Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 394/2011

394/2011 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20303/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα τέσσερις (14) ήτοι:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                    2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.      3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                            4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                 7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος               8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                  9) Πράτσας Άγγελος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος               10) Πράτσας Ιωάννης
11) Γκιώτης Νικόλαος                      11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
12) Κωστίκας Στυλιανός                  12) Πετρίδης Νικόλαος
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος             13) Μάλαμα Κυριακή
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος, κ.Χριστοδούλου Νικόλαος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή και κατανομή ποσού 18.789,00 € για το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων OTS» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  394/2011
Θέμα: 4ο    
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 18.789,00 € για το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων OTS».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 19-12-2011 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κ.Κρικελίκου Ιωακείμ, σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος κατατέθηκαν στο λογαριασμό του Δήμου Σιθωνίας το ποσό των 18.789,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης».
Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. πρέπει με απόφασή του να αποδεχθεί τα ανωτέρω ποσά στον Κ.Α. 06.00.1314.1001 και μεταφορά μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου στον Κ.Α. 02.10.7134.0006, και ψήφιση του ποσού αυτού.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την ανωτέρω αποδοχή του ποσού.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω έγγραφο,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Αποδέχεται το ποσό των 18.789,00 €  για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης».
2) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου έτους 2011 ως εξής:
Εγγράφει πίστωση συνολική 18.789,00 € στον κωδικό εσόδων  Κ.Α. 06.00.1314.1001, το οποίο μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει στον κωδικό εξόδων Κ.Α.  02.10.7134.0006 με τίτλο «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης».
3) Ψηφίζει συνολική πίστωση 18.789,00 € στον Κ.Α.  02.10.7134.0006 και στο όνομα της εταιρείας O.T.S.  Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 394/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 21/12/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
------------ compost22.jpg
ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΚΑΔΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg