Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 373/2011

373/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 26/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι μία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 18767/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                   1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                  2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του αλεξ.                    3) Φάλκος Κωνσταντίνος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                               4) Παστογιάννης Γεώργιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                            5) Μάντσιος Βασίλειος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                             7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                           8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                              9) Πράτσας Άγγελος
10)  Γκιώτης Νικόλαος                                 10) Πετρίδης Νικόλαος
11)  Κωστίκας Στυλιανός
12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης
13)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14)  Κατσίκης Παναγιώτης
15)  Πράτσας Ιωάννης
16)  Ρεβενικιώτης Δημήτριος
17)  Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημ. Σύμβουλοι κ. Πετρίδης Νικόλαος και κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρούν από τη συνεδρίασης στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος.

Αριθμός Απόφασης:  373/2011
Θέμα: 21ο    
«Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε ν. 3852/2010)».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό πρώτο(21ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ’ εξαίρεση  σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06.

Με την παρ.3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι:
«Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.»

Με την υπ’ αριθμ.: 168/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η Παρασκευή Σεραϊδου δικηγόρος Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 5533), για παροχή γνωμοδότησης σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3843/2010, το παραδεκτό της από 18.2.2011 αίτησης ακύρωσης της με αριθμ. 4/2010 οικοδομικής άδειας Πολεοδομίας Πολυγύρου και τις πολεοδομικές αρμοδιότητες του Δήμου Σιθωνίας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010.

Η αμοιβή των δικηγόρων, για υποθέσεις που αφορούν Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή όμως η ανωτέρω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία, σας καλώ να ψηφίσουμε το ύψος της αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευή Σεραϊδου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του Δημάρχου,
 την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10
 την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06
 την υπ’ αριθμ.: 168/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σιθωνίας.
 την οικονομική προσφορά της δικηγόρου κ. Παρασκευής Σεραϊδου.
 το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει  ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή  εμπειρία


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου Παρασκευή Σεραϊδου στην οποία ανατέθηκε από την Οικονομική επιτροπή κατ΄ εξαίρεση η παροχή γνωμοδότησης σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3843/2010, το παραδεκτό της από 18.2.2011 αίτησης ακύρωσης της με αριθμ. 4/2010 οικοδομικής άδειας Πολεοδομίας Πολυγύρου και τις πολεοδομικές αρμοδιότητες του Δήμου Σιθωνίας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010, στο ποσό των 2.460,00 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Η αντιμετώπιση της παραπάνω δαπάνης θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Σιθωνίας.


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Ψηγλογιάννης Γεώργιος, 6) Χριστοδούλου Νικόλαος, 7) Παπαλέξης Κων/νος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Γκιώτης Νικόλαος, 10) Κωστίκας Στυλιανός, 11)Πράτσας Ιωάννης, 12) Μάλαμα Κυριακή.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης(δεν ψηφίζει για πολλούς λόγους)., 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 4) Κατσίκης Παναγιώτης.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 373/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 24/11/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg