Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 2/2012

2/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 1/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20882/29-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                    1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                          3) Χριστοδούλου Νικόλαος
4) Λογοτριβή Ελένη                                                  4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5) Φάλκος Κωνσταντίνος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παστογιάννης Γεώργιος                                          8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Μάντσιος Βασίλειος                                                 9) Μάλαμα Κυριακή
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Πράτσας Ιωάννης
17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18) Πετρίδης Νικόλαος
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Καπλάνης Γεώργιος της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και 3) κ. Τσελεπής Ανέστης της Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κωνσταντίνος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Υποβολή δικαιολογητικών για διόρθωση τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων χώρων» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  2/2012
Θέμα: 2ο    
«Υποβολή δικαιολογητικών για διόρθωση τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων χώρων».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 02-01-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου Οικονομικού κ. Γκιζγκή Χρήστου, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις για διόρθωση των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται από τους πολίτες. Προτείνονται τα δικαιολογητικά:
1) Οικοδομική Άδεια, 2) Κάτοψη του ηλεκτροδοτούμενου χώρου, 3) Διάγραμμα κάλυψης, 4)Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού που θα αναφέρει ότι έγινε έλεγχος των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου και ότι συμφωνούν με την Οικοδομική Άδεια.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Γκιζγκή Χρήστου και την ανωτέρω πρόταση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
  
Καθορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διόρθωση τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ως εξής:
1) Οικοδομική Άδεια
2) Κάτοψη του ηλεκτροδοτούμενου χώρου
3) Διάγραμμα κάλυψης
4)Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού που θα αναφέρει ότι έγινε έλεγχος των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου και ότι συμφωνούν με την Οικοδομική Άδεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 04/01/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg