον τόνο σκουπιδιών είναι μεγάλα. Επιβάλλεται η παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ ακόμη και η αποκατάστασή τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα μας επιβληθούν πρόστιμα που θα είναι υπέρμετρα μεγάλα.
Βέβαια περιμένω σκέψεις προτάσεις από σας ώστε σε επόμενο ΔΣ να οριστικοποιήσουμε το πλάνο αντιμετώπισης της διαχείρισης των απορριμμάτων μας.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πετρίδης Νικόλαος αναφέρει ότι υπάρχουν μελέτες για τα απορρίμματα από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
Ο Αντιδήμαρχος Δημητρός Αλ. Δημήτριος αναφέρει ότι πρέπει να βρούμε χώρο εγκατάστασης ΧΥΤΑ, το πρόβλημα είναι δικό μας, να κατευθύνουμε τον κόσμο στη διαλογή.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι ορθά έρχεται το θέμα τώρα, να γίνει ΧΥΤΑ στην περιοχή μας, είναι δικό μας θέμα, να δούμε θέσεις χωροθέτησης στην περιοχή μας, εάν δεν μπορέσουμε νομίζω θα έχουμε αποτύχει, οι άλλες λύσεις είναι λύσεις ανάγκης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρεβενικιώτης Δημήτριος θεωρεί ότι η φόρτωση του οδικού δικτύου θα πλήξει τον τουρισμό μας και ότι πρέπει να βρούμε χώρο για ΧΥΤΑ στη Σιθωνία, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε χωροθετήσει.
Η Δημοτική Σύμβουλος Μάλαμα Κυριακή αναφέρει ότι είναι δική μας υπόθεση τα σκουπίδια, οι ΧΥΤΑ θα κλείσουν, να μπούμε στην ανακύκλωση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρός Ας. Δημήτριος ρωτά τι έγινε με το δικαστήριο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαλέξης Κων/νος αναφέρει πέστε μου το χώρο για ΧΥΤΑ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά αναφέρει ότι πρέπει να δούμε τις εναλλακτικές λύσεις, τελευταία λύση είναι ο ΧΥΤΑ, όλοι στην Ευρώπη προχωρούν στην ανακύκλωση, είναι λάθος λογική να ξεκινάμε για ΧΥΤΑ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδούλου Νικόλαος αναφέρει ότι εμείς θα αποφασίσουμε για τα απορρίμματα και ρωτά μέχρι πότε θα δέχεται η Νικήτη τα σκουπίδια.
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγ. Νικολάου Παρδάλης Γεώργιος αναφέρεται στη θέση Αγίου Φωκά και στην υφιστάμενη θέση χωροθέτησης Εμέρ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πράτσας Ιωάννης αναρωτιέται ποιος θα κάνει όλη τη διαδικασία επιλογής, θέλει κάθε σπίτι και κάδο, να γίνει εδώ ΧΥΤΥ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιοβανούδας Βαρσάμης παίρνοντας πάλι το λόγο αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν συνεργασίες με σωστές κατευθύνσεις.
Ο Δήμαρχος κλείνοντας τη συζήτηση αναφέρει ότι κάναμε κουβέντα τι σκέφτεται ο καθένας μας, για να κάνουμε ΧΥΤΥ πρέπει προηγουμένως να έχουμε επεξεργασία, θα έχουμε τρομερές αντιδράσεις για τη χωροθέτηση, υπάρχει αναγκαιότητα μιας εγκατάστασης επεξεργασίας απορριμμάτων για όλη τη Χαλκιδική και σε επόμενο ΔΣ θα οριστικοποιήσουμε την στρατηγική μας για την διαχείριση των απορριμμάτων μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 364/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg