Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 7/2012

7/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 1/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20882/29-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                       1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                          2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             3) Χριστοδούλου Νικόλαος
4) Λογοτριβή Ελένη                                                  4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5) Φάλκος Κωνσταντίνος
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                          6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παστογιάννης Γεώργιος                                        8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Μάντσιος Βασίλειος                                                 9) Μάλαμα Κυριακή
10) Γκιώτης Νικόλαος
11) Κωστίκας Στυλιανός
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Πράτσας Ιωάννης
17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18) Πετρίδης Νικόλαος
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι: 1) κ. Παρδάλης Γεώργιος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, 2) κ. Καπλάνης Γεώργιος της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά και 3) κ. Τσελεπής Ανέστης της Τ.Κ. Σάρτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος Κωνσταντίνος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος και κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  7/2012
Θέμα: 5ο    
«Αξιοποίηση περιουσίας του Δήμου Σιθωνίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Ο Δήμος Σιθωνίας κατέχει σημαντικές εκτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεν πρέπει η περιουσία του Δήμου να μένει ανεκμετάλλευτη, πρέπει ο Δήμος να έχει κάποια έσοδα απ’ αυτές και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Τα ακίνητα που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι η περιοχή του Πλατανιτσίου, της Αχλάδας, περιοχή γήπεδο Σάρτης, «Μύλοι» παραλία Συκιάς, μία περιοχή στο Καλαμίτσι, στον «Κόρακα» Τορώνης, στο Νέο Μαρμαρά, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νικήτη. Ενδιαφερόμαστε να δεχτούμε προτάσεις αξιοποίησης, προτάσεις για επενδύσεις στην περιοχή μας
Προσανατολιζόμαστε σε τρεις κατευθύνσεις α) για τις εκτάσεις των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων, οι οποίες είναι στην περιοχή του Αι Γιάννη και του Αζάπικου, να αποσταλούν έγγραφα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αξιοποιηθούν, β) για τις εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου να μη δοθούν χωρίς τη συγκατάθεση του Δήμου και να γίνει αξιοποίηση τους με υποστήριξη και συνεργασία με το Δήμο, γ) αξιοποίηση των δημοτικών εκτάσεων, η οποία μπορεί να γίνει είτε με μακροχρόνια μίσθωση είτε με πώληση. Η πώληση δημοτικής έκτασης είναι πολύ δύσκολο να αποφασιστεί, γι’ αυτό κυρίως μιλάμε για τη μίσθωσή της. Προτείνω την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου Σιθωνίας ανακοινώνοντας το ενδιαφέρον του Δήμου για υποβολή προτάσεων-επενδύσεων έως τις 15 Φεβρουαρίου 2012.
Ο κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει να αξιοποιηθεί η περιουσία των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων και Ελληνικού Δημοσίου. Είναι θετικός στο να γίνει ανακοίνωση συγκεκριμένων εκτάσεων και κατευθύνσεων αξιοποίησης αυτών, με όλους τους τρόπους. Δε σημαίνει ότι ξεπουλάμε την περιουσία του Δήμου καθώς το δημοτικό Συμβούλιο θα επιλέξει την επένδυση και θα καθορίσει τους όρους διακήρυξης.
Ο κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αναφέρει ότι δεν πρέπει να προβούμε στην αξιοποίηση της περιουσίας εν λευκώ. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα και να προβούμε στην καταγραφή της περιουσίας του Δήμου, την ανάθεση σε ειδικούς για την κατάλληλη επένδυση κάθε ακινήτου και προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφού ο Δήμος αποφασίσει την επένδυση που θέλει. Συμφωνεί με το Δήμαρχο για τις εκτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου,

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία
  
Την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου Σιθωνίας, ανακοινώνοντας το ενδιαφέρον του Δήμου για υποβολή προτάσεων-επενδύσεων στις δημοτικές εκτάσεις του Δήμου έως τις 15 Φεβρουαρίου 2012.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παστογιάννης Γεώργιος, 2) Μάντσιος Βασίλειος, 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Κωστίκας Στυλιανός, 6) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 7) Γκιώτης Νικόλαος, 8) Αρσένης Καλλικρατίδας, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 12) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 13) Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Πράτσας Ιωάννης.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει απόφαση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου και να υπάρξει πρόταση απ’ τα τοπικά συμβούλια με τις εκτάσεις που θέλουν να αξιοποιηθούν.
  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/01/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg